ขีดจำกัดเมื่อใช้ Classroom

กิจกรรมบางอย่างใน Classroom จะมีขีดจำกัดซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ใช้ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย

ขีดจำกัดของชั้นเรียน

ขีดจำกัดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของ Google

กิจกรรมหรือฟีเจอร์ บัญชี G Suite หรือบัญชี
โรงเรียน 
บัญชี Google ส่วนบุคคล
จำนวนครูต่อชั้นเรียน 20 20
สมาชิกชั้นเรียน (ครู
และนักเรียน)
1,000 250
จำนวนชั้นเรียนที่เข้าร่วมได้ 1,000 สูงสุด 100 ชั้นเรียน และ 30 ชั้นเรียนต่อวัน
จำนวนชั้นเรียนที่สร้างได้ ไม่จำกัด 30 ชั้นเรียนต่อวัน
จำนวนคำเชิญให้เป็นสมาชิกชั้นเรียน
ที่คุณมีสิทธิ์ส่ง
500 ครั้งต่อวัน ต่อครู 1 คน 100 ครั้งต่อวัน ต่อครู 1 คน
จำนวนผู้ปกครองต่อนักเรียน 20 ใช้งานฟีเจอร์นี้ไม่ได้
ระดับการเข้าถึงอีเมล ไม่จำกัด ใช้งานฟีเจอร์นี้ไม่ได้
จํานวนหัวข้อต่อชั้นเรียน 100 100

หมายเหตุ: คุณเชิญครูได้มากกว่า 20 คน แต่มีครูเพียง 20 คนเท่านั้นที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนได้

ขีดจำกัดของ Groups

Classroom ใช้ Google Groups สำหรับนักเรียนและครูทุกคนที่มีบัญชี G Suite for Education

  • โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เป็นจำนวนจำกัด
  • หากคุณเชิญกลุ่มให้เข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะครูร่วมสอน กลุ่มดังกล่าวจะต้องมีสมาชิกไม่เกิน 10 คน

โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อทำความเข้าใจนโยบายและขีดจำกัดของ Groups

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร