Jak provést ověření totožnosti

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Ověření totožnosti

Inzerenti, které vybereme do programu ověřování inzerentů, obdrží e-mail a oznámení v účtu s pokyny. Budou mít 30 dnů na to, aby zahájili ověřování vyplněním části Informace o vaší firmě. Po dokončení této fáze vám bude sděleno, jaké další kroky musíte v rámci programu ověřování provést. Další kroky budou záviset na struktuře vašeho účtu, nastavení fakturace a na tom, jestli inzerujete jménem organizace nebo jednotlivce. Můžeme také požadovat, abyste ověřili svoji obchodní činnost.

Poznámka:

 • Ověření totožnosti musí provést administrátor účtu Google Ads a případně platebního profilu, který za reklamy platí. Níže jsou pro jednotlivé typy zákazníků uvedeny podrobnosti o tom, kdo může ověření provést.
 • Po zahájení ověřování budete mít 30 dnů na to, abyste dokončili jak toto ověření, tak všechna ostatní ověření, která si od vás vyžádáme. To může zahrnovat i ověření vaší obchodní činnosti
 • Jestliže program ověřování během 30 dnů nedokončíte, bude váš účet předběžně pozastaven.
 • Úřední název a místo, které uvedete, budou zobrazovány v rámci veřejných informacích připojených ke každé vaší reklamě. Spolu s tím, jak společnost Google rozšiřuje své úsilí o zajištění transparentnosti, budeme veřejně zpřístupňovat informace o vašich účtech Google Ads a reklamních kampaních. Přečtěte si víc o transparentnosti inzerentů a veřejných informacích o reklamě.
Požadavky na název inzerenta

Název inzerenta je úřední název nebo jméno inzerenta ověřené společností Google prostřednictvím programu ověřování totožnosti inzerenta.

Jméno inzerenta se zobrazí v povinně zveřejňovaném sdělení „Informace o tomto inzerentovi“. Další informace

Není povoleno:

 Nepřesné názvy, názvy značek nebo produktů, které se neshodují s úředním názvem inzerenta, nebo názvy, pod nimiž firma pouze vystupuje, ale nejde o její úřední název. Název inzerenta musí být úřední název nebo skutečné jméno inzerenta a musí odpovídat všem registračním dokumentům odeslaným v rámci ověřovacího programu. Agentury musí jako název použít úřední název nebo jméno inzerenta, kterého zastupují.

 Velká písmena, propagační formulace nebo domény, pokud nejsou součástí platného úředního názvu nebo jména.

 Otevírací doba, informace o produktech nebo službách, telefonní čísla a speciální znaky, například emodži.

Postup ověření totožnosti

To, jaké další kroky budete muset v rámci ověřování totožnosti provést, bude záviset na vašich odpovědích ve fázi Informace o vaší firmě. Potřebné kroky budou uvedeny v části Ověření inzerenta v sekci Váš stav na stránce Nastavení fakturace.

Vyberte si jednu z níže uvedených možností a systém zobrazí podrobné pokyny. Pokud si nejste jisti, který typ se na vás vztahuje, přečtěte si, jak zjistit nastavení plateb.

Ověření vás nebo vaší organizace [Jsem inzerent a zastupuji sám sebe nebo svou organizaci]

Ve svém účtu Google Ads mám nastaveny automatické nebo manuální platby

Postup ověření

 • Postup ověření pro jednotlivé účty Google Ads bude uveden v oznámení, které obdržíte e-mailem a v účtu.
 • Kroky, které je třeba provést, najdete v účtu Google Ads na stránce Nastavení fakturace v části Ověření inzerenta.
 • V této fázi ověřovacího procesu již budete mít sekci Informace o vaší firmě vyplněnou. Klikněte na Začít vedle textu Ověření organizace nebo Ověření vlastní totožnosti.

Pokud propagujete organizaci:

 • Než informace odešlete, musíte mít v platebním profilu Google Ads jako typ účtu nastavenou Organizaci.
Typ účtu zjistíte v platebním profilu služby Google Ads na stránce Nastavení v části Fakturace a platby. Pokud máte zvolenou možnost Fyzická osoba, ale potřebujete provést ověření jako organizace (nebo naopak), před zahájením ověřování nás kontaktujte.
 • Tento formulář musí vyplnit administrátor platebního profilu, ze kterého jsou reklamy placeny. Další informace o uživatelích centra plateb 
  • Pokud nejste administrátorem plateb, můžete administrátorům plateb příslušného účtu poslat oznámení e-mailem a požádat je, aby ověření provedli.
 • Budete požádáni o zaslání registračních dokumentů, v nichž je uveden úřední název a sídlo vaší organizace. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde. Dále budete muset uvést registrační číslo své firmy a předložit dokument, kterým doložíte, že se jedná skutečně o vás.*
 • Název a lokalita v platebním profilu musí přesně odpovídat názvu a lokalitě ve všech poskytnutých dokumentech. Pokud se názvy neshodují, zajistěte, aby administrátor plateb název v platebním profilu upravil. Provede to tak, že klikne na ikonu tužky vedle názvu organizace. Jestliže administrátor plateb nemá přístup s oprávněním k úpravám, musíte nás kontaktovat a požádat o změnu názvu organizace.

Pokud propagujete sami sebe jako fyzickou osobu:

 • Než odešlete údaje, musíte mít v platebním profilu Google Ads nastaven typ účtu Fyzická osoba.

Typ účtu zjistíte v platebním profilu služby Google Ads na stránce Nastavení v části Fakturace a platby. Pokud máte nastavenou možnost Organizace, před zahájením ověřování nás kontaktujte.
 • Předložte dokumenty dokládající vaši totožnost. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde*.

 • Jméno a lokalita v platebním profilu se musí přesně shodovat s těmito údaji ve všech předložených dokladech.* Pokud jméno neodpovídá, upravte ho ve svém platebním profilu. K tomu je třeba vedle jména kliknout na ikonu tužky. Pokud nemáte přístup s oprávněním k úpravám, kontaktujte nás a požádejte o změnu jména.

Google vaši žádost zkontroluje a během 5–7 pracovních dnů vám e-mailem zašle oznámení o stavu vašeho ověření totožnosti inzerenta. Stav ověření najdete i v účtu Google Ads na stránce Nastavení v části Fakturace a platby. Pokud jste uživatelem účtu správce, najdete stav všech svých účtů na stránce Ověření identity.

V Jižní Koreji se ověření identity provádí prostřednictvím mobilního operátora. Informace, které předložíte, se proto musí přesně shodovat s údaji evidovanými vaším mobilním operátorem.
Ve svém účtu Google Ads používám měsíční fakturaci

Než začnete

Protože vaše údaje již byly ověřeny při schvalování kreditní hranice, nemusíte žádné další dokumenty ani informace předkládat.

Postup, kterým je třeba schválit použití vašeho obchodního názvu a sídla pro jednotlivé účty Google Ads , se dozvíte z oznámení, které obdržíte e-mailem a v účtu. Jde o název a sídlo uvedené ve vašem platebním profilu. Pokud nejsou údaje ve vašem platebním profilu aktuální, před zahájením ověřování nás kontaktujte.

Pokud nejste administrátorem účtu Google Ads, musíte o zahájení ověření požádat administrátora. Další informace o úrovních přístupu k účtu najdete zde.

Postup ověření

 • Poté, co vyplníte sekci Informace o vaší firmě na stránce Nastavení fakturace v účtu Google Ads, klikněte na Začínáme vedle textu Ověření organizace.
 • Otevře se nová stránka, kde potvrdíte název a sídlo své organizace.
 • Pokud jste způsobilí k hromadnému ověření více účtů, bude vám tato možnost nabídnuta.
 • Klikněte na Potvrdit.

Obdržíte e-mail s potvrzením, že vaše totožnost je ověřena. Název a adresa ve vašem platebním profilu budou uvedeny v povinně zveřejňovaných informacích u všech vámi zobrazovaných reklam. Další informace o transparentnosti a veřejných informacích o reklamách

Mám účet Google Ad Grants

Důležité

 • Pokud máte více účtů Google Ad Grants, musíte níže popsané kroky provést pro každý z nich.
 • Ověření totožnosti inzerenta je třeba provést pouze pro účty uvedené v e-mailu, kterým jsme vás o toto ověření požádali.
 • Pokud nejste administrátorem účtu Google Ads, musíte o zahájení ověření požádat administrátora. Postup

Postup ověření

 • Poté, co vyplníte sekci Informace o vaší firmě na stránce Nastavení fakturace v účtu Google Ads, klikněte na Začínáme vedle textu Ověření organizace.
 • Budete přesměrováni na formulář, kde jménem vámi zastupované organizace uvedete požadované informace.
 • Uvedený název inzerenta musí být názvem vámi zastupovaného příjemce grantu.
 • Vybraná lokalita musí odpovídat místu, kde je vámi zastupovaný příjemce grantu registrován, a shodovat se s údaji v předložených dokumentech.
 • Předložené dokumenty o registraci musí obsahovat název a sídlo vámi zastupovaného inzerenta. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde.
 • Společnost Google vaši žádost zkontroluje a stav ověření vám sdělí e-mailem během 5–7 pracovních dnů. Stav ověření najdete v účtu Google Ads na stránce Nastavení v části Fakturace a platby.
Ověření agentury [Jsem agentura nebo třetí strana a inzeruji jménem organizace nebo fyzické osoby] 

Než začnete

Před odesláním informací musíte mít ve svém platebním profilu Google Ads jako typ účtu nastavenou Organizaci.

Typ účtu zjistíte v platebním profilu služby Google Ads na stránce Nastavení v části Fakturace a platby. Pokud máte zvolenou možnost Fyzická osoba, před zahájením ověřování nás kontaktujte.

Postup ověření

 • Poté, co vyplníte sekci Informace o vaší firmě na stránce Nastavení fakturace v účtu Google Ads, klikněte na Začínáme vedle textu Ověření agentury.
  • Jestliže účet Google Ads agentury používá měsíční fakturaci, změní se ukazatel stavu na Hotovo a nebude potřeba podnikat žádné další kroky.
  • Jestliže agentura používá účet Google Ads, který nepoužívá měsíční fakturaci, zobrazí se další stránka uvádějící další potřebné kroky.
 • Otevře se nová stránka s žádostí, abyste ověřili identitu své agentury. Pokud nejste administrátorem Google Ads, musíte o zahájení ověřování požádat administrátora účtu. Postup
 • Administrátor platebního profilu musí odeslat registrační dokumenty vaší agentury a dokument dokládající, že jste to skutečně vy.* Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde. Úřední název a sídlo v platebním profilu musí odpovídat údajům uvedeným ve všech předložených dokladech. Pokud se názvy neshodují, zajistěte, aby administrátor plateb upravil název v platebním profilu. Provede to tak, že klikne na ikonu tužky vedle názvu organizace a název změní. Jestliže administrátor plateb nemá přístup s oprávněním k úpravám, musíte nás kontaktovat a požádat o změnu názvu organizace.
 • Klikněte na Odeslat.

Poznámka: Všechny získané informace jsou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí a zabezpečení, které najdete v centru bezpečnosti Google.

V Jižní Koreji se ověření identity provádí prostřednictvím mobilního operátora. Informace, které předložíte, se proto musí přesně shodovat s údaji evidovanými vaším mobilním operátorem.

Ověření klienta [Jsem agentura nebo třetí strana a inzeruji jménem organizace nebo fyzické osoby]

Důležité

 • Pokud platíte za účty Google Ads více organizací nebo fyzických osob, musíte tento krok provést samostatně pro každý z určených účtů.
 • Ověření totožnosti inzerenta je třeba provést pouze pro účty uvedené v e-mailu, kterým jsme vás o toto ověření požádali.

Postup ověření

 • Poté, co vyplníte sekci Informace o vaší firmě na stránce Nastavení fakturace v účtu Google Ads, klikněte na Začínáme vedle textu Ověření klienta.
 • Budete přesměrováni na formulář centra nápovědy, jehož vyplněním ověření provedete.
 • Uvedená lokalita musí odpovídat zemi, kde je vámi zastupovaný inzerent registrován, a shodovat se s údaji v předložených dokumentech. Tato lokalita bude uvedena v povinně zveřejňovaných informacích ve všech reklamách zobrazovaných tímto inzerentem. Další informace o transparentnosti a veřejných informacích o reklamách
 • Uvedené jméno či název inzerenta musí odpovídat inzerentovi, kterého zastupujete, nejde o název vaší agentury. Musí se přesně shodovat s údajem v právních dokumentech zaslaných přes formulář. Název bude uveden v povinně zveřejňovaných informacích ve všech reklamách zobrazovaných z daného účtu Google Ads.
 • Předložené dokumenty o registraci musí obsahovat název a sídlo vámi zastupovaného inzerenta. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde.

Společnost Google vaši žádost zkontroluje a během 5–7 pracovních dnů vám e‑mailem zašle oznámení o stavu ověření klienta.

 

Někteří uživatelé mohou mít možnost dobrovolně provést hromadné ověření totožnosti. Pokud se vás to týká, oznámíme vám to v účtu Google Ads ve fázi ověřování totožnosti.

 

Upozornění

Reklamy zobrazované inzerenty s ověřenou totožností budou uvádět jméno (nebo název organizace, kterou zastupujete) a sídlo uvedené při ověřování. Tyto informace Google do reklam vkládá automaticky. Další informace o transparentnosti inzerentů a veřejných informacích o reklamách

Need help?

If you have questions about our policies, contact us.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false