Veiligheidsinformatie, overheidsvoorschriften en garantie-informatie voor Chromecast

Kies hieronder de veiligheidsinformatie, overheidsvoorschriften en garantie-informatie voor Chromecast die op uw model Chromecast van toepassing zijn: Chromecast (1st Gen) Chromecast (1e generatie)

CHROMECAST

MODEL H2G2-42

 

INHOUD VAN DE DOOS MET UW CHROMECAST:

What

 

 1. Chromecast: De Chromecast wordt aangesloten op een HDMI-poort van uw tv en maakt gebruik van uw bestaande wifi-netwerk om video van internet naar uw tv te streamen. De Chromecast wordt bediend via apparaten die verbinding hebben met hetzelfde wifi-netwerk, zoals smartphones, tablets of computers, en wordt van stroom voorzien via de USB-kabel (#2).
 2. USB-kabel: De Chromecast wordt via de USB-kabel van stroom voorzien. Het ene uiteinde van de kabel wordt aangesloten op uw Chromecast en het andere uiteinde wordt aangesloten op een USB-poort op uw tv of op de voeding (nr. 3). SLUIT DE USB-KABEL NIET AAN OP EEN POORT MET HET LABEL 'SERVICE'. DE POORT MOET HET LABEL 'USB' HEBBEN OF ZIJN VOORZIEN VAN DIT SYMBOOL:
 3. Voeding: De voeding is optioneel en kan in combinatie met de USB-kabel worden gebruikt om uw Chromecast van stroom te voorzien als uw tv geen USB-poort heeft.
 4. HDMI-extender: De HDMI-extender is optioneel en kan worden gebruikt als uw Chromecast niet rechtstreeks in uw tv past. De Google Home-app kan u ook aanraden de extender te gebruiken om de wifi-ontvangst te verbeteren. Sluit de extender aan tussen uw Chromecast en tv.

U KUNT HIER MEER INFORMATIE VINDEN OVER HET INSTELLEN VAN CHROMECAST.

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIKERS

 • De Chromecast kan warm worden tijdens het gebruik. Dit is normaal. Koppel de voedingsbron van de Chromecast los en laat de Chromecast afkoelen voordat u deze uit uw tv haalt.
 • Gebruik alleen de kabels en stekkers die bij uw apparaat zijn geleverd om de Chromecast aan te sluiten op een voedingsbron. Als u andere kabels of stekkers gebruikt, kunnen de Chromecast en/of uw tv beschadigd raken.
 • Stel de Chromecast niet bloot aan water of extreme omstandigheden (vocht, hitte, kou, stof), omdat de Chromecast of de voeding kan worden beschadigd of niet meer goed werkt wanneer deze wordt blootgesteld aan dergelijke elementen.
 • Probeer niet zelf de Chromecast uit elkaar te halen of te repareren. Als u dit wel doet, vervalt de beperkte garantie. Daarnaast kunt u letsel oplopen of kunnen de tv en/of Chromecast worden beschadigd.
 • De Chromecast is een entertainmentapparaat en is niet ontworpen, gefabriceerd of bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die een foutloze werking vereisen en waarin een storing van de Chromecast rechtstreeks zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige materiële of milieuschade.
 • Wees voorzichtig wanneer u de voeding gebruikt om elektrische schokken te voorkomen.
 • Let op: Risico van elektrische schok. Alleen gebruiken op een droge locatie.

GARANTIE-INFORMATIE IS HIER BESCHIKBAAR.

LICENTIE-INFORMATIE IS HIER BESCHIKBAAR.

OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN

OPMERKING OVER STORINGEN BIJ INSTALLATIE IN WOONHUIZEN

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in woonwijken. De Chromecast genereert en gebruikt hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat het apparaat in een bepaalde installatie geen storing veroorzaakt. Als de Chromecast schadelijke storing in radio- of tv-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden bepaald door de Chromecast los te koppelen en weer aan te sluiten, kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen door de ontvangende antenne opnieuw te positioneren of te verplaatsen en/of contact met de verkoper of een ervaren radio-/tv-monteur op te nemen voor hulp.

De Chromecast voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storing, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk worden goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de voorschriften, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de Chromecast te gebruiken of de garantie doen vervallen.

Model H2G2-42

FCC ID: A4RH2G2-42 / A4RH2G2-2A. De FCC-ID vindt u op de achterzijde van uw Chromecast.

Om te voldoen aan de vereisten van FCC met betrekking tot blootstelling aan hoogfrequente signalen, moet tijdens het gebruik van het apparaat een afstand van ten minste 20 cm tussen de antenne van dit apparaat en personen worden aangehouden. Gebruik waarbij de afstand kleiner is, wordt afgeraden.

De antenne die wordt gebruikt voor deze zender, mag niet in de buurt van een andere antenne of zender worden geplaatst.

Chromecast is ontworpen door Google LLC, gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Verenigde Staten, en is gefabriceerd in China.

 Chromecast

Veiligheidswaarschuwingen

 

WAARSCHUWING: GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE. LEES DIT VÓÓR GEBRUIK OM DE KANS OP PERSOONLIJK LETSEL, ONGEMAK, SCHADE AAN EIGENDOMMEN (WAARONDER SCHADE AAN UW TELEFOON) EN ANDERE POTENTIËLE GEVAREN TE VERKLEINEN

 

Gebruik

Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen om beschadiging van uw apparaat, accessoires of aangesloten apparaten te voorkomen en om het risico op persoonlijk letsel, ongemak, schade aan eigendommen of andere mogelijke gevaren te voorkomen.

 

Ga voorzichtig om met uw Chromecast. Het apparaat kan beschadigen als u het uit elkaar haalt, laat vallen, buigt, verbrandt, plet of doorboort.  Het gebruik van een beschadigd apparaat kan leiden tot oververhitting of letsel. Stel de Chromecast niet bloot aan vloeistof, aangezien vloeistof kan zorgen voor kortsluiting en oververhitting.  Probeer de Chromecast niet te drogen met een externe warmtebron als het apparaat nat wordt. Uw Chromecast is ontworpen om binnenshuis in een droge omgeving te functioneren. 

 

De Chromecast werkt het beste bij een omgevingstemperatuur tussen 0° en 35° C en moet worden bewaard bij een omgevingstemperatuur tussen -20° en 60° C. Laat uw Chromecast niet achter op plaatsen waar de temperatuur hoger kan zijn dan 60° C, zoals op het dashboard van uw auto of in de buurt van een verwarmingsrooster, aangezien dit het product kan beschadigen of oververhitten en risico op brand kan veroorzaken. Houd uw Chromecast uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Als uw apparaat te warm wordt, koppelt u het los van de voedingsbron als het daarop is aangesloten, verplaatst u het naar een koelere plaats en gebruikt u het pas weer nadat het is afgekoeld. 

 

Als uw Chromecast niet goed werkt of is beschadigd, neemt u contact op met de klantenservice en gebruikt u uw Chromecast niet.

 

Reparatie en onderhoud

Probeer de Chromecast niet zelf te repareren.

 

De Chromecast mag alleen worden gerepareerd door Google of een door Google geautoriseerde serviceprovider. Reparaties of aanpassingen door onbevoegde personen kunnen leiden tot definitieve beschadiging van het apparaat en kunnen van invloed zijn op uw garantiedekking en bevoegdheden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. Neem voor geautoriseerde service contact op met de klantenservice. Ga voor online hulp en support naar g.co/cast/help.

 

De Chromecast van stroom voorzien

Zorg ervoor dat de voedingsadapter en de Chromecast goed zijn geventileerd wanneer ze worden gebruikt. Het gebruik van beschadigde kabels of een beschadigde voedingsadapter of het gebruik van deze accessoires terwijl ze vochtig zijn, kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of beschadiging van de Chromecast of andere eigendommen.  Als u de Chromecast aansluit via de voedingsadapter, zorgt u ervoor dat de voedingsadapter wordt aangesloten op een stopcontact dat eenvoudig toegankelijk is en in zich de buurt van de Chromecast bevindt. Dit product is bestemd voor gebruik met een gecertificeerde beperkte stroomvoorziening (met het label LPS) volgens IEC 60950-1 en stroomvoorzieningsklasse 1 (PS1) volgens IEC 62368-1, nominaal: 5 volt gelijkstroom, maximaal 1 Amp.  

 

Voorzie de Chromecast alleen van stroom met de bijgeleverde voedingsadapter en kabel of geschikte accessoires. Als u niet de juiste accessoires gebruikt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan het apparaat en de accessoires. Geschikte accessoires zijn te koop bij de Google Store en bij geautoriseerde resellers (deze hebben de badge 'Gemaakt voor' van Google).

 

Langdurige blootstelling aan warmte

De Chromecast en de voedingsadapter genereren tijdens normaal gebruik warmte en voldoen aan de geldende normen en limieten voor oppervlaktetemperatuur. Vermijd langdurig, direct of indirect contact met de huid wanneer het apparaat wordt gebruikt, omdat langdurige blootstelling van de huid aan hete oppervlakken kan leiden tot ongemak of brandwonden. Slaap niet op uw apparaat of de voedingsadapter en bedek ze niet met een deken of een kussen. Houd hier rekening mee als u een aandoening heeft waardoor u warmte tegen uw huid niet goed kunt waarnemen.


Storing van medische apparaten

Dit apparaat bevat radiozenders en andere onderdelen die elektromagnetische velden uitzenden en het apparaat bevat magneten. Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen storingen veroorzaken in pacemakers of andere geïmplanteerde medische apparaten. Houd het apparaat altijd op meer dan zestien centimeter afstand van het huidoppervlak in de buurt van de pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat. Neem voordat u de Chromecast gebruikt contact op met uw arts als u vragen heeft over het gebruik van uw Google-apparaat in combinatie met of in de buurt van uw pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat. Als u vermoedt dat dit apparaat storingen veroorzaakt in uw pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat, haalt u de stekker van uw Google-apparaat uit het stopcontact en neemt u contact op met uw arts voor specifieke informatie over uw medische apparaat.

 

Explosieve atmosferen

Gebruik, bewaar of vervoer uw Chromecast niet op plaatsen waar ontvlambare stoffen of explosieven zijn opgeslagen (bijvoorbeeld in benzinestations, brandstofdepots of chemische fabrieken). Gebruik uw apparaat niet op plaatsen waar met explosies wordt gewerkt of in een explosiegevaarlijke omgeving, zoals in gebieden waar de lucht hoge niveaus van ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals graan, stof of metaalpoeder) bevat. Op dergelijke plaatsen kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, wat kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel. Neem alle meldingen en borden in acht waar deze gevaren aanwezig kunnen zijn.

 

Correct gebruik

Volg deze richtlijnen als u uw Chromecast gebruikt, opbergt, schoonmaakt of weggooit:

Bedrijfstemperatuur

Gebruik uw Chromecast of de bijbehorende voedingsadapter niet bij een omgevingstemperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 35 °C. Als de binnentemperatuur van het apparaat de normale bedrijfstemperatuur overschrijdt, kunt u het volgende gedrag verwachten, terwijl het apparaat probeert de temperatuur te regelen: verminderde prestaties en connectiviteit, het apparaat kan niets weergeven of het apparaat wordt opnieuw opgestart. U kunt het apparaat mogelijk niet gebruiken wanneer het de temperatuur regelt. Verplaats het apparaat naar een koelere locatie en wacht enkele minuten voordat u het opnieuw probeert te gebruiken.  

 

Onderhoud en reiniging

Koppel het apparaat en de voedingsadapter los voordat u deze schoonmaakt, tijdens onweer of wanneer u deze lange perioden niet gebruikt. Gebruik een schone, zachte en droge doek om het apparaat en de accessoires te reinigen.
Gebruik geen chemisch reinigingsmiddel, poeder of andere chemische middelen (zoals alcohol of benzeen) om de Chromecast en de accessoires schoon te maken.

 

Connectoren en poorten

Trek aan de adapter als u deze uit een stopcontact haalt. Trek nooit aan de kabel.  Het is belangrijk dat u de USB-kabel niet draait, knikt of afklemt en dat u de connector niet met kracht in een poort duwt.


Magnetische velden

Plaats geen media met magneten of media die gevoelig zijn voor magnetisme in de buurt van dit product of de bijbehorende oplaadkabel. Voorbeelden hiervan zijn creditcards, bankpassen, audio-/videobanden of magnetische geheugenapparaten. Hierdoor kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, verloren gaan. Media met informatie die gevoelig zijn voor magnetisme moeten ten minste vijf centimeter van dit apparaat af worden gehouden.

 

Service en support

Ga voor online hulp en support naar g.co/cast/help.  

 

Overheidsvoorschriften

Specifieke overheidsvoorschriften en markeringen voor certificering en naleving voor de Chromecast vindt u op uw apparaat onder Instellingen > Systeem > Over > Regelgevingslabels en op het midden van de achterkant van uw apparaat.

Informatie over regelgeving: Verenigde Staten

Naleving van FCC-regelgeving

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de Amerikaanse FCC-voorschriften. Deze voorschriften zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in woonwijken. Dit apparaat genereert en gebruikt hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat het apparaat in een bepaalde installatie geen storing veroorzaakt.  Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij de ontvangst van radio- of televisiesignalen, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

 • Richt de ontvangende antenne anders of verplaats de antenne.

 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

 

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Google zijn goedgekeurd, kunnen ervoor zorgen dat uw recht om de apparatuur te gebruiken, ongeldig wordt verklaard.

 

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking valt onder de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.

2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen storing, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

 

Verklaring betreffende EMC-naleving

Belangrijk: Er is aangetoond dat dit apparaat, de oplaadhouder en de voedingsadapter voldoen aan de EMC-bepalingen (elektromagnetische compatibiliteit) onder omstandigheden die het gebruik van geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen omvatten. Het is belangrijk dat u geschikte randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen gebruikt om de mogelijkheid te beperken dat de werking van radio's, televisies en andere elektronische apparaten wordt verstoord.

 

Blootstelling aan radiofrequenties

Dit apparaat voldoet aan de Amerikaanse FCC-vereisten (Federal Communications Commission) voor blootstelling aan radiogolven en is ontworpen en geproduceerd om de stralingslimieten van de FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) niet te overschrijden. Er moet tijdens het gebruik van het apparaat een afstand van ten minste 20 cm tussen de antenne van dit apparaat en personen worden aangehouden om te voldoen aan de FCC-nalevingsvereisten met betrekking tot blootstelling aan radiofrequenties. Dit apparaat mag niet in de buurt van een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

 

Recycling
Voor recycling in de Verenigde Staten gaat u naar g.co/HWRecyclingProgram.

 Chromecast Audio

CHROMECAST AUDIO

MODEL RUX-J42

 

INHOUD VAN DE DOOS MET UW CHROMECAST AUDIO:

What

 

 1. Chromecast Audio: Sluit deze met de bijgesloten audiokabel (nr. 2) aan op een speakersysteem met een AUX-ingang of line-ingang. De Chromecast Audio gebruikt uw bestaande wifi-netwerk om audio van internet te streamen naar uw audiosysteem. De Chromecast Audio wordt bediend via apparaten binnen hetzelfde wifi-netwerk, zoals mobiele apparaten, tablets of computers, en wordt van stroom voorzien via de meegeleverde USB-kabel en adapter (nr. 3 en 4).
 2. Audiokabel: Hiermee sluit u de Chromecast Audio met een standaard mini-jackaansluiting (3,5 mm) aan op een audiosysteem met AUX-of line-ingang. Aansluiting op RCA-ingangen en optische digitale ingangen is ook mogelijk. De kabels hiervoor zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
 3. USB-voedingskabel: Voorziet de Chromecast Audio van stroom. Sluit het ene uiteinde aan op de Chromecast Audio en het andere uiteinde op de adapter (nr. 4).
 4. Adapter: Wordt in combinatie met de USB-voedingskabel (nr. 3) gebruikt om uw Chromecast Audio (nr. 1) van stroom te voorzien.

 

ALS U HULP NODIG HEEFT BIJ HET INSTALLEREN VAN UW CHROMECAST AUDIO, KIJKT U HIER.

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIKERS

 • De Chromecast Audio kan warm aanvoelen. Dit is normaal. Koppel de voedingsbron van de Chromecast Audio los en laat de Chromecast Audio afkoelen voordat u deze uit uw audiosysteem haalt.
 • Gebruik uitsluitend de kabels en aansluitingen die zijn meegeleverd bij uw apparaat om het apparaat aan te sluiten.
 • Als u een andere adapter wilt gebruiken dan degene die bij uw apparaat wordt meegeleverd, gebruikt u een bij UL geregistreerde adapter met het label 'LPS' of 'Class 2', 5 V gelijkspanning en 1 A.
 • Stel de Chromecast Audio niet bloot aan water of extreme omstandigheden (vocht, hitte, kou, stof), omdat de Chromecast Audio of de voeding kan worden beschadigd of niet meer goed werkt wanneer deze wordt blootgesteld aan dergelijke elementen.
 • Probeer de Chromecast Audio niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als u dit wel doet, vervalt de beperkte garantie. Daarnaast kunt u letsel oplopen of kunnen uw speakersysteem en/of de Chromecast Audio worden beschadigd.
 • De Chromecast Audio is een entertainmentapparaat en is niet ontworpen, gefabriceerd of bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die een foutloze werking vereisen en waarin een storing van de Chromecast Audio rechtstreeks zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige materiële of milieuschade.
 • Wees voorzichtig wanneer u de voeding gebruikt om elektrische schokken te voorkomen.
 • Let op: Risico van elektrische schok. Alleen gebruiken op een droge locatie.
Kennisgeving met betrekking tot pacemakers

Dit apparaat bevat radiozenders die elektromagnetische velden produceren. Deze elektromagnetische velden kunnen storingen veroorzaken in pacemakers of andere medische apparaten. Als u een pacemaker heeft, moet u ten minste 20 cm afstand houden tussen uw pacemaker en dit apparaat. Als u het vermoeden heeft dat dit apparaat storingen veroorzaakt in uw pacemaker of een ander medisch apparaat, moet u het gebruik van dit apparaat staken en contact opnemen met uw arts voor specifieke informatie over uw medische apparaat.

Neem het apparaat niet mee in de borstzak van uw bloes of jas.

Voor informatie over andere actieve medische implantaten neemt u contact op met de fabrikant of met een arts om u ervan te verzekeren dat het magnetische veld van dit apparaat geen storingen veroorzaakt in het implantaat.

Apparaat met magneet

Plaats geen spullen met magneten of die gevoelig zijn voor magnetisme in de buurt van dit product. Voorbeelden hiervan zijn creditkaarten, bankpassen, audio-/videobanden of magnetische geheugenapparaten.

Media met informatie die gevoelig zijn voor magnetisme moeten ten minste 5 cm van dit product af worden gehouden. Als u bijvoorbeeld uw portefeuille of pasjesmapje met magnetische kaarten naast dit product houdt, is het mogelijk dat de informatie op deze kaarten wordt gewist.

Ook kunnen apparaten die gevoelig zijn voor magnetisme, zoals een mechanisch horloge of meetapparatuur, beschadigd raken als deze te dicht bij dit product komen.

 

GARANTIE-INFORMATIE IS HIER BESCHIKBAAR.

LICENTIE-INFORMATIE IS HIER BESCHIKBAAR.

OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN

OPMERKING OVER STORINGEN BIJ INSTALLATIE IN WOONHUIZEN

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in woonwijken. De Chromecast Audio genereert en gebruikt hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat het apparaat in een bepaalde installatie geen storing veroorzaakt. Als de Chromecast Audio schadelijke storing in de radio- of tv-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de Chromecast Audio los te koppelen en weer aan te sluiten, kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen door de ontvangende antenne opnieuw te positioneren of te verplaatsen en/of contact met de verkoper of een ervaren radio-/tv-monteur op te nemen voor hulp.

De Chromecast Audio voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storing, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk worden goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de voorschriften, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de Chromecast Audio te gebruiken of de garantie doen vervallen.

Model: RUX-J42

FCC-ID: A4RRUX-J42. De FCC-ID vindt u op de achterzijde van uw Chromecast Audio.

Om te voldoen aan de vereisten van FCC met betrekking tot blootstelling aan hoogfrequente signalen, moet tijdens het gebruik van het apparaat een afstand van ten minste 20 cm tussen de antenne van dit apparaat en personen worden aangehouden. Gebruik waarbij de afstand kleiner is, wordt afgeraden.

De antenne die wordt gebruikt voor deze zender, mag niet in de buurt van een andere antenne of zender worden geplaatst.

Chromecast is ontworpen door Google LLC, gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Verenigde Staten, en is gefabriceerd in China.

Chromecast Ultra Chromecast Ultra

CHROMECAST ULTRA USER MANUAL

MODEL NC2-6A5-D

INHOUD VAN DE DOOS MET UW CHROMECAST ULTRA:

What

 1. Chromecast Ultra: Uw Chromecast Ultra wordt aangesloten op een HDMI-poort van uw tv en maakt gebruik van uw bestaande wifi- of Ethernet-netwerk om video vanaf internet naar uw tv te streamen. De Chromecast Ultra wordt bediend via apparaten binnen hetzelfde wifi- of Ethernet-netwerk, zoals mobiele apparaten, tablets of computers.
 2. Voedingsadapter: Hiermee wordt uw Chromecast Ultra aangesloten op netstroom. Via de poort op de voedingsadapter kunt u uw Chromecast Ultra ook op een Ethernet-netwerk aansluiten. In sommige gevallen kan een Ethernet-verbinding de streamingsnelheid en -stabiliteit verbeteren. 

KIJK HIER ALS U HULP NODIG HEEFT BIJ DE INSTALLATIE VAN UW CHROMECAST ULTRA.
 

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIKERS

 •  De Chromecast Ultra kan warm worden tijdens het gebruik. Dit is normaal. Koppel de voedingskabel van de Chromecast Ultra los en laat deze afkoelen voordat u deze uit uw tv haalt.
 • Gebruik alleen de voedingsadapter en -kabel die bij het apparaat zijn geleverd om de Chromecast Ultra aan te sluiten op een voedingsbron. Als u andere voedings- of USB-kabels gebruikt, kunnen de Chromecast Ultra en/of andere apparaten beschadigd raken. Gebruik de voedingsadapter en -kabel die bij uw Chromecast Ultra zijn geleverd, niet om andere apparaten dan uw Chromecast Ultra van stroom te voorzien.
 • Stel de Chromecast Ultra of de voedingsadapter niet bloot aan water of extreme omstandigheden (vocht, hitte, kou, stof), omdat de Chromecast Ultra of de voedingsadapter kan worden beschadigd of niet meer goed werkt wanneer deze wordt blootgesteld aan dergelijke elementen.  
 • Probeer niet zelf de Chromecast Ultra uit elkaar te halen of te repareren. Als u dit wel doet, vervalt de beperkte garantie. Daarnaast kunt u letsel oplopen of kunnen uw tv en/of de Chromecast Ultra worden beschadigd.
 • De Chromecast Ultra is een entertainmentapparaat en is niet ontworpen, gefabriceerd of bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die een foutloze werking vereisen en waarin een storing van de Chromecast rechtstreeks zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige materiële of milieuschade.
 • Let op: Risico van elektrische schok. Voorkom elektrische schokken: wees voorzichtig wanneer u de voeding gebruikt.   
 • Als u de Chromecast Ultra wilt aansluiten op een stopcontact of Ethernet-aansluiting, moet u uw Chromecast installeren in de buurt van een stopcontact of Ethernet-aansluiting die gemakkelijk toegankelijk is.
 • Als uw Chromecast Ultra of de voedingsadapter beschadigd zijn of tekenen van extreme slijtage vertonen, moet u ze niet meer gebruiken. 
 • Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.

Kennisgeving met betrekking tot pacemakers
De Chromecast Ultra bevat onderdelen die een elektromagnetisch veld uitzenden en de werking van pacemakers of andere elektronische medische apparaten kunnen verstoren. Als u een pacemaker of ander geïmplanteerd medisch apparaat heeft, neemt u contact op met uw arts of de fabrikant van het medische apparaat om te controleren of u de Chromecast Ultra veilig kunt gebruiken. Voordat u uw Chromecast Ultra gebruikt, raadpleegt u uw arts of de fabrikant van het medische apparaat over de vereiste minimale veilige afstand tussen de magneten en uw medische apparaat.


 Apparaat met magneet
Plaats geen spullen met magneten of die gevoelig zijn voor magnetisme in de buurt van dit product. Voorbeelden hiervan zijn creditkaarten, bankpassen, audio-/videobanden of magnetische geheugenapparaten.


Media met informatie die gevoelig zijn voor magnetisme moeten ten minste 5 cm van dit product af worden gehouden. Als u bijvoorbeeld uw portefeuille of pasjesmapje met magnetische kaarten naast dit product houdt, is het mogelijk dat de informatie op deze kaarten wordt gewist.


Ook kunnen apparaten die gevoelig zijn voor magnetisme, zoals een mechanisch horloge of meetapparatuur, beschadigd raken als deze te dicht bij dit product komen. 

GARANTIE-INFORMATIE IS HIER BESCHIKBAAR.

LICENTIE-INFORMATIE IS HIER BESCHIKBAAR.

OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN
Informatie over blootstelling aan radiofrequentie (RF)

Er moet tijdens het gebruik van het apparaat een afstand van ten minste 20 cm tussen de antenne van dit apparaat en personen worden aangehouden om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot blootstelling aan hoogfrequente signalen. Gebruik waarbij de afstand kleiner is, wordt afgeraden.
Model: NC2-6A5-D
FCC ID: A4RNC2-6A5-D. De FCC-ID vindt u op de achterzijde van uw Chromecast.

Europese Unie
Overheidsvoorschriften

Het apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie van het product. Google is niet verantwoordelijk voor storingen in radio- of tv-ontvangst die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen van het apparaat en de bijgeleverde producten of door het gebruik van andere verbindingskabels of apparatuur ter vervanging van of als aanvulling op de door Google aangeduide producten. Het oplossen van storingen die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of het gebruik van vervangende of aanvullende producten, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Google en de geautoriseerde resellers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor schade en/of voor schendingen van wet- en regelgeving van overheden, indien de schade en/of schendingen het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker zich niet aan deze richtlijnen houdt.
 
Verklaring van conformiteit met de R&TTE
Google verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de kernvereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG. U kunt de verklaring van conformiteit hier nalezen.

Apparaat van klasse 2
Dit apparaat mag worden gebruikt in alle lidstaten van de EU, evenals in Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Turkije.
Het gebruik van dit apparaat in de bandbreedte 5150-5350 MHz is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis om schadelijke storing zo veel mogelijk te beperken voor mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal.
 
Als u het apparaat in de buurt van uw lichaam gebruikt, moet u een minimumafstand van 20 cm aanhouden, omdat op deze afstand is getest volgens de Europese normen voor blootstelling aan hoogfrequente signalen.
                            
AEEA-richtlijn
                                          
Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat alle elektrische en elektronische apparaten, inclusief de Chromecast, zijn voorzien van het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op wielen.
Dit symbool geeft aan dat de apparatuur niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval. Het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur met gewoon huishoudelijk afval kan een risico vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid, wegens bepaalde stoffen die in die apparatuur worden gebruikt.
Volgens de AEEA-richtlijn is elke EU-lidstaat verantwoordelijk voor het bereiken van een hoog niveau van gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten zodat deze op milieubewuste wijze kunnen worden verwerkt, gerecycled en afgevoerd. Denk even na over hoe u het aantal afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt beperken voordat u uw apparatuur weggooit. Het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten is kosteloos. Als u de levensduur van uw apparatuur verlengt (u kunt deze bijvoorbeeld hergebruiken, recyclen of gebruiken om een kunstwerk te maken), draagt u bij aan het beperken van de hoeveelheid afval en helpt u de EU zijn doelstellingen te behalen. Het succes van dit EU-beleid is mede afhankelijk van uw actieve bijdrage aan het inleveren van uw afgedankte elektronische en elektronische apparaten bij de betreffende inzamelingspunten die speciaal zijn bedoeld voor de verwerking van dergelijk afval. De EU dankt u hartelijk.
We streven ernaar onze klanten te voorzien van informatie over de chemische stoffen in onze producten, in overeenstemming met onze verplichtingen volgens de wettelijke vereisten, zoals REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen).
 
Chromecast is ontworpen door Google LLC., kantoorhoudend te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS, is geïmporteerd in de EU door Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland en is gefabriceerd in China.

 

Garantie-informatie vindt u HIER

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?