Sự kiện và thông số tiếp thị lại cho loại doanh nghiệp của bạn

Tính năng tiếp thị lại động cho phép bạn tự động điều chỉnh quảng cáo dựa trên những sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng đã tương tác trong những lần truy cập trước đó vào trang web của bạn. Bài viết này giải thích cách sử dụng thẻ Google Ads để theo dõi các sự kiện người dùng phù hợp với loại doanh nghiệp của bạn và các thông số liên kết mà bạn cần đặt.

Trước khi bắt đầu

Để bật tính năng này, bạn cần tích hợp thẻ Google Ads trên trang web của mình. Thao tác này sẽ gửi dữ liệu về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách truy cập đã xem. Dữ liệu này sau đó được khớp với dữ liệu doanh nghiệp của bạn hoặc với nguồn cấp dữ liệu của Google Merchant Center để truy xuất thông tin, chẳng hạn như giá, hình ảnh, dòng tiêu đề và URL trang đích. Những thông tin này sau đó sẽ được chèn động vào quảng cáo của bạn. 

Thông tin chi tiết về sự kiện tiếp thị lại

Sự kiện tiếp thị lại là những hành động có ý nghĩa do khách truy cập trang web của bạn thực hiện khi truy cập trang web. Ví dụ: những hành động này có thể bao gồm việc tìm kiếm vé máy bay trên trang web du lịch, thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tuyến hoặc hoàn thành giao dịch. Khi sự kiện như vậy xảy ra, bạn nên sử dụng đoạn mã sự kiện gtag.js để ghi lại sự kiện và gửi thông tin về sự kiện đến Google Ads.

Dưới đây là ví dụ về cách điền đoạn mã sự kiện nếu bạn muốn theo dõi lượt xem của hai sản phẩm trên trang web thương mại điện tử.
 

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    },
    {
      'id': 45678
      'google_business_vertical': 'retail'
    }
  ]
});
</script>

 

Đoạn mã sự kiện sẽ gọi hàm sự kiện gtag.js và chuyển hai đối số phải được điền động dựa trên loại sự kiện mà bạn đang đo lường.

  • Tên sự kiện: Một chuỗi mô tả sự kiện đang được đo lường. Hệ thống Google Ads sẽ sử dụng tên này để gán người dùng vào một trong những danh sách người dùng được tạo tự động. Bạn nên sử dụng tập hợp tên sự kiện cụ thể từ danh sách sự kiện đề xuất như mô tả bên dưới.
Tên sự kiện Mô tả
view_search_results Sự kiện này đo lường thời điểm người dùng truy cập trang kết quả tìm kiếm.
view_item_list Sự kiện này đo lường thời điểm người dùng truy cập trang danh mục.
view_item Sự kiện này đo lường thời điểm người dùng truy cập trang sản phẩm.
add_to_cart Sự kiện này đo lường thời điểm người dùng thêm một mặt hàng vào giỏ hàng.
purchase Sự kiện này đo lường các giao dịch mua hàng.
  • Thông số sự kiện: Một đối tượng JavaScript chứa dữ liệu về sự kiện bạn đang theo dõi. Đối tượng thông số sự kiện phải luôn có một thông số items trong đó có một hoặc nhiều đối tượng item. Các đối tượng item này chứa thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng đã tương tác. Đối tượng thông số sự kiện cũng có thể có thông số value (không bắt buộc), hiển thị tổng giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bạn phải luôn chuyển ít nhất một đối tượng mục khi gọi đoạn mã sự kiện để theo dõi sự kiện tiếp thị lại. Bạn có thể chuyển nhiều hơn nếu người dùng tương tác với nhiều mục, chẳng hạn như khi thanh toán giỏ hàng hoặc tìm kiếm hành trình du lịch qua nhiều thành phố.

Lưu ý: Google Ads tùy chỉnh nội dung quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu về các mục mà người dùng đã tương tác gần đây nhất. Trong trường hợp người dùng đã xem nhiều sản phẩm, chẳng hạn như trên trang danh mục hoặc trang kết quả tìm kiếm sản phẩm, bạn nên chuyển dữ liệu tới đoạn mã sự kiện cho các mục thích hợp nhất mà bạn muốn quảng cáo, thay vì chuyển dữ liệu về toàn bộ sản phẩm mà người dùng đã xem.

 Nội dung của đối tượng mục sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà trang web của bạn quảng cáo. Hãy tham khảo mục bên dưới để biết thông tin đặc tả về từng mục cho loại doanh nghiệp của bạn. Trong mọi trường hợp, đối tượng mục phải có khóa tương ứng với giá trị nhận dạng chính của sản phẩm hoặc dịch vụ (id hoặc destination) và khóa google_business_vertical thể hiện loại nguồn cấp dữ liệu mà giá trị nhận dạng phải khớp.

Tùy thuộc vào loại doanh nghiệp của bạn, Google Ads sẽ sử dụng dữ liệu từ một hoặc nhiều thông số mục để tạo khóa nguồn cấp dữ liệu. Khóa này dùng để truy xuất thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn từ Google Merchant Center hoặc nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp. Các mục trong thuộc tính nguồn cấp dữ liệu của bạn phải luôn khớp với thông số tương ứng trong đoạn mã sự kiện.

Ví dụ: nếu có một trang web về du lịch, bạn có thể đặt giá trị của ID điểm khởi hành cho Paris thành “PAR”, ID điểm đến cho London thành “LON” trong nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp Chuyến bay. Khi người dùng tìm kiếm chuyến bay từ Paris đến London, bạn cũng nên đặt thông số điểm khởi hành thành PAR và thông số điểm đến thành LON trong đối tượng mục được chuyển đến đoạn mã sự kiện. Sau đó, Google Ads sẽ lấy khóa nguồn cấp dữ liệu “PAR+LON” và khớp khóa này với các cột ID điểm khởi hành và ID điểm đến trong nguồn cấp dữ liệu chuyến bay. Sau khi đã khớp khóa nguồn cấp dữ liệu với nguồn cấp dữ liệu của bạn, Google Ads có thể hiển thị quảng cáo về các chuyến bay từ Paris đến London cho người dùng. Bạn có thể tham khảo tập lệnh mẫu bên dưới:

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'LHR',
      'destination': 'LAX',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

 

Trong các phần sau, bạn sẽ tìm thấy thông tin về các thông số mục bắt buộc và tùy chọn cho từng loại doanh nghiệp. Đối với các thông số dùng để tạo khóa nguồn cấp dữ liệu, thuộc tính nguồn cấp dữ liệu tương ứng cần khớp sẽ được chỉ định. Lưu ý: Khi nhập thông số sự kiện, bạn chỉ được sử dụng các ký tự unicode hợp lệ. Hãy tránh các ký tự không hợp lệ như ký tự điều khiển, hàm hoặc vùng riêng tư.

Thông số mục

Bán lẻ

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web bán sản phẩm trực tuyến. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể dùng dữ liệu đã chuyển qua các sự kiện và thông số bán lẻ cùng với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp bán lẻ. Nếu muốn quảng cáo trang web thương mại điện tử nhưng không thể thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trên Google Merchant Center, thì bạn có thể xem xét sử dụng loại doanh nghiệp tùy chỉnh thay thế.

Thông số mục bán lẻ

Tên thông số Mô tả Mức độ cần thiết của thông số
id

Giá trị nhận dạng riêng cho sản phẩm. Giá trị thông số phải khớp với một trong các thuộc tính sau đây từ Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trên Google Merchant Center của bạn: id, item_group_id hoặc display_ads_id.

Bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu dùng để tra cứu sản phẩm. Giá trị phải được đặt thành "retail". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho hoạt động bán lẻ

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    }]
});
</script>

Giáo dục

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web quảng bá các dịch vụ giáo dục như trang web của trường đại học, trang web học tập trực tuyến, trang web giáo dục thường xuyên dành cho người lớn. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về giáo dục sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp giáo dục.

Thông số mục giáo dục

Tên thông số Mô tả Mức độ cần thiết của thông số
id

Giá trị nhận dạng riêng cho một chương trình giáo dục. Giá trị của thông số phải phù hợp với thuộc tính “Mã chương trình”
của nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp giáo dục. 

Bắt buộc
location_id Giá trị nhận dạng vị trí cho một chương trình giáo dục. Nếu được đặt, giá trị này phải khớp với thuộc tính "Mã vị trí" của nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp giáo dục.  Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu dùng để tra cứu sản phẩm. Giá trị phải được đặt thành "education". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho doanh nghiệp giáo dục

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 'CS75', 
      'location_id': 'SFO', 
      'google_business_vertical': 'education'
    }]
});
</script>

Chuyến bay

Những sự kiện này áp dụng cho trang web quảng bá danh sách chuyến bay. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về chuyến bay sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp cho chuyến bay.

Thông số mục chuyến bay

Tên thông số Mô tả Mức độ cần thiết của thông số
origin

Điểm khởi hành của hành trình bay. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột Mã điểm khởi hành của nguồn cấp dữ liệu Chuyến bay. Bạn chỉ được sử dụng các ký tự unicode hợp lệ. Hãy tránh các ký tự không hợp lệ như ký tự điều khiển, hàm hoặc vùng riêng tư.

Đề xuất
destination Điểm đến của hành trình bay đang được xem. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột Mã điểm đến của Nguồn cấp dữ liệu chuyến bay.
Bạn nên sử dụng mã sân bay gồm ba ký tự.
Bắt buộc
start_date Ngày hành trình bay bắt đầu. 
Lưu ý:
Ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD.
Không bắt buộc
end_date Ngày kết thúc của hành trình bay. Bạn nên bao gồm thông số này vì khi đã qua ngày kết thúc, sản phẩm sẽ không còn hiển thị nữa.
Lưu ý: Ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD.
Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "flights". Đề xuất

Ví dụ về đoạn mã sự kiện cho chuyến bay

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'PAR',
      'destination': 'LON',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

Khách sạn và phòng cho thuê

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web về du lịch mà tại đó người dùng có thể đặt phòng khách sạn, cụ thể là các trang web không sử dụng nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về khách sạn và phòng cho thuê sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp khách sạn và phòng cho thuê.

Thông số mục khách sạn và phòng cho thuê

Tên thông số Mô tả Mức độ cần thiết của thông số
id

ID của khách sạn hoặc chỗ ở. ID này phải khớp với giá trị trong cột "ID thuộc tính” trong nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp Khách sạn và phòng cho thuê của bạn. 

Bắt buộc
start_date Ngày bắt đầu đặt phòng. 
Lưu ý:
Ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD.
Không bắt buộc
end_date Ngày kết thúc đặt phòng. Bạn nên bao gồm thông số này vì khi đã qua ngày kết thúc, sản phẩm sẽ không còn hiển thị nữa.
Lưu ý: Ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD.
Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "hotel_rental". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho khách sạn và phòng cho thuê

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150,
  'items':[{
  'id': 'gb197',
  'start_date': '2019-04-18',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'hotel_rental'
   }] 
   });
</script>

Việc làm

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web mà tại đó người dùng có thể xem tin tuyển dụng. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số việc làm sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp việc làm.

Thông số mục việc làm

Tên thông số Mô tả Mức độ cần thiết của thông số
id

Mã của tin tuyển dụng. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột "Mã việc làm” trong nguồn cấp dữ liệu Việc làm. 

Bắt buộc
location_id Giá trị nhận dạng vị trí cho tin tuyển dụng. Nếu được đặt, giá trị này phải khớp với thuộc tính "Mã vị trí" của nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp về việc làm của bạn.   Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "jobs". Đề xuất

Ví dụ về đoạn mã sự kiện cho doanh nghiệp việc làm

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150',
  'items':[{
  'id': 'cc197',
  'location_id': 'NYC',
  'google_business_vertical': 'jobs'
   }] 
   });
</script>

Ưu đãi trong vùng

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web mà tại đó người dùng có thể tìm thấy ưu đãi trong vùng. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số ưu đãi trong vùng sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp cho ưu đãi trong vùng.

Thông số mục ưu đãi trong vùng

Tên thông số Mô tả Mức độ cần thiết của thông số
id

Mã của ưu đãi. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột “Mã ưu đãi” của nguồn cấp dữ liệu Ưu đãi trong vùng. 

Bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "local". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho ưu đãi trong vùng.

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 125,
  'items':[{
  'id': 'SPA6231',
  'google_business_vertical': 'local'
}]    
});
</script>

Bất động sản

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web về bất động sản. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số bất động sản được khớp với nguồn cấp dữ liệu cho doanh nghiệp bất động sản.

Thông số mục bất động sản

Tên thông số Mô tả Mức độ cần thiết của thông số
id

Mã bất động sản. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột “Mã danh sách” của nguồn cấp dữ liệu bất động sản. 

Bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "real_estate". Đề xuất

Ví dụ về đoạn mã sự kiện cho doanh nghiệp bất động sản

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items':[{
  'id': 'NYBRKLN123A',
  'google_business_vertical': 'real_estate'
}]    
});
</script>

Du lịch

Những sự kiện này áp dụng cho các trang web về du lịch. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về du lịch sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp du lịch.

Thông số mục du lịch

Tên thông số Mô tả Mức độ cần thiết của thông số
origin

Mã của điểm khởi hành du lịch. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột “Mã điểm khởi hành” của nguồn cấp dữ liệu Du lịch. Sự kết hợp giữa thông số destinationorigin phải khác biệt trên tất cả các nguồn cấp dữ liệu trong tài khoản của bạn.

Không bắt buộc
destination Mã của điểm đến du lịch. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột Mã điểm đến của nguồn cấp dữ liệu du lịch.  Bắt buộc
start_date Ngày bắt đầu của hành trình du lịch. Hãy lưu ý rằng ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD. Không bắt buộc
end_date Ngày kết thúc của hành trình du lịch. Hãy lưu ý rằng ngày phải ở định dạng YYYY-MM-DD. Bạn nên bao gồm thông số này vì khi đã qua ngày kết thúc, sản phẩm sẽ không còn hiển thị nữa. Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "travel". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho du lịch

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items': [{
  'origin': 'LGA',
  'destination': 'LON123A',
  'start_date': '2019-04-20',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'travel'
    }]
});
</script>

Tùy chỉnh

Sự kiện này áp dụng cho các trang web không phù hợp với một trong những khu vực cụ thể theo chiều dọc khác trên trang này, nhưng vẫn muốn cung cấp thông tin cho tiếp thị lại động. Dữ liệu thu thập thông qua các thông số tùy chỉnh sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp tùy chỉnh.

Thông số mục tùy chỉnh

Tên thông số Mô tả Mức độ cần thiết của thông số
id

Là mã của mục. Mã này phải khớp với một giá trị trong cột Mã của nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh. 

Bắt buộc
location_id Giá trị nhận dạng vị trí cho mục. Nếu được đặt, giá trị phải khớp với cột Mã 2 của nguồn cấp dữ liệu và có thể là số hoặc chữ số. Không bắt buộc
google_business_vertical Chỉ định loại nguồn cấp dữ liệu của mục. Giá trị phải được đặt thành "custom". Đề xuất

Đoạn mã sự kiện mẫu cho trường hợp sử dụng tùy chỉnh

<script>
gtag('event','add_to_cart', {
  'value': 78.98,
  'items':[{
  'id':'CORS9',
  'location_id': 'KURS8',
  'google_business_vertical': 'custom',
  }]
  });
</script>

 Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố