[GA4] Thêm, chỉnh sửa và xoá người dùng và nhóm người dùng Analytics

Khám phá hướng dẫn về Google Analytics 4 để biết cách thêm, chỉnh sửa và xoá người dùng hoặc nhóm người dùng trong tài khoản Analytics.
Nếu đang chuyển từ Universal Analytics sang Google Analytics 4, bạn có thể sử dụng công cụ di chuyển để sao chép người dùng vào tài sản Google Analytics 4 mới.

Bạn có thể thêm người dùng ở cấp tài khoản hoặc cấp tài sản Analytics. Cấp mà bạn thêm người dùng sẽ xác định quyền truy cập ban đầu của người dùng đó. Ví dụ: nếu bạn thêm người dùng ở cấp tài khoản, thì người dùng đó cũng có quyền truy cập vào tất cả tài sản trong tài khoản với các quyền tương tự. Nếu bạn thêm người dùng ở cấp tài sản, thì người dùng chỉ được truy cập vào tài sản đó với quyền mà bạn cấp. Bạn có thể thay đổi cấp truy cập và quyền cho người dùng bất kỳ lúc nào. (Tìm hiểu thêm về quyền.)

Người dùng được xác định bởi địa chỉ email của họ. Bạn chỉ có thể thêm người dùng có địa chỉ email đã được đăng ký trong Tài khoản Google.

Để thêm hoặc sửa đổi người dùng hay nhóm người dùng, bạn cần có vai trò Quản trị viên ở cấp tài khoản hoặc tài sản. Bạn có thể thêm hoặc sửa đổi người dùng hoặc nhóm người dùng ở mỗi cấp mà bạn có quyền.

Để xoá tài khoản người dùng hoặc nhóm người dùng, bạn cần có vai trò Quản trị viên ở cấp tài khoản. Bạn chỉ có thể xoá người dùng hoặc nhóm người dùng ở cấp tài khoản.

Bất kỳ người dùng nào có quyền đều có thể xoá người dùng khác. Để đảm bảo an toàn, bạn sẽ không thể xoá chính mình nếu là người dùng cuối cùng có vai trò Quản trị viên.

Mặc dù bạn quản lý người dùng cho tài sản phụ và tài sản cuộn lên giống như bất kỳ tài sản nào khác, nhưng cũng có một số điều khác biệt trong tác động của việc quản lý người dùng đó. Hãy tìm hiểu thêm về người dùng trong tài sản phụtài sản cuộn lên.

Nội dung trong bài viết này:

Tìm danh sách người dùng hoặc nhấp vào biểu tượng Lọc > Thêm bộ lọc để lọc danh sách theo tên người dùng, địa chỉ email, Quản trị viên tổ chức, nhóm người dùng, quyền hoặc lỗi vi phạm chính sách.

Thêm người dùng vào Analytics

Bạn có thể thêm số lượng người dùng theo nhu cầu của mình. Cách thêm người dùng mới vào tài khoản hoặc tài sản:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản hoặc Tài sản (tuỳ thuộc vào cấp mà bạn muốn thêm người dùng), hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập.
 2. Trong danh sách Quyền ở cấp tài khoản/tài sản, hãy nhấp vào dấu +, rồi nhấp vào Thêm người dùng.
 3. Nhập địa chỉ email cho Tài khoản Google hoặc Tài khoản Google Workspace của người dùng.
 4. Chọn Thông báo cho người dùng mới qua email để gửi thư cho người dùng.
 5. Chọn quyền mà bạn muốn. Hãy tìm hiểu thêm về quyền.
 6. Nhấp vào Thêm.

Địa chỉ email Google mà bạn sử dụng để thêm người dùng và mật khẩu liên kết với địa chỉ đó sẽ trở thành thông tin đăng nhập Analytics cho người dùng đó.

Chỉnh sửa người dùng

Bạn có thể chỉnh sửa quyền cho người dùng bất kỳ ở cấp bất kỳ trong tài khoản Analytics. Ví dụ: Nếu bạn đã chỉ định cho một người dùng vai trò Người xem chỉ đối với một tài sản, thì sau đó, bạn chỉ có thể chỉ định vai trò Người chỉnh sửa đối với tài sản đó cho người dùng đó. Bạn cũng có thể chỉ định cho người dùng đó vai trò Người chỉnh sửa ở cấp tài khoản, nhờ vậy, họ cũng có vai trò Người chỉnh sửa đối với mọi tài sản trong tài khoản đó.

Bạn có thể cấp cho một người dùng nhiều quyền hơn cho những cấp bậc tài khoản thấp hơn, nhưng bạn không thể cấp cho một người dùng ít quyền hơn số quyền bạn đã chỉ định ở cấp cao hơn. Ví dụ: nếu bạn chỉ định cho một người dùng vai trò Người chỉnh sửa ở cấp tài khoản, thì người dùng đó cũng có vai trò Người chỉnh sửa ở cấp tài sản (và bạn không thể thu hồi những quyền đó ở cấp tài sản). Ngược lại, bạn có thể chỉ định cho một người dùng vai trò Người chỉnh sửa ở cấp tài sản, nhưng không chỉ định quyền nào ở cấp tài khoản. Tìm hiểu thêm về quyền.

Cách sửa đổi quyền cho người dùng hiện có:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản hoặc Tài sản (tuỳ thuộc vào cấp mà bạn muốn sửa đổi quyền), hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập.
 2. Sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu danh sách để tìm người dùng mà bạn muốn. Sau đó, nhập một phần hoặc toàn bộ địa chỉ (ví dụ: janedoe@gmail.com hoặc janedoe).
 3. Nhấp vào tên người dùng đó, sau đó thêm hoặc xóa quyền.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xóa người dùng

Cách xoá người dùng:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản hoặc Tài sản (tuỳ thuộc vào cấp mà bạn muốn xoá người dùng), hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập.
 2. Sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu danh sách để tìm người dùng mà bạn muốn. Sau đó, nhập một phần hoặc toàn bộ địa chỉ (ví dụ: janedoe@gmail.com hoặc janedoe).
 3. Chọn hộp kiểm cho mỗi người dùng mà bạn muốn xoá, sau đó nhấp vào XOÁ.

Nếu bạn xoá người dùng khỏi một tài sản nguồn, thì người dùng đó cũng bị xoá khỏi các tài sản phụ của nó.

Nếu bạn xoá người dùng khỏi một tài sản phụ, thì người dùng đó chỉ bị xoá khỏi tài sản phụ.

Tìm hiểu thêm về người dùng trong tài sản phụ.

Tạo nhóm người dùng

Bạn có thể tạo các nhóm người dùng có quyền đối với tài khoản Analytics của mình.

Để tạo một nhóm người dùng, tài khoản Analytics của bạn phải thuộc về một tổ chức. Nếu tài khoản của bạn không thuộc về một tổ chức, thì Analytics sẽ hướng dẫn bạn các bước tạo và liên kết với một tổ chức khi bạn tạo nhóm người dùng đầu tiên.

Tìm hiểu thêm về nhóm người dùng

Cách tạo nhóm người dùng:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản hoặc Tài sản (tuỳ thuộc vào cấp mà bạn muốn thêm nhóm), hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập.
 2. Trong danh sách Quyền ở cấp tài khoản/tài sản, hãy nhấp vào dấu +, rồi nhấp vào Thêm nhóm người dùng.
 3. Nhấp vào Thêm nhóm.
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu +, nhập tên và nội dung mô tả về nhóm, rồi nhấp vào TẠO.
 5. Chọn quyền mà bạn muốn, sau đó nhấp vào THÊM. (Tìm hiểu thêm về quyền.)

Sau khi bạn tạo một nhóm, nhóm đó sẽ xuất hiện trong danh sách người dùng cho tài khoản Analytics và tổ chức của bạn.

Nhóm này sẽ có quyền đối với cấp trong hệ thống các cấp của Analytics nơi bạn tạo nhóm. Ví dụ: nếu bạn tạo nhóm ở cấp thuộc tính, thì nhóm này sẽ chỉ có quyền đối với thuộc tính đó. Nếu bạn tạo nhóm ở cấp tài khoản, thì nhóm này sẽ có quyền đối với tất cả thuộc tính. Xem phần Chỉnh sửa nhóm người dùng bên dưới để biết thông tin về cách thêm quyền cho các cấp khác trong hệ thống các cấp của Analytics.

Thêm người dùng vào nhóm

Cách thêm người dùng vào một nhóm:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản hoặc Tài sản (tuỳ thuộc vào cấp mà bạn muốn thêm người dùng), hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập.
 2. Sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu danh sách để tìm nhóm người dùng mà bạn muốn. Nhập một phần hoặc toàn bộ tên nhóm.
 3. Trong hàng dành cho nhóm đó, hãy nhấp vào Xem thêm, rồi nhấp vào Xem thông tin về quyền của nhóm trong tổ chức.
 4. Nhấp vào Thành viên, rồi nhấp vào biểu tượng dấu +.
 5. Nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn thêm.
 6. Nếu bạn muốn thêm các nhóm khác vào nhóm này, hãy nhấp vào THÊM NHÓM.
 7. Sau khi bạn đã thêm người dùng và nhóm mà bạn muốn, hãy nhấp vào THÊM.
 8. Đóng bảng điều khiển Thành viên rồi đóng bảng điều khiển cho nhóm.
 9. Nhấp vào Lưu.

Thêm nhóm người dùng vào một cấp trong hệ thống các cấp của Analytics

Sau khi tạo một nhóm, bạn có thể thêm nhóm đó vào bất kỳ cấp nào trong hệ thống cấp bậc của Analytics để cấp cho mọi người dùng trong nhóm quyền tương ứng với cấp đó.

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoảnhoặc Tài sản (tuỳ thuộc vào cấp mà bạn muốn thêm nhóm), hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập.
 2. Trong danh sách người dùng, hãy nhấp vào dấu +, rồi nhấp vào Thêm nhóm người dùng.
 3. Nhấp vào THÊM NHÓM.
 4. Chọn nhóm mà bạn muốn, sau đó nhấp vào XONG.

Chỉnh sửa nhóm người dùng

Sau khi tạo một nhóm người dùng, bạn có thể thêm và xóa người dùng, nhóm và quyền; bạn cũng có thể thêm nhóm đó vào các nhóm khác.

Cách chỉnh sửa nhóm người dùng:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài khoản hoặc Tài sản (tuỳ thuộc vào cấp mà bạn muốn chỉnh sửa nhóm người dùng), hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập.
 2. Sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu danh sách để tìm nhóm người dùng mà bạn muốn. Nhập một phần hoặc toàn bộ tên nhóm.
 3. Trong hàng dành cho nhóm đó, hãy nhấp vào Xem thêm, rồi nhấp vào Xem thông tin về quyền của nhóm trong tổ chức.
 4. Để thêm người dùng hoặc nhóm người dùng, hãy nhấp vào Thành viên, rồi nhấp vào biểu tượng dấu +. Sau khi bạn thêm thành viên, hãy nhấp vào THÊM.
 5. Để thêm nhóm vào các nhóm khác, hãy nhấp vào Thành viên nhóm, rồi nhấp vào biểu tượng dấu +. Sau khi bạn chọn các nhóm, hãy nhấp vào XONG.
 6. Để cấp quyền cho nhóm đối với các cấp khác trong hệ thống các cấp của Analytics (thuộc tính, chế độ xem), hãy làm như sau:
  • Nhấp vào Analytics
  • Mở rộng hệ thống các cấp và nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho mỗi cấp mà bạn muốn sửa đổi quyền.
  • Chọn quyền mà bạn muốn thêm, sau đó nhấp vào LƯU.

Thực hiện theo quy trình như trên để xoá người dùng khỏi nhóm, xoá nhóm khỏi các nhóm khác hoặc sửa đổi quyền.

Tìm hiểu thêm về nhóm người dùng

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17061634407593591765
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256