Konfigurowanie ocen

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli

Wskazówka: aby funkcja dziennika ocen była dostępna, nauczyciel lub administrator G Suite musi się zarejestrować. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie Rejestracja w wersji beta funkcji dziennika ocen.

Jeśli korzystasz z funkcji dziennika ocen, możesz wybrać system oceniania obowiązujący na Twoich zajęciach – łączna liczba punktów lub punkty ważone według kategorii. Możesz też przypisać kategorię ocen do zadania lub pytania. Przykładowe kategorie to test, zadanie domowe lub aktywność

Wybór systemu oceniania

Możesz obliczyć oceny ucznia na podstawie łącznej liczby punktów lub punktów ważonych według kategorii.

 • Obliczanie sumy punktów – ocena ogólna jest obliczana przez podzielenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez ucznia przez łączną liczbę punktów możliwych do zdobycia na zajęciach. Możesz przypisywać kategorie ocen i określać domyślne liczby punktów w odniesieniu do zadań i pytań z poszczególnych kategorii.
 • Obliczanie według procentowej wagi kategorii – ocena ogólna jest obliczana przez obliczenie średniej oceny za zadania z poszczególnych kategorii, a następnie średniej ważonej ze wszystkich kategorii. Jeśli testy są na przykład warte 40% oceny ogólnej, a zadanie domowe to 60%, uczeń, którego średnia z testu to 80, a średnia z prac domowych to 90, ma ogólną średnią 86.  

Konfigurowanie systemu oceniania

System oceniania możesz wybrać tylko w internetowej wersji Classroom.
 
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.
  Kliknij Ustawienia
 3. Obok Obliczanie oceny ogólnej wybierz jedną z opcji:
  • Nie obliczaj oceny ogólnej – oceny uczniów nie są obliczane.
  • Obliczaj sumę punktów – dzieli łączną liczbę uzyskanych punktów przez łączną liczbę punktów do zdobycia.
  • Obliczaj według procentowej wagi kategorii – oblicza średnią ważoną ze wszystkich kategorii.
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, by uczniowie widzieli swoją ocenę ogólną ogólne na stronie profilu ucznia.
  Uwaga: ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano Nie obliczaj oceny ogólnej.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz.

Tworzenie kategorii ocen

Możesz tworzyć kategorie ocen, by uporządkować zadania. Jeśli wybierzesz opcję Obliczaj według procentowej wagi kategorii, musisz określić kategorie ocen, ale możesz je też tworzyć w przypadku opcji Nie obliczaj oceny ogólnej oraz Obliczaj sumę punktów. Gdy korzystasz z kategorii ocen z opcją:

 • Nie obliczaj oceny ogólnej – przypisujesz domyślne liczby punktów do zadań i pytań.
 • Obliczaj sumę punktów – przypisujesz domyślne liczby punktów do zadań i pytań, by obliczyć ocenę ogólną.
 • Obliczaj według procentowej wagi kategorii – przypisujesz wartości procentowe do kategorii ocen, by obliczyć ocenę ogólną.

Tworzenie kategorii w systemie oceniania opartym na braku oceny ogólnej lub na sumie punktów

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.
  Kliknij Ustawienia
 3. W sekcji Obliczanie ocen wybierz Nie obliczaj oceny ogólnej lub Obliczaj sumę punktów.
 4. W sekcji Kategorie ocen kliknij Dodaj kategorię ocen.
 5. Podaj kategorię ocen.
  Domyślna liczba punktów
 6. W polu Domyślna liczba punktów wpisz liczbę całkowitą. 
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać kolejną kategorię ocen, powtórz kroki 4–6.
 8. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz.

Tworzenie kategorii w systemie obliczania opartym na procentowej wadze kategorii

Uwaga: kategorie ocen możesz tworzyć tylko w internetowej wersji Classroom.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.
  Kliknij Ustawienia
 3. Obok Obliczanie oceny ogólnej wybierz Obliczaj według procentowej wagi kategorii.
 4. W sekcji Kategorie ocen kliknij Dodaj kategorię ocen.
 5. Podaj kategorię ocen.
  Procent
 6. W polu Procent wpisz liczbę całkowitą. 
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać kolejną kategorię ocen, powtórz kroki 4–6.
 8. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz.
  Uwaga: aby zapisać ustawienia, łączny odsetek wszystkich kategorii musi wynosić 100%.

Usuwanie kategorii ocen

Usunięcie kategorii ocen:

 • spowoduje usunięcie kategorii ocen przypisanej do danego zadania;
 • nie spowoduje usunięcia samego zadania.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia Ustawienia.
  Kliknij Ustawienia
 3. Obok kategorii ocen, którą chcesz usunąć, kliknij Usuń Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?