[GA4] Datalagring

Med kontrollerna för datalagring i Google Analytics kan du ange hur länge data på användar- och händelsenivå ska lagras av Google Analytics innan den raderas automatiskt från Analytics-servrarna.

Lagring av användar- och händelsedata

Lagringstiden gäller data på användar- och händelsenivå som är kopplad till cookies, användaridentifierare (till exempel användar-id) och annonsidentifierare (till exempel DoubleClick-cookies, reklam-id för Android och Identifier for Advertisers för iOS).

Tänk på att de sammanställda standardrapporterna i Google Analytics inte påverkas. Användar- och händelsedata som hanteras med denna inställning krävs endast när du använder vissa avancerade funktioner, som att använda anpassade segment i rapporter eller skapa ovanliga anpassade rapporter.

Kontrollerna för återställning av lagringsperiod och användaraktivitet omfattar data på händelse- och användarnivå som lagras av Google Analytics. Vissa typer av användardefinierad data raderas dock som standard av Google Analytics efter sex månaders inaktivitet för en given användare.

Du kan välja hur länge Analytics ska spara data innan den raderas automatiskt.

Som längst lagrar Analytics data från Google-signaler i 26 månader, oavsett inställning.

För Universal Analytics-egendomar gäller inställningen data på användar- och händelsenivå. Du kan välja

 • 14 månader
 • 26 månader
 • 38 månader
 • 50 månader
 • Upphör inte automatiskt
Om du förlänger lagringsperioden eller ändrar den till Upphör inte automatiskt påverkas inte data som du redan har samlat in. Till exempel raderas data som samlats in när 14 månader var aktivt 14 månader efter att den samlades in, även om du ändrar lagringsperioden till 26 månader.

 

För Google Analytics 4-egendomar är lagring av data på användarnivå, inklusive konverteringar, fast inställd på 14 månader. För all annan händelsedata kan du välja lagringsperioden. Välj mellan

 • 2 månader
 • 14 månader

Lagringsperioden på två månader tillämpas alltid på data om ålder, kön och intressen oavsett dina inställningar.

Om du förlänger lagringsperioden eller ändrar den till Upphör inte automatiskt påverkas data som du redan har samlat in.

 

När lagringsperioden har upphört raderas informationen automatiskt varje månad.

Om du förkortar lagringsperioden raderas informationen efterföljande månad. Om du till exempel ändrar perioden från 26 till 14 månader raderas all data som är äldre än 14 månader nästföljande månad.

När du ändrar lagringsperioden väntar Analytics i 24 timmar innan ändringen införs. Under denna 24-timmarsperiod kan du återställa ändringen utan att informationen påverkas.

Om du använder ett datumintervall för icke sammanställda rapporter som är längre än lagringsperioden visas data för den extra tiden inte i rapporterna. Om du till exempel anger lagringsperioden till 14 månader och använder datumintervallet 14 månader + 1 dag visas inte data om den extra dagen i dina rapporter.

Återställ vid ny aktivitet

Slå detta alternativ för att återställa lagringsperioden för användaridentifieraren vid varje ny händelse från användaren (det vill säga ange utgångsdatumet till aktuell tid plus lagringsperioden). Om datalagringsperioden exempelvis är inställd på 14 månader men en användare påbörjar en ny session varje månad uppdateras användarens identifierare varje månad och når aldrig utgångsdatumet på 14 månader. Om användaren inte påbörjar en ny session innan lagringsperioden upphör raderas användarens data.

Slå AV alternativet om du inte vill att lagringsperioden för en användaridentifierare ska återställas när användaren utför en ny aktivitet. Data som är kopplad till användaridentifieraren raderas automatiskt när lagringsperioden upphör.

Återställningsfunktionen gäller endast data på användarnivå.

Ställa in alternativen

Du behöver redigeringsbehörighet för att kunna ställa in detta alternativ för en Google Analytics-egendom.
 1. Logga in på Google Analytics..
 2. Klicka på Administratör och leta reda på egendomen som du vill redigera.
 3. För webbegendomar: Klicka på Spårningsinformation > Datalagring i kolumnen Egendom.
  För Google Analytics 4-egendomar: Klicka på Datainställningar > Datalagring i kolumnen Egendom.
 4. För webbegendomar: Lagring av användardata: Välj önskad lagringsperiod.
  För Google Analytics 4-egendomar: Lagring av händelsedata: Välj önskad lagringsperiod.
 5. För webbegendomar: Återställ vid ny aktivitet: Aktivera eller inaktivera alternativet.
  För Google Analytics 4-egendomar: Återställ användardata vid ny aktivitet: Aktivera eller inaktivera alternativet.
 6. Klicka på Spara.

Datalagring och mätvärdet Användare

Från och med februari 2018 används mätvärdet Användare i många fler rapporter. Eftersom mätvärdet är nytt i dessa rapporter har vi ingen samlad data för mätvärdet för alla dessa rapporter ända från början. Detta kan påverka rapporteringen av tidigare resultat, och användarantalet kan anges som 0 före perioden då vi har insamlad data för det mätvärdet.

Vi började samla data för 360-egendomar den 1 maj 2016 och för standardegendomar den 1 september 2016.

Detta påverkar dock inte rapporten Översikt över målgrupp, där vi har samlat data för Användare under mycket längre tid.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?