Konfigurowanie ocen

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli. Oceny można skonfigurować tylko na komputerze.

Możesz wybrać jeden z dwóch systemów oceniania – Suma punktów lub Według kategorii. W obu przypadkach oceny są obliczane za Ciebie i możesz pozwolić uczniom sprawdzić ich ogólną ocenę z zajęć. Jeśli nie chcesz korzystać z systemu oceniania, możesz wybrać opcję Brak oceny ogólnej. Wtedy oceny nie będą obliczane, a uczniowie nie będą mogli sprawdzić swojej oceny ogólnej. 

Możesz również porządkować prace według kategorii ocen, takich jak Wypracowania, Zadania domowe i Testy. Jeśli na przykład w ramach zajęć jest wymagane napisanie czterech wypracowań, możesz je umieścić w kategorii Wypracowania.

Oceny są obliczane w odniesieniu do okresu prowadzenia danych zajęć. Jeśli chcesz rozpocząć ocenianie nowego okresu, np. semestru, musisz utworzyć nowe zajęcia. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kopiowanie zajęć.

Uwaga: niektórzy klienci mogą eksportować oceny bezpośrednio z Classroom do systemu informacji o uczniach. Więcej informacji

Informacje o systemach oceniania

Aby mieć obliczone oceny i możliwość pokazania uczniom ich ocen ogólnych, użyj metody oceniania Suma punktów lub Według kategorii.

Ocenianie w systemie Suma punktów

Ocena ogólna jest obliczana przez podzielenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez ucznia przez łączną liczbę punktów możliwych do zdobycia na zajęciach. Możesz tworzyć kategorie ocen i określać liczbę punktów możliwych do uzyskania za zadanie w każdej kategorii. Przykład:
Kategoria Wypracowanie Kategoria Test Punkty ucznia / punkty możliwe do zdobycia Ocena ogólna
Wypracowanie 1: 90/100 Test 1: 95/100 185/200 92,5%
W tabeli widać, że uczeń zdobył 90 punktów na 100 za wypracowanie i 95 punktów na 100 podczas testu. Uczeń zdobył w sumie 185 punktów na 200 możliwych w ramach zajęć. Po podzieleniu daje to ocenę ogólną 92,5%. 

Ocenianie według kategorii

Przypisujesz wartości procentowe do kategorii ocen, aby obliczyć ocenę ogólną. System wykonuje następujące działania:
 1. Znajduje średnią ucznia w danej kategorii. 
 2. Mnoży średnią każdej kategorii przez jej wagę (w postaci dziesiętnej), by otrzymać wyniki w kategorii. 
 3. Dodaje wyniki poszczególnych kategorii, aby obliczyć ocenę ogólną w skali do 100%.
Kategoria Wypracowanie: 50% oceny Kategoria Test: 50% oceny Ocena ogólna w skali do 100%
Wypracowanie 1: 70/100 Test 1: 90/100  
Wypracowanie 2: 80/100 Test 2: 100/100
 • (70 + 80) ÷ 2 = średnio 75 
 • 75 x 0,5 = 37,5
 • (90 + 100) ÷ 2 = średnio 95
 • 95 x 0,5 = 47,5
Wynik kategorii = 37,5% Wynik kategorii = 47,5% Ocena ogólna: 37,5 + 47,5 = 85%


W tabeli są widoczne oceny ważone według kategorii. W kategorii Wypracowanie uczeń uzyskał średnio wynik 75. Po pomnożeniu przez wagę kategorii 0,5 daje to 37,5% za wypracowania. W kategorii Test uczeń uzyskał średnio wynik 95. Po pomnożeniu przez wagę kategorii 0,5 daje to 47,5% za testy. Dodanie wyników kategorii (37,5 + 47,5) daje ocenę ogólną ucznia: 85%. 

Konfigurowanie systemu oceniania

Po wybraniu systemu oceniania możesz dodać kategorie ocen. Gdy jest używana metoda oceniania Według kategorii, kategorie ocen są wymagane. Możesz ich też użyć w metodach oceniania: Suma punktów i Brak oceny ogólnej. 

Uwaga: jeśli eksportujesz oceny do systemu informacji o uczniach, Twoje kategorie ocen z Classroom nie są do niego przenoszone.

Wybieranie systemu oceniania

System oceniania możesz wybrać tylko w internetowej wersji Classroom.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia "".
  Kliknij Ustawienia
 3. Obok pozycji Obliczanie oceny ogólnej wybierz jedną z opcji:
  • Brak oceny ogólnej – oceny uczniów nie są obliczane. Uczniowie nie mogą zobaczyć ocen ogólnych.
  • Suma punktów – suma zdobytych punktów jest dzielona przez łączną możliwą liczbę punktów. Możesz pozwolić uczniom na sprawdzenie ich ocen ogólnych.
  • Według kategorii – wyniki z poszczególnych kategorii są dodawane. Możesz pozwolić uczniom na sprawdzenie ich ocen ogólnych.
   Opcje menu Obliczanie ocen: Brak oceny ogólnej, Suma punktów i Według kategorii
 4. (Opcjonalnie) Jeśli uczniowie mają widzieć ocenę ogólną w swoim profilu, kliknij Pokaż "".
  Uwaga: ta opcja nie jest dostępna, jeśli wybrana metoda to Brak oceny ogólnej.
  Pokazuj uczniom ocenę ogólną – włączone
 5. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz.  

Tworzenie kategorii ocen w przypadku metody oceniania Brak oceny ogólnej lub Suma punktów

W przypadku tych opcji przypisujesz domyślne wartości punktów do tworzonych kategorii ocen. 

Uwaga: kategorie ocen możesz tworzyć tylko w internetowej wersji Classroom. 

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia "".
  Kliknij Ustawienia
 3. Obok pozycji Obliczanie oceny ogólnej wybierz z menu Brak oceny ogólnej lub Suma punktów.
  Opcje menu Obliczanie ocen: Brak oceny ogólnej, Suma punktów i Według kategorii
 4. W sekcji Kategorie ocen kliknij Dodaj kategorię ocen.
 5. Podaj kategorię ocen.
 6. W polu Domyślna liczba punktów wpisz liczbę całkowitą.
  Domyślna liczba punktów
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać kolejną kategorię ocen, powtórz kroki 4–6.
 8. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz.

Tworzenie kategorii ocen w przypadku metody oceniania Według kategorii

W przypadku tej opcji przypisujesz wartości procentowe do tworzonych kategorii.

Uwaga: kategorie ocen możesz tworzyć tylko w internetowej wersji Classroom.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia "".
  Kliknij Ustawienia
 3. Obok pozycji Obliczanie oceny ogólnej wybierz z menu Według kategorii.
  Opcje menu Obliczanie ocen: Brak oceny ogólnej, Suma punktów i Według kategorii
 4. W sekcji Kategorie ocen kliknij Dodaj kategorię ocen.
 5. Podaj kategorię ocen.
 6. W polu Procent wpisz liczbę całkowitą.
  Procent
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać kolejną kategorię ocen, powtórz kroki 4–6.
 8. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz.
  Uwaga: aby można było zapisać ustawienia, suma kategorii musi wynosić 100%.

Usuwanie kategorii ocen

Możesz usuwać kategorie ocen. Usunięcie kategorii ocen:

 • spowoduje usunięcie kategorii ocen przypisanej do danego zadania;
 • nie spowoduje usunięcia samego zadania.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia "".
  Kliknij Ustawienia
 3. Obok kategorii ocen, którą chcesz usunąć, kliknij Usuń "".
 4. Jeśli oceniasz według kategorii, dopasuj wartości pozostałych kategorii lub dodaj nową kategorię, aby uzyskać 100%.
 5. U góry kliknij Zapisz.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?