Sử dụng tính năng mở rộng đối tượng

Việc mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho nhiều người có khả năng chuyển đổi hơn.

Cách hoạt động

Thay đổi số người mà quảng cáo của bạn có thể tiếp cận bằng cách đánh dấu vào hộp cho tính năng mở rộng đối tượng. Nhờ đó, bạn có thể nhận được nhiều lượt hiển thị, lượt nhấp và lượt chuyển đổi hơn.

Thay đổi số lượt hiển thị hằng tuần

Khi đánh dấu vào hộp này, bạn sẽ nhận được nhiều lượt hiển thị hơn.

Phạm vi tiếp cận mở rộng

Khi đánh dấu vào hộp cho tính năng mở rộng đối tượng, bạn sẽ hiển thị quảng cáo của mình cho nhiều khách hàng tiềm năng hơn, nhờ đó, bạn sẽ nhận được nhiều lượt hiển thị, lượt nhấp và lượt chuyển đổi hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố