Visa användarsäkerhetsinställningar och återkalla åtkomst

Den här funktionen är inte tillgänglig i den gamla kostnadsfria utgåvan av Google Apps.

Som administratör för organisationnes G Suite- eller Cloud Identity-tjänst kan du visa och hantera säkerhetsinställningarna för en viss användare på Googles administratörskonsol. Du kan även återkalla åtkomst till säkerhetsnycklar och tjänster från tredje part vid behov. I synnerhet kan du

Security settings overview

Så här får du åtkomst till en användares säkerhetsinställningar:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Klicka på Användare.
 3. Nu går det att visa statusen för registrering för tvåstegsverifiering i realtid genom att öppna avsnittet med användarlistan. Om du inte ser kolumnen registrering för tvåstegsverifiering klickar du på Mer Settings och väljer Välj kolumner.
 4. På undermenyn väljer du kolumnen Registrering för tvåstegsverifiering och klickar på Tillämpa.
  Uppgiften på sidan Användare visar om användaren har registrerats för tvåstegsverifiering eller inte.
 5. Klicka på den användare vars säkerhetsinställningar du vill få åtkomst till.
 6. Klicka på Säkerhet. Du kan behöva klicka på Visa mer för att se avsnittet Säkerhet.
Ta reda på om tvåstegsverifiering används

Ta reda på om användaren har aktiverat tvåstegsverifiering högst upp. Du kan inaktivera tvåstegsverifiering genom att klicka på Inaktivera tvåstegsverifiering.

Om tvåstegsverifiering har aktiverats finns säkerhetskopior av användarens verifieringskoder också tillgängliga och kan visas genom att du klickar på Visa säkerhetskopior av verifieringskoder. Mer information om hur du hjälper användare med dessa koder finns i Logga in med reservkoder. Om användaren måste endast använda en säkerhetsnyckel och använder säkerhetskopior av verifieringskoder visas fristperiodens längd här. Säkerhetskopiorna av verifieringskoderna kan bara användas till dess att fristperioden har löpt ut. Därefter måste användaren logga in med säkerhetsnyckeln.

Undersöka en användares lösenordssäkerhet

I det här avsnittet kan du verifiera användarens lösenordssäkerhet. Instruktioner för hur du ändrar lösenordskrav finns i Ställ in lösenordssäkerhet och återställning av användarlösenord.

Visa och återkalla åtkomst till säkerhetsnycklar till Google-konton

En säkerhetsnyckel är en liten fysisk enhet som används för inloggning. Du ansluter den till datorns USB-port eller till mobiltelefonen via Bluetooth (läs mer).

Visa de säkerhetsnycklar som användaren har registrerat. Mer information om att hjälpa användare med dessa nycklar finns i Lägga till en säkerhetsnyckel i Google-kontot.

Lägg till en säkerhetsnyckel för användaren genom att klicka på Lägg till ny nyckel. Användare som registreras på det här sättet behöver inte registrera sina telefonnummer när de registrerar sina säkerhetsnycklar.

Beställ en rabatterad säkerhetsnyckel genom att logga in med ditt Google-konto.

Om du avregistrerar en säkerhetsnyckel kan användaren inte använda den för tvåstegsverifiering. Om du vill återkalla en nyckel klickar du på Återkalla och sedan på OK. Administratörskonsolens granskningslogg lägger till ett inlägg varje gång du återkallar en säkerhetsnyckel.

Kräva användning av säkerhetsnyckel

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. På administratörskonsolens översikt öppnar du SäkerhetGrundinställningar.och sedan

  Om Säkerhet ska visas i översikten måste du kanske klicka på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Avancerade inställningar.
  I avsnittet Autentisering och under Välj tillåtna metoder för tvåstegsverifiering visas tre nya inställningar:
 4. Välj längden på registreringsperioden för nya användare för domänen. 

  När du tillämpar andra faktorer på en domän kan nya användare automatiskt placeras i en registreringsperiod från och med det datum då de först loggar in. De kan logga in utan en andra faktor tills dess att registreringsperioden för nya användare löper ut. När registreringsperioden har löpt ut måste användaren logga in med säkerhetsnyckeln eller en annan andra faktor.

  Välj hur många dagar du vill ange som registreringsperiod för nya användare. De nya användarna ska registrera sig för tvåstegsverifiering inom denna tidsram.

  Värden för registreringsperioden för nya användare: 

  1 dag
  1 vecka
  2 veckor
  1 månad
  3 månader
  6 månader
  Ingen (ingen registreringsperiod)

  Standardvärdet är Ingen (ingen registreringsperiod).

 5. Välj andra faktorer som ska aktiveras för domänen:
  Alla alternativ
  Enbart säkerhetsnyckel
 6. Välj längden på fristperioden för avstängning av tvåstegsverifiering för domänen. 

  När säkerhetskopior av verifieringskoder skapas för användare som enbart använder säkerhetsnycklar placeras de automatiskt inom en fristperiod för den tidslängd du väljer nedan. Säkerhetskopiorna av verifieringskoderna kan bara användas till dess att fristperioden har löpt ut. När fristperioden har löpt ut måste användaren logga in med säkerhetsnyckeln.

  Värden för fristperioden: 
  1 dag
  2 dagar
  5 dagar
  1 vecka

  Standardinställningen är en dag.

  Dessa användare uppmanas att registrera sig för tvåstegsverifiering i ett mellansidesmeddelande som innehåller datumet då fristperioden löper ut. 

  Om de inte har registrerat sig vid detta datum blir de utestängda.

  Obs! Om du tillämpar säkerhetsnycklar på domäner där Mindre säkra appar har aktiverats visas följande meddelande:
  För ökad säkerhet inaktiverar du Mindre säkra appar innan du tillämpar säkerhetsnycklar.

Vad händer om användarna tappar bort sina säkerhetsnycklar?

När användarna förlorar åtkomst till sina säkerhetsnycklar måste du bekräfta deras identiteter och sedan utfärda en tillfällig säkerhetskopia av en verifieringskod till dem. Med den kan de logga in på kontot en gång för att registrera en ny säkerhetsnyckel. När säkerhetskopior av verifieringskoder skapas för användare som enbart använder säkerhetsnycklar placeras de automatiskt i en fristperiod på en, två, fem eller sju dagar. Säkerhetskopiorna av verifieringskoderna kan bara användas till dess att fristperioden har löpt ut. När fristperioden har löpt ut måste användaren logga in med säkerhetsnyckeln.

Vad händer om jag tappar bort säkerhetsnyckeln?

Vi rekommenderar att du använder följande metoder för att förhindra att du blir utelåst från kontot:

 • Registrera minst två säkerhetsnycklar till kontot och förvara en på ett säkert ställe ifall du förlorar tillgång till den primära nyckeln.
 • Aktivera minst två administratörer på din domän. Den andra administratören kan öppna Användare > Användaruppgifter > Säkerhet > Visa verifieringskoder för säkerhetskopia > Skapa nya koder och ange en fristperiod för dig under vilken koder för säkerhetskopior godkänns. Om du inte har en andra administratör kontaktar du supporten för G Suite (enbart G Suite).

Tillgänglighet

Tillämpning av säkerhetsnyckel är enbart tillgängligt för G Suite Enterprise- och Cloud Identity-användare. Security Key Management är tillgängligt för användare av G Suite Business, G Suite Enterprise och Cloud Identity. 

Visa och återkalla applösenord

Här kan du se några applösenord som har skapats av användaren. Mer information om hur du hjälper användare att ställa in dessa lösenord finns i Logga in med applösenord.

Om du vill ta bort ett lösenord klickar du på Återkalla och sedan på OK.

Visa och återkalla auktoriserad åtkomst till användarens Google-konto

I det här avsnittet kan du se tjänster från tredje part som har åtkomst till användarens Google-konto. Mer information om hur du aktiverar den här typen av auktorisering finns i Hur behörig åtkomst fungerar.

I kolumnen Tjänst visas de appar som har fått åtkomst till dina användares Google-data. I kolumnen Åtkomstomfattning anges vilka användaruppgifter tjänsten har åtkomst till. Användare kan ge fullständig åtkomst eller åtkomst till specifik data i Google.

Om du vill återkalla åtkomst för en tjänst klickar du på Återkalla och OK. Du kan bara återkalla åtkomst för en tjänst efter att den har beviljats. Du kan inte blockera användares möjlighet att bevilja åtkomst för vissa appar i förebyggande syfte. Mer information om hur du hjälper användare att ta bort sina egna lösenord finns i Ta bort applösenord.

Inaktivera en inloggningsfråga tillfälligt

Om Google upptäcker att en obehörig person försöker få åtkomst till en användares konto visas en inloggningsfråga innan de beviljas åtkomst. Användaren måste verifiera sin identitet genom att ange en verifieringskod som Google har skickat till deras mobil eller genom att svara på någon annan fråga som endast den behöriga användaren kan besvara.

Klicka på Inaktivera inloggningsfråga om den behöriga användaren inte kan verifiera sin identitet. Inloggningsfrågan inaktiveras i 10 minuter så att användaren kan logga in.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?