Import konverzií z kliknutí na reklamu do služby Google Ads

Import konverzií vám umožňuje zistiť, aký vplyv majú vaše online reklamy na offline predaj a ďalšie hodnotné akcie. Tento článok vysvetľuje, ako pripraviť súbor na import konverzií získaných z kliknutí na vaše reklamy do služby Google Ads.

Pokyny na import konverzií z hovorov nájdete v článku Import telefonických konverzií.

Skôr než začnete

Pred importom konverzií sa uistite, že ste dodržali všetky pokyny na nastavenie sledovania offline konverzií.

Svoje údaje môžete importovať do služby Google Ads buď nahraním či prepojením súboru cez rozhranie služby Google Ads, alebo prenesením údajov cez Google Ads API (AdWords API). V tomto článku vám vysvetlíme, ako importovať konverzie nahraním alebo prepojením súboru. Ak chcete preniesť údaje cez Google Ads API (AdWords API), prečítajte si tento článok pomocníka z našej príručky pre vývojárov rozhrania API.

Poznámka: Od júna 2021 už nebudete môcť nahrávať offline konverzie z klientskeho účtu, ktorý má aktivované meranie konverzií na úrovni účtu správcu. V prípade všetkých konverzií, ktoré nahrávate pomocou klientskeho účtu, sa vám zobrazí chybové hlásenie. Budete musieť prejsť do účtu správcu a nahrať konverzie odtiaľ. Prečítajte si článok Zmeny nahrávania offline konverzií pre klientske účty.

Pokyny

Ak chcete pripraviť a importovať údaje o konverziách, postupujte podľa týchto pokynov.

1. Pripravte údaje na import

 1. Stiahnite si šablónu (vo formáte Excel, CSV alebo Tabuľky Google) zodpovedajúcu typu konverzií, ktoré chcete nahrať. Šablóny si môžete stiahnuť aj cez rozhranie služby Google Ads:
  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
  3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
  4. V ponuke vľavo kliknite na Nahrávanie.
  5. Kliknite na tlačidlo plus .
  6. Kliknite na Zobraziť šablóny.
  7. Nájdite šablóny typu Konverzie z kliknutí a vyberte formát šablóny, ktorý si chcete stiahnuť.
 2. Dodržiavajte tieto pokyny na nahrávanie tabuliek:

  Ak ktorákoľvek vami importovaná konverzia prebehne do dňa od kliknutia, Google Ads ju nemusí zaznamenať. Odporúčame vám, aby ste pri každom importe nahrali údaje za jeden deň navyše. Google Ads nebude započítavať duplicitné konverzie a zobrazí sa chybové hlásenie informujúce vás o tom, ktoré konverzie sú duplikátmi. Upozorňujeme, že v minulosti sa duplicitné konverzie ignorovali, ale nezobrazila sa chyba, takže ak často nahrávate duplikáty, môže sa zobraziť viac chýb ako v minulosti. Na určenie, či je konverzia jedinečná, použije Google Ads názov konverznej akcie, čas konverzie a identifikátor kliknutia Google (GCLID) spojený s konverziou.

  Poznámka: Ak pri importe konverzií používate externú atribúciu, pozrite si sekciu o importovaní externe pripísaných konverzií nižšie, kde nájdete informácie o vhodnej šablóne na nahranie a ďalších funkciách.
  • Nezabudnite, že nesmiete odstrániť stĺpec, ktorý sa začína výrazom Google Click ID (Identifikátor kliknutia Google). V opačnom prípade bude import neúspešný.
  • Uistite sa, že vaše údaje neobsahujú dodatočné stĺpce ani osobné údaje.
  • Ak chcete, aby služba Google Ads importovala vaše konverzie automaticky a pravidelne podľa určitého rozvrhu (pozrite si 2. krok: Importujte svoje konverzie), bude potrebné použiť Tabuľky Google alebo prepojenie so súborom cez protokol HTTPS alebo SFTP.
 3. Pri zadávaní časového pásma použite jeden z týchto formátov (okolo časového pásma nedávajte úvodzovky ani iné špeciálne znaky):
  • Zadajte svoj identifikátor časového pásma. Tento spôsob odporúčame, aby ste sa vyhli chybám pri prechode na zimný a letný čas. Príklad – Parameters:TimeZone=America/Chicago
  • Zadajte svoj posun voči greenwichskému času (GMT) zadaním znamienka + alebo – a štyroch číslic predstavujúcich časový rozdiel. (Napríklad posun v New Yorku je –0500 a v Bratislave +0100). Ak používate greenwichský čas, stačí zadať hodnotu +0000. Príklad – Parameters:TimeZone=-0500
 4. Potom pridajte nový riadok pre každú offline konverziu a vyplňte stĺpce podľa nasledujúcich pokynov:
  • Google Click ID (Identifikátor kliknutia Google): identifikátor GCLID, ktorý viedol k offline konverzii. (Ak ste tak ešte neurobili, podľa pokynov na nastavenie importov offline konverzií zistite, ako ho získať.)
  • Conversion Name (Názov konverzie): názov konverznej akcie (napríklad „kvalifikovaný potenciálny zákazník“ alebo „podpísaná zmluva“), pre ktorú chcete importovať túto konverziu. Je dôležité použiť rovnaké hláskovanie a veľké písmená, aké ste použili pri vytváraní konverznej akcie v účte Google Ads.
  • Conversion Time (Čas konverzie): dátum a čas, kedy došlo ku konverzii. Zoznam prijateľných formátov dátumu (napríklad MM/dd/rrrr HH:mm:ss) je uvedený v tabuľke nižšie. Časové pásmo môžete k času konverzie pridať tak, že použijete jeden z posledných štyroch uvedených formátov. Hodnotu +z nahraďte posunom voči greenwichskému času uvedením znamienka + alebo – a štyroch číslic predstavujúcich časový rozdiel (napríklad posun v New Yorku je –0500 a v Bratislave je +0100). Prípadne nahraďte reťazec zzzz identifikátorom časového pásma zo zoznamu kódov a formátov.
Formát Príklady
MM/dd/rrrr hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
MMM dd, rrrr hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
MM/dd/rrrr HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
rrrr-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
rrrr-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
rrrr-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
rrrr-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
rrrr-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
rrrr-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
 • Conversion value (Hodnota konverzie – nepovinné pole): číslo vyjadrujúce hodnotu, ktorú pripisujete konverzii. Môže vyjadrovať peňažnú hodnotu alebo môžete zadať relatívne hodnoty (t. j. 1 – 10). Ak necháte toto pole prázdne, Google Ads automaticky použije hodnotu konverzie, ktorú ste pri vytváraní novej offline konverznej akcie definovali v kroku 2.8.
 • Conversion Currency (Mena konverzie – nepovinné pole): mena, v ktorej bude poskytnutá hodnota konverzie. Toto pole použijete, keď sú hodnoty konverzie v prehľadoch uvedené vo viacerých menách alebo ak máte viacero účtov, ktoré sú fakturované v rôznych menách. Používajte trojmiestne kódy mien podľa normy ISO 4217, napríklad USD pre americký dolár alebo JPY pre japonský jen.
Externe pripísané konverzie

Ak používate na atribúciu konverzií v rámci viacerých kliknutí externý systém atribúcie, odporúčame vám pri importe konverzií použiť externú atribúciu. Externe pripísané konverzné akcie vám umožnia importovať pre každé kliknutie čiastkové kredity za konverzie.

