Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Import konverzií do služby AdWords

Importovanie konverzií vám umožňuje zistiť, aký vplyv majú online reklamy na offline predaj a ďalšie hodnotné akcie. Tento článok vysvetľuje, ako pripraviť súbor na import a ako importovať údaje konverzií do služby AdWords. 

Skôr než začnete

Pred importom konverzií sa uistite, či ste dodržali všetky pokyny na nastavenie sledovania offline konverzií

Údaje môžete do služby AdWords importovať dvoma spôsobmi: nahrávaním údajov vo formáte súboru CSV či súboru programu Excel alebo prenesením údajov do rozhrania AdWords API. Tento článok vysvetľuje, ako importovať konverzie nahrávaním súboru. Ak chcete preniesť údaje do rozhrania AdWords API, prečítajte si tento článok pomocníka v našom sprievodcovi pre vývojára rozhraní API.

Pokyny

Pripravte svoje údaje na import a potom ich importujte podľa týchto pokynov.

1. krok: Príprava údajov na import

 1. Stiahnite si našu šablónu na nahrávanie konverzií (vo formáte programu Excel alebo vo formáte CSV).
  • Nezabudnite, že nesmiete odstrániť riadok, ktorý sa začína výrazom Google Click ID (Identifikátor kliknutia Google). V opačnom prípade bude import neúspešný.
  • Uistite sa, že vaše údaje neobsahujú dodatočné stĺpce ani osobné informácie.
 2. Vyberte si, ako chcete do súboru zadať časové pásmo:
  • Ak sú všetky časy konverzií v tom istom časovom pásme, časové pásmo nastavte iba raz v riadku Parameters (Parametre).
  • Ak sú časy konverzií v rôznych časových pásmach, časové pásmo pridajte ku každému času konverzie. Pozrite si pokyny a tabuľky v kroku 3, ktorý je uvedený nižšie. Ak do riadka Parameters nezadáte časové pásmo, riadok Parameters odstráňte.
  • Časové pásmo môžete zadať v riadkoch Parameters (Parametre) aj Conversion Time (Čas konverzie). Najskôr sa použije riadok Conversion time a ak pri niektorej konverzii chýba časové pásmo, použije sa hodnota Parameters.
  Pri zadávaní časového pásma použite jeden z týchto formátov:
  • Zadajte identifikátor časového pásma z tohto zoznamu. Tento spôsob odporúčame, aby ste sa vyhli chybám pri prechode na zimný a letný čas.
  • Zadajte svoj posun voči greenwichskému času (GMT) určením znamienka + alebo – a štyroch číslic predstavujúcich časový rozdiel. (Napríklad posun v New Yorku je –0500 a v Bratislave +0100). Ak používate greenwichský čas (GMT), stačí zadať hodnotu +0000.
 3. Potom pridajte nový riadok pre každú offline konverziu a vyplňte stĺpce podľa nasledujúcich pokynov:
  • Google Click ID (Identifikátor kliknutia Google): identifikátor GCLID, ktorý viedol k offline konverzii. (Ak ste to ešte neurobili, podľa pokynov na nastavenie sledovania offline konverzií zistite, ako ho získate.) 
  • Conversion Name (Názov konverzie): názov konverznej akcie (napríklad „kvalifikovaný potenciálny zákazník“ alebo „podpísaná zmluva“). Je dôležité, aby ste použili rovnaké hláskovanie a veľké písmená, aké ste použili pri vytváraní konverznej akcie v účte AdWords.
  • Conversion value (Hodnota konverzie – voliteľné pole): číslo vyjadrujúce hodnotu, ktorú pripisujete konverzii. Môže vyjadrovať hodnotu zodpovedajúcu cene, alebo môžete jednoducho použiť relatívne hodnoty od 0 do 10 (záporné čísla nie sú akceptované). Ak necháte toto pole prázdne, služba AdWords automaticky použije hodnotu konverzie, ktorú ste pri vytváraní novej offline konverznej akcie definovali v kroku 2.8.
  • Conversion Currency (Mena konverzie – voliteľné pole): mena, v ktorej bude poskytnutá hodnota konverzie. Toto pole použijete, keď sú hodnoty konverzie v prehľadoch uvedené vo viacerých menách alebo ak máte viacero účtov, ktoré sú fakturované v rôznych menách.
  • Conversion Time (Čas konverzie): dátum a čas, kedy došlo ku konverzii. Zoznam prijateľných formátov dátumu (napr. MM/dd/rrrr HH:mm:ss) je uvedený v tabuľke nižšie. Časové pásmo môžete k času konverzie pridať tak, že použijete jeden z posledných štyroch uvedených formátov. Hodnotu +z nahraďte posunom voči greenwichskému času zadaním znamienka + alebo – a štyroch čísel predstavujúcich časový rozdiel. (Napríklad posun v New Yorku je –0500 a v Bratislave +0100). Nahradiť môžete takisto reťazec zzzz identifikátorom časového pásma z tohto zoznamu.
   Formát Príklady
   MM/dd/rrrr hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,rrrr hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/rrrr HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   rrrr-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   rrrr-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   rrrr-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   rrrr-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   rrrr-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   rrrr-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
Importované konverzie po importovaní nie je možné odstrániť, takže skontrolujte, či sú zadané údaje presné.

2. krok: Import konverzií

Na importovanie offline konverzií do služby AdWords bude potrebné, aby ste konverzný súbor nahrali do účtu AdWords alebo do účtu správcu (MKC). (Pripomíname, že importované konverzie sa po importovaní už nedajú odstrániť.)

Dôležité upozornenie: Po vytvorení novej konverznej akcie počkajte štyri až šesť hodín a až potom nahrajte konverzie pre túto konverznú akciu.  Ak konverzie nahráte počas prvých štyroch až šiestich hodín, môže to trvať aj dva dni, kým sa tieto konverzie zobrazia vo vašich prehľadoch.

 1. V službe AdWords kliknite na kartu Nástroje a vyberte položku Konverzie. Ak používate účet správcu, kliknutím na položku Konverzie prejdite na stránku nahrávania.
 2. V ponuke na ľavej strane kliknite na položku Nahrať.
 3. Kliknite na tlačidlo Vybrať súbor a vyhľadajte šablónu, do ktorej ste vyplnili a uložili informácie o offline konverziách.
 4. Kliknite na tlačidlo Nahrať a zobraziť ukážku alebo na tlačidlo Nahrať a použiť.
  • Ak kliknete na tlačidlo Nahrať a zobraziť ukážku, zobrazí sa obrazovka ukážky s odhadovanými zmenami. Kliknutím na tlačidlo Použiť zmeny importujete konverzie do svojho účtu. (Upozorňujeme, že od tohto okamihu už zmeny nie je možné vrátiť späť.)
  • Ak kliknete na tlačidlo Nahrať a použiť, konverzie sa importujú do vášho účtu. (Upozorňujeme, že od tohto okamihu už zmeny nie je možné vrátiť späť.)

Ďalšie pokyny

Pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať počas importu konverzií, získate po kliknutí na sekcie nižšie.

Načasovanie nahrávania

Offline konverzie, ktoré nahráte po viac ako 90 dňoch od príslušného posledného kliknutia, sa neimportujú do služby AdWords. To znamená, že sa nezobrazia v štatistikách konverzií.

Nahrávanie viacerých konverzií pre to isté kliknutie

Rovnakú konverziu nie je možné importovať viackrát. Ak sa teda pokúsite nahrať konverziu s rovnakou kombináciou identifikátora GCLID, názvu konverzie, dátumu a času, služba AdWords ju bude ignorovať.

Ak však chcete, môžete nahrať viacero konverzií rovnakého typu (napríklad viacero konverzií nákupov offline) pre rovnaké kliknutie. AdWords ich nahrá ako samostatné konverzie v prípade, že majú odlišné časy (identifikátory GCLID a názvy konverzií môžu byť rovnaké).

Tip

Odporúčame opätovne nahrať konverzie, ku ktorým došlo krátko pred poslednou aktualizáciou, pretože sa môže stať, že niektoré z nich sa nestihli spracovať. V službe AdWords môže po kliknutí na reklamu trvať štyri až šesť hodín, kým sa konverzia úspešne nahrá. (Ak konverziu nahráte príliš skoro po kliknutí, zobrazí sa vám chybové hlásenie: Spracovanie informácií o tomto kliknutí stále prebieha. Skúste to znova o štyri až šesť hodín.)

Ak napríklad nahrávate konverzie každý deň, uistite sa, že nahrávate všetky konverzie za posledné dva dni. Môže sa totiž stať, že niektoré konverzie spred dvoch dní neboli spracované. Duplicitného započítania sa nemusíte obávať – služba AdWords nezapočíta tú istú nahranú konverziu viackrát.

Zobrazenie stavu nahrávania

Po nahraní súboru sa v hornej časti tabuľky zobrazí nová položka pre tento súbor. V stĺpci Stav skontrolujte, či sa úloha dokončila.

Importovanie súboru môže trvať niekoľko minút. Po jeho skončení sa v stĺpci stavu zobrazí súhrn s nasledujúcimi aktualizovanými informáciami:

 • počet nahraných záznamov,
 • počet nájdených akcií,
 • počet úspešných položiek,
 • počet neúspešných položiek.

Tento súhrn bude obsahovať aj odkaz na stiahnutie výsledkov. Kliknutím na tento odkaz získate kópiu nahratého súboru vrátane chybových hlásení. Tento odkaz sa odstráni po 30 – 60 dňoch od pôvodného nahratia.

Čo robiť, keď sa vyskytnú chyby

 

 1. Stiahnite si súbor s výsledkami kliknutím na odkaz Stiahnuť výsledky.
 2. V novom stĺpci Errors (Chyby) vyhľadajte všetky riadky, v ktorých je vyznačená chyba.
 3. Vykonajte potrebné úpravy, uložte súbor a potom ho znova nahrajte. Môžete znova nahrať celý súbor vrátane predchádzajúcich zmien (pretože služba AdWords bude ignorovať riadky, ktoré už boli importované).
Niekedy sa môže vyskytnúť problém, ktorý bráni spracovaniu celého súboru. Ak takýto problém nastane, chybové hlásenie nájdete v prvom riadku (ak ide o súbor .csv alebo .tsv) alebo na novom pracovnom liste General Errors (Všeobecné chyby) (ak ide o súbor Excel).

 

Zobrazenie importovaných konverzií v službe AdWords

Štatistiky o importovaných konverziách sa vo vašom účte AdWords zobrazia približne po troch hodinách. Keď sa zobrazia, nájdete ich v stĺpcoch konverzií. (Informácie o stĺpcoch konverzií a o ich pridaní do prehľadov nájdete v článku Význam údajov zo sledovania konverzií.) Ak chcete zistiť, ako sa líši výkonnosť v závislosti od konverznej akcie, stĺpec Konverzie môžete segmentovať podľa názvu konverznej akcie.

Čím dlhší čas uplynie medzi kliknutiami a konverziami (online alebo importovanými konverziami), tým dlhšie budete musieť čakať, kým uvidíte úplné metriky konverzií.

Príklad

Ak chcete zobraziť štatistiky konverzií za pondelok, konverzia kliknutí trvá tri dni a konverzie nahrávate každý večer, presné štatistiky konverzií za pondelok uvidíte až v piatok ráno.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Prihlásiť sa do služby AdWords

Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy svojho účtu AdWords a získajte pomoc a tipy priamo pre svoj účet alebo si prečítajte, ako začať používať službu AdWords.