Dynamická alokace

Tento článek popisuje, jak zaručené řádkové položky služby Ad Manager soutěží se zbytkovými řádkovými položkami, když lze použít řádkové položky Ad Exchange. Popisuje nastavení sítě pro konfigurovatelnou prioritu řádkových položek (tato funkce je k aktivována jen v některých sítích). Tento článek se zabývá konkrétně řádkovými položkami Ad Exchange, zpeněžení pomocí AdSense však funguje úplně stejně.

Přečtěte si další informace o procesu výběru reklam ve službě Ad Manager a o tom, jak Ad Manager počítá zobrazení a kliknutí.

Princip dynamické alokace

Dynamická alokace je mechanismus na úrovni sítě určený k maximalizaci tržeb ze zbytkových řádkových položek a řádkových položek Ad Exchange, aniž by byly znehodnoceny rezervace. Díky dynamické alokaci se zbývající řádkové položky a řádkové položky ve službě Ad Exchange mohou zobrazit, pokud je provedení tohoto požadavku ve službě Ad Exchange / AdSense možné (je-li použita funkce cílení řádkových položek v Ad Exchange / AdSense nebo zpeněžování reklamních jednotek v AdSense). Nakonfigurováním nastavení ve službách Ad Manager a Ad Exchange můžete ovládat, který inventář může soutěžit a jak.

Spustit související školení v Univerzitě pro majitele stránek (Dynamická alokace)

Služby Google, které fungují s dynamickou alokací

Prostřednictvím dynamické alokace mohou v sítích Ad Manager v současné době zobrazovat reklamy tyto služby Google:

 • Ad Exchange: Poptávka může pocházet od velkých externích kupců reklamy, včetně služby AdWords a dalších účastníků burzy nabídek v reálném čase, která může zahrnovat preferované dohody a soukromé aukce.
 • AdSense: Poskytuje méně možností ovládání a snazší správu. Poptávka může pocházet od velkých externích kupců reklamy, včetně služby AdWords a dalších kupujících, kteří se účastní burzy nabídek v reálném čase.
Typy řádkových položek, o kterých článek pojednává
 • Řádkové položky s cílem zobrazování: Řádkové položky, které mají cíle zobrazování (uvedené v absolutních hodnotách nebo procentech): sponzorství, standardní, síť, hromadné nebo vlastní.
 • Řádkové položky bez cíle zobrazování: Řádkové položky, které konkurují na základě CPM, ale nemají cíle zobrazování (čili jejich cíle zobrazování jsou neomezené): priorita ceny, Ad Exchange a AdSense. 
 • Nezbytkové/Zaručené: Řádkové položky s prioritou 1–11 nebo s prioritou rovnou nebo vyšší (nižší číslo) než má řádková položka Ad Exchange nebo řádková položka s prioritou ceny.
 • Zbytkové: Řádkové položky bez cílů zobrazování, řádkové položky s prioritou 12–16 nebo řádkové položky s nižší prioritou (vyšší číslo) než má řádková položka Ad Exchange nebo řádková položka s prioritou ceny.

Přehled fungování dynamické alokace

Dynamická alokace je funkce služby Google Ad Manager, která službě Ad Exchange umožňuje konkurovat v reálném čase řádkovým položkám, které jsou ve službě Ad Manager nastaveny jako zbytkové nebo zaručené. Toto konkurování probíhá u každého zobrazení zvlášť. Inventář, o který se může soutěžit, můžete ovládat pomocí řádkových položek ve službě Ad Manager a pravidel v Ad Exchange. Protože je dynamická alokace aktivní pro celou síť, není potřeba měnit žádné konfigurace na úrovni sítě.

Pokud s vhodnou řádkovou položkou soutěží pouze zbytkové řádkové položky, služba Ad Exchange v reálném čase konkuruje nejvyšší CPM z řádkových položek, které nedosáhly svého cíle (absolutního nebo procentuálního).

Pokud máte několik řádkových položek AdSense nebo Ad Exchange, jejichž cílení se překrývá, může soutěžit pouze jedna z nich. Jestliže je pro řádkové položky Ad Exchange a AdSense nastavena stejná úroveň priority, služba Google Ad Manager vybere jednu z nich, která bude soutěžit. Výběr se provádí náhodně a nezohledňují se při něm historické hodnoty CPM, což může vést k horšímu než optimálnímu výtěžku ze zobrazení.

Pokud máte zaručené řádkové položky s vyšší prioritou (nižší nebo stejné číslo), než je priorita vhodné řádkové položky Ad Exchange nebo řádkových položek s prioritou ceny, může dynamická alokace ve službě Ad Exchange jako vyvolávací cenu nastavit dočasnou CPM. Tato dočasná CPM představuje náklady obětované příležitosti a vypočítá se tak, aby zajistila dostatečné zobrazování zaručené řádkové položky. Řádkové položky Ad Exchange nebo zbytkové řádkové položky tak mohou zobrazit reklamy, pokud zaplatí více, než jsou náklady obětované příležitosti spojené s nezobrazením zaručené řádkové položky.

Spustit související školení v Univerzitě pro majitele stránek (Výběr reklam)

Jak se určuje, zda reklamu zobrazí služba Ad Manager, nebo Ad Exchange

Pokud reklamní server na základě cílení a priority určí, že o zobrazení může soutěžit řádková položka Ad Exchange, provede služba Ad Manager níže uvedené kroky a na základě nich určí, zda se zobrazí řádková položka Ad Exchange, nebo řádková položka rezervovaná ve službě Ad Manager.

Proces dynamické alokace

Dynamic allocation illustration
1 Web požádá o reklamu.
2 Vaše sít vybere nejlepší kandidátskou zaručenou řádkovou položku a na základě jejího aktuálního průběhu zobrazování vypočítá dočasnou CPM.
3 Reklamní server vybere vhodnou zbytkovou řádkovou položku s nejvyšší CPM.
4 Zavolá se služba Ad Exchange a s cílem zjistit, zda nějaké reklamy dokážou překonat větší z hodnot dočasné CPM (2) a CPM zbytkové řádkové položky (3).
5 Zobrazí se řádková položka s nejvyšší CPM. Zaručená řádková položka je ve všech případech chráněna.

Krok 1: Výběr nejlepší zaručené řádkové položky Ad Manager, která se může zobrazit

Služba Ad Manager nejprve vybere nejlepší zaručenou řádkovou položku, která se může zobrazit. Výběr vychází z řady faktorů, které zahrnují prioritu řádkové položky a její zpoždění oproti plánu. Na základě logiky služby Ad Manager pro výběr reklam může být nejlepší řádkovou položkou Ad Manager, která se může zobrazit, například zaručená řádková položka s prioritou 8.

Nejlepší zaručenou řádkovou položku, kterou může Ad Manager zobrazit, budeme pro přehlednost nazývat řádková položka A. Služba Ad Manager za účelem optimalizace tržeb majitele stránek dynamicky vytvoří „dočasnou CPM“ (která představuje náklady obětované příležitosti). Vychází přitom z průběhu zobrazování řádkové položky A a z dat o historických cenových nabídkách služby Ad Exchange. Čím nižší má řádková položka index uspokojení (SI) (tzn. čím více zaostává oproti plánu), tím vyšší obecně bude dočasná CPM předaná službě Ad Exchange. Dynamická alokace na základě této dočasné hodnoty CPM řádkové položce A umožní soutěžit s vhodnými řádkovými položkami Ad Exchange a zbytkovými řádkovými položkami v kroku 2 níže.

Krok 2: Soutěžení s dalšími zdroji poptávky za účelem maximalizace výtěžku

Zbytkové řádkové položky s nižší prioritou a řádkové položky Ad Exchange o zobrazení nesoutěží v případě, že je lze využít pro řádkovou položku typu sponzorství s cílem 100 % nebo pro několik řádkových položek typu sponzorství, jejichž cíle v součtu přesahují 100 %. Služba Ad Manager může zbytkovým řádkovým položkám s nižší prioritou a řádkovým položkám Ad Exchange v soutěžení zabránit také v případě, že je řádková položka A zaručená a hrozí u ní, že by nemusela dosáhnout požadovaného cíle (například pokud se výrazně opožďuje oproti plánu).

Jinak služba Ad Manager posoudí zbytkové/nezaručené řádkové položky a řádkové položky Ad Exchange, které v daném zobrazení mohou zobrazit reklamy:

 • Pokud žádná vhodná doplňková řádková položka ani řádková položka Ad Exchange není k dispozici, zobrazí služba Ad Manager řádkovou položku A a zobrazení tím je dokončeno.
 • Pokud o zobrazení soutěží několik zbytkových řádkových položek a řádkových položek Ad Exchange, služba Ad Manager všechny vhodné zbytkové řádkové položky seřadí podle hodnoty CPM. Vybere zbytkovou řádkovou položku s nejvyšší hodnotou, kterou budeme pro přehlednost nazývat řádková položka B. Pokud řádková položka žádné nastavení Hodnota CPM nemá, služba Ad Manager namísto něj použije její CPM.
 • Ze vhodných řádkových položek Ad Exchange se vybere ta s nejvyšší prioritou (nejnižší číselnou hodnotou priority). Pokud má stejnou nejvyšší prioritu několik řádkových položek Ad Exchange, vybere služba Ad Manager jednu z nich.

Služba Ad Manager poté zavolá službu Ad Exchange (pomocí vybrané řádkové položky Ad Exchange), aby ověřila, zda může nabídnout cenu, která převyšuje dočasnou CPM řádkové položky A i hodnotu CPM řádkové položky B. Volání služby Ad Exchange znamená pouze to, že tato služba bude mít šanci konkurovat službě Ad Manager. Nemusí nutně znamenat, že se zobrazí reklama Ad Exchange (viz krok 3).

Krok 3: Určení, zda služba Ad Exchange zobrazí reklamu

Pokud služba Ad Manager v kroku 2 zavolá službu Ad Exchange, vhodné reklamy Ad Exchange soutěží s řádkovou položkou Ařádkovou položkou B na základě CPM. Nejnižší vyvolávací cenou je pro reklamy Ad Exchange vyšší z následujících hodnot: dočasná CPM zaručené řádkové položky A a hodnota CPM zbytkové řádkové položky B. (Z důvodu dalších konfigurací majitele stránek, jako jsou například pravidla, může být vyvolávací cena ještě vyšší.)

 • Pokud Ad Exchange nabídne více než vyvolávací cenu (minimálně maximum ze zbytkové hodnoty CPM z řádkové položky B a dočasné CPM ze zaručené řádkové položky A), zobrazí se reklama Ad Exchange.
  Reklama Ad Exchange vybraná k zobrazení se řídí případnými podmínkami preferovaných dohod nebo soukromých aukcí.
 • Pokud žádná vhodná reklama Ad Exchange vyvolávací cenu nepřekoná, vyplní služba Ad Manager zobrazení řádkovou položkou, která poskytla nejvyšší CPM v kroku 2, tj. buď řádkovou položkou A na základě její dočasné CPM, nebo zbytkovou řádkovou položkou B, která poskytla maximální CPM.

Při posuzování CPM reklamy Ad Exchange vycházíme z čisté částky CPM vyplacené majiteli stránek (tj. bereme v úvahu, že určitý podíl z příjmu obdrží služba Ad Exchange).

Příklad

Ve vaší síti je povolena dynamická alokace a používáte službu Ad Exchange s výchozím nastavením. Když na váš web zavítá nějaký návštěvník, bude se mu moci zobrazit řádková položka služby Ad Exchange a několik zaručených řádkových položek. Nejlepší zaručená řádková položka má prioritu 10. Při dynamické alokaci se služba Ad Manager podívá na všechny vhodné zaručené řádkové položky a vypočítá pro vítěze dočasnou CPM. Vítězná řádková položka se opožďuje oproti plánu. Dočasná CPM je vypočítána jako 6,50 $.

K dispozici jsou 2 zbytkové řádkové položky s CPM 3 $ a 5 $. Ad Manager do služby Ad Exchange odešle vyšší z hodnot dočasné CPM (6,50 $) a nejvyšší CPM vhodné zbytkové řádkové položky (5 $). Ukáže se, že ve službě Ad Exchange není žádná vhodná reklama s vyšší CPM než 6,50 $ a zobrazení tedy vyplní zaručená řádková položka.

Obecné poznámky o dynamické alokaci

 • Proces dynamické alokace chrání zobrazování zaručených řádkových položek tím, že dynamicky upravuje jejich dočasnou CPM. Zaručená řádková položka, která se opožďuje oproti plánu, proto zvítězí dostatečně často na to, aby splnila požadovaný cíl a nastavení rychlosti zobrazování. Pokud je dočasná CPM příliš vysoká, Ad Manager volání Ad Exchange vůbec neprovede. V přehledu příležitostí ve službě Ad Exchange proto počet soutěžících zobrazení někdy může být nižší než počet vhodných zobrazení.
 • Protože reklamy Ad Exchange soutěží se zbytkovými řádkovými položkami na základě CPM, proces dynamické alokace maximalizuje výtěžek majitele stránek bez ohledu na zdroj poptávky.
 • Dynamická aktivace konkurence mezi zaručenými řádkovými položkami Ad Manager a zbytkovými řádkovými položkami / reklamami Ad Exchange (pokud nabízejí dostatečně vysokou cenu) ve službě Ad Manager maximalizuje účinnost a zvyšuje výtěžek majitele stránek a hodnotu pro inzerenta v porovnání se statickou alokací nebo kaskádovým systémem.

Dodatek: S konfigurovatelnou prioritou

Pokud je vaše síť vhodná pro konfigurovatelnou prioritu a máte ji aktivovanou, lze u řádkových položek Ad Exchange a řádkových položek s prioritou ceny nastavit jakoukoliv prioritu. Pokud má řádková položka Ad Exchange nebo řádková položka s prioritou ceny vyšší prioritu než vybraná standardní řádková položka nebo řádková položka typu sponzorství, služba Ad Manager pro rezervační řádkovou položku dočasnou CPM nevypočítá. Jinak řečeno, řádkové položky s nižší prioritou (vyšším číslem), než má řádková položka Ad Exchange nebo řádková položka s prioritou ceny, jsou považovány za zbytkové a konkurují na základě ceny. 

Řádkové položky s prioritou ceny, které mají nastavenou vlastní prioritu, mohou změnit úroveň priority, při které jsou ostatní řádkové položky považovány za zbytkové nebo zaručené. Platí to však pouze v případě, že je pro zobrazení vhodná také řádková položka Ad Exchange nebo AdSense.

Pokud použijete konfigurovatelnou prioritu a přidělíte řádkovým položkám Ad Exchange nebo řádkovým položkám s prioritou ceny vyšší prioritu než standardním řádkovým položkám nebo řádkovým položkám typu sponzorství, dynamická alokace nebude moci zohlednit rychlost zobrazování řádkové položky, což může vést k problémům se zobrazováním standardních řádkových položek a řádkových položek typu sponzorství. Používání konfigurovatelných priorit spolu s dynamickou alokací proto nedoporučujeme. Zvyšuje to složitost v účtu.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?