Ponuky cieľovej CZA

Poznámka: Od roka 2021 sa pri nových stratégiách ponúk na maximalizáciu konverzií alebo maximalizáciu hodnoty konverzií budú v kampaniach vo vyhľadávaní (ang. search campaigns) zobrazovať nepovinné polia cieľa. Pri nastavení nepovinných cieľov budú inteligentné ponuky vykonávať optimalizáciu vzhľadom na tieto ciele rovnakým spôsobom ako pri cieľovej cene za akciu (cieľovej CZA, ang. target cost per action, target CPA) a cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ang. target return on advertising spend, target ROAS). Maximalizácia konverzií s nastavenou cieľovou CZA bude fungovať ako súčasná stratégia cieľovej CZA. Platí to aj o maximalizácii hodnoty konverzií s nastaveným cieľovým ROAS, ktorá bude fungovať ako súčasná stratégia cieľového ROAS.

Ďalšie informácie o zmenách v usporiadaní stratégií inteligentných ponúk

Ponuky cieľovej CZA predstavujú stratégiu inteligentných ponúk, ktorá nastavuje ponuky za vás, aby ste získali čo najviac konverzií (akcií zákazníkov). Pri vytváraní stratégie ponúk cieľovej CZA (cieľovej ceny za akciu) nastavujete priemernú cenu, ktorú chcete platiť za každú konverziu. Keď zákazník uskutoční vyhľadávanie na Googli, ktoré zodpovedá vášmu výrobku alebo službe, Google Ads použije cieľovú CZA na nastavenie ponuky podľa pravdepodobnosti uskutočnenia konverzie v aukcii.

Poznámka: V prípade kampaní na aplikáciu je cieľovou CZA rovnaká hodnota, či ide o konverziu za inštaláciu aplikácie (cenu za inštaláciu) alebo za používanie aplikácie (cena za akciu v aplikácii).

Cieľová CZA je dostupná buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia vo viacerých kampaniach. V tomto článku si prečítate, ako ponúkanie cieľovej CZA funguje a ako ho nastaviť.

Skôr než začnete

Ako to funguje

Ponuky cieľovej CZA automaticky nájdu optimálnu ponuku pre vašu reklamu vždy, keď sa reklama môže zobraziť. Používajú pritom historické údaje o vašej kampani a vyhodnocujú kontextové signály prítomné pri aukcii.

Niektoré konverzie môžu stáť viac, než je váš cieľ, iné menej, no Google Ads sa celkovo bude snažiť o to, aby sa cena za konverziu rovnala nastavenej cieľovej CZA. K týmto úpravám CZA dochádza, pretože vaša skutočná CZA závisí od faktorov, ktoré sú mimo kontroly Googlu, ako sú zmeny na vašom webe alebo v reklamách, prípadne zvýšená konkurencia v reklamných aukciách. Okrem toho váš skutočný konverzný pomer môže byť nižší alebo vyšší než predpokladaný konverzný pomer.

Ak napríklad zvolíte cieľovú CZA vo výške 10 €, Google Ads automaticky nastaví ponuky tak, aby ste získali čo najviac konverzií v priemernej hodnote 10 €. Táto stratégia upravuje ponuky na základe signálov v reálnom čase, ako sú informácie o zariadení, prehliadači, oblasti, čase dňa, remarketingovom zozname a ďalších, aby zvýšila výkonnosť v jednotlivých reklamných aukciách.

Vytvorenie stratégie ponúk cieľovej CZA

Môžete vytvoriť stratégiu ponúk cieľovej CZA pre jednu kampaň (štandardnú stratégiu) alebo viaceré kampane (portfóliovú stratégiu ponúk):

  • Vytvorte ju spolu s novou kampaňou.
  • Vytvorte ju alebo zmeňte v nastaveniach kampane.
  • Vytvorte ju v zdieľanej knižnici na stránke Stratégie ponúk.

Stratégiu automatických ponúk môžete vytvoriť pre jednu kampaň (štandardná stratégia) alebo viacero kampaní (portfóliová stratégia ponúk).

Vysvetlenia výkonnosti cieľovej CZA

Vysvetlenia vám poskytujú informácie o veľkých zmenách vo výkonnosti účtu Google Ads. Ak v kampani alebo reklamnej skupine vo vyhľadávaní využívajúcej stratégiu cieľovej CZA zaznamenáte výraznú zmenu výkonnosti, vysvetlenia vám pomôžu rýchlo zistiť príčinu.

Nastavenia

Cieľová CZA (prípadne cena za inštaláciu alebo cena za akciu v aplikácii v kampaniach na aplikáciu)

Je to priemerná suma, ktorú chcete zaplatiť za konverziu. Nastavená cieľová CZA môže mať vplyv na počet získaných konverzií. Ak napríklad nastavíte príliš nízku cieľovú sumu, môžete prísť o kliknutia, ktoré by mohli viesť ku konverziám, čo povedie k nižšiemu celkovému počtu konverzií.

Ak vaša kampaň disponuje historickými údajmi o konverziách, Google Ads odporučí určitú cieľovú CZA. Odporúčaná hodnota sa vypočíta na základe skutočnej výkonnosti CZA za posledné týždne. Výpočet tiež zohľadňuje návštevnosť. Priemerné cieľové hodnoty preto môžu mierne kolísať v závislosti od návštevnosti na miestach, kde sa zobrazujú vaše reklamy.

Pri výpočte odporúčanej cieľovej CZA sa vylúči výkonnosť za posledných niekoľko dní, čím sa berú do úvahy konverzie, ktorých dokončenie môže trvať dlhšie než jeden deň od interakcie s reklamou (oneskorenie konverzie). Môžete si vybrať, či použijete odporúčanú cieľovú CZA alebo si nastavíte vlastnú.

Tip: Vyberte konverzie, pre ktoré chcete vytvárať ponuky.

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje určiť, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch používajú stratégie ponúk, ako sú cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe konverzií, ktoré ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Konverzie naprieč zariadeniami z kampaní v Obsahovej sieti, nákupných kampaní, videokampaní a kampaní vo vyhľadávaní sú zahrnuté predvolene.

Priemerná cieľová CZA

Priemerná cieľová CZA je priemerná CZA vážená na základe návštevnosti, podľa ktorej je optimalizovaná stratégia ponúk. Zahŕňa priemernú hodnotu úprav ponúk pre zariadenia, cieľové CZA pre reklamné skupiny a všetky priebežne vykonané zmeny cieľovej CZA. V dôsledku týchto premenných sa vaša priemerná cieľová CZA môže líšiť od cieľovej CZA, ktorú ste nastavili. Pri hodnotení výkonnosti stratégie ponúk by ste mali porovnať svoju CZA, ktorú ste dosiahli s priemernou cieľovou CZA stratégie, pretože priemerná cieľová CZA vyjadruje presnejšie, na čo sú inteligentné ponuky optimalizované.

Limity ponúk

Neodporúčame, aby ste v prípade stratégie ponúk cieľovej CZA nastavili limity ponúk, pretože môžu obmedziť automatickú optimalizáciu ponuky v službe Google Ads. Takisto môžu službe Google Ads zabrániť v úprave ponúk na sumu, ktorá bude najvhodnejšia pre vašu cieľovú CZA. Ak limity ponúk nastavíte, použijú sa iba v aukciách Vyhľadávacej siete. Limity ponúk sú k dispozícii iba pre portfóliové (neštandardné) stratégie ponúk cieľovej CZA.

  • Max. limit ponuky: najvyššia ponuka CZK, ktorú Google Ads môže nastaviť pri používaní ponúk cieľovej CZA.
  • Min. limit ponuky: minimálna ponuka CZK, ktorú Google Ads môže nastaviť pri používaní ponúk cieľovej CZA. Pripomíname, že algoritmus ponúk služby Google Ads by mohol nastaviť max. CZK, ktorá je nižšia než minimálna ponuka. Vo všeobecnosti sa to stáva v dôsledku inteligentného určovania cien. To znamená, že limit ponuky nastavený na tomto mieste nepredstavuje absolútne najnižšiu ponuku, ktorú možno nastaviť.

Úpravy ponúk pre zariadenie

Úpravy ponúk pre zariadenie v prípade cieľovej CZA umožňujú určiť prioritu konverzií podľa zariadenia. Môžete nastaviť úpravy pre počítače, tablety a mobily.

Úpravy ponúk pre cieľovú CZA na rozdiel od úprav ponúk pre manuálne CZK neupravujú samotné ponuky, ale hodnotu cieľovej CZA. V záujme dosiahnutia čo najlepšej výkonnosti môžete pri prechode na cieľovú CZA odstrániť úpravy ponúk pre manuálne CZK.

Ak je vaša cieľová CZA 10 €, nastavenie úpravy ponuky +40 % pre mobily zvýši vašu cieľovú CZA na 14 € v mobilných zariadeniach. Ak chcete zabrániť zobrazovaniu svojich reklám v mobilných zariadeniach, úpravu ponuky pre mobilné zariadenia môžete nastaviť na –100 %.

Poznámka: Iné úpravy ponúk než pre zariadenie sa vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti ignorujú.

Platba za konverzie (iba Obsahová sieť)

V inteligentných obsahových kampaniach, ktoré používajú ponuky cieľovej CZA, si môžete vybrať možnosť platiť za konverzie. Pri nastavovaní kampane prejdite do sekcie Ponúkanie cien. Nájdite hlavičku s označením Platiť za a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Konverzie. Ďalšie informácie o platbe za konverzie

Kde nájdete tieto metriky

Priemerná cieľová CZA umožňuje merať CZA, na ktorú bola v konkrétnych obdobiach zacielená daná stratégia ponúk. Zmenou obdobia môžete zistiť, na akú sumu bola stratégia v danom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v obdobiach bez návštevnosti nebude priemerná cieľová CZA k dispozícii.

Priemernú cieľovú CZA nájdete v tabuľke výkonnosti v hornej časti stránky Kampane. Môžete tak vyhodnotiť skutočnú výkonnosť v porovnaní s cieľovou výkonnosťou. Pri pridávaní nového stĺpca vyberte v kategórii Výkonnosť položku Priem. cieľová CZA, Priem. cieľová cena za inštaláciu alebo Priem. cieľová cena za akciu v aplikácii. Prípadne pridajte metriku do grafu výkonnosti.

Túto metriku môžete nájsť aj v prehľade stratégie ponúk vedľa metriky Skutočná CZA predstavujúcej skutočnú CZA, ktorú stratégia dosiahla. Ako nájsť prehľady stratégie ponúk

Priemerná cieľová CZA je k dispozícii pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk.

Poznámka: Ak si chcete pozrieť metriky priemernej cieľovej ceny za inštaláciu a priemernej cieľovej ceny za akciu v aplikácii, vyberte obdobie od 5. júna 2020. Toto nastavenie platí iba pre kampane na aplikácie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false