Ak chcete pri importoch používať externú atribúciu, pri vytváraní konverznej akcie v službe Google Ads vyberte Použiť externý atribučný model (ako sa uvádza v 1. kroku, 14. bode týchto pokynov). Keď budete chcieť nahrať konverzie s čiastkovým kreditom, stiahnite si našu šablónu importu konverzií pre externú atribúciu (vo formáte Excel, CSV alebo Tabuľky Google). Je potrebné myslieť aj na niekoľko ďalších vecí:

 • Nezabudnite, že nesmiete odstrániť stĺpec, ktorý sa začína výrazom Google Click ID (Identifikátor kliknutia Google). V opačnom prípade bude import neúspešný.
 • Uistite sa, že vaše údaje neobsahujú dodatočné stĺpce ani osobné údaje.
 • Nezabudnite nastaviť hodnotu TimeZone (časové pásmo) v riadku Parameters (parametre) alebo stĺpci Conversion Time (čas konverzie). Ďalšie informácie o nastavení meny a časového pásma
 • Ak chcete priradiť čiastkový kredit za konverziu, budete musieť zadať názov atribučného modelu, ktorý používate. Názov môže byť napríklad Lineárny alebo Na základe údajov.
 • Ak sa rozhodnete zahrnúť hodnotu konverzie, malo by ísť o čiastkovú hodnotu zodpovedajúcu pripísanému kreditu za konverziu (nižšie uvádzame príklad).
 • Hodnota, ktorú zadáte do stĺpca Attributed Credit (Pripísaný kredit), by mala byť väčšia ako 0 a menšia alebo rovná 1.
 • Stĺpce Conversion Value (hodnota konverzie) a Conversion Currency (mena konverzie) sú nepovinné.

Príkladom použitia šablóny importu konverzií s externou atribúciou je situácia, keď sledujete nákupy a z každého kliknutia zákazníka zhromažďujete GCLID. Zákazník môže na zakúpenie položky na vašom webe v hodnote 100 € potrebovať 3 kliknutia. Jedno kliknutie môže smerovať na obsahovú reklamu služby Google Ads, jedno môže prísť z inej reklamnej siete a posledné môže smerovať na reklamu služby Google Ads vo vyhľadávaní. Ak používate lineárny atribučný model, nahranie by vyzeralo takto:

Parameters:Attribution Model = linear
Parameters:TimeZone=-0800 # Pripísaný kredit by mal byť v rozsahu od 0 do 1 # # Voliteľné # # Voliteľné #
Google Click ID (identifikátor kliknutia Google) Conversion Name (názov konverzie) Conversion Time (čas konverzie) Attributed credit (pripísaný kredit) Conversion Value (hodnota konverzie) Conversion Currency (mena konverzie)
googleclickid1 Názov konverznej akcie externej atribúcie 1. 5. 2017, 15:42:01 0,33 33,33 USD
googleclickid2 Názov konverznej akcie externej atribúcie 1. 5. 2017, 15:42:01 0,33 33,33 USD

2. Importujte svoje konverzie

Na import offline konverzií do služby Google Ads bude potrebné, aby ste konverzný súbor nahrali do účtu Google Ads, ktorý spravuje vaše konverzie. Ak máte nastavené sledovanie konverzií naprieč účtami, konverzie by ste mali nahrať na úrovni účtu správcu. Súbor môžete nahrať raz alebo môžete vytvoriť rozvrh na pravidelné nahrávanie súboru, ktorý používate online. Použite pokyny nižšie na jednorazové nahranie alebo na plánované nahrávania podľa toho, ako chcete importovať svoje konverzie.

Vlastnú premennú môžete vytvoriť pomocou značiek sledovania konverzií alebo nahraním offline konverzií.

Dôležité: Po vytvorení novej konverznej akcie počkajte štyri až šesť hodín a až potom pre túto konverznú akciu nahrajte konverzie.
Jednorazové nahranie vašich konverzií
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Nahrávanie.
 5. Kliknite na tlačidlo plus .
 6. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zdroj a vyberte zdroj svojho súboru. Môžete nahrať súbor z počítača či Tabuliek Google alebo ho preniesť cez protokol HTTPS či SFTP.
 7. Na základe zvoleného zdroja si vyberte z týchto možností:
  • Ak ste vybrali Nahrať súbor alebo Tabuľky Google, kliknutím na Vybrať súbor vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý obsahuje informácie o offline konverziách.
  • Ak ste vybrali HTTPS alebo SFTP, zadajte webovú adresu súboru a používateľské meno a heslo na prístup k súboru.
   Poznámka: Ak vyberiete SFTP a zobrazí sa chyba „Súbor sa nenašiel“, skúste medzi cestu a názov súboru vložiť dve lomky (//). Príklad: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv.
 8. Ak chcete importovať obsah súboru bez zobrazenia ukážok výsledkov nahrávania, kliknite na Použiť a preskočte zvyšné kroky. Ukážky výsledkov nahrávania zobrazíte kliknutím na tlačidlo Ukážka. V ukážke súboru je zvýraznený počet konverzií, ktoré budú importované do vášho účtu. Sú v nej zahrnuté aj akékoľvek chyby vo vašom súbore. Tieto chyby môžete vo svojom súbore ignorovať alebo ich odstrániť a súbor nahrať znova.
  • Keď je ukážka pripravená, kliknutím na Podrobnosti sa zobrazí časť obsahu z vášho súboru. Ako prvé sa zobrazia chyby.
  • Ak chcete zobraziť celý obsah súboru, kliknite na Ďalšie.
  • Kliknite na Použiť súbor. Ukazovateľ priebehu v dolnej časti stránky vás na dokončenie importu konverzií vo vašom súbore upozorní. Ak chcete zobraziť všetky importované konverzie, na ukazovateli priebehu kliknite na Podrobnosti.

Môžete si prezerať súbory, ktoré ste nahrali, ale nepoužili, ako aj súbory, ktoré ste nahrali a použili. Prečítajte si viac o zobrazovaní nahraných súborov.

Nahranie konverzií podľa rozvrhu

Google Ads môže vaše konverzie importovať automaticky a pravidelne podľa určitého rozvrhu. Súbor s konverziami budete musieť vytvoriť v Tabuľkách Google alebo použiť prepojenie so súborom cez protokol HTTPS alebo SFTP. Ak chcete naplánovať nahrávanie súborov, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Nahrávanie.
 5. V hornej časti stránky kliknite na Rozvrhy.
 6. Kliknite na tlačidlo plus .
 7. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zdroj a vyberte zdroj svojho súboru. Môžete nahrať súbor z Tabuliek Google alebo ho preniesť cez protokol HTTPS či SFTP.
 8. Na základe zvoleného zdroja si vyberte z týchto možností:
  • Ak ste vybrali Tabuľky Google, kliknutím na Vybrať súbor vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý obsahuje informácie o offline konverziách.
  • Ak ste vybrali HTTPS alebo SFTP, zadajte webovú adresu súboru a používateľské meno a heslo na prístup k súboru.
   Poznámka: Ak vyberiete SFTP a zobrazí sa chyba „Súbor sa nenašiel“, skúste medzi cestu a názov súboru vložiť dve lomky (//). Príklad: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv.
 9. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Frekvencia a vyberte frekvenciu importu súboru.
 10. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Čas a vyberte čas importu súboru.
 11. Kliknite na Uložiť a zobraziť ukážku. Ukážka zobrazuje, či sa rozvrh uloží alebo nie. Rozvrh sa nemusí uložiť, ak Google Ads nedokáže získať zdroj súboru v dôsledku nesprávneho používateľského mena, hesla alebo formátovania súboru.
 12. Kliknutím na OK sa vrátite na stránku Rozvrhy. Na stránke Rozvrhy sú uvedené všetky vaše plánované nahrávania.

  Poznámka: Ak sa vyskytne problém s naplánovaným nahrávaním, v účte sa vám zobrazí upozornenie a dostanete správu. Na odstránenie problému bude potrebné skontrolovať online súbor.

 13. Ak chcete zmeniť plánované nahrávanie, v stĺpci Akcie kliknite na Možnosti a vyberte si z týchto možností:
  • Kliknutím na Upraviť zmeníte nastavenia plánovaného nahrávania.
  • Kliknutím na Pozastaviť zastavíte plánované nahrávania súboru.
  • Ak chcete pokračovať v plánovaných nahrávaniach súboru, ktoré boli pozastavené, kliknite na Znovu spustiť.
  • Ak už viac nepotrebujete nahrať konverzie do súboru, kliknite na Odstrániť.
 14. Ak máte k účtu Google Ads prístup iba na čítanie, možnosti plánovaného nahrania nemôžete meniť.

3. Pozrite si výsledky a vyriešte problémy

Obzvlášť pri prvom nastavení procesu importu konverzií je bežné, že nahrané súbory obsahujú chyby. Všetkých inzerentov žiadame, aby výsledky nahraných súborov skontrolovali.

Zobrazenie nahraných súborov

Po nahraní súboru s konverziami sa na stránke nahrávania zobrazí pre tento súbor nová položka. Upozorňujeme, že nahrávanie a použitie súboru môže trvať niekoľko minút.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Nahrávanie.
 5. Ak máte nejaké súbory, ktorých ukážku ste si pozreli, no nepoužili ste ich, zobrazia sa v tabuľke Nespracované akcie. V stĺpci Akcie kliknite na Použiť, ak chcete importovať konverzie do súboru, alebo na Zahodiť, ak chcete odstrániť nahraný súbor.
 6. Pod tabuľkou Nespracované akcie sa zobrazí zoznam súborov, ktoré ste nahrali a použili. Ďalšie informácie o súboroch nájdete v nasledujúcich stĺpcoch.
  • Stĺpec Stav uvádza, či konverzie v súbore boli importované úspešne.
  • Stĺpec Výsledky poskytuje ďalšie podrobnosti o stave importu. V prípade, že sa súbor nepodarilo importovať, bude tento stĺpec obsahovať dôvod, prečo sa to nepodarilo. V tomto stĺpci sú tiež uvedené odkazy na zobrazenie konverzií, ktoré boli importované a ktoré pre chyby súborov importované neboli.
  • Stĺpec Akcie poskytuje nasledujúce odkazy:
   • Stiahnuť výsledky: stiahne kópiu nahraného súboru. Tento odkaz sa zobrazuje, keď boli všetky konverzie vo vašom súbore úspešne importované.
   • Stiahnuť všetko: stiahne kópiu nahraného súboru vrátane konverzií, ktoré sa nepodarilo importovať.
   • Stiahnuť chyby: stiahne spolu s chybovými hláseniami tabuľku obsahujúcu zoznam konverzií z vášho súboru, ktoré sa nepodarilo importovať.
   Keď vyberiete ktorýkoľvek z 3 odkazov vyššie, stiahnutý súbor bude zahŕňať stĺpec Výsledky, ktorý potvrdzuje, že konverzia bola importovaná úspešne, alebo vysvetľuje, prečo import zlyhal. Tieto odkazy sú odstránené v priebehu 30 až 60 dní od počiatočného nahrania.
Oprava chýb importu
 1. Pozrite si nahrané súbory a nájdite súbor, ktorý obsahuje chybu.
 2. V stĺpci Akcie kliknutím na Stiahnuť chyby stiahnite tabuľku, ktorá obsahuje zoznam konverzií z vášho súboru, ktoré sa nepodarilo importovať.
 3. Kontrolou chybových hlásení v stĺpci Výsledky danej tabuľky zistite, prečo služba Google Ads nemohla importovať vaše konverzie.
 4. V tabuľke vykonajte potrebné úpravy, uložte ju a skúste ju znova nahrať.
 5. Niekedy sa môže vyskytnúť problém, ktorý bráni spracovaniu celého súboru. Ak takýto problém nastane, chybové hlásenie nájdete v prvom riadku (ak ide o súbor .csv alebo .tsv) alebo v novom zošite General Errors (Všeobecné chyby) (ak ide o súbor Excel).

Pokyny na import konverzií

Naplánovanie nahrávaní

Offline konverzie, ktoré nahráte po viac ako 90 dňoch od príslušného posledného kliknutia, sa neimportujú do služby Google Ads. Znamená to, že sa nezobrazia v štatistikách konverzií.

Nahranie viacerých konverzií pre rovnaké kliknutie

Rovnakú konverziu nie je možné importovať viackrát. Ak sa teda pokúsite nahrať konverziu s rovnakou kombináciou identifikátora GCLID, názvu konverzie, dátumu a času alebo duplicitnej úpravy konverzie, započíta sa iba raz a zobrazí sa vám chybové hlásenie pre všetky duplicitné nahrávania.

Ak chcete, môžete pre to isté kliknutie nahrať viacero konverzií rovnakého typu (napríklad viacero konverzií offline nákupov). Google Ads ich zaznamená ako samostatné konverzie za predpokladu, že majú odlišné časy (identifikátory GCLID a názvy konverzií môžu byť rovnaké) a nastavenie započítavania konverzií ste nastavili na možnosť každá.

Odporúčame opätovne nahrať konverzie, ku ktorým došlo krátko pred posledným nahraním, pre prípad, že sa niektoré z nich nestihli spracovať. Google Ads môže konverziu úspešne nahrať po uplynutí štyroch až šiestich hodín od kliknutia na reklamu. (Ak konverziu nahráte príliš skoro po kliknutí, zobrazí sa vám chybové hlásenie: „Spracovanie informácií o tomto kliknutí stále prebieha. Skúste to znova o štyri až šesť hodín.“)

Ak napríklad nahrávate konverzie každý deň, odporúčame vám nahrať všetky konverzie za posledné dva dni pre prípad, že niektoré konverzie spred dvoch dní sa nespracovali. Duplicitného započítania sa nemusíte obávať, pretože Google Ads nezapočíta tú istú nahranú konverziu viackrát. Ak nahráte viacero konverzií pre rovnaké kliknutie, zobrazí sa chyba pre každú duplicitnú konverziu.

Zobrazenie importovaných konverzií v službe Google Ads

Štatistiky o importovaných konverziách sa vo vašom účte Google Ads zobrazia približne po troch hodinách. Keď sa zobrazia, nájdete ich v stĺpcoch konverzií. Informácie o stĺpcoch konverzií a ich pridaní do prehľadov nájdete v článku Význam údajov zo sledovania konverzií. Ak chcete zistiť, ako sa líši výkonnosť v závislosti od konverznej akcie, stĺpec Konverzie môžete segmentovať podľa názvu konverznej akcie.

Ak si chcete overiť, či vaše importy konverzií fungujú, použite stĺpec Všetky konv. (podľa času konv.). Na rozdiel od iných stĺpcov konverzií tento stĺpec poskytuje prehľad celkového počtu konverzií podľa dátumu konverzie, pretože nahraný súbor obsahuje čas konverzie.

Nezabúdajte, že čím dlhší čas uplynie medzi kliknutiami a konverziami (online alebo importovanými konverziami), tým dlhšie budete musieť čakať, kým uvidíte úplné metriky konverzií.

Príklad: Ak si chcete pozrieť štatistiky konverzií za pondelok, pričom ku konverziám dochádza tri dni po kliknutí a nahrávate ich každý večer, presné štatistiky konverzií za pondelok sa vám zobrazia až v piatok ráno.

Konfigurácia webovej adresy SFTP

„Súbor nebol nájdený. Skontrolujte, či ste zadali správnu webovú adresu, názov a heslo.“

Ak sa pri nahrávaní vyskytne táto chyba a dospeli ste k záveru, že používateľské meno a heslo sú zadané správne, s najväčšou pravdepodobnosťou je potrebné upraviť webovú adresu tak, aby bolo jednoznačne určené, či sa súbor nachádza vo vašom domovskom adresári.

Každý používateľ (napr. Jon) servera SFTP (napr. ftp.example.com) má domovský adresár (napr. /home/Jon/). Niektoré servery SFTP predpokladajú, že požadovaný súbor (napr. upload.csv) sa vždy nachádza niekde v rámci vášho domovského adresára. Ak v týchto prípadoch uvediete vo webovej adrese domovský adresár, server FTP bude hľadať súbor v nesprávnom umiestnení.

Oprava chýb nahrávania

Tu je niekoľko príkladov chýb nahrávania a spôsobov ich riešenia.

Ak je súbor uložený vo vašom domovskom adresári (/home/Jon/)

Stav Webová adresa Dôvod
Zlý ftp.example.com/home/Jon/upload.csv Zdá sa, že použitie takejto webovej adresy je logické, ale server FTP predpokladá, že súbor je uložený vo vašom domovskom adresári. Túto cestu súboru preto interpretuje ako /home/Jon/home/Jon/
Dobrý ftp.example.com/upload.csv Odstránením cesty k svojmu domovskému adresáru (/home/Jon/) eliminujete zmätok.
Dobrý ftp.example.com//home/Jon/upload.csv Umiestnením znakov // medzi doménu a cestu súboru dáte serveru FTP pokyn, aby nepredpokladal, že súbor sa nachádza vo vašom domovskom adresári.

Ak je súbor uložený v adresári vo vašom domovskom adresári (/home/Jon/data/)

Stav Webová adresa Dôvod
Zlý ftp.example.com/home/Jon/data/upload.csv

Aj v tomto prípade server FTP predpokladá, že súbor je uložený vo vašom domovskom adresári, a preto interpretuje túto cestu súboru ako /home/Jon/home/Jon/data/

dobrý ftp.example.com/data/upload.csv Odstránením cesty k svojmu domovskému adresáru (/home/Jon/) eliminujete zmätok.
Dobrý ftp.example.com//home/Jon/upload.csv Umiestnením znakov // medzi doménu a cestu súboru dáte serveru FTP pokyn, aby nepredpokladal, že súbor sa nachádza vo vašom domovskom adresári.

Ak súbor nie je uložený vo vašom domovskom adresári (ale v adresári /foo/bar/)

Stav Webová adresa Dôvod
Zlý ftp.example.com/foo/bar/upload.csv Zdá sa, že použitie takejto webovej adresy je logické, ale server FTP predpokladá, že súbor je uložený vo vašom domovskom adresári. Túto cestu súboru preto interpretuje ako /home/Jon/foo/bar/
Dobrý ftp.example.com//foo/bar/upload.csv Umiestnením znakov // medzi doménu a cestu súboru dáte serveru FTP pokyn, aby nepredpokladal, že súbor sa nachádza vo vašom domovskom adresári.

Import offline konverzií pomocou integrácií tretích strán

Importy konverzií zo svojich systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi môžete automatizovať pomocou integrácií tretích strán, ktoré umožňujú integrovať váš účet Google Ads so službou Salesforce alebo nástrojom Zapier.

Poznámka: Od júna 2021 už nebudete môcť nahrávať offline konverzie z klientskeho účtu Google Ads, ktorý má aktivované meranie konverzií na úrovni účtu správcu. V prípade všetkých konverzií, ktoré nahrávate pomocou klientskeho účtu, sa vám zobrazí chybové hlásenie. Budete musieť prejsť do účtu správcu a nahrať konverzie odtiaľ. Prečítajte si článok Zmeny nahrávania offline konverzií pre klientske účty.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false