ඔබ ඉල්ලා ඇති පිටුව දැනට ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා ගත නොහැකිය. ඔබට පිටුවේ පහළ වෙනත් භාෂාවක් තෝරා ගත හැකිය නැතහොත් ක්ෂණිකව ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් ඔබ කැමති භාෂාවකට, Google Chrome හි ආවේණික පරිවර්තන තීරුව භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

Update to Standard Contractual Clauses (SCCs) (August 2020)

Google provides translated versions of our Help Center, though they are not meant to change the content of our policies. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

Starting August 12, 2020, Google will rely on the European Commission’s Standard Contractual Clauses (SCCs) for transfers of online advertising and measurement personal data out of the European Economic Area, the UK, or Switzerland. For Processor Services, Google is updating the Google Ads Data Processing Terms to include the SCCs for transfers of personal data to processors established in third countries. For Controller Services, Google is updating the Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms to include the SCCs for transfers of personal data to controllers established in third countries. Where there is a relevant transfer of personal data, the SCCs incorporated into Customer's contract with Google will apply.

(Posted August 2020)

Was this helpful?

How can we improve it?
true
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu