[GA4] Prepojenie účtov Google Ads a Analytics

Prepojte účet Google Ads s vlastníctvom v službe Google Analytics a pozrite si celý cyklus zákazníka od prvej interakcie po konverziu

Prepojte účet Google Ads s vlastníctvom v službe Analytics (vrátane podradených vlastníctiev a súhrnných vlastníctiev), aby ste videli celý cyklus zákazníka: od interakcií používateľov s vaším marketingovým posolstvom (napr. kliknutia na reklamy) až po ich spôsob dokončovania konverzií, ktoré ste pre nich na svojom webe alebo v aplikácii nastavili (napr. nákupy alebo prezeranie obsahu).

Google Ads Linking in Google Analytics

Ak prechádzate zo služby Universal Analytics na Google Analytics 4 a potrebujete migrovať viaceré prepojenia služby Google Ads, môžete namiesto manuálneho prepojenia použiť nástroj na import.
Obsah tohto článku:

Výhody

Po prepojení vlastníctva v službe Google Analytics 4 s účtom Google Ads sa medzi týmito dvoma službami aktivujú toky údajov. To vám umožňuje:

Limity

Vlastníctva v službe Google Analytics 4 môžete prepojiť s jednotlivými účtami Google Ads a účtami správcu Google Ads.

Na jedno vlastníctvo môžete vytvoriť maximálne 400 prepojení. Ak vaše súčasné nastavenie účtu Google Ads presahuje tento limit, zvážte vytvorenie účtu správcu Google Ads a jeho prepojenie s vlastníctvom v službe Analytics.

Poznámka: Odkaz na účet správcu Google Ads sa započítava ako jedno prepojenie.

Skôr než začnete

Ak chcete prepojiť vlastníctvo so službou Google Ads, použite účet Google, ktorý má nasledujúce povolenia:

 • V účte Analytics musíte mať rolu redaktora pre vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť.
 • V prípade služby Google Ads musí mať ten istý účet Google správcovský prístup.
 • Ak vytvoríte prepojenie s účtom správcu Google Ads, akékoľvek údaje importované zo služby Analytics budú k dispozícii vo všetkých vašich klientskych účtoch.
Poznámka: Ak váš účet tieto povolenia nemá, požiadajte o pomoc správcu svojho účtu Analytics alebo Google Ads.

Vytváranie prepojení

Ak chcete vytvoriť prepojenia medzi vlastníctvom v službe Google Analytics 4 a účtami Google Ads, postupujte takto:

 1. V sekcii Správca prejdite do sekcie Prepojenia služieb a kliknite na Prepojenia účtov Google Ads.
 2. Kliknite na Prepojiť.
 3. Kliknite na Výber účtov Google Ads a potom vyberte účty Google Ads, ktoré chcete prepojiť.

  Ak účet Google Ads, ktorý chcete prepojiť, nevidíte, možno nemáte potrebné povolenia.
 4. Kliknite na Potvrdiť.
 5. Kliknite na Ďalej.
 6. Možnosť Povoliť prispôsobenú reklamu je predvolene zapnutá.
 7. Rozbaľte možnosť Povoliť automatické značkovanie a aktivujte automatické značkovanie alebo nechajte nastavenia automatického značkovania bez zmeny.

  Ak aktivujete automatické značkovanie pri pripájaní k účtu správcu, automatické značkovanie sa aktivuje vo všetkých účtoch Google Ads priamo prepojených s účtom správcu.
 8. Kliknite na Ďalej a skontrolujte nastavenia.
 9. Kliknutím na Odoslať prepojte účty s aktuálnymi nastaveniami.

(Nepovinná komentovaná prehliadka) Ak chcete spustiť komentovanú prehliadku uvedeného postupu vo svojom vlastníctve, kliknite na tlačidlo nižšie. Otvorí sa v poslednom vlastníctve, ktoré ste si pozreli. Najprv sa preto uistite, že ste v správnom vlastníctve.

Prepojenie vlastníctva v službe Analytics s účtom Google Ads

Ďalší postup

Po vytvorení prepojenia účtu Google Ads s vlastníctvom v službe Google Analytics 4 sa v reportoch v službe Google Analytics 4 zobrazia údaje zo služby Google Ads do 48 hodín. Vďaka tomuto prepojeniu budete zároveň môcť údaje z vlastníctva v službe Google Analytics 4 používať v službe Google Ads. Ak však chcete s týmito údajmi pracovať, musíte sa prihlásiť do služby Google Ads a vykonať aspoň jeden z týchto krokov:

Ak chcete používať remarketing, musíte zároveň aktivovať signály Googlu.

Úprava alebo overenie prepojení

Ak chcete upraviť alebo overiť prepojenie vlastníctiev v službe Google Analytics 4 s účtom Google Ads, postupujte takto:

 1. V sekcii Správca prejdite do sekcie Prepojenia služieb a kliknite na Prepojenia účtov Google Ads.
 2. V zozname prepojených účtov kliknite na šípku na konci riadka pre účet, ktorý chcete upraviť.
 3. Zapnite alebo vypnite položku Povoliť prispôsobenú reklamu.
 4. Kliknutím na Viac odstráňte prepojenie.
Ďalšie informácie o používaní údajov zo služby Analytics v službe Google Ads

Prepojené účty Google Ads môže odpojiť správca služby Google Ads alebo používateľ služby Analytics s rolou redaktora.

Ak odstránite prepojenie, tok údajov medzi prepojeným účtom Google Ads a vlastníctvom v službe Analytics sa zastaví.

 • Údaje zo služby Google Ads, napr. kliknutia, zobrazenia, cena za kliknutie (angl. cost-per-click) atď., z odpojených účtov Google Ads sa v reportoch v službe Analytics nezobrazujú v plnom rozsahu. Ak je aktivované automatické značkovanie, ktoré na koniec webovej adresy pripája identifikátor kliknutia Google (gclid), návštevnosť pre odpojené účty Google Ads sa bude naďalej predvolene zobrazovať v reportoch so zdrojom alebo médiom google/cpc alebo pomocou dostupných hodnôt systému UTM. Súvisiace kliknutia na reklamu nebudú použité na atribúciu platenému kanálu Googlu.
 • Historické dimenzie zo služby Google Ads (napr. Názov kampane, Identifikátor reklamnej skupiny) zhromaždené pred odstránením prepojenia budú naďalej k dispozícii v službe Analytics. Všetky nové údaje pre tieto dimenzie pochádzajúce z kliknutí z odpojeného účtu Google Ads sa budú zobrazovať ako (nenastavené) spolu s metrikami zo služby Google Ads (napr. Cena, Kliknutia) pre všetky obdobia.
 • Remarketingové publiká v službe Analytics prestanú zhromažďovať nových používateľov v odpojených účtoch Google Ads.
 • Odpojené účty Google Ads prestanú importovať konverzie zo služby Analytics.

Prístup používateľov zo služby Google Ads (roly v službe Analytics)

Keď prepojíte účet Google Ads s vlastníctvom v službe Analytics, používateľom účtu Google Ads sa automaticky udelia roly v službe Analytics. Prístup môžete spravovať tak, že používateľom služby Google Ads umožníte používať funkcie služby Analytics zo služby Google Ads, napríklad vytvárať publiká v službe Analytics z účtu Google Ads.

 • Používatelia v účte Google Ads sú podľa svojej úrovne prístupu k účtu Google Ads priradení k jednému z piatich prepojených používateľov služby Google Ads:
  • správca účtu Google Ads <číslo účtu>,
  • štandardný používateľ účtu Google Ads <číslo účtu>,
  • používateľ účtu Google Ads <číslo účtu> s prístupom iba na čítanie,
  • fakturačný používateľ účtu Google Ads <číslo účtu>,
  • používateľ účtu Google Ads <číslo účtu> s prístupom iba k e‑mailom.
 • Prepojených používateľov Google Ads priraďuje k rolám v prepojenom vlastníctve v službe Analytics správca účtu Analytics.
Ak máte túto úroveň prístupu k účtu Google Ads Priradíme vás k tomuto prepojenému používateľovi účtu Google Ads S týmto odporúčaným pridelením roly v službe Analytics

Správca

Správca účtu Google Ads <číslo účtu>

Redaktor

Štandardný prístup

Štandardný používateľ účtu Google Ads <číslo účtu>

Marketingový špecialista

Prístup iba na čítanie

Používateľ účtu Google Ads <číslo účtu> s prístupom iba na čítanie

Čitateľ

Fakturácia

Fakturačný používateľ účtu Google Ads <číslo účtu>

Čitateľ

Prístup iba k e‑mailom

Používateľ účtu Google Ads <číslo účtu> s prístupom iba k e‑mailom

Čitateľ

V správe prístupu v službe Analytics predstavuje každý prepojený používateľ účtu Google Ads skupinu používateľov v prepojenom účte Google Ads.

Ako správca v službe Analytics môžete meniť rolu a obmedzenia údajov v službe Analytics priradené k prepojeným používateľom Google Ads v určitom vlastníctve. Ak zmeníte rolu a obmedzenia údajov v službe Analytics priradené k prepojenému používateľovi v službe Google Ads, bude to mať vplyv na každého používateľa v účte Google Ads, ktorý je priradený k danému prepojenému používateľovi.

Roly v službe Analytics priradené k prepojeným používateľom Google Ads spravujú prístup k funkciám služby Analytics z účtu Google Ads, ako je vytváranie publík v službe Analytics z účtu Google Ads. Zmena pridelení rolí v službe Analytics nemá vplyv na import konverzií zo služby Analytics do služby Google Ads na účely reportov alebo ponúk ani na aktiváciu remarketingu v službe Google Ads na základe publík v službe Analytics.

Pridelenia rolí a obmedzenia údajov zostanú zachované až do odstránenia prepojenia medzi účtom Google Ads a vlastníctvom v službe Analytics.

Ako správca v službe Analytics si môžete prezerať a upravovať prístup prepojených používateľov Google Ads v sekcii Správca > Prepojenia služieb > Prepojenia účtov Google Ads. Ich prístup môžete konfigurovať rovnako ako u iných používateľov.

Ak chcete prepojenému účtu Google Ads prideliť odporúčané roly v službe Analytics, postupujte takto:

 1. V sekcii Správca prejdite do sekcie Prepojenia služieb a kliknite na Prepojenia účtov Google Ads.
 2. V zozname prepojených účtov kliknite na šípku na konci riadka pre účet, ktorý chcete upraviť.
 3. V sekcii Prístup používateľa kliknite na Zobraziť predvolené roly.
 4. Kliknite na Použiť.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
568208095386430147
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true