Import konverzií z kliknutí na reklamu do služby AdWords

Importovanie konverzií vám umožňuje zistiť, aký vplyv majú online reklamy na offline predaj a ďalšie hodnotné akcie. Tento článok vysvetľuje, ako pripraviť súbor na import konverzií získaných z kliknutí na vaše reklamy do služby AdWords.

Pokyny na import konverzií z hovorov nájdete v článku Import telefonických konverzií.

Skôr než začnete

Pred importom konverzií sa uistite, či ste dodržali všetky pokyny na nastavenie sledovania offline konverzií

Svoje údaje môžete do služby AdWords importovať tak, že nahráte súbor alebo ho prepojíte s iným súborom cez rozhranie AdWords alebo prenesiete údaje cez rozhranie AdWords API. Tento článok vysvetľuje, ako importovať konverzie nahraním súboru alebo jeho prepojením s iným súborom. Ak chcete preniesť údaje cez rozhranie AdWords API, prečítajte si tento článok pomocníka v príručke API Developer's Guide.

Pokyny

Ak chcete pripraviť údaje o konverziách a importovať ich, postupujte podľa týchto pokynov.

Vyberte prostredie AdWords, ktoré používate. Ďalšie informácie

1. krok: príprava údajov na import

 1. Stiahnite si našu šablónu na nahrávanie konverzií (vo formáte CSV alebo vo formáte programu Excel či Tabuľky Google).

  Ak ktorákoľvek vami importovaná konverzia prebehne do dňa od kliknutia, AdWords ju nemusí zaznamenať. Spolu s každým importom vám odporúčame nahrať objem údajov zhromaždený za každý deň navyše. AdWords nezapočíta duplicitné konverzie.

  Poznámka: Ak vo svojom importe konverzií používate externé pripisovanie, pozrite si informácie o importe externe pripísaných konverzií nižšie. Získate tak vhodnú šablónu na nahrávanie a ďalšie funkcie.

  • Nezabudnite, že nesmiete odstrániť riadok, ktorý sa začína výrazom Google Click ID (Identifikátor kliknutia Google). V opačnom prípade bude import neúspešný.
  • Uistite sa, že vaše údaje neobsahujú dodatočné stĺpce ani osobné informácie.
  • Ak chcete, aby služba AdWords importovala vaše konverzie automaticky a pravidelne podľa určitého plánu (pozrite Druhý krok: import konverzií), bude potrebné použiť Tabuľky Google alebo prepojenie so súborom cez protokol HTTPS alebo SFTP.
 2. Vyberte si, ako chcete do súboru zadať časové pásmo:
  • Ak sú všetky časy konverzií v tom istom časovom pásme, časové pásmo nastavte iba raz v riadku Parameters (Parametre).
  • Ak sú časy konverzií v rôznych časových pásmach, časové pásmo pridajte ku každému času konverzie pomocou stĺpca Conversion Time (Čas konverzie). Pozrite si pokyny a tabuľky v 4. kroku (Conversion Time (Čas konverzie), ktorý je uvedený nižšie. Ak do riadka Parameters nezadáte časové pásmo, riadok Parameters odstráňte.
  • Časové pásmo môžete zadať v riadkoch Parameters (Parametre) aj Conversion Time (Čas konverzie). Najskôr sa použije riadok Conversion time a ak pri niektorej konverzii chýba časové pásmo, použije sa hodnota Parameters.
 3. Pri zadávaní časového pásma použite jeden z týchto formátov:
  • Zadajte identifikátor časového pásma z tohto zoznamu. Tento spôsob odporúčame, aby ste sa vyhli chybám pri prechode na zimný a letný čas.
  • Zadajte svoj posun voči greenwichskému času (GMT) určením znamienka + alebo – a štyroch číslic predstavujúcich časový rozdiel. (Napríklad posun v New Yorku je –0500 a v Bratislave +0100). Ak používate greenwichský čas (GMT), stačí zadať hodnotu +0000.
 4. Potom pridajte nový riadok pre každú offline konverziu a vyplňte stĺpce podľa nasledujúcich pokynov:
  • Google Click ID (Identifikátor kliknutia Google): identifikátor GCLID, ktorý viedol k offline konverzii. (Ak ste to ešte neurobili, podľa pokynov na nastavenie sledovania offline konverzií zistite, ako ho získate.) 
  • Conversion Name (Názov konverzie): názov konverznej akcie (napríklad „kvalifikovaný potenciálny zákazník“ alebo „podpísaná zmluva“), pre ktorú chcete importovať túto konverziu. Je dôležité, aby ste použili rovnaké hláskovanie a veľké písmená, aké ste použili pri vytváraní konverznej akcie v účte AdWords.
  • Conversion Time (Čas konverzie): dátum a čas, kedy došlo ku konverzii. Zoznam prijateľných formátov dátumu (napr. MM/dd/rrrr HH:mm:ss) je uvedený v tabuľke nižšie. Časové pásmo môžete k času konverzie pridať tak, že použijete jeden z posledných štyroch uvedených formátov. Hodnotu +z nahraďte posunom voči greenwichskému času zadaním znamienka + alebo – a štyroch čísel predstavujúcich časový rozdiel. (Napríklad posun v New Yorku je –0500 a v Bratislave +0100). Nahradiť môžete takisto reťazec zzzz identifikátorom časového pásma z tohto zoznamu.
   Formát Príklady
   MM/dd/rrrr hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,rrrr hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/rrrr HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   rrrr-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   rrrr-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   rrrr-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   rrrr-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   rrrr-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   rrrr-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
  • Conversion value (Hodnota konverzie – voliteľné pole): číslo vyjadrujúce hodnotu, ktorú pripisujete konverzii. Môže vyjadrovať hodnotu zodpovedajúcu cene, alebo môžete jednoducho použiť relatívne hodnoty od 0 do 10 (záporné čísla nie sú akceptované). Ak necháte toto pole prázdne, služba AdWords automaticky použije hodnotu konverzie, ktorú ste pri vytváraní novej offline konverznej akcie definovali v kroku 2.8.
  • Conversion Currency (Mena konverzie – voliteľné pole): mena, v ktorej bude poskytnutá hodnota konverzie. Toto pole použijete, keď sú hodnoty konverzie v prehľadoch uvedené vo viacerých menách alebo ak máte viacero účtov, ktoré sú fakturované v rôznych menách. Používajte trojmiestne kódy mien podľa normy ISO 4217, napríklad USD pre americký dolár alebo JPY pre japonský jen.
Importované konverzie po importovaní nie je možné odstrániť, takže skontrolujte, či sú zadané údaje presné.

Import externe pripísaných konverzií

Ak používate na atribúciu konverzií naprieč viacerými kliknutiami vlastný externý systém atribúcie, odporúčame vám pri importe konverzií použiť externú atribúciu. Externe pripísané konverzné akcie vám umožnia importovať pre každé kliknutie čiastkové kredity konverzií.

Ak chcete v prípade svojich importov používať externú atribúciu, ubezpečte sa, že ste si pri vytváraní konverznej akcie v službe AdWords vybrali možnosť externá atribúcia (ako sa uvádza v kroku č. 1, položka 14 týchto pokynov). Keď sa pripravíte na nahrávanie konverzií s čiastkovým kreditom, nezabudnite si stiahnuť našu šablónu importu konverzií pre externú atribúciu (vo formáte CSV alebo vo formáte programu Excel či Tabuľky Google). Je potrebné myslieť aj na niekoľko ďalších vecí:

 • Nezabudnite, že nesmiete odstrániť riadok, ktorý sa začína výrazom Google Click ID (identifikátor kliknutia Google). V opačnom prípade bude import neúspešný.
 • Uistite sa, že vaše údaje neobsahujú dodatočné stĺpce ani osobné informácie.
 • Nezabudnite nastaviť hodnotu TimeZone (časové pásmo) v riadku Parameters (parametre) alebo stĺpci Conversion Time (čas konverzie). Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení časových pásiem.
 • Ak chcete priradiť čiastkový kredit konverzie, budete musieť zadať názov atribučného modelu, ktorý používate. Názov môže byť napríklad Lineárny alebo Zameraný na údaje pre značku.
 • Ak sa rozhodnete zahrnúť hodnotu konverzie, malo by ísť o čiastkovú hodnotu zodpovedajúcu pripísanému kreditu konverzie (nižšie uvádzame príklad).
 • Hodnota, ktorú zadáte do stĺpca Attributed Credit (pripísaný kredit), by mala byť väčšia ako 0 a menšia alebo rovná 1.
 • Stĺpce Conversion Value (hodnota konverzie) a Conversion Currency (mena konverzie) sú nepovinné.

Príklad toho, ako použiť šablónu importu konverzií s externou atribúciou predstavuje situáciu, keď sledujete nákupy a z každého kliknutia zákazníka zhromažďujete GCLID. Môže si to vyžadovať tri kliknutia, než si zákazník na vašom webe zakúpi položku za 100 €. Jedno kliknutie môže smerovať na obsahovú reklamu AdWords, jedno na kliknutie môže prísť z inej reklamnej siete a posledné kliknutie môže smerovať na reklamu AdWords vo vyhľadávaní. Rozhodnete sa, že chcete použiť lineárny atribučný model. Váš nahraný súbor by vyzeral takto:

Parameters:Attribution Model = linear          
Parameters:TimeZone=-0800     # Pripísaný kredit by mal byť v rozsahu od 0 do 1 # # Voliteľné # # Voliteľné #
Identifikátor kliknutia Google Conversion Name (názov konverzie) Conversion Time (čas konverzie) Attributed credit (pripísaný kredit) Conversion Value (hodnota konverzie) Conversion Currency (mena konverzie)
googleclickid1 Názov konverznej akcie externej atribúcie 1. 5. 2017, 15:42:01 0,33 33,33 EUR
googleclickid2 Názov konverznej akcie externej atribúcie 5. 5. 2017, 13:42:01 0,33 33,33 EUR

2. krok: import konverzií

Na importovanie offline konverzií do služby AdWords bude potrebné, aby ste konverzný súbor nahrali do účtu AdWords alebo do účtu správcu (MKC). (Pripomíname, že importované konverzie sa po importovaní už nedajú odstrániť.) Súbor môžete nahrať raz alebo môžete vytvoriť plán na pravidelné nahrávanie súboru, ktorý používate online. Použite pokyny nižšie na jednorazové nahrávanie alebo na plánované nahrávania podľa toho, ako chcete importovať svoje konverzie.

Dôležité upozornenie: Po vytvorení novej konverznej akcie počkajte štyri až šesť hodín a až potom nahrajte konverzie pre túto konverznú akciu. Ak nahráte konverzie počas prvých štyroch až šiestich hodín, zobrazí sa chyba a konverzie bude potrebné nahrať znova.

Jednorazové nahrávanie

 1. V službe AdWords kliknite na kartu Nástroje a vyberte položku Konverzie. Ak používate účet správcu, kliknite na položku Konverzie v ponuke naľavo.
 2. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Nahrané.
 3. Vedľa položky Zdroj vyberte zdroj súboru, ktorý chcete importovať. K dispozícii sú možnosti Nahranie súboru, Tabuľky Google, HTTPS a SFTP. V prípade jednorazového nahrávania môžete vybrať ľubovoľnú z možností.
 4. Ďalší krok závisí od zdroja vybratého vyššie:
  • Ak ste vybrali možnosť Nahranie súboru alebo Tabuľky Google, kliknite na tlačidlo Vybrať súbor na vyhľadanie šablóny, do ktorej vyplníte a uložíte informácie o svojich offline konverziách.
  • Ak ste vybrali možnosť HTTPS alebo SFTP, zadajte webovú adresu pre súbor a používateľské meno a heslo na prístup k súboru.
 5. Kliknite na tlačidlo Nahrať a zobraziť ukážku alebo na tlačidlo Nahrať a použiť.
  • Ak kliknete na tlačidlo Nahrať a zobraziť ukážku, zobrazí sa obrazovka ukážky s odhadovanými zmenami na karte História nižšie. Ak chcete importovať konverzie do svojho účtu, kliknite na rozbaľovaciu ponuku Akcia a vyberte položku Použiť. (Upozorňujeme, že od tohto okamihu už zmeny nie je možné vrátiť späť.)
  • Ak kliknete na tlačidlo Nahrať a použiť, konverzie sa importujú do vášho účtu. (Upozorňujeme, že od tohto okamihu už zmeny nie je možné vrátiť späť.)

Plánované nahrávania

 1. V službe AdWords kliknite na kartu Nástroje a vyberte položku Konverzie. Ak používate účet správcu, kliknite na položku Konverzie v ponuke naľavo.
 2. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Nahrané.
 3. Vedľa položky Zdroj vyberte zdroj súboru, ktorý chcete importovať. K dispozícii sú možnosti Nahranie súboru, Tabuľky Google, HTTPS a SFTP. Ak chcete naplánovať nahrávanie, vyberte možnosť Tabuľky Google, HTTPS alebo SFTP. (Ak vyberiete možnosť Nahranie súboru, nemôžete naplánovať nahrávania.)
 4. Ďalší krok závisí od zdroja vybratého vyššie:
  • Ak ste vybrali možnosť Tabuľky Google, kliknite na tlačidlo Vybrať súbor a vyhľadajte šablónu, do ktorej ste vyplnili a uložili informácie o offline konverziách.
  • Ak ste vybrali možnosť HTTPS alebo SFTP, zadajte webovú adresu pre súbor a používateľské meno a heslo na prístup k súboru.
 5. Začiarknite políčko vedľa položky Naplánovať nahrávanie.
 6. Vedľa položky Frekvencia vyberte možnosť Denne alebo Týždenne a vyberte čas na nahranie konverzií.
 7. Ak chcete súbor nahrať ihneď, kliknite na možnosť Nahrať a zobraziť ukážku. Dôrazne sa odporúča využiť túto možnosť, pretože takto sa môžete ešte pred automatickým plánovaným nahrávaním konverzií uistiť, že všetko funguje správne. Ak chcete importovať konverzie do svojho účtu, kliknite na rozbaľovaciu ponuku Akcia a vyberte položku Použiť. (Upozorňujeme, že od tohto okamihu už zmeny nie je možné vrátiť späť.)
 8. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte svoj plán.

Poznámka

Ak sa vyskytne problém s plánovaným nahrávaním, zobrazí sa výstraha a dostanete správu. Na odstránenie problému bude potrebné skontrolovať online súbor.

Ďalšie pokyny

Pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať počas importu konverzií, získate po kliknutí na sekcie nižšie.

Načasovanie nahrávania

Offline konverzie, ktoré nahráte po viac ako 90 dňoch od príslušného posledného kliknutia, sa neimportujú do služby AdWords. To znamená, že sa nezobrazia v štatistikách konverzií.

Nahrávanie viacerých konverzií pre to isté kliknutie

Rovnakú konverziu nie je možné importovať viackrát. Ak sa teda pokúsite nahrať konverziu s rovnakou kombináciou identifikátora GCLID, názvu konverzie, dátumu a času, služba AdWords ju bude ignorovať.

Ak však chcete, môžete nahrať viacero konverzií rovnakého typu (napríklad viacero konverzií nákupov offline) pre rovnaké kliknutie. AdWords ich nahrá ako samostatné konverzie v prípade, že majú odlišné časy (identifikátory GCLID a názvy konverzií môžu byť rovnaké).

Tip

Odporúčame opätovne nahrať konverzie, ku ktorým došlo krátko pred poslednou aktualizáciou, pretože sa môže stať, že niektoré z nich sa nestihli spracovať. V službe AdWords môže po kliknutí na reklamu trvať štyri až šesť hodín, kým sa konverzia úspešne nahrá. (Ak konverziu nahráte príliš skoro po kliknutí, zobrazí sa vám chybové hlásenie: Spracovanie informácií o tomto kliknutí stále prebieha. Skúste to znova o štyri až šesť hodín.)

Ak napríklad nahrávate konverzie každý deň, uistite sa, že nahrávate všetky konverzie za posledné dva dni. Môže sa totiž stať, že niektoré konverzie spred dvoch dní neboli spracované. Duplicitného započítania sa nemusíte obávať, pretože AdWords nezapočíta tú istú nahranú konverziu viackrát.

Zobrazenie stavu nahrávania

Po nahraní súboru sa v hornej časti tabuľky zobrazí nová položka pre tento súbor. V stĺpci Stav skontrolujte, či sa úloha dokončila.

Importovanie súboru môže trvať niekoľko minút. Po jeho skončení sa v stĺpci stavu zobrazí súhrn s nasledujúcimi aktualizovanými informáciami:

 • počet nahraných záznamov,
 • počet nájdených akcií,
 • počet úspešných položiek,
 • počet neúspešných položiek.

Tento súhrn bude obsahovať aj odkaz na stiahnutie výsledkov. Kliknutím na tento odkaz získate kópiu nahratého súboru vrátane chybových hlásení. Tento odkaz sa odstráni po 30 – 60 dňoch od pôvodného nahratia.

Čo robiť, keď sa vyskytnú chyby
 1. Stiahnite si súbor s výsledkami kliknutím na odkaz Stiahnuť výsledky.
 2. V novom stĺpci Errors (Chyby) vyhľadajte všetky riadky, v ktorých je vyznačená chyba.
 3. Vykonajte potrebné úpravy, uložte súbor a potom ho znova nahrajte. Môžete znova nahrať celý súbor vrátane predchádzajúcich zmien (pretože AdWords bude ignorovať riadky, ktoré už boli importované).
Niekedy sa môže vyskytnúť problém, ktorý bráni spracovaniu celého súboru. Ak takýto problém nastane, chybové hlásenie nájdete v prvom riadku (ak ide o súbor .csv alebo .tsv) alebo na novom pracovnom liste General Errors (Všeobecné chyby) (ak ide o súbor Excel).
Zobrazenie importovaných konverzií v službe AdWords

Štatistiky o importovaných konverziách sa vo vašom účte AdWords zobrazia približne po troch hodinách. Keď sa zobrazia, nájdete ich v stĺpcoch konverzií. (Informácie o stĺpcoch konverzií a o ich pridaní do prehľadov nájdete v článku Význam údajov zo sledovania konverzií.) Ak chcete zistiť, ako sa líši výkonnosť v závislosti od konverznej akcie, stĺpec Konverzie môžete segmentovať podľa názvu konverznej akcie.

Čím dlhší čas uplynie medzi kliknutiami a konverziami (online alebo importovanými konverziami), tým dlhšie budete musieť čakať, kým uvidíte úplné metriky konverzií.

Príklad

Ak chcete zobraziť štatistiky konverzií za pondelok, konverzia kliknutí trvá tri dni a konverzie nahrávate každý večer, presné štatistiky konverzií za pondelok uvidíte až v piatok ráno.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?