Policyer för innehållshantering

YouTube jobbar för att hålla ekosystemet för innehållshantering rent, rättvist och fritt från otillåten användning. För att uppnå detta har vi skapat ett antal policyer som styr användningen av funktionerna som innehållshanterare har tillgång till i innehållshanteringssystemet. Det är innehållshanterarens ansvar att upprätthålla dessa policyer och standarder för sin innehållsägare.

Vad som händer om du bryter mot våra policyer för innehållshantering

Du förlorar åtkomst till CMS-funktioner

En partner som använder CMS-funktionerna på ett obehörigt eller otillåtet sätt förlorar åtkomst till funktionerna. Detta brukar vara tillfälligt under en bestämd tidsperiod. Vi kan även tillfälligt begränsa din åtkomst till CMS-funktioner för att förhindra akuta hot mot ekosystemet för innehållshantering. Hur lång tid det dröjer innan en partner får tillbaka åtkomsten till en funktion beror på ett antal faktorer, till exempel hur allvarlig överträdelsen är, orsaken till överträdelsen, effekten på en partners verksamhet och partnerns historik gällande överträdelser. Din partneransvarige har information om specifika detaljer och nästa steg. Om du inte har en partneransvarig och vill veta mer om detta kan du kontakta supportteamet för kreatörer.

Content ID och officiella anmärkningar

Content ID är ett kraftfullt verktyg som kan orsaka stor skada om det används på ett felaktigt sätt. Innehållshanterare som inte följer våra Content ID-policyer kan få officiella anmärkningar om YouTube bedömer att deras felaktiga användning av Content ID är vårdslös, avsiktlig eller skadlig. Officiella anmärkningar kan påverka möjligheten för företag att kvalificera sig för vissa program och CMS-funktioner på YouTube. Därför är det viktigt att du har tillräckliga interna kvalitetskontroller för att se till att våra Content ID-policyer följs.

Upprepade och allvarliga överträdelser

Vi tar policyerna på största allvar. Strängare påföljder tillämpas för partner som begår upprepade eller allvarliga överträdelser av våra policyer. Sådana påföljder kan vara att förlora åtkomst till ytterligare CMS-funktioner, förlora åtkomst till specifika funktioner under längre perioder, eller att förlora åtkomst permanent till innehållshanteringssystemet och att avtal med YouTube sägs upp.

I vissa fall utfärdar vi en ”sista varning” om att följa våra policyer. Innehållshanterare som fått en officiell sista varning förlorar åtkomst till de flesta av CMS-funktionerna tills de har fått klartecken efter granskning om otillåten användning inom det påföljande året. Eventuella ytterligare överträdelser av våra policyer för innehållshantering under det påföljande året, samt underlåtelse att begära granskning om otillåten användning och få godkänt, kan medföra att deras avtal sägs upp.

Äganderätt till flera innehållsägare

Om du kontrollerar flera innehållshanterare på YouTube bör du tänka på att överträdelser som uppkommit för en innehållshanterare kan ge följder för alla innehållshanterare som du har äganderätt till. 

Allmänna policyer för innehållshantering

Dessa policyer gäller för alla partner med tillgång till YouTubes IHS

Policy för ansvar för kanaler

Det är innehållshanterarens ansvar att alla länkade kanaler följer YouTubes innehållspolicyer och riktlinjer. Detta omfattar innehåll som laddas upp till både kanaler som ägs och drivs, och partnerkanaler. 

Policykrav

 • Innehållshanterare får ha högst 30 otillåtna händelser (till exempel uppsägningar, avstängningar eller inaktiverad intäktsgenerering) under en 90-dagarsperiod. Den här policyn gäller både kanaler som du är och inte är partner med. 
 • Innehållshanterare får ha högst tio otillåtna kanalhändelser på konton som inte är partner under en 90-dagarsperiod.

Överträdelser av policy

Om gränsen överskrids räknas det som en överträdelse av policyn. Den första överträdelsen under en 90-dagarsperiod leder till en månads avstängning. Du kan inte skapa eller länka nya kanaler till Innehållshanteraren när du är avstängd. 

Den andra överträdelsen under en 90-dagarsperiod leder till två månaders avstängning. Den tredje och sista överträdelsen ger påföljd, till exempel långsiktig avstängning eller uppsägning av dina avtal med YouTube.

Tips för att följa policyn

Policy för nya kanaler i nätverket
Innehållshanteraren förväntas ha en relation till en kanal innan den läggs till i nätverket. Innehållshanterare som till exempel lägger till kreatörer på oärligt vis eller på något sätt som inkluderar spam, eller som missbrukar sin behörighet för kanallänkning, riskerar att förlora åtkomst till CMS-funktioner.

Policykrav:

 • Innehållshanterare måste se till att ha över 90 % accepterade inbjudningar till kanallänkning varje månad.
 • För innehållshanterare som har mindre än 90 % accepterade inbjudningar kan kanalinbjudningar inaktiveras i en månad för alla innehållsägarens kanaler.

Tips för att följa policyn:

 • Skicka dina inbjudningar tidigt i månaden. Då får kreatörerna gott om tid på sig att acceptera din inbjudan.
 • Skicka bara inbjudan till kanaler du känner till och som du har en affärsrelation med.
 • Kontakta kreatörer och påminn dem om att acceptera sina inbjudningar om det behövs.
Policy för kringgående av system
Vi litar på att innehållshanterare hanterar rättigheter och innehåll för sina innehållsägare, åtgärdar problem i sina nätverk och använder YouTubes IHS på ett ansvarsfullt sätt. Vårt förtroende omfattar även de funktioner som är inbyggda i YouTubes IHS. Innehållshanterare som missbrukar dessa funktioner för att kringgå YouTubes etablerade system eller processer bryter mot detta förtroende och orsakar skada på hela YouTube-ekosystemet.

Policykrav:

 • Det är förbjudet för innehållshanterare att använda metoder för att försöka kringgå eller störa YouTubes system, processer eller policyer.
 • Överträdelse av denna policy anses vara allvarlig otillåten användning, och kan leda till att innehållsägarens alla kanaler sägs upp.

Exempel på policyöverträdelser:

 • Att använda innehållshanteringssystemet för att på felaktigt sätt tjäna pengar på innehåll som inte är kvalificerat för intäktsgenerering på YouTube. Detta inkluderar innehåll som bryter mot riktlinjerna för communityn och varumärken, samt innehåll som är förbjudet enligt tillämpliga lagar och förordningar.
 • Att lägga till din äganderätt manuellt till Content ID-tillgångar som du inte har immateriella rättigheter till, även tillfälligt.
 • Att ta till manuella Content ID-anspråk för att kringgå processen för lösning av bestridande av anspråk.
Policy för upphovsrättsvarningar vid innehållshantering
När en kanal får en upphovsrättsvarning tillämpas påföljder på kanalnivå. Partner bör undvika att samla på sig upphovsrättsvarningar för sina hanterade kanaler. Flera upphovsrättsvarningar innebär påföljder för innehållshanteraren, utöver de befintliga kanalvarningspolicyerna. Påföljder för partnervarningar begränsar åtkomsten till funktioner. Detta påverkar både innehållsägaren och associerade innehållsägare.

Policykrav:

Om en partner får tio upphovsrättsvarningar för sina hanterade kanaler under en 90-dagarsperiod är partnern föremål för ytterligare granskning, som kan innebära förlust av länkningsfunktion, förlust av videouppladdningsfunktion och uppsägning av partneravtal. En upphovsrättsvarning upphör efter 90 dagar. Den tas då bort från kanalen och från innehållsägarens totalsumma. YouTube förbehåller sig också rätten att utvärdera och hantera otillåten användning när som helst efter eget gottfinnande.

Tips för att följa policyn:

 • Var försiktig när du väljer nya kanaler att hantera. Undvik att lägga till kanaler som kan påverka ditt totala antal varningar negativt.
 • De flesta partner uppnår bäst resultat när antalet kanaler som ägs och drivs av en innehållsägare är under 120.
 • Informera kanalerna du hanterar om upphovsrätt och se till att de följer YouTubes policyer.
 • Ha en ordentlig intern kontroll när du ökar antalet kanaler du hanterar.
Du kan alltid se dina partnervarningar på ditt YouTube-konto. Om du anser att någon av de tillhörande upphovsrättsvarningarna är ogiltig kanske du vill läsa mer om hur du bestrider anmälan eller begär återtagande av anspråk.
Mer information om upphovsrättsvarningar hittar du i vårt hjälpcenter.
Policy för ansvar för åtkomst och förvärv
I syfte att upprätthålla ett säkert och hälsosamt ekosystem kan YouTube begränsa, stänga av eller avsluta CMS-konton som tros ha utsatts för okänd eller otillåten åtkomst. 
 • Innehållshanteraren har ansvar för alla åtgärder som vidtas med ett CMS-konto.
  • Se till att det finns lämplig övervakning av de anställdas åtkomst och efterlevnad av våra policyer. Företag är ansvariga för sina anställdas aktiviteter.
  • Den här policyn gäller även tredjepartsföretag som anlitas för att hantera ett CMS-konto.
 • Det är strängt förbjudet att ge någon tredje part som inte är godkänd eller partner åtkomst till ditt CMS-konto mot kompensation eller annan vinst.
  • Det är inte tillåtet att hyra ut, leasa eller sälja åtkomst till CMS-kontot.
  • Om du samarbetar med tredje part för att hantera ditt CMS-konto måste den tredje parten ha ett partneravtal direkt med oss. 
  • Du får inte ge åtkomst till ditt CMS-konto åt företag (eller anslutna individer) som har kopplingar till otillåten användning.
  • Om YouTube upptäcker att en part som inte är godkänd eller partner har haft åtkomst till ditt CMS-konto kan det leda till påföljder. YouTube kan till exempel återkalla en individs åtkomst eller säga upp berörda avtal.
Som innehållshanterare måste du meddela YouTube om du förvärvas av ett annat företag. Om du köper ett annat företag med CMS-åtkomst ska du också meddela detta till YouTube. Det ska göras senast 30 dagar efter köpet.
Policy för musikpartnervärd
Innehåll som inte är musik måste i huvudsak vara relaterat till befintliga musiktillgångar i kontot.
 • Artistintervjuer kan till exempel anses vara i huvudsak relaterade.
 • Musikpartner med innehåll som inte är musik bör diskutera möjliga lösningar med sin partneransvariga för att undvika förlust av funktioner, som möjligheten att länka kanaler.

Policyer för Content ID

Dessa policyer gäller för partner med tillgång till Content ID-matchningssystemet. Du kan läsa mer om kvalificering till Content ID i vårt hjälpcenter.

Policy för innehåll som är kvalificerat för Content ID
Matchningssystemet Content ID är ett kraftfullt verktyg för att hantera rättigheter på YouTube. Verktyget är både komplext och känsligt och innehåll måste därför uppfylla vissa krav för att kunna användas som referens. Det är ditt ansvar att uppfylla de här kraven och se till att referenserna endast gör anspråk på videor med innehåll som är din immateriella egendom.

Policykrav

 • Du måste ha exklusiva rättigheter till materialet i referensfilen i de regioner där du gör anspråk på äganderätten.
  • Exempel på innehåll som inte får användas som referens:
   • Innehåll som inte är exklusivt licensierat från en tredje part, till exempel regionala sändningar av större sportevenemang.
   • Innehåll som släppts med Creative Commons eller liknande fria/öppna licenser.
   • Videomaterial, inspelningar eller kompositioner som är allmän egendom.
   • Klipp från andra källor som används enligt principerna för tillåten användning.
   • Innehåll som säljs eller licensieras till företag i större volymer för användning i andra verk, till exempel produktionsmusik.
 • Alla referensfiler måste vara tillräckligt originella för att uppnå korrekt matchning.
  • Exempel på innehåll som inte får användas som referens:
   • Karaokeinspelningar, remastrat material och ljudimiterande inspelningar.
   • Ljudeffekter, ljudunderlager eller produktionsloopar.
   • Ljudinspelningar av innehåll som är allmän egendom och som liknar andra ljudinspelningar av innehållet, till exempel klassisk musik.
 • Alla referensfiler ska representera ett stycke immateriell egendom.
  • Exempel på innehåll som inte får användas som referens:
   • Samlingar som består av låtar eller korta videor.
   • Mashups eller oavbrutna dj-mixer.
   • Nedräkningslistor eller ljudinspelningar av hela album.
 • Alla referensfiler som används för intäktsgenerering av innehåll måste följa YouTubes innehållspolicyer.

Särskilda riktlinjer för tv-spelsinnehåll

 • Endast tv-spelsutgivare får tillhandahålla referenser för tv-spelsinnehåll eller originalsoundtrack från tv-spel. 
  • Originalsoundtrack från tv-spel är ljudinspelningar som skapats främst för användning i tv-spel, inte spår som licensierats för att ingå i spelet.
  • Den här policyn gäller även video på begäran av livestreamat tv-spelsinnehåll. 
   • Skydda innehållet genom att använda Copyright Match Tool eller manuella anspråk.
 • Alla ljudinspelningstillgångar för coverversioner av originalsoundtrack från tv-spel måste tillämpa en policy som gör att anspråk skickas till granskning.
  • För den här typen av tillgångar kan melodimatchning av inbäddade kompositioner leda till många felaktiga anspråk som inte stämmer med vad tv-spelsutgivaren vill.
Policy för Content ID-referenser
Innehållshanterare får endast tillhandahålla referensfiler som är lämpliga för Content ID-matchning. Ogiltiga referenser är skadliga både för kreatörer och YouTubes ekosystem för rättighetshantering. Du kan läsa mer om vilket innehåll som är kvalificerat för Content ID i vårt hjälpcenter.

Policykrav:

 • Alla innehållshanterare måste se till att mängden ogiltiga Content ID-referenser är < 1 % av innehållsägarkatalogen, och inte överstiger 500 ogiltiga referenser inom en 30-dagarsperiod.
 • För innehållsägare som överstiger detta kan referensleverans inaktiveras eller spärras.
Policy för manuella Content ID-anspråk

Om manuella anspråk

Med manuella anspråk kan innehållshanterare manuellt göra anspråk på videor som innehåller deras material. Funktionen ska bara användas för att täcka in glapp i anspråkshanteringen där innehåll som är kvalificerat för Content ID inte automatiskt görs anspråk på. Om en typ av innehåll inte är kvalificerat för Content ID ska du inte göra anspråk på det manuellt.


Endast partner som har visat att de verkligen behöver det har möjlighet att göra manuella anspråk. För att säkerställa ett hälsosamt och rättvist ekosystem som stämmer överens med YouTubes fyra friheter har vi strikta regler för användning av den här funktionen.

Begränsningar för vilket innehåll du kan göra anspråk på

 Begränsning  Detaljer
Gör endast anspråk på videor med upphovsrättsskyddat innehåll som du äger själv. Gör endast anspråk på innehåll som finns med i den uppladdade videon.

Gör inte anspråk manuellt på innehåll, eller delar av innehåll, som du inte äger.


Att missbruka funktionen för manuella anspråk i syfte att censurera innehåll kan leda till omedelbar eller permanent borttagning av funktionen samt andra påföljder.

Gör endast anspråk manuellt på innehåll som kan omfattas av Content ID-matchning.
 
Matchningssystemet Content ID har endast stöd för anspråk på ljud, bildmaterial och melodier som matchar en innehållsleverantörs video och referensinnehåll från partner. Alla manuella anspråk måste göras i enlighet med den här huvudfunktionen.

Gör inte manuella anspråk på videor utifrån miniatyrer eller stillbilder.


Använd inte manuella anspråk för att hantera problem gällande varumärken, integritet eller annat som inte rör upphovsrätt. 

Gör inte manuella anspråk på videor som innehåller skildringar av upphovsrättsskyddade karaktärer som skapats av innehållsleverantören.

Gör inte manuella anspråk på tittares inspelningar av liveevenemang (som pjäser, ståuppkomik eller sport), om du inte äger rättigheterna till inspelningen i fråga eller är en musikutgivare som gör anspråk på en musikkomposition. 

Content ID stöder endast rättighetshantering för musikkompositioner, inte andra typer av skrivna eller manusförfattade verk. 

För andra användningsfall rekommenderar vi att skicka en juridisk begäran om borttagning eller ett integritetsklagomål.

Gör inte manuella anspråk på videor om en tillgång redan har gjort anspråk på samma innehåll. Detta omfattar att göra manuellt anspråk på videor där ett bestridande har godkänts för samma innehåll.

Att manuellt skapa dubbla, konkurrerande anspråk kan ses som en uppenbar överträdelse av vår policy för kringgående av system. 
Använd inte manuella anspråk för att skapa ogiltiga arrangemang för intäktsdelning bland befintliga anspråk på videon. Brott mot den här policyn kan ses som en uppenbar överträdelse av vår policy för kringgående av system.
Gör inte manuella anspråk på videor om din äganderätt är, eller bör vara, inbäddad i andra tillgångar. Gör inte ett kompositionsanspråk manuellt på ett segment i en video om det redan finns ett anspråk på det från en ljudinspelningstillgång som innehåller din komposition. Ägandeskap till en komposition bör vara inbäddad i ljudinspelningar när det är möjligt.

Begränsningar för hur du gör anspråk på innehåll

Begränsning Detaljer
Du måste genomföra en manuell granskning av innehållet innan du skickar in ett manuellt anspråk.
 
Det är inte tillåtet att automatisera den manuella anspråksprocessen. Se policyn för manuella åtgärder.
Alla tillgångar som används vid manuella anspråk måste ha utförlig metadata som kan läsas av en människa samt giltigt referensinnehåll. Det enda undantaget är om referensmaterialet för innehållet med anspråk inte lämpar sig för matchning eller inte är tillåtet enligt vår referenspolicy. 

För dessa tillgångar krävs inga referenser, men alla anspråk måste vara för samma specifika innehåll och noggrant beskrivas i metadatan (t.ex. inga kombinerade eller allomfattande tillgångar).

Tillgångar som används vid manuella anspråk måste korrekt återspegla omfattningen av ditt ägarskap. Om du till exempel sänder regionalt och gör anspråk på licensierat innehåll som har laddats upp på nytt kan du inte använda manuella anspråk för att tillämpa en global blockeringspolicy om du inte har globala rättigheter till innehållet.

Dessutom kan sändare ha rätt att visa licensierat innehåll i en region, men det innebär inte alltid att de har rätt att göra anspråk på videor som innehåller det materialet i den regionen.
Alla manuella anspråk måste ha exakta tidsstämplar som visar var i videon innehållet som anspråket gäller finns. Separata matchningssegment måste specificeras med diskreta tidsstämplar.

Att medvetet eller upprepade gånger tillhandahålla vilseledande tidsstämplar kan ses som en allvarlig överträdelse av vår policy.
Gör inte manuella anspråk på innehåll som har en policy för intäktsgenerering som bryter mot YouTubes riktlinjer för communityn eller varumärkessäkerhet. Detta kan ses som en överträdelse av vår policy för kringgående av system. Läs mer här.
För manuella anspråk på ljudinnehåll som bara förekommer i en liten del av en video kan policyn för intäktgenereringen enbart användas under väldigt begränsade omständigheter. I allmänhet kan manuella anspråk på korta ljudsegment enbart använda en blockerings- eller spårningspolicy, såvida innehållet med anspråk inte
​är del av en samlingsvideo, musiknedräkning eller utmaning med musiktema
 • är del av intro- eller outromusik som används för att göra en kanal till ett varumärke
 • ingår i en video som redan har ett befintligt, giltigt Content ID-anspråk med en policy för intäktsgenerering
 • ingår i en video som laddats upp på en officiell artistkanal som representeras av anmälaren
 • utgör större delen av videon.
För manuella anspråk på oavsiktlig användning av ljudinnehåll får policyn för intäktsgenerering inte användas, men det går i allmänhet att tillämpa policyerna spåra eller blockera på all användning av ditt innehåll. I samband med denna policy definierar vi oavsiktlig användning som tillfällen där:
 • innehållet inte lades till i videon av kreatören OCH
 • kreatören inte interagerar med innehållet i fråga.

Några exempel på oavsiktlig användning är

 • en tv som hörs från ett annat rum hos kreatörens hem eller arbetsplats
 • musik från en passerande bil.

Exempel där användningen inte ses som oavsiktlig är

 • sång, dans eller spel till musiken
 • innehåll som läggs till under efterproduktion eller med redigeringsprogramvara
 • bakgrundsmusik på en plats där kreatören bestämmer vad som ska spelas upp, eller om avsikten med videon är att spela in ljudet, till exempel vid en konsert

Content ID och blockera kritiskt innehåll manuellt

Det är inte tillåtet att vidta manuella åtgärder i Content ID i syfte att blockera kritiskt innehåll på YouTube. Vidta inte en manuell åtgärd i Content ID för att blockera innehåll som 1) kritiserar dig eller de kunder du representerar och 2) som innefattar utdrag från ditt upphovsrättsskyddade material.
 • ”Kritiskt” innebär att syftet med att använda innehållet är att kritisera och/eller skildra innehållet, dess ämnen, kreatörer eller dess rättighetsinnehavare på ett negativt eller föga smickrande sätt.
 • ”Manuella åtgärder” inbegriper, men är inte begränsade till, att tillämpa ett manuellt anspråk eller ändra policyn för ett befintligt anspråk för att blockera det.
 • Om du anser att innehållet har gjort intrång i ditt upphovsrättsskyddade material kan du skicka en begäran om borttagning i enlighet med DMCA i stället.
 • Om din begäran om borttagning i enlighet med DMCA avvisas kan du fortfarande inte vidta några manuella åtgärder för att göra anspråk på innehållet. Detta omfattar, men är inte begränsat till, att lägga till ett manuellt anspråk och att tillämpa en blockeringspolicy för innehållet.
Content ID och politisk censur
Att använda Content ID för att blockera politiskt innehåll som du inte äger rättigheterna till är en särskilt allvarlig överträdelse som inte är tillåtet på YouTube. Försök till detta kan resultera i uppsägning av innehållshanterarens hela innehållsägarkatalog.

Tips för att undvika problem:

 • Håll koll på dina anspråk av typen ”blockera endast” och rapportera eventuella problem direkt till din partneransvarige.
Policy för manuella Content ID-åtgärder
Content ID bygger på ett antal manuella granskningsåtgärder från innehållshanterare. Sådana åtgärder omfattar men är inte begränsade till:
 • att lösa oklara ägarskap av tillgångar och referensmaterial
 • att granska potentiella och bestridda upphovsrättsanspråk

Policykrav

 • Manuella åtgärder kräver mänsklig granskning och de får inte automatiseras eller skriptas på något sätt.
 • Alla manuella åtgärder, t.ex. att bekräfta potentiella eller bestridda anspråk, måste
  • korrekt återspegla omfattningen av ditt ägarskap
  • följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser
  • följa alla YouTube-policyer, till exempel behörighetskraven för intäktsgenerering.

Begränsningar

 • Vidta inte en manuell åtgärd i Content ID för att blockera innehåll som 1) kritiserar dig eller de kunder du representerar och 2) som innefattar utdrag från ditt upphovsrättsskyddade material.
  • ”Kritiskt” innebär att syftet med att använda innehållet är att kritisera och/eller skildra innehållet, dess ämnen, kreatörer eller dess rättighetsinnehavare på ett negativt eller föga smickrande sätt.
  • ”Manuella åtgärder” inbegriper, men är inte begränsade till, att tillämpa ett manuellt anspråk eller ändra policyn för ett befintligt anspråk för att blockera det.
  • Skicka in en begäran om borttagning i enlighet med DMCA om du anser att innehållet gör intrång i ditt upphovsrättsskyddade material.
  • Om din begäran om borttagning i enlighet med DMCA avvisas och du blir ombedd att överväga undantag till upphovsrätten kan du fortfarande inte vidta några manuella åtgärder för att göra blockeringsanspråk på innehållet. Detta omfattar, men är inte begränsat till, att lägga till ett manuellt anspråk och att tillämpa en blockeringspolicy för innehållet.
Policy för ansvarsfull tillgångshantering i Content ID
Felaktiga, oläsbara eller dubbletter av tillgångar kan orsaka problem i Content ID-systemet. YouTube förväntar sig därför att innehållshanterare förvaltar sina tillgångar på ett ansvarsfullt sätt. Innehållshanterare som inte hanterar tillgångar på ett ansvarsfullt sätt kan förlora åtkomsten till CMS-funktioner eller drabbas av andra påföljder.

Policykrav

 • Alla tillgångar måste ha utförlig och konsekvent metadata som kan läsas av en människa.
  • Innehållsleverantörer måste få tillräcklig information så att de förstår vilket innehåll ett anspråk gäller och vem ägaren till innehållet är. Minimikraven för metadata som måste inkluderas beror på vilken typ av innehåll det är:
   • Ljudinspelning eller musikvideo: inkludera ISRC-nummer, titel, artist och skivbolag.
   • Musikkomposition: inkludera titel och upphovsman.
   • Tv-avsnitt: inkludera tv-seriens titel och antingen avsnittets titel eller nummer.
   • Film: inkludera filmens titel och regissörer.
   • Sportsändning: inkludera konkurrentens eller lagets namn och datum för händelsen.
   • Andra webbtillgångar: tillhörande referensinnehåll ska beskrivas korrekt.
  • Det är musikpartners ansvar att metadatan som anges är korrekt så att innehåll levereras som det ska och omslagsbilder kan skapas.
  • Om du anger metadata som inte uppfyller våra kvalitetskrav förbehåller vi oss rätten att begränsa eller stoppa innehållsleveransen.
 • Innehållshanterare måste använda rätt tillgångstyp.
  • Partner kan till exempel inte skapa webbtillgångar för musikinnehåll. Musikvideotillgångar kan inte användas för inspelningar av liveframträdanden som skivbolaget inte har skapat.
 • Dubbletter av innehållstillgångar får inte skapas om en tillgång för innehållet redan finns i Content ID-systemet. 
  • Lägg till din äganderätt till befintliga tillgångar i stället för att skapa nya.
 • Du får inte lägga till äganderätt till en tillgång om du inte äger den immateriella egendomen. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?