Policyer för innehållshantering

YouTube jobbar för att hålla ekosystemet för innehållshantering rent, rättvist och fritt från otillåten användning. För att uppnå detta har vi skapat ett antal policyer som styr användningen av funktionerna som innehållshanterare har tillgång till i innehållshanteringssystemet. Det är innehållshanterarens ansvar att upprätthålla dessa policyer och standarder för sin innehållsägare.

Vad som händer om du bryter mot våra policyer för innehållshantering

Du förlorar åtkomst till CMS-funktioner

En partner som använder CMS-funktionerna på ett obehörigt eller otillåtet sätt förlorar åtkomst till funktionerna. Detta brukar vara tillfälligt under en bestämd tidsperiod som varierar beroende på policy. När det är möjligt varnas du när det finns risk för en överträdelse. Du får även ett e-postmeddelande om överträdelsen om du bryter mot någon policy. Din partneransvarige har information om specifika detaljer och nästa steg. Om du inte har en partneransvarig och vill veta mer om detta kan du kontakta supportteamet för innehållsskapare.

Upprepade och allvarliga överträdelser

Vi tar policyerna på största allvar. Strängare påföljder tillämpas för partner som begår upprepade eller allvarliga överträdelser av våra policyer. Sådana påföljder kan vara att förlora åtkomst till ytterligare CMS-funktioner, förlora åtkomst till specifika funktioner under längre perioder, eller att förlora åtkomst permanent till innehållshanteringssystemet och att avtal med YouTube sägs upp.

I vissa fall utfärdar vi en ”sista varning” om att följa våra policyer. Innehållshanterare som fått en officiell sista varning förlorar åtkomst till de flesta av CMS-funktionerna tills de har fått klartecken efter granskning om otillåten användning inom det påföljande året. Eventuella ytterligare överträdelser av våra policyer för innehållshantering under det påföljande året, samt underlåtelse att begära granskning om otillåten användning och få godkänt, kan medföra att deras avtal sägs upp.

Äganderätt till flera innehållsägare

Om du kontrollerar flera innehållshanterare på YouTube bör du tänka på att överträdelser som uppkommit för en innehållshanterare kan ge följder för alla innehållshanterare som du har äganderätt till. 

Allmänna policyer för innehållshantering

Dessa policyer gäller för alla partner med tillgång till YouTubes innehållshanteringssystem

Ansvar för kanaler
Det är innehållshanterarens ansvar att innehållet på alla kanaler som är länkade till innehållshanteringssystemet följer YouTubes innehållspolicyer och riktlinjer. Detta omfattar innehåll som laddas upp till både kanaler som ägs och drivs, och partnerkanaler. Om en innehållshanterares kanaler sägs upp eller förlorar behörighet att tjäna pengar på grund av policyöverträdelser, gäller påföljderna för partnerns samtliga innehållshanterarkonton.

Policykrav:

 • Innehållshanteraren måste se till att antalet otillåtna händelser på kanalnivå (t.ex. uppsägning och inaktivering av intäktsgenerering) är mindre än 50 olika händelser för varje 90-dagarsperiod, för alla konton som ägs och drivs samt innehållsägarens länkade konton.
 • Om antalet händelser överstiger den här gränsen förlorar innehållsägaren förmånen att länka kanaler tills det totala antalet sjunker under 50.

  Obs! Partner som fortsätter att samla på sig otillåtna händelser utöver de första 50 händelserna riskerar strängare påföljder.

Tips för att följa policyn:

 • Informera kanalerna du hanterar om YouTubes riktlinjer för communityn samt riktlinjerna för annonsvänligt innehåll och se till att de följer YouTubes användarvillkor.
 • Länka inte fler kanaler än du kan hantera till innehållsägarens konto.
 • Se till att det finns lämpliga granskningsprocesser för nya kanaler i innehållsägaren.
 • Om samma problem återkommer för vissa innehållsområden kan du försöka att fokusera på de saker som fungerar bra.
 • Om du har problem med att få länkade kanaler att följa policyn kan du kontakta din partneransvariga.

Du kan läsa mer om varningar om brott mot communityns riktlinjer och andra problem på kanalnivå i vårt hjälpcenter.

Policy för nya kanaler i nätverket
Innehållshanteraren förväntas ha en relation till en kanal innan den läggs till i nätverket. Innehållshanterare som till exempel lägger till innehållsskapare på oärligt vis eller på något sätt som inkluderar spam, eller som missbrukar sin behörighet för kanallänkning, riskerar att förlora åtkomst till CMS-funktioner.

Policykrav:

 • Innehållshanterare måste se till att ha över 90 % accepterade inbjudningar till kanallänkning varje månad.
 • Innehållshanterare som har mindre än 90 % accepterade inbjudningar förlorar åtkomst till kanallänkning under en månad.

Tips för att följa policyn:

 • Skicka dina inbjudningar tidigt i månaden. Då får innehållsskaparna gott om tid på sig att acceptera din inbjudan.
 • Skicka bara inbjudan till kanaler du känner till och som du har en affärsrelation med.
 • Kontakta innehållsskapare och påminn dem om att acceptera sina inbjudningar om det behövs.
Kringgående av system
Vi litar på att innehållshanterare hanterar rättigheter och innehåll för sina innehållsägare, åtgärdar problem i sina nätverk och använder YouTubes innehållshanteringssystem på ett ansvarsfullt sätt. Vårt förtroende omfattar även de funktioner som är inbyggda i YouTubes innehållshanteringssystem. Innehållshanterare som missbrukar dessa funktioner för att kringgå YouTubes etablerade system eller processer bryter mot detta förtroende och orsakar skada på hela YouTube-ekosystemet.

Policykrav:

 • Det är förbjudet för innehållshanterare att använda metoder för att försöka kringgå eller störa YouTubes system, processer eller policyer.
 • Överträdelse av denna policy anses vara allvarlig otillåten användning, och kan leda till att innehållsägarens alla kanaler sägs upp.

Exempel på policyöverträdelser:

 • Att använda innehållshanteringssystemet för att på felaktigt sätt tjäna pengar på innehåll som inte är kvalificerat för intäktsgenerering på YouTube. Detta inkluderar innehåll som bryter mot riktlinjerna för communityn och varumärken, samt innehåll som är förbjudet enligt tillämpliga lagar och förordningar.
 • Att lägga till din äganderätt manuellt till Content ID-tillgångar som du inte har immateriella rättigheter till, även tillfälligt.
 • Att ta till manuella Content ID-anspråk för att kringgå processen för lösning av bestridande av anspråk.
Policy för upphovsrättsvarningar vid innehållshantering
När en kanal får en upphovsrättsvarning tillämpas påföljder på kanalnivå. Partner bör undvika att samla på sig upphovsrättsvarningar för sina hanterade kanaler. Flera upphovsrättsvarningar innebär påföljder för innehållshanteraren, utöver de befintliga kanalvarningspolicyerna. Påföljder för partnervarningar begränsar åtkomsten till funktioner. Detta påverkar både innehållsägaren och associerade innehållsägare.

Policykrav:

Om en partner får tio upphovsrättsvarningar för sina hanterade kanaler under en 90-dagarsperiod är partnern föremål för ytterligare granskning, som kan innebära förlust av länkningsfunktion, förlust av videouppladdningsfunktion och uppsägning av partneravtal. En upphovsrättsvarning upphör efter 90 dagar. Den tas då bort från kanalen och från innehållsägarens totalsumma. YouTube förbehåller sig också rätten att utvärdera och hantera otillåten användning när som helst efter eget gottfinnande.

Tips för att följa policyn:

 • Var försiktig när du väljer nya kanaler att hantera. Undvik att lägga till kanaler som kan påverka ditt totala antal varningar negativt.
 • De flesta partner uppnår bäst resultat när antalet kanaler som ägs och drivs av en innehållsägare är under 120.
 • Informera kanalerna du hanterar om upphovsrätt och se till att de följer YouTubes policyer.
 • Ha en ordentlig intern kontroll när du ökar antalet kanaler du hanterar.
Du kan alltid se dina partnervarningar på ditt YouTube-konto. Om du anser att någon av de tillhörande upphovsrättsvarningarna är ogiltig kanske du vill läsa mer om hur du bestrider anmälan eller begär återtagande av anspråk.
Mer information om upphovsrättsvarningar hittar du i vårt hjälpcenter.

Policyer för Content ID

Dessa policyer gäller för partner med tillgång till Content ID-matchningssystemet. Du kan läsa mer om kvalificering till Content ID i vårt hjälpcenter.

Policy för Content ID-referenser
Innehållshanterare får endast tillhandahålla referensfiler som är lämpliga för Content ID-matchning. Ogiltiga referenser är skadliga både för innehållsskapare och YouTubes ekosystem för rättighetshantering. Du kan läsa mer om vilket innehåll som är kvalificerat för Content ID i vårt hjälpcenter.

Policykrav:

 • Alla innehållshanterare måste se till att mängden ogiltiga Content ID-referenser är < 1 % av innehållsägarkatalogen, och inte överstiger 500 ogiltiga referenser inom en 30-dagarsperiod.
 • För innehållsägare som överstiger detta kan referensleverans inaktiveras eller spärras.
Policy för manuella Content ID-anspråk
Med manuella anspråk kan innehållsägare manuellt göra anspråk på videor som innehåller deras material om anspråk inte redan har gjorts av Content ID-systemet. Endast utvalda partner som har visat att de verkligen behöver det har möjlighet att göra manuella anspråk. För att säkerställa ett hälsosamt och rättvist ekosystem som stämmer överens med YouTubes fyra friheter har vi strikta regler för tillåten användning av den här funktionen.

Begränsningar för hur du gör anspråk på innehåll:

 • Du måste genomföra en mänsklig granskning av användarinnehåll innan du skickar in ett manuellt anspråk.
  • Det är inte tillåtet att automatisera den manuella anspråksprocessen.
 • Alla tillgångar som används vid manuella anspråk måste ha utförlig metadata som kan läsas av en människa samt giltigt referensinnehåll. 
  • Det enda undantaget är om referensmaterialet för innehållet med anspråk inte lämpar sig för matchning och/eller inte är tillåtet enligt vår referenspolicy. 
  • För dessa tillgångar krävs inga referenser, men alla anspråk måste vara för samma specifika innehåll och noggrant beskrivas i metadatan (t.ex. inga kombinerade eller allomfattande tillgångar).
 • Tillgångar som används vid manuella anspråk måste korrekt återspegla omfattningen av ditt ägarskap.
  • Om du till exempel sänder regionalt och gör anspråk på licensierat innehåll som har laddats upp på nytt kan du inte använda manuella anspråk för att tillämpa en global blockeringspolicy om du inte har globala rättigheter till innehållet.
  • Dessutom kan sändare ha rätt att visa licensierat innehåll i en region, men det innebär inte alltid att de har rätt att göra anspråk på videor som innehåller deras material i den regionen.
 • Alla manuella anspråk måste ha exakta tidsstämplar som visar var i videon innehållet som anspråket gäller finns. 
  •  Separata matchningssegment måste specificeras med diskreta tidsstämplar.
  • Att medvetet eller upprepade gånger tillhandahålla vilseledande tidsstämplar kan ses som en allvarlig överträdelse av vår policy.
 • För manuella anspråk på ljud som bara förekommer i en väldigt liten del av en video kan policyn för intäktsgenerering inte användas. Dock kan du fortfarande i allmänhet tillämpa policyerna spåra eller blockera på all användning av ditt innehåll.
  • ​Partner får räkna med den totala längden på alla tidsstämplade segment från en enskild tillgång vid ett manuellt ljudanspråk.
  • Undantag utgörs till exempel av situationer där videon med anspråk består av enskilda eller samlade korta klipp som framför allt innehåller ljud. Det kan exempelvis vara:
   • topp 10-listor med musik eller ljudinnehåll
   • samlingar av korta klipp från musikfokuserade sociala medieappar
 • För manuella anspråk på oavsiktligt bruk av ljudinnehåll får policyn för intäktsgenerering inte användas, men det går i allmänhet att tillämpa policyerna spåra eller blockera på all användning av ditt innehåll.
  • ​I samband med denna policy definierar vi oavsiktlig användning som tillfällen där
   • ​innehållet inte lades till i videon av innehållsskaparen
   • OCH innehållsskaparen inte interagerar med innehållet i fråga.
  • Några exempel på oavsiktlig användning är:
   • en tv som hörs från ett annat rum hos innehållsskaparens hem eller arbetsplats
   • musik från en passerande bil
  • Exempel där användningen inte ses som oavsiktlig är:
   • att dansa till, eller att sjunga eller spela med i musiken
   • innehåll som läggs till under efterproduktion eller med redigeringsprogramvara
   • bakgrundsmusik på en plats där innehållsskaparen bestämmer vad som ska spelas upp, eller om avsikten med videon är att spela in ljudet, till exempel vid en konsert

Begränsningar för vilket innehåll du kan göra anspråk på:

 • Gör endast anspråk på videor med upphovsrättsskyddat innehåll som du äger själv.
  • Gör inte manuella anspråk på innehåll som inte finns med i videon.
  • Använd inte manuella anspråk för att hantera problem gällande varumärken, sekretess eller annat som inte rör upphovsrätt. 
  • Att missbruka funktionen för manuella anspråk i syfte att censurera innehåll kan leda till omedelbar och/eller permanent borttagning av funktionen samt andra påföljder.
 • Gör inte manuella anspråk på innehåll som har en policy för intäktsgenerering som bryter mot YouTubes riktlinjer för communityn eller varumärkessäkerhet.
  • Detta kan ses som en överträdelse av vår policy för kringgående av system. Läs mer här.
 • Gör inte manuella anspråk på videor om en tillgång redan har gjort anspråk på samma innehåll.
  • Detta omfattar att göra manuellt anspråk på videor där ett bestridande har godkänts för samma innehåll.
  • Att manuellt skapa dubbla, konkurrerande anspråk kan ses som en uppenbar överträdelse av vår policy för kringgående av system. 
 • Använd inte manuella anspråk för att skapa ogiltiga arrangemang för intäktsdelning bland befintliga anspråk på videon.
  • Detta kan ses som en uppenbar överträdelse av vår policy för kringgående av system.
   
Content ID och politisk censur
Det är inte tillåtet att använda Content ID för politisk censur på YouTube. Försök till detta kan resultera i uppsägning av innehållshanterarens hela innehållsägarkatalog.

Tips för att undvika problem:

 • Håll koll på dina anspråk av typen ”blockera endast” och rapportera eventuella problem direkt till din partneransvarige.
Policy för manuella Content ID-åtgärder
Content ID bygger på ett antal manuella granskningsåtgärder från innehållshanterare. Exempel på åtgärder:
 • att lösa oklara ägarskap av tillgångar, anspråk och referensmaterial
 • att lösa potentiella och bestridda upphovsrättsanspråk mot uppladdade videor för korrekthet vad gäller teknik, juridik och licens

Policykrav

 • Manuella åtgärder kräver mänsklig granskning. De kan inte automatiseras eller skriptas på något sätt utan föregående godkännande från YouTube.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?