Ako vykonať overenie totožnosti

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Overenie totožnosti

Inzerenti vybraní na absolvovanie procesu overenia inzerentov dostanú e‑mail a upozornenie v účte s pokynmi na začatie procesu overenia. Keď úspešne absolvujete overenie, spoločnosť Google zverejní informácie o vašom účte Google Ads a reklamných kampaniach v informáciách o zadávateľovi a Centre transparentnosti reklám. Ďalšie informácie o našich pravidlách na zaistenie transparentnosti

Spoločnosť Google si vyhradzuje právo znova overiť vašu totožnosť alebo obchodnú činnosť. Keď bude toto overenie potrebné, upozorníme vás na to. O opätovné overenie totožnosti alebo obchodnej činnosti vás môžeme požiadať napríklad v prípade, že vo vašom účte Google Ads dôjde k významným zmenám.

Ak vám bol stanovený termín na absolvovanie overenia

Ak máte na absolvovanie overenia stanovený termín, odo dňa prijatia upozornenia e‑mailom alebo v účte budete mať 30 dní na založenie sekcie Informácie o vašej firme. Po vyplnení tejto sekcie dostanete informácie o ďalšom postupe na absolvovanie procesu overenia. Tento ďalší postup bude prispôsobený podľa štruktúry účtu, nastavenia fakturácie a toho, či inzerujete v mene organizácie alebo osoby. Okrem toho vás môžeme požiadať aj o overenie obchodnej činnosti.

Po začatí budete mať 30 dní na úspešné absolvovanie tohto overenia, ako aj všetkých ostatných požadovaných overení, ktoré môžu zahŕňať overenie obchodnej činnosti, ak je to relevantné. Ak proces overenia v priebehu 30 dní neabsolvujete, povedie to k pozastaveniu účtu.

Ak vám nebol stanovený termín na absolvovanie overenia

Sekciu Informácie o vašej firme založte podľa rovnakých krokov, ktoré sú uvedené vyššie. Po vyplnení tejto sekcie dostanete informácie o ďalšom postupe na absolvovanie procesu overenia. Tento ďalší postup bude prispôsobený podľa štruktúry účtu, nastavenia fakturácie a toho, či inzerujete v mene organizácie alebo osoby. Okrem toho vás môžeme požiadať aj o overenie obchodnej činnosti.

Váš účet nebude pozastavený, ak ste overenie nezačali alebo ak ste nesplnili požiadavky procesu overenia.

Poznámka:

 • Overenie totožnosti musí absolvovať správca účtu Google Ads alebo platobného profilu, ktorý sa používa na platby za reklamy. Podrobnosti o tom, kto môže overenie absolvovať, sú uvedené nižšie pre každý typ zákazníka.
 • Určitá podskupina používateľov môže mať nárok na dobrovoľné hromadné overenie totožnosti. Ak spĺňate podmienky, vo vašom účte Google Ads sa počas kroku overenia totožnosti zobrazí upozornenie na túto možnosť.
 • V rámci ďalšej úrovne ochrany používateľov môže spoločnosť Google od inzerentov požadovať, aby na získanie prístupu k určitým funkciám reklamy absolvovali overenie, ktoré obmedzuje neplatnú aktivitu, podvody a zneužitie daných funkcií.
Požiadavky na meno alebo názov inzerenta

Meno alebo názov inzerenta je meno alebo názov či obchodný názov inzerenta, prípadne názov, pod ktorým inzerent pôsobí, na základe overenia spoločnosťou Google prostredníctvom procesu overenia inzerentov.

Ak chcete overiť meno alebo názov, musí sa zhodovať s menom alebo názvom v registračných dokumentoch podaných počas procesu overenia.

Ak chcete overiť obchodný názov alebo názov, pod ktorým subjekt pôsobí, je potrebné, aby sa nachádzal spolu s jeho menom alebo názvom v rovnakom dokumente podanom počas procesu overenia. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke*.

V prípade agentúr musí ísť o meno alebo názov či obchodný názov inzerenta, ktorého zastupujú, prípadne názov, pod ktorým inzerent pôsobí.

Meno alebo názov inzerenta sa bude zobrazovať v informáciách o zadávateľovi v sekcii Informácie o tomto inzerentovi. Ďalšie informácie

Nepovoľujeme:

červená značka x nepresné mená alebo názvy ani názvy výrobkov, ktoré nezodpovedajú menu alebo názvu, obchodnému názvu inzerenta ani názvu, pod ktorým inzerent pôsobí, v žiadnych registračných dokumentoch podaných počas procesu overenia;

červená značka x veľké písmená, propagačné výrazy ani domény, ak nie sú súčasťou platného mena alebo názvu či platného obchodného názvu, prípadne názvu, pod ktorým subjekt pôsobí;

červená značka x špeciálne znaky, napríklad emodži, otvárací čas, informácie o výrobku alebo službe ani telefónne čísla.

* V Južnej Kórei prebieha overenie totožnosti prostredníctvom mobilného operátora. Zaistite, aby sa podané informácie presne zhodovali s informáciami v záznamoch vášho mobilného operátora.

Postup na overenie vašej totožnosti

Odpovede na otázky v sekcii Informácie o vašej firme určujú, ktoré ďalšie kroky overenia totožnosti je potrebné vykonať. Požadovaný postup sa zobrazí v sekcii Váš stav na stránke overenia inzerenta.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností a pozrite si podrobné pokyny. Ak neviete, ktorá z nich sa vzťahuje na vás, zistite, ako skontrolovať nastavenie platieb.

Overenie vašej osoby alebo organizácie [Som inzerent zastupujúci seba alebo svoju organizáciu]

Môj účet Google Ads je nastavený na automatické alebo manuálne platby

Ako postupovať

 1. V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup overenia totožnosti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads.
  Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 2. Požadovaný postup sa zobrazí vo vašom účte Google Ads.
  1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Fakturácia Billing Icon.
  2. Kliknite na Overenie inzerenta.
 3. V tomto bode procesu overenia bude sekcia Informácie o vašej firme dokončená. Kliknite na Začíname vedľa možnosti Overenie organizácie alebo Overenie vlastnej totožnosti.

Ak propagujete organizáciu, riaďte sa týmito pokynmi:

 • Pred odoslaním informácií musí byť Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads nastavený na možnosť Organizácia.
Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads môžete skontrolovať v sekcii Údaje platcu. Nájdete ju v sekcii Fakturácia na stránke Nastavenia. Ak je váš typ účtu Osoba, ale potrebujete overenie ako organizácia, kontaktujte nás ešte pred začatím procesu overenia.
 • Tento formulár musí vyplniť správca účtu Google Ads alebo správca platobného profilu platiaceho za reklamy. Ďalšie informácie o používateľoch platieb
 • Požiadame vás, aby ste odoslali registračné dokumenty s názvom a adresou svojej organizácie. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke. Budete musieť odoslať aj registračné číslo organizácie a dokument na overenie svojej totožnosti*.
 • Názov a adresa v platobnom profile sa musia presne zhodovať s názvom a adresou v odoslaných dokumentoch. Ak sa názov nezhoduje, zabezpečte, aby ho správca účtu Google Ads alebo správca platieb upravil v platobnom profile kliknutím na ikonu ceruzky vedľa názvu vašej organizácie. Ak správca nemá prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu názvu organizácie.
 • S cieľom overiť vašu právnu identitu vás môžeme vyzvať, aby ste nám poskytli svoje číslo DUNS. Ak číslo DUNS nemáte, môžete oň požiadať z tejto stránky alebo nám namiesto toho môžete odoslať názov a adresu svojej organizácie.
 • Informácie o vašej organizácii zaregistrovanej v spoločnosti Dun & Bradstreet si vyhľadáme podľa čísla DUNS a porovnáme ich s informáciami, ktoré ste nám poskytli na overenie. Ak sa nebudú zhodovať, budeme od vás požadovať, aby ste skontrolovali presnosť poskytnutých informácií a znova ich odoslali (budete mať tri pokusy). Na dokončenie procesu overenia sa od vás môžu okrem toho vyžadovať aj preukazy totožnosti, ako je uvedené vyššie.
 • Ak overujete totožnosť svojej organizácie v rámci procesu odvolania proti zablokovaniu účtu, môže sa od vás vyžadovať odoslanie čísla DUNS na dokončenie overenia. Ak po troch pokusoch nezistíme zhodu, nebudete môcť podať odvolanie proti zablokovaniu účtu.

Ak propagujete seba ako osobu, riaďte sa týmito pokynmi:

 • Pred odoslaním informácií musíte mať v platobnom profile v službe Google Ads nastavenú ako typ účtu možnosť Osoba.
Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads môžete skontrolovať v sekcii Údaje platcu. Nájdete ju v sekcii Fakturácia na stránke Nastavenia. Ak je typ účtu nesprávne uvedený ako organizácia, kontaktujte nás ešte pred začatím procesu overenia.
 • Musíte odoslať dokumenty na overenie svojej totožnosti. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke*.
 • Meno a adresa v platobnom profile sa musia presne zhodovať s menom a adresou v odoslaných dokumentoch.* Ak sa meno nezhoduje, upravte ho v platobnom profile kliknutím na ikonu ceruzky vedľa mena. Ak nemáte prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu mena či názvu.
 • S cieľom overiť vašu totožnosť vás môžeme vyzvať, aby ste nám poskytli svoje telefónne číslo. Ak po piatich pokusoch nezistíme zhodu, naďalej sa od vás môžu požadovať dokumenty na overenie vašej totožnosti.
 • Ak overujete svoju totožnosť v rámci procesu odvolania proti zablokovaniu účtu, môže sa od vás vyžadovať odoslanie rodného alebo telefónneho čísla na dokončenie overenia. Vaše rodné alebo telefónne číslo bude po dokončení procesu overenia odstránené a nebude uložené. Ak po troch pokusoch nezistíme zhodu, nebudete môcť podať odvolanie proti zablokovaniu účtu.

Spoločnosť Google posúdi vašu žiadosť a na stav overenia totožnosti inzerenta vás upozorní e‑mailom, a to v priebehu 5 až 7 pracovných dní, ak máte stanovený termín, a v priebehu 30 pracovných dní, ak ho stanovený nemáte. Stav overenia si môžete pozrieť v účte Google Ads v sekcii Nástroje a nastavenia → Fakturácia → Overenie inzerenta. Ak používate účet správcu, na stránke Overenie inzerenta môžete vidieť stav všetkých svojich účtov.

* V Južnej Kórei prebieha overenie totožnosti prostredníctvom vášho mobilného operátora. Zaistite, aby sa informácie, ktoré odošlete, presne zhodovali s informáciami v záznamoch vášho mobilného operátora.
Môj účet Google Ads je nastavený na mesačnú fakturáciu

Skôr než začnete

Keďže sme vaše údaje overili už počas procesu vytvárania kreditného limitu, nemusíte odosielať žiadne ďalšie informácie ani dokumentáciu.

V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup schválenia používania vášho mena či názvu a oblasti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads. Bude to meno či názov a oblasť uvedená vo vašom platobnom profile. Ak informácie vo vašom platobnom profile nie sú aktuálne, kontaktujte nás, skôr než začnete s overovaním.

Ak nie ste správca účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu a požiadať ho, aby začal s overením. Viac o úrovniach prístupu k účtu sa dozviete na tejto stránke.

Ako postupovať

 1. Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Overenie inzerenta vo svojom účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overenie organizácie.
 2. Otvorí sa tak nová stránka na potvrdenie názvu a adresy organizácie.
 3. Ak máte oprávnenie na hromadné overenie viacerých účtov, budete mať k dispozícii aj túto možnosť.
 4. Kliknite na Potvrdiť.

Dostanete potvrdzovací e‑mail o overení totožnosti. Meno či názov a oblasť v platobnom profile sa budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. Ďalšie informácie o transparentnosti a informáciách o zadávateľovi

Mám účet Google Ad Grants

Dôležité

 • Ak máte viacero účtov v programe Google Ad Grants, nasledujúce kroky budete musieť vykonať pre každý účet.
 • Overenie inzerenta treba vykonať len pre účty uvedené v e‑mailovom upozornení, v ktorom vás žiadame, aby ste začali s procesom overenia.
 • Ak nie ste správca účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu a požiadať ho, aby začal s overením. Postup nájdete tu.

Ako postupovať

 1. Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Overenie inzerenta vo svojom účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overenie organizácie.
 2. Tento krok vás presmeruje na formulár na odoslanie požadovaných informácií v mene organizácie, ktorú zastupujete.
 3. Odoslané meno či názov inzerenta musí patriť príjemcovi grantu, ktorého zastupujete.
 4. Zvolená adresa musí byť adresou, kde je zaregistrovaný príjemca grantu, ktorého zastupujete, a musí zodpovedať údajom v odoslanej dokumentácii.
 5. Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a adresu inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.
 6. Spoločnosť Google posúdi vašu žiadosť a na stav overenia vás upozorní e‑mailom, a to v priebehu 5 až 7 pracovných dní, ak máte stanovený termín, a v priebehu 30 pracovných dní, ak ho stanovený nemáte. Stav overenia si môžete pozrieť v účte Google Ads v sekcii Nástroje a nastavenia → Fakturácia → Overenie inzerenta.
Overenie agentúry [Sme agentúra alebo tretia strana inzerujúca v mene organizácie alebo osoby]

Skôr než začnete

Pred odoslaním informácií overte, či je položka Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads nastavená na možnosť Organizácia.

Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads môžete skontrolovať v sekcii Údaje platcu. Nájdete ju v sekcii Fakturácia na stránke Nastavenia. Ak je položka Typ účtu nastavená na možnosť Osoba, kontaktujte nás ešte pred začatím procesu overenia.

Ako postupovať

 1. Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Overenie inzerenta v účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overte agentúru.
  • Ak má agentúra účet Google Ads využívajúci mesačnú fakturáciu, nástroj na sledovanie aktualizuje stav na Dokončené a žiadne ďalšie kroky nie sú potrebné.
  • Ak účet Google Ads agentúry nevyužíva mesačnú fakturáciu, zobrazí sa nová stránka s ďalším postupom.
 2. Otvorí sa nová stránka so žiadosťou o overenie totožnosti vašej agentúry. Ak nie ste správcom účtu v službe Google Ads, musíte kontaktovať správcu účtu a požiadať ho, aby začal s overením. Postup nájdete tu.
 3. Správca účtu Google Ads alebo správca platobného profilu musí nahrať registračné dokumenty vašej agentúry a dokument, ktorý potvrdzuje, že ste to vy*. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke. Meno či názov a adresa v platobnom profile sa musia zhodovať s menom či názvom a adresou v odoslaných dokumentoch. Ak sa meno či názov nezhoduje, zabezpečte, aby ho správca účtu alebo správca platieb upravil v platobnom profile kliknutím na ikonu ceruzky vedľa názvu organizácie a vykonaním príslušnej zmeny. Ak správca nemá prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu názvu organizácie.
 4. Kliknite na Odoslať.

Poznámka: Všetky zhromaždené informácie sa spracúvajú v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia a zabezpečenia, ktoré nájdete v Centre bezpečnosti spoločnosti Google.

* V Južnej Kórei prebieha overenie totožnosti prostredníctvom vášho mobilného operátora. Zaistite, aby sa informácie, ktoré odošlete, presne zhodovali s informáciami v záznamoch vášho mobilného operátora.

Overenie klienta [Sme agentúra alebo tretia strana inzerujúca v mene organizácie alebo osoby]

Dôležité

 • Ak platíte prostredníctvom automatických alebo manuálnych platieb za účty Google Ads viacerých organizácií alebo osôb, tento krok musíte vykonať samostatne pre každý identifikovaný účet.

Ako postupovať

Postup pre agentúru

 1. Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Overenie inzerenta vo svojom účte Google Ads uvidíte sekciu Overte klienta.
 2. Potom sa vám zobrazí možnosť pozvať klienta, aby overenie absolvoval sám, respektíve možnosť, aby ho overila agentúra v jeho mene.
  • Ak by ste chceli pozvať klienta, aby overenie absolvoval sám, kliknite na Kopírovať odkaz vedľa možnosti Odošlite overovací odkaz klientovi. Požiadajte ho, aby pri absolvovaní overenia postupoval podľa uvedených pokynov.
  • Ak ste vybrali možnosť, že klienta overíte v jeho mene, budete presmerovaní na samostatnú stránku, kde začnete s overením klienta. Budete musieť pre klienta vytvoriť nový platobný profil a môžeme vás požiadať o poskytnutie dokumentácie. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke. Overenie absolvujte podľa príslušných pokynov.

Postup pre klienta

Ak chce agentúra začať s overením klienta, musí najprv poslať pokyny e‑mailom (pozrite si sekciu uvedenú vyššie).

 1. Klientovi sa zobrazí výzva, aby na overenie reklamy svojej firmy vybral existujúci platobný profil, ktorý má v službách spoločnosti Google, alebo aby vytvoril nový platobný profil.
 2. V tomto kroku sa mu zobrazia na výber platobné profily, ktoré sú momentálne spojené s jeho e‐mailovou adresou. Ak chce znova použiť existujúci platobný profil, ktorý nie je uvedený na zozname, musí poskytnúť správcovi daného platobného profilu odkaz na začatie overenia. Ak nemá žiadne existujúce profily, musí si vytvoriť nový.
  • Obchodné meno uvedené v profile, ktoré vyberie, sa použije v informáciách o zadávateľovi jeho reklám a v Centre transparentnosti reklám.
  • Bez ohľadu na to, či klient vyberie existujúci profil alebo si vytvorí nový, fakturácia jeho účtov Google Ads sa nezmení ani mu nebude udelený prístup k jeho účtom Google Ads, ak ho ešte nemá.
 3. Pokiaľ klient nevyberie existujúci profil, ktorý bol predtým overený, bude musieť overiť svoj nový alebo existujúci platobný profil nahraním dokumentácie, ktorá preukazuje totožnosť jeho spoločnosti. Ďalšie informácie
 4. Keď klient úspešne overí svoj platobný profil, upozorníme vás na to e‑mailom. Príslušný stav si môžete pozrieť na stránke Overenie inzerenta.

Poznámka:

 • Meno či názov uvedený ako obchodné meno inzerenta musí označovať inzerenta, ktorého zastupuje agentúra. Nesmie to byť názov agentúry a musí sa presne zhodovať s údajmi v právnych dokumentoch odoslaných prostredníctvom formulára. Toto meno či názov sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách zobrazovaných pomocou daného účtu Google Ads.
 • Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a adresu inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.

Spoločnosť Google posúdi vašu žiadosť a na stav overenia klienta vás upozorní e‑mailom, a to v priebehu 5 až 7 pracovných dní, ak máte stanovený termín, a v priebehu 30 pracovných dní, ak ho stanovený nemáte.

Pripomenutie

Pri reklamách zobrazovaných inzerentmi, ktorí vykonajú overenie totožnosti, sa meno či názov (alebo názov organizácie, ktorú zastupujete) a oblasť uvedená počas procesu overenia budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi, ktoré automaticky generuje Google. Ďalšie informácie o transparentnosti inzerentov a informáciách o zadávateľovi

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
18237950222999815045
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067