Xem miền của bạn

Để xem miền của bạn, nhấp vào Miền của tôi ở cột bên trái:

Tên miền của bạn được liệt kê theo thứ tự chữ cái cùng với trạng thái và ngày kết thúc gia hạn đăng ký. Ở bên phải mỗi tên miền là năm biểu tượng liên kết đến các tab trong Google Domains, nơi bạn có thể quản lý và định cấu hình miền.

 • Trang web: Sử dụng tab Trang web để quản lý điểm đến lưu lượng truy cập cho miền của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng một trong các đối tác xây dựng trang web để nhanh chóng xây dựng một trang web.
  • Bạn có thể chuyển tiếp miền đến trang web hiện tại.
  • Bạn có thể tích hợp miền với máy chủ lưu trữ web hiện có hoặc để miền ở trạng thái không phân giải.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiện diện trên web.

 • Email: Sử dụng tab Email để định cấu hình email cho miền của bạn.
  • Chọn G Suite để thiết lập email đầy đủ cho miền của bạn, sử dụng G Suite.
  • Chọn Chuyển tiếp email để chỉ định tối đa 100 bí danh email tại miền của bạn được chuyển tiếp đến các địa chỉ email bạn đã sở hữu. Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện (*) để chuyển tiếp mọi địa chỉ tại miền của bạn đến một địa chỉ email bạn đã sở hữu.

  Để biết thêm thông tin, xem phần Chuyển tiếp email.

 • DNS: Sử dụng tab DNS để quản lý bản ghi DNS.
  • Chọn sử dụng máy chủ định danh mặc định của Google hoặc chỉ định máy chủ của riêng bạn. Để biết thêm thông tin, xem phần Máy chủ định danh.
  • Quản lý các bản ghi tổng hợp duy nhất của Google Domains để cho phép bạn tích hợp dễ dàng với các sản phẩm khác như Google App Engine và G Suite. Để biết thêm thông tin, xem phần Bản ghi tổng hợp.
  • Định cấu hình các bản ghi tài nguyên như bản ghi cname và txt. Để biết thêm thông tin, xem phần Bản ghi tài nguyên.
 • Settings (gear icon) Cài đặt: Sử dụng tab Cài đặt để quản lý cài đặt quyền riêng tư và bảo mật.
  • Mở khóa miền ngăn miền bị chuyển mà không có sự can thiệp của bạn. Để biết thêm thông tin, xem phần Khóa miền.
  • Đăng ký riêng tư xác định cách hiển thị thông tin liên hệ của bạn trong bảng tra cứu WHOIS. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đăng ký riêng tư.
  • Thông tin liên hệ cho phép bạn quản lý địa chỉ liên hệ của Người đăng ký, Quản trị viên và Bộ phận kỹ thuật trong bảng tra cứu WHOIS. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thông tin liên hệ.
 • hoặc hết hạn: Sử dụng tab Hết hạn để gia hạn miền của bạn.
  • Bật tự động gia hạn.
  • Mua thêm một năm đăng ký.

  Nếu đã bật tự động gia hạn, biểu tượng của tab này là một cặp mũi tên hình tròn. Nếu chưa bật, thì biểu tượng hiển thị số ngày trước khi bạn cần gia hạn miền. Để biết thêm thông tin, xem phần Gia hạn và khôi phục miền.

Lưu ý: Nếu sự cố xảy ra với bất kỳ miền nào của bạn, bạn sẽ thấy biểu tượng thông báo bên cạnh tên miền.

Cài đặt mặc định ban đầu

Để bắt đầu với Google Domains, hãy kiểm tra cài đặt mặc định ban đầu cho miền của bạn. Bạn có thể thay đổi bất kỳ cài đặt nào trong số các cài đặt sau.

 • Tự động gia hạn: Theo mặc định, tự động gia hạn không được bật.
 • Chuyển tiếp trang web và miền: Theo mặc định, không có cài đặt chuyển tiếp.
 • Chuyển tiếp email: Theo mặc định, chuyển tiếp email không được bật.
 • Đăng ký riêng tư: Khi bạn đăng ký miền, bạn chọn đặt thông tin liên hệ cá nhân là công khai hoặc riêng tư.
 • Khóa miền: Theo mặc định, miền của bạn bị khóa.
 • Bản ghi tài nguyên: Ban đầu, không có bản ghi tài nguyên nào được thiết lập. Khi bạn định cấu hình miền (chuyển tiếp email, chuyển tiếp miền và các thành phần khác), bản ghi tài nguyên hỗ trợ sẽ xuất hiện tại đây.
 • Máy chủ định danh: Theo mặc định, Google Domains cung cấp 4 máy chủ định danh khi bạn mua một miền mới hoặc chuyển miền hiện có sang Google Domains.

Bước tiếp theo

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?