Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Polityka w zakresie zgody użytkownika z UE

Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0

Organizacja IAB Europe przygotowała wersję 2.0 Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych opracowanych wspólnie z IAB Tech Lab i innymi firmami członkowskimi. W Google zakończono już wdrożenie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Aby dać wydawcom czas na poprawienie błędów i nieprawidłowych konfiguracji w związku z wdrożeniem wersji 2.0 Zasad IAB Europe dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, Google przekaże wydawcom raport o wykrytych błędach i zapewni 150-dniowy okres prolongaty, w którym można usunąć błędy.


W tym artykule znajdziesz więcej informacji o tym, jak usuwać błędy implementacji Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, m.in.:


Zaktualizowane wskazówki

Nowości

Poprawki częstych błędów

Najczęstsze błędy występujące w usługach Ad Manager, AdSense i AdMob możesz usunąć, wykonując te czynności:

Rozważ ponowne wyświetlenie użytkownikom prośby o zgodę w formie ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody, który nie służy do generowania przychodów
(Błędy 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 i 6.1)

Powiązane błędy

Błąd 1.1.Te wskazówki mogą też mieć zastosowanie do błędów 3.1, 4.1, 5.1, 5.26.1.

Zaktualizowane wskazówki

Rozważ ponowne wyświetlenie użytkownikom prośby o zgodę.

Uzasadnienie

Ponowne wyświetlenie użytkownikom prośby o zgodę będzie korzystne dla wydawców, którzy wcześniej używali ciągu tekstowego cdotyczącego przejrzystości i zgody o zakresie globalnym lub spoza zakresu, nieprawidłowych identyfikatorów platform do zarządzania zgodą użytkowników (pochodzących z testów), nieprawidłowych identyfikatorów globalnych list dostawców (pochodzących z testów) lub w trakcie implementacji nie podali Google jako dostawcy mającego odpowiednią zgodę użytkownika.

Błędy 1.1, 1.2 i 1.3: ważne jest sprawdzenie, czy te błędy występują w przypadku znacznej części ruchu. Jeśli tak, problem może występować po stronie platformy do zarządzania zgodą użytkowników. Upewnij się, że Google ma uzyskane odpowiednie zgody na niezbędne cele w ramach roli dostawcy usług uzyskującego zgodę użytkowników ORAZ ma uzasadniony interes (identyfikator dostawcy 755).

Specyfikacja IAB

Zgodnie ze specyfikacjami IAB platformy do zarządzania zgodą użytkowników mogą na 13 miesięcy zapisywać w pamięci podręcznej ciągi tekstowe dotyczące przejrzystości i zgody.

Niektóre platformy zachowywały pierwszą datę uzyskania zgody, a potem przedłużały wyznaczony przez nią okres – to nieprawidłowe działanie. Data uzyskania zgody powinna być każdorazowo nową datą danego ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody.
Sugestia: ustaw swoją platformę do zarządzania zgodą użytkowników tak, aby odpowiadała na wywołania funkcji AddEventHandler w ciągu 500 ms
(Błędy 2.1a, 2.1b, 2.2a, 2.2b i 2.2c)

Powiązane błędy

Błąd 2.1a. Te wskazówki mogą też mieć zastosowanie do błędów 2.1b, 2.2a, 2.2b i 2.2c.

Zaktualizowane wskazówki

Chociaż nie ma już limitu czasu oczekiwania, zalecamy, by platformy do zarządzania zgodą użytkowników dokładnie sprawdziły swoje implementacje i natychmiast odpowiadały na wywołania funkcji AddEventListener getTCData.

Jeśli platforma nie odpowie, żądanie może nie przynieść przychodu.

Uzasadnienie

Google przestrzega specyfikacji IAB, według której platforma do zarządzania zgodą użytkowników powinna natychmiast odpowiadać na wywołania funkcji AddEventListener. Jeśli platforma nie odpowie od razu, żądanie może nie przynieść przychodu.

Poza tym odpowiedzi platformy do zarządzania zgodą użytkowników wchodzą w skład łańcucha zdarzeń, które rzutują na szybkość realizacji żądania reklamy. Skrócenie czasu upływającego między wczytaniem strony a żądaniami reklamy zmniejsza liczbę wyświetleń utraconych przez wydawcę.

Specyfikacja IAB

Obowiązująca specyfikacja IAB: specyfikacja IAB dotycząca funkcji AddEventListener (w serwisie GitHub)

Wywołanie zwrotne funkcji AddEventListener powinno zostać wykonane od razu po zarejestrowaniu z użyciem bieżących informacji dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych nawet wtedy, gdy platforma nadal się wczytuje (stan loading) i dlatego ma niepełne te informacje. Umożliwi to skryptowi wywołującemu uzyskanie dostępu do zarejestrowanego identyfikatora listenerId. Dodatkowo w przypadku każdej zmiany ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody należy wykonać wywołanie zwrotne, chyba że zostanie ono usunięte za pomocą funkcji RemoveEventListener.

Raport o błędach

Jeśli wykryjemy problem z ciągiem tekstowym dotyczącym przejrzystości i zgody związany z co najmniej 1 witryną lub aplikacją wydawcy, powiadomimy go o tym w interfejsie usługi. Na stronie „Zgoda użytkowników z UE” na swoim koncie wydawcy, u których wystąpiły błędy, mogą kliknąć Pobierz raport błędów związanych z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, by pobrać szczegółowy raport o błędach wykrytych w ciągu ostatnich 7 dni.

Ten raport jest dostępny tylko wtedy, gdy błędy zostały wykryte w ciągu ostatnich 7 dni.
Aby uzyskać dostęp do strony „Zgoda użytkowników z UE” i raportu o błędach związanych z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych:
  • Ad Manager: kliknij Administrator a potem Zgoda użytkowników z UE.
  • AdMob i AdSense: kliknij Ustawienia blokowania a potem Zgoda użytkowników z UE.

Raport zawiera następujące informacje o każdym wykrytym błędzie:

  • Domena/MobileAppID: witryna lub aplikacja mobilna, która jest nieprawidłowo skonfigurowana.
  • Ścieżka jednostki reklamowej: jednostka reklamowa, której dotyczy błąd.
  • Kod błędu: kod przypisany do błędu.
  • Liczba błędów: liczba zapytań zawierających błąd zarejestrowanych w poprzednim tygodniu.
  • Data ostatniego wykrycia: data ostatniego wykrycia błędu.

Korzystając z kodów błędów podanych w raporcie, wydawcy mogą znajdować w tabelach rozwiązywania problemów sugerowane działania, które można wykonać, aby rozwiązać problem.

Rozwiązywanie problemów

Aby ułatwić wydawcom naprawienie błędnie skonfigurowanych integracji z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, przygotowaliśmy tabele zawierające najczęstsze typy błędów w ciągu tekstowym dotyczącym przejrzystości i zgody oraz odpowiednie zalecenia w zakresie rozwiązywania problemów.

Tabele poniżej zawierają informacje o problemach występujących na poziomie żądania reklamy i związanych z nimi działaniach systemu.

Scenariusze związane z uzyskaniem ograniczonej zgody

W przypadku scenariuszy 1.1 i 1.3 zawsze następuje odrzucenie lub niewypełnienie żądań reklamy. W przypadku scenariusza 1.2 nie ma to miejsca. Wszystkie 3 te scenariusze mają zawsze pierwszeństwo przed błędami konfiguracji nawet wtedy, gdy dane żądanie zawiera wiele błędów.

Przykład Opis Sugerowane działanie
1.1 Google nie jest dozwolonym dostawcą na mocy wyrażonej zgody lub w przypadkach, gdy zachodzi uzasadniony interes. Żądania reklamy są odrzucane i niewypełniane. Sprawdź, czy użytkownik celowo odrzucił Google jako dostawcę, wystąpiły błędy wdrożenia platformy do zarządzania zgodą użytkowników lub obowiązują ograniczenia dotyczące wydawców.
1.2 Brak zgody użytkownika na cel 1 w przypadku krajów EOG i Wielkiej Brytanii.

Sprawdź, czy użytkownik celowo nie zaakceptował celu 1 lub czy jest to spowodowane błędami wdrożenia platformy do zarządzania zgodą użytkowników.

Wydawcy w Niemczech powinni sprawdzić, czy ustawienie pól PublisherCCPurposeOneTreatment jest prawidłowe, jeśli nie proszą użytkowników o zgodę na przetwarzanie danych.
1.3 Jest zgoda użytkownika na cel 1, ale brakuje podstawy prawnej dla reklam podstawowych. Żądania reklamy są odrzucane i niewypełniane.

Sprawdź, czy użytkownik celowo odrzucił uzasadniony interes w innych celach lub czy jest to spowodowane błędami wdrożenia platformy do zarządzania zgodą użytkowników.

Nieprawidłowa konfiguracja

Gdy występują błędy konfiguracji, żądania reklamy nie będą realizowane.

Błąd Opis Sugerowane działanie
2.1a Tag lub pakiet SDK nie otrzymuje ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody z powodu następującego statusu platformy do zarządzania zgodą użytkowników: stub, loading lub error.

Jeśli ręcznie wywołujesz funkcję wysyłania żądań reklam, upewnij się, że odpowiedź na getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' LUB 'cmpuishown' + 'useractioncomplete'. Oznacza to, że platforma do zarządzania zgodą użytkowników jest gotowa do wyświetlania użytkownikom pytania o zgodę na przetwarzanie danych.

Jeśli nie wywołujesz ręcznie funkcji wysyłania żądań reklamy, sprawdź, czy na Twojej platformie do zarządzania zgodą użytkowników zaimplementowano obsługę parametru getTCData i czy zwraca on wartość TCData.eventStatus = 'tcloaded' LUB 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' wskazującą, że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez interfejs API.

2.1b

Spełnione są oba warunki:

  • Wartość CMP ustawiono na &gdpr=1
  • Żądanie zawiera ciąg &gdpr_consent=, ale ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody jest pusty.
Sprawdź, czy interfejsy API platformy są prawidłowo zaimplementowane zgodnie ze specyfikacją techniczną Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.
2.2a

Nie można przeanalizować ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody, ponieważ nie jest on zakodowany w standardzie base64.

Przykład: „2”

Platforma do zarządzania zgodą użytkowników lub wydawcy powinni wysyłać w parametrach gdpr_consent= wyłącznie dane zakodowane w standardzie base64.
2.2b

Nie można przeanalizować ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody z powodu błędu dekodowania.

Przykład: ciąg zawiera nieprawidłową liczbę bitów

Należy naprawić błędy implementacji ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody na platformie do zarządzania zgodą użytkowników.
2.2c

Nie można przeanalizować ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody z powodu błędu danych.

Przykład: nieprawidłowa sygnatura czasowa, zbyt duży identyfikator dostawcy

Należy naprawić błędy implementacji ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody na platformie do zarządzania zgodą użytkowników.

Problemy z ciągiem tekstowym dotyczącym przejrzystości i zgody

Problemy z ciągiem tekstowym dotyczącym przejrzystości i zgody związanym z żądaniem reklamy. Żądania reklamy zostaną odrzucone i niewypełnione.

Błąd Opis Sugerowane działanie
3.1 Nieprawidłowy identyfikator platformy do zarządzania zgodą użytkowników.

Sprawdź, czy używasz platformy do zarządzania zgodą użytkowników zatwierdzonej przez IAB oraz czy jej identyfikator jest poprawnie ustawiony w ciągu tekstowym dotyczącym przejrzystości i zgody.

Jeśli podczas generowania ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody platforma była ustawiona poprawnie, ale później została usunięta przez IAB, trzeba ponownie uzyskać zgodę użytkowników przy użyciu prawidłowej platformy do zarządzania zgodą.

3.2 Nie znajduje się już w użyciu. Poprzednie znaczenie: od daty utworzenia ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody upłynęło więcej niż 13 miesięcy. Należy usunąć z platformy do zarządzania zgodą stary ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody oraz ponownie uzyskać zgodę użytkowników.
3.3 Od daty ostatniej aktualizacji ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody upłynęło więcej niż 13 miesięcy. Należy usunąć z platformy do zarządzania zgodą stary ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody oraz ponownie uzyskać zgodę użytkowników.

Konieczne jest ponowne uzyskanie zgody

Konieczne jest uzyskanie zgody od użytkownika. Jeśli zgodę użytkownika uzyskano wcześniej niż 13 miesięcy temu lub przed umieszczeniem Google na globalnej liście dostawców, należy ponownie uzyskać zgodę użytkownika. W przeciwnym razie żądania reklamy będą odrzucane i nierealizowane.

Błąd Opis Sugerowane działanie
4.1 Ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody został wygenerowany przy użyciu wersji globalnej listy dostawców, na której nie uwzględniono jeszcze Google. Ponownie uzyskaj zgodę użytkowników przy użyciu wersji globalnej listy dostawców obejmującej Google.

Przetwarzanie o zakresie globalnym lub spoza zakresu

Problemy związane z przetwarzaniem o zakresie globalnym lub spoza zakresu (Ad Manager, AdMobAdSense). Reklamy nie będą się wyświetlać, jeśli ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody będzie mieć zakres globalny lub będzie spoza zakresu.

Błąd Opis Sugerowane działanie
5.1 Ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody zezwala na zgody użytkowników spoza zakresu. Prześlij do platformy do zarządzania zgodą użytkowników prośbę o usunięcie sygnałów spoza zakresu z ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody.
5.2 Ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody o zakresie globalnym. Prześlij do platformy do zarządzania zgodą użytkowników prośbę o aktualizację ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody w odniesieniu do konkretnej usługi.

Reklamy nadal się wyświetlają

Reklamy spersonalizowane i niespersonalizowane będą się nadal wyświetlać przy użyciu bieżących ustawień bez wpływu na osiągane przychody.

Błąd Opis Sugerowane działanie
6.1 Wersja ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody na przetwarzanie to 1 lub 1.1 (ciąg w wersji 1.0). Platforma do zarządzania zgodą użytkowników powinna przesłać ciągi tekstowe zgodne z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Google będzie rozwiązywać problemy

W przypadku wystąpienia takich problemów Google w razie potrzeby zastosuje ograniczanie ryzyka i będzie kontynuować normalną obsługę zgodnie z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.

Błąd Opis Sugerowane działanie
7.1 Parametr gdprApplies jest zdefiniowany zbyt szeroko albo ustawiony na nieprawidłową lub nieczytelną wartość, ale podano prawidłowy ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody. Nie dotyczy
7.2 Ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody został wygenerowany przy użyciu nowszej wersji globalnej listy dostawców niż obecna wersja znana technologii wyświetlania reklam Google. Nie dotyczy
7.3 Niektóre cele, funkcje lub dostawcy są spoza zakresu (nieznane lub nieznani). Nie dotyczy
7.4 Wersja parametru tcf_policy_version ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody jest starsza niż najnowsza wersja globalnej listy dostawców. Należy usunąć starszy ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody na platformie do zarządzania zgodą użytkowników oraz ponownie uzyskać zgodę użytkowników przy użyciu najnowszej globalnej listy dostawców.
7.5

Żądanie zawiera parametr &gdpr=1, ale nie zawiera parametru &gdpr_consent w adresie URL żądania.

Nie dotyczy
7.6 Kod kraju wydawcy jest nieprawidłowy, ale zarejestrowano zgodę na cel 1. Należy naprawić błędy implementacji ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody na platformie do zarządzania zgodą użytkowników.
7.7 Nieprawidłowy kod języka. Będziemy stosować tylko ograniczone wyświetlanie reklam. Należy naprawić błędy implementacji ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody na platformie do zarządzania zgodą użytkowników.
7.8 Pole wersji ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody nie zawiera wartości 1 ani 2. Będziemy stosować tylko ograniczone wyświetlanie reklam. Należy naprawić błędy implementacji ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody na platformie do zarządzania zgodą użytkowników.
7.9 Wersja ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody jest inna niż 1. Platforma do zarządzania zgodą powinna ustawić na 1 wersję ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody.

Problemy z ciągiem tekstowym dotyczącym udzielenia dodatkowej zgody

W przypadku wystąpienia takich problemów Google potraktuje ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody jako nieprawidłowy oraz nie udzieli autoryzacji dostawcom nieuwzględnionym w ciągu tekstowym dotyczącym przejrzystości i zgody.

Błąd Opis Sugerowane działanie
8.1 Ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody nie używa separatora wersji (~). Platforma do zarządzania zgodą użytkowników powinna używać „~” jako drugiego znaku ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody, by oddzielić numer wersji od listy autoryzowanych dostawców.
8.2 Ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody zawiera listę dostawców w nieprawidłowym formacie (lista atrybutów int64 rozdzielonych znakiem „. ”). Platforma do zarządzania zgodą użytkowników powinna naprawić błędy w implementacji ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
157
false