Giới thiệu về tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho Quảng cáo khách sạn

Tùy theo chiến lược giá thầu bạn chọn, bạn có thể điều chỉnh giá thầu cho quảng cáo khách sạn để đặt giá thầu cao hơn hoặc thấp hơn dựa trên các yếu tố như: thời gian lưu trú, ngày nhận phòng trong tuần, thời hạn đặt trước hoặc loại thiết bị mà khách đang sử dụng.

Khi bạn dùng các mức điều chỉnh giá thầu, hệ thống sẽ tính giá thầu cuối cùng theo công thức: giá thầu cơ sở + mức điều chỉnh giá thầu x số đêm lưu trú.

Phạm vi áp dụng và quy tắc đặt giá thầu

 • Bạn chỉ có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu cho chiến lược đặt giá thầu CPC thủ công, phí hoa hồng (mỗi lượt chuyển đổi), % CPC hoặc CPC nâng cao trong Google Ads. Bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu thiết bị và vị trí là -100% cho những chiến dịch sử dụng chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú). Tìm hiểu về các chiến lược đặt giá thầu cho chiến dịch khách sạn
 • Khi thiết lập chiến dịch, bạn có thể chọn một hạn mức giá thầu hiệu quả tối đa. Nếu bạn chọn tùy chọn này, giá thầu cơ sở và mức điều chỉnh giá thầu kết hợp lại sẽ không vượt quá giới hạn giá thầu hiệu quả tối đa.
 • Mức điều chỉnh giá thầu mà bạn tạo sẽ được sử dụng, trừ khi có chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bị tạm dừng.
 • Mức điều chỉnh giá thầu được đặt ở cấp chiến dịch sẽ áp dụng cho tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó. Mức điều chỉnh giá thầu được đặt ở cấp nhóm quảng cáo sẽ áp dụng cho tất cả các nhóm khách sạn trong nhóm quảng cáo đó.
 • Bài viết này mô tả cách sử dụng Google Ads để áp dụng mức điều chỉnh giá thầu. Bạn cũng có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu thông qua API Google Ads.

Các kiểu điều chỉnh giá thầu cho Quảng cáo khách sạn

Bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu dựa trên một hoặc nhiều thứ nguyên sau đây:

 • Vị trí: Vị trí của khách.
 • Thiết bị: Loại thiết bị mà khách đang dùng để tìm kiếm khách sạn, chẳng hạn như thiết bị di động, máy tính hoặc máy tính bảng.
 • Thời gian lưu trú: Thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú do khách cung cấp (tối đa 30 ngày). Bạn có thể đặt tối đa 30 mức điều chỉnh.
 • Ngày nhận phòng: Ngày trong tuần mà khách định ở tại khách sạn.
 • Loại ngày: Cho biết mức điều chỉnh áp dụng cho quảng cáo khách sạn của bạn dựa trên việc người dùng tìm kiếm các ngày cụ thể hay chỉ tìm kiếm và xem giá với những ngày mặc định.
 • Thời hạn đặt trước: Khoảng thời gian tính từ lúc khách đặt trước đến lúc lưu trú tại khách sạn (tối đa 330 ngày). Bạn có thể đặt tối đa 10 mức điều chỉnh.
 • Danh sách đối tượng: Một danh sách đối tượng Google Ads, chẳng hạn như khách hàng hoặc khách truy cập trang web.
 • Ngày lưu trú: Những ngày mà khách chọn lưu trú tại cơ sở lưu trú.

Bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu ở cấp chiến dịch và nhóm quảng cáo như bên dưới:

Mức điều chỉnh giá thầu cấp chiến dịch Mức điều chỉnh giá thầu cấp nhóm quảng cáo
Vị trí

Thiết bị

Đối tượng

Ngày nhận phòng

Thiết bị

Đối tượng* (xem phần lưu ý bên dưới)

Thời gian lưu trú

Ngày do người dùng đặt

Thời hạn đặt trước

Ngày lưu trú

Bảng sau trình bày phạm vi giá trị và các cấp hợp lệ có thể áp dụng các mức điều chỉnh giá thầu thủ công cho Quảng cáo khách sạn.

Điều chỉnh Phạm vi hợp lệ Cấp (nơi có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu tùy chỉnh)
Chiến dịch Nhóm quảng cáo Nhóm khách sạn
Loại thiết bị -100% và -90% đến +900% KHÔNG
Vị trí -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Thời hạn đặt trước -100% và -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Ngày nhận phòng -100% và -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Thời gian lưu trú -100% và -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Loại ngày -50% đến +100% KHÔNG KHÔNG
Danh sách đối tượng -90% đến +200% CÓ* KHÔNG
CPC nâng cao tự động KHÔNG KHÔNG
Lịch quảng cáo -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Ngày lưu trú -100% và -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG


Lưu ý:

 • *Bạn có thể thêm một đối tượng ở cấp nhóm quảng cáo và có thể chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu trong trang "Đối tượng". Tìm hiểu cách thêm tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng vào một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch

 • Những giá trị bạn đặt trong API Google Ads sẽ xuất hiện dưới dạng số thập phân. Giá trị 1,0 được đặt trong API Google Ads cho thấy giá thầu cơ sở không có gì thay đổi. Giá trị 0,1 trong API Google Ads cho thấy giá thầu cơ sở giảm 90%, trong khi giá trị 2,0 cho thấy giá thầu cơ sở tăng 100%.

 • Khi bạn đặt nhiều mức điều chỉnh giá thầu trong chiến dịch của mình, các mức điều chỉnh đó thường sẽ được nhân với nhau để xác định số tiền mà giá thầu của bạn sẽ tăng hoặc giảm. Xin lưu ý rằng các mức điều chỉnh giá thầu kết hợp không được tăng giá thầu quá 900%. Ví dụ: giá thầu $1 với mức tăng theo thiết bị là 900% kết hợp với mức tăng theo vị trí là 900% sẽ chỉ tạo ra giá thầu $10. Mức điều chỉnh giá thầu thấp nhất có thể khi kết hợp nhiều mức điều chỉnh giá thầu là -90%.
 • Nếu bạn đặt mức điều chỉnh theo thiết bị cho nhóm quảng cáo, giá trị đó sẽ được sử dụng thay cho mức điều chỉnh theo thiết bị của chiến dịch. Ví dụ: Nếu một chiến dịch có mức điều chỉnh theo loại thiết bị cho máy tính là 2 và nhóm quảng cáo có mức điều chỉnh là 1,5 thì mức điều chỉnh theo nhóm quảng cáo là 1,5 sẽ được sử dụng.
 • Bạn có thể sử dụng Chiến lược đặt giá thầu CPC nâng cao cùng với các mức điều chỉnh giá thầu âm -100% để loại trừ một số lưu lượng truy cập nhất định khỏi chiến dịch của bạn. Ví dụ: Nếu bạn đặt giá thầu là $5, rồi chọn Chiến lược đặt giá thầu CPC nâng cao và đặt mức điều chỉnh giá thầu là -100% cho thiết bị di động, thì giá thầu của bạn sẽ là $0 cho thiết bị di động.

Tác động khi kết hợp mức điều chỉnh giá thầu

Các mức điều chỉnh giá thầu có thể kết hợp với nhau và sẽ cao hơn giá thầu cơ sở của bạn, như trong ví dụ sau đây:

Giá thầu cơ sở là 5% CPC cho phòng khách sạn $100/đêm Tổng giá thầu đang áp dụng
Giá thầu cho một đêm $5
Giá thầu cho 3 đêm $15
Mức điều chỉnh giá thầu cấp chiến dịch, khách sạn Tây Ban Nha, 20% $18
Mức điều chỉnh giá thầu cấp nhóm quảng cáo, 20% cho thời hạn đặt trước 7 ngày $21,6

Lưu ý:

Mức điều chỉnh giá thầu dương tối đa là 900% (gấp 10 lần giá thầu cơ sở). Mức điều chỉnh giá thầu âm tối đa là -90%. Tuy nhiên, thời hạn đặt trước, ngày nhận phòng, ngày lưu trú, thời gian lưu trú và mức điều chỉnh giá thầu thiết bị có thêm một mức điều chỉnh là -100% (dẫn đến giá thầu bằng 0).

Tổng mức điều chỉnh giá thầu kết hợp không thể bằng + 900% hoặc -90%. Nếu các trường đủ điều kiện được đặt là -100%, hệ số giá thầu xếp chồng cũng sẽ được đặt là -100%. Các trường đủ điều kiện có thể được đặt là 0%. Ví dụ: giá thầu $1 với mức tăng theo thiết bị là 900% kết hợp với mức tăng theo vị trí là 900% sẽ chỉ tạo ra giá thầu $10.

Đường liên kết liên quan:

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố