[UA→GA4] Công cụ di chuyển mối liên kết với Google Ads

Di chuyển các mối liên kết với Google Ads của tài sản Universal Analytics sang tài sản Google Analytics 4
Bài viết này dành cho những chủ sở hữu trang web và/hoặc ứng dụng muốn liên kết tài sản Google Analytics 4 với cùng (các) tài khoản Google Ads làm tài sản Universal Analytics.

Sử dụng tính năng này để nhanh chóng nhập các mối liên kết Google Ads từ tài sản Universal Analytics vào tài sản Google Analytics 4 mà bạn đã kết nối.

Điều gì xảy ra khi bạn nhập các mối liên kết Google Ads

Sau khi nhập các mối liên kết Google Ads từ tài sản Universal Analytics vào tài sản Google Analytics 4, bạn sẽ bắt đầu thấy dữ liệu Google Ads trong các báo cáo Google Analytics 4.

Bạn cũng có thể xem dữ liệu của tài sản Google Analytics 4 từ các tài khoản Google Ads đã liên kết. Tuy nhiên, để sử dụng dữ liệu đó trong Google Ads, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google Ads của mình rồi thực hiện hành động. (Xem bài viết Các bước tiếp theo).

Hướng dẫn

Để nhập các mối liên kết Google Ads, bạn cần phải có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài khoản Analytics.

Lưu ý: Một người dùng Google Ads có Quyền quản trị đã đồng ý trao đổi dữ liệu với tài sản Universal Analytics, nên bạn cũng không cần phải có Quyền quản trị như khi tạo một mối liên kết hoàn toàn mới.
Nếu bạn chỉ có một tài khoản Google Analytics, hệ thống sẽ chọn sẵn tài khoản đó.
  1. Trên trang Quản trị, trong mục Liên kết sản phẩm, hãy nhấp vào Mối liên kết với Google Ads.
  2. Chọn Nhập từ Universal Analytics trong trình đơn Hành động.
  3. Trong bảng này, hãy chọn một hoặc nhiều mối liên kết với Google Ads mà bạn muốn nhập vào tài sản Google Analytics 4 mới.
  4. Theo mặc định, tính năng Cá nhân hoá quảng cáo đã được bật cho tất cả tài khoản đã chọn. Chế độ cài đặt này cho phép việc xuất bản các thông số/sự kiện tái tiếp thị và danh sách đối tượng của Google Analytics sang các tài khoản Google Ads đã liên kết. Bạn có thể tắt chế độ cài đặt này trong cột Cá nhân hoá quảng cáo.
  5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Nhập các mục liên kết với Google Ads đã chọn.
  6. Xem lại thông báo xác nhận, rồi nhấp vào OK.

Khi quá trình nhập hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận như sau: Các mối liên kết Google Ads của bạn đã được nhập thành công.

Các bước tiếp theo

Bằng cách chọn nhập các mối liên kết Google Ads đã chọn, bạn sẽ tạo dữ liệu từ tài sản Google Analytics 4 để sử dụng trong Google Ads. Tuy nhiên, để thực hiện thao tác đối với dữ liệu này, bạn vẫn cần phải đăng nhập vào Google Ads và làm ít nhất một trong những việc sau:

Đối với tính năng tái tiếp thị nâng cao, bạn cũng cần kích hoạt tín hiệu của Google.

Tại sao tôi không thấy tài khoản Google Ads của mình?

Công cụ nhập chỉ hiển thị những tài khoản Google Ads đủ điều kiện để nhập vào tài sản Google Analytics 4 mà bạn đã kết nối. Nếu không thấy một tài khoản Google Ads cụ thể trong công cụ nhập, thì có thể là do tài khoản đó đã được liên kết với tài sản Google Analytics 4. Ngoài ra, hãy đảm bảo (1) bạn đã chọn đúng tài sản Google Analytics 4 và (2) tài sản Google Analytics 4 đã kết nối với đúng tài sản Universal Analytics.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính