[GA4] הוספה, עריכה ומחיקה של משתמשים ושל קבוצות משתמשים ב-Analytics

כדאי לעיין במדריך של Google Analytics 4 כדי ללמוד איך להוסיף, לערוך ולמחוק משתמשים וקבוצות משתמשים בחשבון Analytics.
אם אתם עוברים מ-Universal Analytics ל-Google Analytics 4, תוכלו להשתמש בכלי ההעברה כדי להעתיק את המשתמשים לנכס Google Analytics 4 החדש.

אתם יכולים להוסיף משתמשים ברמת החשבון או הנכס ב-Analytics. הרמה שבה מוסיפים את המשתמש קובעת את הגישה הראשונית של אותו משתמש. למשל, אם מוסיפים משתמש ברמת החשבון, למשתמש זה תהיה גישה גם לכל הנכסים בחשבון, עם אותן ההרשאות כמו ברמת החשבון. אם מוסיפים משתמש ברמת הנכס, אותו משתמש יקבל גישה רק לנכס ויינתנו לו ההרשאות שתגדירו לו באותו נכס. בכל שלב אפשר לשנות את רמת הגישה ואת הרשאות הגישה של המשתמש. (מידע נוסף על הרשאות זמין כאן.)

המערכת מזהה את המשתמשים לפי כתובות האימייל שלהם. אפשר להוסיף רק משתמשים שכתובות האימייל שלהם רשומות בחשבונות Google.

כדי להוסיף משתמשים או קבוצות משתמשים או לשנות את הפרטים שלהם, ברמת החשבון או הנכס צריך להיות מוגדר תפקיד אדמין. אתם יכולים להוסיף משתמשים או קבוצות משתמשים ולשנות את הפרטים שלהם בכל רמה שבה יש לכם הרשאה.

כדי למחוק משתמשים או קבוצות משתמשים, צריך להיות לכם תפקיד אדמין ברמת החשבון. אפשר למחוק משתמשים או קבוצות משתמשים רק ברמת החשבון.

כל משתמש בעל הרשאה יכול למחוק כל משתמש אחר. כאמצעי בטיחות, אם אתם המשתמשים האחרונים עם תפקיד אדמין, אתם לא יכולים למחוק את עצמכם.

ניהול המשתמשים בנכסי משנה ובנכסי-על זהה לניהול המשתמשים בכל נכס אחר, אבל יש כמה הבדלים בהשפעות של ניהול המשתמשים הזה. מידע נוסף על משתמשים בנכסי משנה ובנכסי-על

במאמר זה:

כדי לסנן את הרשימה לפי שמות של משתמשים, כתובות אימייל, מנהלי חשבון ארגוני, קבוצות משתמשים, הרשאות או הפרות מדיניות אתם יכולים לחפש ברשימת המשתמשים או ללחוץ על סנן > הוספת מסנן.

הוספת משתמשים ל-Analytics

אין הגבלה על מספר המשתמשים שניתן להוסיף. כדי להוסיף משתמש חדש לחשבון או לנכס:

 1. בדף ניהול, בקטע חשבון או נכס (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף משתמשים), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 2. ברשימה הרשאות לחשבון/לנכס, לוחצים על הסמל + ואז על הוספת משתמשים.
 3. מזינים את כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google או לחשבון Google Workspace של המשתמש.
 4. בוחרים באפשרות שליחה של הודעת אימייל למשתמשים חדשים כדי לשלוח הודעה למשתמש.
 5. בוחרים את ההרשאות שרוצים לתת למשתמש. מידע נוסף על הרשאות
 6. לוחצים על הוספה.

כתובת האימייל ב-Google שבה אתם משתמשים כדי להוסיף משתמש והסיסמה המשויכת לכתובת זו הופכות לפרטי הכניסה של המשתמש הזה ל-Analytics.

עריכת משתמשים

ניתן לשנות את ההרשאות של כל משתמש בכל רמה בחשבון Analytics. למשל, אם הענקתם למשתמש הרשאת צפייה רק לנכס אחד, ניתן אחר כך להעניק למשתמש גם הרשאת עריכה רק לנכס הזה. לחלופין, תוכלו לתת למשתמש הזה הרשאת עריכה ברמת החשבון, שתיתן לו אוטומטית גם הרשאת עריכה בכל נכס בחשבון הזה.

אפשר להוסיף למשתמש הרשאות כשיורדים בהיררכיית החשבון, אבל אי אפשר לתת לו פחות הרשאות מאלה שהקציתם ברמות גבוהות יותר. לדוגמה, אם תקצו למשתמש הרשאת עריכה ברמת החשבון, למשתמש הזה תהיה הרשאת עריכה ברמת הנכס (ולא תוכלו לבטל את ההרשאה הזו ברמת הנכס). לעומת זאת, אפשר להקצות למשתמש הרשאת עריכה ברמת הנכס, אבל לא להקצות לו הרשאות ברמת החשבון. מידע נוסף על הרשאות

כדי לשנות הרשאות של משתמש קיים:

 1. בדף ניהול, בקטע חשבון או נכס (בהתאם לרמה שבה רוצים לשנות הרשאות), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 2. מחפשים את המשתמש הרצוי בעזרת תיבת החיפוש שבחלק העליון של הרשימה. מזינים כתובת אימייל מלאה או חלקית (למשל, janedoe@gmail.com או janedoe).
 3. לוחצים על שם המשתמש ומוסיפים או מסירים את ההרשאות.
 4. לוחצים על שמירה.

מחיקת משתמשים

כדי למחוק משתמש:

 1. בדף ניהול, בקטע חשבון או נכס (בהתאם לרמה שבה רוצים למחוק משתמשים), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 2. מחפשים את המשתמש הרצוי בעזרת תיבת החיפוש שבחלק העליון של הרשימה. מזינים כתובת אימייל מלאה או חלקית (למשל, janedoe@gmail.com או janedoe).
 3. מסמנים את תיבת הסימון לצד כל משתמש שרוצים למחוק ואז לוחצים על הסרה.

אם מסירים משתמש מנכס מקור, הוא יוסר גם מנכסי המשנה שלו.

אם מסירים משתמש מנכס משנה, הוא יוסר רק מנכס המשנה.

למידע נוסף על משתמשים בנכסי משנה

יצירה של קבוצות משתמשים

ניתן ליצור קבוצות משתמשים עם הרשאות לחשבון Analytics שלכם.

כדי ליצור קבוצת משתמשים, חשבון Analytics שלכם צריך להשתייך לארגון. אם החשבון שלכם לא משתייך לארגון, בפעם הראשונה שתנסו ליצור קבוצת משתמשים יוצג לכם במערכת Analytics הסבר איך ליצור קבוצת משתמשים ולקשר אותה לארגון.

למידע נוסף על קבוצות משתמשים

כדי ליצור קבוצת משתמשים:

 1. בדף ניהול, בקטע חשבון או נכס (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף את הקבוצה), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 2. ברשימה הרשאות לחשבון/לנכס, לוחצים על הסמל + ואז על הוספת קבוצות של משתמשים.
 3. לוחצים על הוספת קבוצה.
 4. לוחצים על +, נותנים שם לקבוצה ומזינים תיאור שלה ואז לוחצים על יצירה.
 5. בוחרים את ההרשאות שרוצים לתת לקבוצה ולוחצים על הוספה. (מידע נוסף על הרשאות זמין כאן.)

אחרי שיוצרים קבוצה, היא מופיעה ברשימות המשתמשים של חשבון Analytics ושל הארגון.

לקבוצה יש הרשאות לרמה שבה יצרתם אותה בהיררכיה של Analytics. למשל, אם יוצרים את הקבוצה ברמת הנכס, יש לה הרשאות בנכס הזה בלבד. אם יוצרים אותה ברמת החשבון, יש לה הרשאות בכל הנכסים. בסעיף עריכה של קבוצות משתמשים בהמשך יש מידע על הוספת הרשאות לרמות אחרות בהיררכיה של Analytics.

הוספת משתמשים לקבוצה

כדי להוסיף משתמשים לקבוצה:

 1. בדף ניהול, בקטע חשבון או נכס (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף משתמשים), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 2. מחפשים את קבוצת המשתמשים הרצויה בעזרת תיבת החיפוש שבחלק העליון של הרשימה. מזינים שם מלא או חלקי לקבוצה.
 3. בשורה של הקבוצה לוחצים על אפשרויות נוספות ואז על הצגת פרטים על ארגון הקבוצה.
 4. לוחצים על חברים ואז לוחצים על +.
 5. מזינים את כתובות האימייל של המשתמשים שרוצים להוסיף.
 6. אם רוצים להוסיף קבוצות נוספות לקבוצה, לוחצים על הוספת קבוצה.
 7. אחרי שמוסיפים את המשתמשים והקבוצות הרצויים, לוחצים על הוספה.
 8. סוגרים את החלונית חברים וסוגרים את החלונית של הקבוצה.
 9. לוחצים על שמירה.

הוספה של קבוצת משתמשים לרמה בהיררכיה של Analytics

אחרי שיוצרים קבוצה, ניתן להוסיף אותה לכל רמה בהיררכיה של Analytics כדי לתת לכל המשתמשים בקבוצה הרשאות לרמה הזו.

 1. בדף ניהול, בקטע חשבון או נכס (בהתאם לרמה שבה רוצים להוסיף את הקבוצה), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 2. ברשימה משתמשים, לוחצים על הסמל + ואז על הוספת קבוצות של משתמשים.
 3. לוחצים על הוספת קבוצה.
 4. בוחרים את הקבוצה הרצויה ולוחצים על סיום.

עריכה של קבוצות משתמשים

אחרי שיוצרים קבוצת משתמשים, ניתן להוסיף ולהסיר משתמשים, קבוצות והרשאות. ניתן גם להוסיף את הקבוצה לקבוצות אחרות.

כדי לערוך קבוצת משתמשים:

 1. בדף ניהול, בקטע חשבון או נכס (בהתאם לרמה שבה רוצים לערוך את קבוצת המשתמשים), לוחצים על ניהול הרשאות גישה.
 2. מחפשים את קבוצת המשתמשים הרצויה בעזרת תיבת החיפוש שבחלק העליון של הרשימה. מזינים שם מלא או חלקי לקבוצה.
 3. בשורה של הקבוצה לוחצים על אפשרויות נוספות ואז על הצגת פרטים על ארגון הקבוצה.
 4. כדי להוסיף משתמשים או קבוצות משתמשים, לוחצים על חברים ואז על +. אחרי שמוסיפים חברים, לוחצים על הוספה.
 5. כדי להוסיף את הקבוצה לקבוצות אחרות, לוחצים על חברות בקבוצה ואז על +. אחרי שבוחרים קבוצות, לוחצים על סיום.
 6. כך נותנים לקבוצה הרשאות לרמות אחרות בהיררכיה של Analytics (נכסים, תצוגות מפורטות):
  • לוחצים על Analytics.
  • מרחיבים את ההיררכיה ולוחצים על עריכה לצד כל רמה שבה רוצים לשנות הרשאות.
  • בוחרים את ההרשאות שרוצים להוסיף, ואז לוחצים על שמירה.

באותה דרך אפשר גם להסיר משתמשים מהקבוצה, להסיר את הקבוצה מקבוצות אחרות או לשנות הרשאות.

למידע נוסף על קבוצות משתמשים

 

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
15892574331753537534
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256