Om verifiering

För att säkerställa en säker och tillförlitlig annonsupplevelse för användarna kan vi kräva att annonsörer går igenom ett verifieringsprogram. Annonsörerna måste också följa Google Ads-policyerna.

Nedan följer några exempel på verifieringsprogram som vi kan kräva att du går igenom. En mer detaljerad lista finns här. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Annonsörsidentitet

För att öka användarnas insyn måste annonsörer verifiera sitt juridiska namn genom verifiering av annonsörsidentitet. Google verifierar din identitet och genererar en upplysning med ditt namn och din plats i alla annonser du visar. Läs mer om insyn och annonsupplysningar här.

Som en del av vår lansering i faser kan vissa annonsörer väljas ut för att genomgå denna annonsörsverifiering före alla andra. Annonsörer som uppfyller ett av exempelkriterierna nedan kan få företräde när Google utökar detta krav till att gälla hela vårt annonsnätverk:

Marknadsföring av produkter, varor och tjänster
Exempel: detaljhandel, media och underhållning, resor, B2B, teknik
 
Marknadsföring av informativt, rådgivande eller utbildande innehåll
Exempel: innehåll som marknadsför utbildningsresurser, forskning och statistik, kostnadsfri rådgivning kring hälsa eller ekonomi, välgörande eller sociala ändamål
 
Marknadsföring av innehåll med koppling till reglerade branscher
Exempel: hasardspel och spel, finansiella produkter och tjänster, hälsovårdsprodukter och tjänster

Annonsörer som måste verifiera sin annonsörsidentitet underrättas om detta och har 30 dagar på sig att skicka in dokumentation. Verifieringen måste utföras av en auktoriserad representant. När du har skickat in dokumentationen har du ytterligare 30 dagar på dig att slutföra eventuella ytterligare verifieringssteg. Annars pausas ditt konto. Flera misslyckade försök att slutföra annonsörsverifieringen leder till att kontot pausas. Google har för närvarande stöd för verifiering av annonsörsidentitet för annonsörer registrerade i Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Island, Indien, Irland, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA och Österrike.

Mer information om hur du slutför verifieringen finns här.

Viktigt att tänka på

 • Om du har för avsikt att visa valannonser måste du slutföra verifieringen av valannonser i stället. Konton som endast slutför verifieringen av annonsörsidentitet kan inte visa valannonser.
 • Om vi upptäcker att du bryter mot vår Google Ads-policy eller om du uppger felaktig information under verifieringsprocessen återkallas verifieringen och ditt konto kan stängas av.
 • Google förbehåller sig rätten att verifiera din identitet på nytt. Du får en avisering när detta krävs. Du kan också bli ombedd att verifiera din identitet på nytt om det görs stora ändringar i ditt Google Ads-konto.
 • Google kan uppdatera dessa verifieringskrav när som helst.

Så använder Google dina uppgifter

Google använder informationen du uppger för att

 1. verifiera din identitet
 2. inkludera en länk i annonser du visar till en upplysning med ditt namn eller namnet på företaget du företräder samt din plats.

Läs mer om insyn och upplysningar för annonsörer.

Som ett led i Googles utvidgade arbete för insyn kan vi göra information om dina Google Ads-konton och annonskampanjer tillgänglig offentligt, inräknat

 • historik över ändringar av annonsörsnamn
 • annonsmaterial
 • datum och platser för annonsvisning
 • annonser som har tagits bort eller konton som har stängts av på grund av juridiska skäl eller policyskäl
 • företagets kontaktuppgifter.

Personliga kontaktuppgifter, telefonnummer och e-postadresser publiceras inte. 

Så visas upplysningar i olika annonsformat

Google Sök visas upplysningen i Om annonsören.

YouTube visas upplysningen som svar på frågan Varför visas annonsen? under informationsikonen  eller ikonen med tre punkter .

På webbplatser och i appar som samarbetar med Google gällande displayannonser visas upplysningen som svar på frågan Varför visas annonsen? via ikonen för Annonsval Annonsval-ikonen.

Kontot har pausats för verifiering

Vi vill säkerställa att användarna förstår vem som tillhandahåller de annonserade produkterna eller tjänsterna i Google Ads. Om vi misstänker att dina annonser bryter mot våra Google Ads-policyer, inräknat Vilseledande information, Opålitliga påståenden, Oidentifierat företag, Krav på företagsnamn, Insamling av pengar, Känsliga händelser och Samordnade vilseledande metoder, kan vi pausa ditt konto och be dig slutföra verifiering av annonsörsidentitet. Vi kan också pausa ditt konto om vi misstänker att du försöker kringgå vår verifieringsprocess eller om din identitet är oklar.

Kontot förblir pausat tills du slutför verifieringsprogrammet. Detta kan ta fem till sju dagar beroende på kontokonfigurationen. Mer information om hur du slutför verifieringen finns här.

När verifieringen har slutförts kan alla annonser som följer Google Ads-policyerna visas.

Krav på annonsörens namn

Annonsörens namn är annonsörens juridiska namn som verifieras av Google via verifiering av annonsörsidentitet. Som ett led i vårt betaprogram kan vissa annonsörer ansöka om att använda ett varumärke som de äger som annonsörsnamn. 

Annonsörens namn visas i upplysningen Om denna annonsör. Läs mer.

Följande är inte tillåtet:

 Felaktiga namn eller DBA-namn (Doing Business As, verksam under namnet), varumärken eller produktnamn som inte överensstämmer med annonsörens juridiska namn Annonsörens namn måste vara annonsörens juridiska namn och överensstämma med alla registreringsdokument som skickades in under verifieringsprocessen. För byråer måste namnet vara det juridiska namnet på annonsören som byrån företräder.

 Varumärken som inte är annonsörens juridiska namn (om de inte ingår i betaprogrammet)

 Stora bokstäver, kampanjtext eller domäner, om de inte ingår i ett giltigt juridiskt namn

 Specialtecken som emojis, öppettider, produkt- eller tjänstinformation eller telefonnummer

Krav på auktoriserade representanter

För att slutföra verifieringen av annonsörsidentitet måste ansökningar för organisationer skickas in av en representant som har tillstånd att agera för organisationens räkning eller köra annonskampanjer på Google åt organisationen. 

Den behöriga representanten kan vara en valfri person som annonsören har gett tillstånd att köra annonskampanjer på Google och som har åtkomst till det Google Ads-konto eller den betalningsprofil som betalar för annonserna.  För byråer som representerar en annonsör kan detta vara en person från byrån.

Som en del av programmet kan den behöriga representanten bli ombedd att skicka in giltig legitimation. Godtagbara identitetsdokument per land finns här.
Felsökningsverktyg
 1. Om du inte skickar in dokumentation inom 30 dagar eller slutför verifieringsprocessen inom 30 dagar efter att den påbörjas pausas ditt konto. Påbörja verifieringsprocessen igen. När verifieringen har slutförts återupptas annonsvisningen i kontot. 
 2. Kontot pausas om du försöker slutföra verifieringsprocessen flera gånger utan att lyckas. Om du anser att detta är felaktigt eller behöver mer hjälp kan du kontakta oss för att överklaga beslutet. Vi granskar de flesta överklaganden inom tre till fem arbetsdagar, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

Företagsverksamhet

För att få veta mer om ditt företag kan vi be dig att verifiera information om din verksamhet. Detta kan omfatta uppgifter om ditt företag, till exempel affärsmodell, information om företagsregistrering, typer av tjänster du erbjuder, affärspraxis och relationer med annonserade varumärken eller tredje part, om tillämpligt.

Urvalskriterier för annonsörer för verifiering av företagsverksamhet

Annonsörer kan väljas ut för att verifiera sin företagsverksamhet om exempelvis annonsbeteendet har identifierats som otydligt eller om deras annonsinnehåll anses vara potentiellt vilseledande. Vi vill säkerställa att användarna förstår vem som tillhandahåller de annonserade produkterna eller tjänsterna i Google-annonser.

Annonsörer vars konton har stängts av till följd av en överträdelse av våra Google Ads-policyer kan också bli ombedda att genomgå programmet för verifiering av företagsverksamhet som en del av överklagande- och gottgörelseprocessen. I sådana fall förblir annonsörens konton avstängda tills verifieringsprogrammet har slutförts.

Annonsörer som behöver verifiera sin företagsverksamhet meddelas och får 21 dagar på sig att skicka in verifieringsformuläret. När verifieringsformuläret har fyllts i och granskats av Google kommer annonsörens konton som inte uppfyller kraven i verifieringsprogrammet nedan att stängas av med en uppsägningstid på sju dagar.

Pausa konton för verifiering av företagsverksamhet

Annonsörer som behöver verifiera sin företagsverksamhet meddelas och får 21 dagar på sig att skicka in verifieringsformuläret. Under vissa omständigheter kan vi pausa annonsörernas konton omedelbart när verifieringen av företagsverksamhet har påbörjats. Det innebär att annonsörerna inte kan visa annonser förrän de har slutfört programmet.

Annonsörskonton kan pausas om annonsörens affärsmodell är otydlig och vi misstänker att deras annonsering eller affärspraxis kan orsaka användarna fysisk eller ekonomisk skada. Exempel (inte uttömmande): att framställa sig på ett felaktigt sätt i annonsinnehållet, att erbjuda produkter eller tjänster under falska förespeglingar eller att erbjuda obehöriga kundsupporttjänster för tredje parts räkning.

När vi bedömer om en annonsörs konto ska pausas under verifieringsprocessen kan vi titta på information från flera källor, inklusive men inte begränsat till: varningar från myndigheter, beslut om en annonsörs affärspraxis eller klagomål från användare, företag och andra enheter om identitetsstöld eller bedrägerier.

När verifieringsformuläret har fyllts i och granskats av Google kommer annonsörers konto som inte uppfyller kraven i verifieringsprogrammet nedan att stängas av med en uppsägningstid på sju dagar.

Anledningar till ej slutförd verifiering av företagsverksamhet

För att slutföra verifieringen av företagsverksamheten måste annonsörer skicka in alla begärda uppgifter inom den tidsperiod som Google har angett (21 dagar efter avisering). Följande leder till att kontot stängs av med en uppsägningsperiod på sju dagar för annonsören:

 Verifieringsformuläret skickades inte in inom den angivna tidsperioden

 Ofullständig information skickades in genom verifieringsprogrammet

Vidare kan Google, vid granskning av informationen genom verifieringsprogrammet för företagsverksamhet, se din affärsmodell, verksamhet eller praxis som otydlig. Detta kan ha flera orsaker, bland annat

 inkonsekvent eller felaktig information tillhandahölls genom verifieringsprogrammet

 påstådda relationer med tredje part eller annonserade varumärken i tillämpliga fall

 brist på information eller tydlighet om slutleverantören av de produkter eller tjänster som marknadsförs.

Obs! Annonsörerna måste förtydliga och styrka tillhandahållandet av produkter eller tjänster som marknadsförs med tydliga och korrekta svar i verifieringsformuläret. Om du har angett att webbplatsen som fylldes i på förhand i verifieringsformuläret inte är kopplad till ditt kund-id bör du kontrollera att du har angett en alternativ webbadress, att webbadressen inte är ogiltig och att den visas i ditt Google Ads-konto. Du måste se till att uppgifterna i verifieringsformuläret överensstämmer med den information du har angett i ditt Google Ads-konto.

Du kan tillhandahålla följande för att styrka dina relationer med annonserade varumärken eller företag: unika id:n, verifieringswebbplatser, kontaktuppgifter för personer som är anställda av tredje part eller dokumentation (inklusive ett avtal, kontrakt eller dokument som förklarar affärsrelationen med tredje part eller varumärkesägaren på företagets brevpapper). 

Ditt konto stängs av med en uppsägningsperiod på sju dagar om din affärsmodell, verksamhet eller praxis anses vara otydlig. Du måste slutföra verifieringsprogrammet för att återuppta annonsvisningen i ditt konto. 

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.
Felsökningsverktyg
 1. Om du inte kan slutföra verifieringsprogrammet, eller inte har gjort det, stängs ditt Google Ads-konto av med en uppsägningstid på sju dagar.
 2. Om du anser att detta är felaktigt eller inte längre tillämpligt kan du kontakta oss för att överklaga beslutet. Tänk på att uppge all information som krävs i överklagandeformuläret. De flesta överklaganden granskas inom fem till sju arbetsdagar, men i vissa fall kan det ta längre tid om det krävs en mer komplex granskning.

Begränsat innehåll

För att skydda våra användare tillåter vi endast legitima annonsörer att marknadsföra innehåll som är kopplat till vissa reglerade branscher, som hasardspel och spel, hälsovård och läkemedel samt finansiella produkter och tjänster. Om du vill annonsera denna typ av innehåll på vår plattform kan du behöva gå igenom verifieringsprogrammet för att bevisa att du uppfyller lokala licenskrav. Du kan också behöva gå igenom ytterligare identitetskontroller.

Vi granskar kontinuerligt våra annonspolicyer för att se till att de motsvarar förändringar och trender inom branschen samt trender vad gäller otillåten användning och vi kan införa nya verifieringskrav för vissa typer av innehåll.

Annonsformat och annonsfunktioner

För att se till att annonser som visas är av hög kvalitet kan vi kräva att annonsörer genomgår ytterligare verifiering för att få tillgång till avancerade annonsformat och funktioner i Google Ads, såsomHTML5-annonser och annonser om lokala tjänster. Vi granskar alla annonsformat för att kontrollera att annonser inte överträder våra policyer eller medför otillåten användning och vi kan införa nya verifieringskrav för åtkomst till vissa annonsformat.

Annonsörens ansvar

Enligt användarvillkoren för Google Ads ansvarar annonsörerna själva för sin användning av Google Ads. Annonsörer som skickar in falsk information som en del av våra verifieringsprogram anses bryta mot vår policy för kringgående av system. Google gör sitt bästa för att granska och validera informationen som annonsörerna tillhandahåller som en del av dessa verifieringsprogram. Det utgör dock inte någon garanti eller något ansvar för annonsörernas innehåll eller aktivitet.

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?