[GA4] Łączenie Google Ads i Analytics

Połącz konto Google Ads z usługą w Google Analytics, aby obserwować całą ścieżkę klienta od pierwszej interakcji do kluczowego zdarzenia

Połącz konto Google Ads z usługą w Analytics (obejmującą usługi podrzędne i usługi o pełnym zakresie), aby obserwować całą ścieżkę użytkownika: od sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z Twoimi kampaniami marketingowymi (np. klikając reklamy), aż po ostateczną realizację wyznaczonych przez Ciebie kluczowych zdarzeń w witrynie lub aplikacji (np. zrobienie zakupów czy skorzystanie z udostępnionych treści).

Google Ads Linking in Google Analytics

Jeśli przechodzisz z Universal Analytics na Google Analytics 4 i chcesz przenieść wiele połączeń z Google Ads, zamiast łączyć konta ręcznie, możesz skorzystać z narzędzia do importowania.
Tematy w tym artykule:

Zalety

Połączenie usługi w Google Analytics 4 z kontem Google Ads umożliwia przepływ danych między obiema usługami. Dzięki temu:

Limity

Usługi w Google Analytics 4 możesz łączyć z poszczególnymi kontami Google Ads oraz z kontami menedżera Google Ads.

Możesz utworzyć maksymalnie 400 połączeń na usługę. Jeśli Twoja obecna konfiguracja Google Ads przekracza ten limit, rozważ utworzenie konta menedżera Google Ads i połączenie go ze swoją usługą w Analytics.

Uwaga: połączenie z kontem menedżera Google Ads liczy się jako 1 połączenie.

Zanim zaczniesz

Aby połączyć usługę z Google Ads, użyj konta Google, które ma podane poniżej uprawnienia.

 • W Analytics musisz mieć rolę edytującego w usłudze, którą chcesz połączyć.
 • W Google Ads to samo konto Google musi mieć dostęp administracyjny.
 • Jeśli utworzysz połączenie z kontem menedżera Google Ads, wszystkie konta klientów będą miały dostęp do danych importowanych z Analytics.
Uwaga: jeśli Twoje konto nie ma tych uprawnień, poproś o pomoc administratora Analytics lub Google Ads.

Tworzenie połączeń

Aby utworzyć połączenia między usługami w Google Analytics 4 a Google Ads:

 1. W sekcji AdministracjaPołączenia usług kliknij Połączenia z Google Ads.
 2. Kliknij Połącz.
 3. Kliknij Wybierz konta Google Ads, a potem wybierz konta Google Ads, które chcesz połączyć.

  Jeśli nie widzisz konta Google Ads, które chcesz połączyć, być może nie masz wymaganych uprawnień.
 4. Kliknij Potwierdź.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Opcja Włącz reklamy spersonalizowane jest domyślnie włączona.
 7. Rozwiń opcję Włącz automatyczne tagowanie, aby włączyć automatyczne tagowanie lub pozostawić ustawienia automatycznego tagowania bez zmian.

  Jeśli po połączeniu z kontem menedżera włączysz automatyczne tagowanie, zostanie ono włączone na wszystkich kontach Google Ads połączonych bezpośrednio z tym kontem menedżera.
 8. Kliknij Dalej i sprawdź ustawienia.
 9. Aby połączyć konta z zastosowaniem bieżących ustawień, kliknij Prześlij.

(Opcjonalna prezentacja funkcji) Aby włączyć we własnej usłudze prezentację omówionych powyżej działań, kliknij przycisk poniżej. Prezentacja otworzy się w ostatnio przeglądanej usłudze, więc najpierw upewnij się, że korzystasz z właściwej usługi.

Łączenie usługi Analytics z kontem Google Ads

Dalsze kroki

Gdy utworzysz połączenie między kontem Google Ads a usługą w Google Analytics 4, w ciągu 48 godzin dane Google Ads pojawią się w raportach Google Analytics 4. Dzięki temu połączeniu dane z usługi w Google Analytics 4 będą też dostępne w Google Ads. Aby jednak podejmować działania na podstawie tych danych, musisz się zalogować na konto Google Ads i wykonać co najmniej jedną z tych czynności:

Aby korzystać z remarketingu, musisz też aktywować Google Signals.

Edytowanie i weryfikowanie połączeń

Aby sprawdzić, czy usługi w Google Analytics 4 są połączone z Google Ads, lub edytować takie połączenia, wykonaj te czynności:

 1. W sekcji AdministracjaPołączenia usług kliknij Połączenia z Google Ads.
 2. Na liście połączonych kont kliknij strzałkę na końcu wiersza odpowiadającego kontu, na którym chcesz wprowadzić zmiany.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Włącz reklamy spersonalizowane.
 4. Aby usunąć połączenie, kliknij ikonę Więcej.
Więcej informacji o korzystaniu z danych Analytics w Google Ads

Połączone konta Google Ads może odłączać administrator Google Ads lub użytkownik Analytics mający rolę edytującego.

Jeśli usuniesz połączenie, wstrzymasz przepływ danych między połączonym kontem Google Ads a usługą w Analytics.

 • Dane Google Ads (np. kliknięcia, wyświetlenia, CPC itp.) z odłączonych kont Google Ads nie są w pełni widoczne w raportach Analytics. Jeśli masz włączone automatyczne tagowanie i na końcu adresu URL dodajesz identyfikator kliknięcia Google (gclid), ruch z odłączonych kont Google Ads będzie nadal domyślnie widoczny w raportach ze źródłem/medium określonym jako google/cpc lub z wykorzystaniem dostępnych wartości monitora UTM, a powiązane z nim kliknięcia reklam nie będą używane na potrzeby modelu atrybucji kanałów płatnych Google.
 • Historyczne wymiary Google Ads (np. Nazwa kampanii czy Identyfikator grupy reklam) zebrane przed usunięciem połączenia będą nadal dostępne w Analytics. Wszystkie nowe dane o kliknięciach w ramach tych wymiarów pochodzące z odłączonego konta Google Ads będą wyświetlane pod pozycją „(nie ustawiono)” razem z danymi Google Ads (np. Koszt czy Kliknięcia) ze wszystkich zakresów dat.
 • Nowi użytkownicy nie będą już dodawani do list odbiorców remarketingu w Analytics na odłączonych kontach Google Ads.
 • Odłączone konta Google Ads przestaną importować z Analytics kluczowe zdarzenia.

Dostęp użytkowników Google Ads (role w Analytics)

Po połączeniu konta Google Ads z usługą w Analytics użytkownikom Google Ads automatycznie przyznawane są role w Analytics. Możesz dostosować ustawienia dostępu w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom korzystanie na koncie Google Ads z funkcji Analytics, np. z tworzenia list odbiorców Analytics z poziomu konta Google Ads.

 • Użytkownicy na koncie Google Ads są przypisywani do jednego z 5 tych połączonych kont użytkowników Google Ads (na podstawie poziomu dostępu do konta Google Ads):
  • Administrator konta Google Ads <numer konta>
  • Użytkownik z dostępem standardowym do konta Google Ads <numer konta>
  • Użytkownik z dostępem tylko do odczytu do konta Google Ads <numer konta>
  • Użytkownik z dostępem do płatności na koncie Google Ads <numer konta>
  • Użytkownik z dostępem tylko do e-maili na koncie Google Ads <numer konta>
 • Do połączonych kont użytkowników Google Ads administrator Analytics przypisuje role w połączonej usłudze w Analytics.
Jeśli masz ten poziom dostępu do konta Google Ads Przypisano Cię do tego połączonego konta Google Ads Które ma tę zalecaną rolę w Analytics

Administrator

Administrator konta Google Ads <numer konta>

Edytujący

Dostęp standardowy

Użytkownik z dostępem standardowym do konta Google Ads <numer konta>

Marketer

Tylko do odczytu

Użytkownik z dostępem tylko do odczytu do konta Google Ads <numer konta>

Przeglądający

Płatności

Użytkownik z dostępem do płatności na koncie Google Ads <numer konta>

Przeglądający

Tylko e-maile

Użytkownik z dostępem tylko do e-maili na koncie Google Ads <numer konta>

Przeglądający

W zarządzaniu dostępem w Analytics każde połączone konto użytkownika Google Ads reprezentuje grupę użytkowników na połączonym koncie Google Ads.

Jako administrator Analytics możesz zmieniać role i ograniczenia dotyczące danych Analytics przypisane do powiązanych z usługą połączonych kont użytkowników Google Ads. Jeśli zmienisz rolę Analytics i ograniczenia dotyczące danych przypisane do połączonego konta użytkownika Google Ads, zmiana będzie dotyczyć wszystkich użytkowników konta Google Ads przypisanych do tego połączonego konta użytkownika.

Role Analytics przypisane do połączonych kont użytkowników Google Ads określają w Google Ads dostęp do funkcji Analytics, np. tworzenia list odbiorców Analytics z Google Ads. Zmiana przypisania ról w Analytics nie wpływa na konwersje Google Ads oparte na kluczowych zdarzeniach GA4 na potrzeby raportowania lub określania stawek ani na włączanie remarketingu Google Ads na podstawie list odbiorców Analytics.

Przypisane role i ograniczenia dotyczące danych pozostaną aktywne do czasu usunięcia połączenia między kontem Google Ads a usługą w Analytics.

Jako administrator Analytics możesz wyświetlać i edytować uprawnienia połączonych kont użytkowników Google Ads w sekcji Administracja > Połączenia usług > Połączenia z Google Ads. Możesz też konfigurować ich dostęp tak samo jak w przypadku każdego innego użytkownika.

Aby przypisać do połączonego konta Google Ads zalecane role w Analytics:

 1. W sekcji AdministracjaPołączenia usług kliknij Połączenia z Google Ads.
 2. Na liście połączonych kont kliknij strzałkę na końcu wiersza odpowiadającego kontu, na którym chcesz wprowadzić zmiany.
 3. W sekcji Dostęp użytkownika kliknij Sprawdź domyślne role.
 4. Kliknij Zastosuj.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne