Pravidlá Správcu obsahu

YouTube je odhodlaný zabezpečiť, aby bol ekosystém správy obsahu jasný, férový a aby ho nikto nezneužíval. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sme vytvorili niekoľko pravidiel týkajúcich sa používania funkcií, ktoré majú správcovia obsahu k dispozícii v systéme na správu obsahu (CMS). Všetci správcovia obsahu sú zodpovední za dodržiavanie týchto pravidiel a štandardov v mene svojich vlastníkov obsahu.

Čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá Správcu obsahu

Strata prístupu k funkciám systému CMS

Partneri, ktorí zneužijú funkcie systému CMS, k nim stratia prístup. Tento stav je zvyčajne dočasný a obvykle trvá stanovené obdobie. Môžeme tiež dočasne obmedziť váš prístup k funkciám systému CMS, aby sme zabránili riziku ohrozenia ekosystému správy obsahu. Čas, kým partner znova získa prístup k funkcii, závisí od viacerých faktorov, ako sú závažnosť porušenia, dôvod porušenia, vplyv na firmu partnera a história porušení partnera. Váš manažér pre partnerov bude mať informácie o konkrétnych podrobnostiach a ďalších krokoch. Ak nemáte manažéra pre partnerov, môžete kontaktovať tím podpory pre autorov a požiadať o ďalšie informácie.

Content ID a oficiálne upozornenia

Content ID je výkonný nástroj, ktorý v prípade nesprávneho použitia môže spôsobiť veľkú ujmu. Správcovia obsahu, ktorí nedodržia naše pravidlá pre systém Content ID, môžu dostať oficiálne upozornenia, ak YouTube zistí, že nedbalo, zámerne alebo škodlivo zneužili funkcie systému Content ID. Oficiálne upozornenia môžu ovplyvniť oprávnenosť vašej spoločnosti na prístup k určitým programom na YouTube a funkciám systému CMS. Preto je dôležité, aby ste mali adekvátny interný systém kontroly kvality, ktorý bude dodržiavať pravidlá systému Content ID.

Opakované a mimoriadne hrubé porušenia pravidiel

Tieto pravidlá berieme veľmi vážne. Partneri, ktorí opakovane alebo hrubo porušujú naše pravidlá Správcu obsahu, dostanú prísnejšie sankcie. Medzi tieto sankcie patrí napríklad strata prístupu k ďalším funkciám systému CMS, strata určitých funkcií na dlhšie časové obdobie alebo úplná strata prístupu k systému CMS a vypovedanie akýchkoľvek zmlúv so spoločnosťou YouTube.

V určitých prípadoch môžeme vydať posledné upozornenie na dodržiavanie našich pravidiel. Správcovia obsahu, ktorí dostanú oficiálne posledné upozornenie, stratia prístup k väčšine funkcií systému CMS až do úspešného absolvovania auditu zneužitia v priebehu nasledujúceho roka. Akékoľvek ďalšie porušenie pravidiel Správcu obsahu počas nasledujúceho roka, ako aj nepožiadanie o audit zneužitia alebo jeho prípadné neúspešné absolvovanie, budú predstavovať riziko vypovedania zmlúv.

Vlastníctvo viacerých vlastníkov obsahu

Upozorňujeme, že ak máte kontrolný podiel u viacerých správcov obsahu na YouTube, porušenia u jedného správcu obsahu môžu viesť k sankciám pre všetkých správcov obsahu vo vašom vlastníctve. 

Všeobecné pravidlá Správcu obsahu

Tieto pravidlá sa vzťahujú na každého partnera s prístupom k systému YouTube CMS

Pravidlá týkajúce sa zodpovednosti kanála

Správcovia obsahu zodpovedajú za to, aby všetky prepojené kanály dodržiavali pokyny a pravidlá pre obsah na YouTube. Tieto pravidlá sa týkajú obsahu nahraného do vlastnených a prevádzkovaných, ako aj pridružených kanálov. 

Požiadavky vyplývajúce z pravidiel

 • Správcovia obsahu nesmú mať v priebehu 90 dní udelených viac ako 30 opatrení pre zneužitie (ako napríklad zrušenie, pozastavenie alebo ukončenie speňažovania). Tieto pravidlá sa týkajú kanálov vašich pridružených aj nepridružených účtov. 
 • Správcovia obsahu nesmú mať v priebehu 90 dní udelených viac ako 10 kanálových opatrení pre zneužitie vo svojich nepridružených účtoch.

Porušenia pravidiel

Prekročenie daného limitu bude predstavovať porušenie tohto pravidla. Prvé porušenie v priebehu 90 dní bude mať za následok pozastavenie na jeden mesiac. Počas pozastavenia nemôžete vytvárať ani prepájať nové kanály so Správcom obsahu. 

Druhé porušenie v priebehu 90 dní bude mať za následok pozastavenie na dva mesiace. Tretie a posledné porušenie prinesie sankcie, ktoré môžu zahŕňať dlhodobé pozastavenie alebo vypovedanie vašich zmlúv so spoločnosťou YouTube.

Čo môžete urobiť, aby ste dodržiavali pravidlá

Pravidlá pridávania kanálov
Očakáva sa, že správcovia obsahu majú určitý vzťah s kanálmi autorov skôr, než ich pridajú do svojej siete. Správcovia obsahu, ktorí napríklad registrujú autorov šírením spamu alebo nečestnými spôsobmi, prípadne zneužívajú privilégiá prepájania kanálov, môžu stratiť prístup k funkciám systému CMS.

Požiadavky pravidiel:

 • Podiel prijatých pozvánok na prepojenie kanálov od správcov obsahu musí byť každý mesiac viac ako 90 %.
 • Správcovia obsahu, ktorí klesnú pod hranicu 90 %, môžu mať na mesiac obmedzené pozvánky kanála pre celú skupinu vlastníkov obsahu.

Čo môžete urobiť, aby ste dodržiavali pravidlá:

 • Pozvánky odosielajte na začiatku mesiaca. Autori tak budú mať dosť času na ich prijatie.
 • Pozvánky odosielajte iba kanálom, ktoré poznáte a s ktorými máte obchodné vzťahy.
 • Ak je to potrebné, oslovte autorov a pripomeňte im, aby pozvánku prijali.
Pravidlá proti obchádzaniu systémov
Veríme, že správcovia obsahu spravujú práva a obsah v mene svojich vlastníkov obsahu, riešia problémy vo svojej sieti a zodpovedne používajú systém YouTube CMS. Táto dôvera sa vzťahuje aj na funkcie systému YouTube CMS. Správcovia obsahu, ktorí tieto funkcie zneužijú, aby obišli ustálené systémy alebo procesy služby YouTube, túto dôveru narúšajú a poškodzujú celý ekosystém na YouTube.

Požiadavky pravidiel:

 • Správcovia obsahu nesmú používať praktiky, ktorých cieľom je obchádzať alebo narúšať systémy, procesy alebo pravidlá služby YouTube.
 • Porušenie týchto pravidiel sa považuje za mimoriadne hrubé zneužitie a môže viesť k výpovedi celej skupine vlastníkov obsahu.

Medzi príklady porušenia pravidiel patrí:

 • používanie systému CMS na nesprávne speňažovanie obsahu, ktorý na YouTube nie je vhodný na speňažovanie. Patrí sem obsah, ktorý porušuje naše pokyny pre komunitu a bezpečnosť značky, a takisto aj obsah, ktorý zakazujú príslušné zákony a predpisy;
 • manuálne pridanie vlastníctva (hoci aj dočasne) k dielam v systéme Content ID, na duševnom vlastníctve ktorých nemáte oprávnený podiel;
 • obchádzanie procesu riešenia sporov prostredníctvom manuálneho nárokovania cez Content ID;
 • pridanie kanála do systému na správu obsahu, ktorý YouTube neschválil, v prípadoch, keď sa vyžaduje predchádzajúce schválenie.
Pravidlá Správcu obsahu pre sankcie za porušenie autorských práv
Keď kanál dostane sankciu za porušenie autorských práv, uplatňujú sa sankcie na úrovni kanála. Partneri by sa mali vyhýbať hromadeniu sankcií za porušenie autorských práv v rámci spravovaných kanálov. V opačnom prípade to bude okrem už existujúcich pravidiel sankcií na úrovni kanála viesť aj k trestu pre ich správcu obsahu. Sankcie pre partnera spočívajú v obmedzení prístupu k funkciám. Toto obmedzenie sa týka vlastníka predmetného obsahu aj ďalších vlastníkov súvisiaceho obsahu.

Požiadavky pravidiel:

Ak partner dostane v rámci spravovaných kanálov 10 sankcií za porušenie autorských práv v priebehu 90 dní, bude podliehať ďalšej kontrole. Následne môže prísť o možnosť prepájať kanály či nahrávať videá alebo mu môže byť vypovedaná zmluva o partnerstve. Platnosť sankcie za porušenie autorských práv vyprší po 90 dňoch a sankcia bude odstránená z kanála aj z celkového počtu sankcií vlastníka obsahu. YouTube si tiež vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek posudzovať a riešiť zneužitie.

Čo môžete urobiť, aby ste dodržiavali pravidlá:

 • Nové kanály na spravovanie vyberajte opatrne. Vyhýbajte sa pridávaniu kanálov, ktoré by mohli predstavovať riziko pre váš celkový počet sankcií.
 • Väčšina partnerov dosahuje najlepšiu výkonnosť, keď je maximálny počet vlastnených a prevádzkovaných kanálov vlastníka obsahu nižší než 120.
 • Poučte kanály, ktoré spravujete, o autorských právach a uistite sa, že ich činnosť je v súlade s pravidlami služby YouTube.
 • Pri zvýšení počtu spravovaných kanálov dbajte na ich riadnu internú kontrolu.
Ak si myslíte, že súvisiace sankcie za porušenie autorských práv sú neplatné, prečítajte si viac o podaní odporu voči oznámeniu a žiadosti o odvolanie nároku.
Viac o sankciách za porušenie autorských práv sa dozviete v centre pomoci.
Pravidlá zodpovedného prístupu a akvizícií
V snahe udržať náš ekosystém bezpečný a zdravý môže YouTube obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť účty CMS, ktoré sú podľa neho napadnuté nezodpovednými alebo zakázanými stranami. 
 • Správcovia obsahu sú zodpovední za všetky akcie vykonané prostredníctvom svojich účtov CMS.
  • Ubezpečte sa, že máte primerané zabezpečenie monitorovania prístupu svojich zamestnancov a dodržiavania našich pravidiel. Firmy sú zodpovedné za akcie jednotlivých zamestnancov.
  • Toto pravidlo platí aj pre firmy tretej strany, ktoré ste najali na správu účtu CMS.
 • Je prísne zakázané poskytovať prístup k účtu CMS nepridruženým alebo zakázaným tretím stranám za odplatu alebo iný zisk.
  • Prístup k účtu CMS nepožičiavajte, neprenajímajte ani nepredávajte.
  • Ak spolupracujete s treťou stranou, ktorá vo vašom mene spravuje účet CMS, táto organizácia s nami musí mať uzatvorenú priamu zmluvu o partnerstve. 
  • Neposkytujte prístup k účtu CMS organizáciám (alebo súvisiacim jednotlivcom), ktoré v minulosti zneužili účty.
  • Ak YouTube zistí, že k vášmu účtu CMS získala prístup nepridružená alebo zakázaná strana, môže podniknúť kroky. YouTube môže napríklad zrušiť prístup jednotlivca alebo vypovedať akékoľvek súvisiace zmluvy.
Ako správca obsahu musíte YouTube upozorniť, že vás získala iná firma. YouTube musíte upozorniť aj vtedy, ak získate firmu s prístupom k systému CMS. Musíte tak urobiť do 30 dní od akvizície.
Pravidlá hostingu pre hudobných partnerov
Nehudobný obsah musí úzko súvisieť s existujúcimi hudobnými dielami v účte.
 • Za úzko súvisiaci obsah sa môžu považovať napríklad rozhovory s interpretmi.
 • Hudobní partneri, ktorí vlastnia nehudobný obsah, by mali so svojím manažérom pre partnerov prediskutovať možné riešenia a vyhnúť sa tak prípadnej strate prístupu k niektorým funkciám, ako je napríklad možnosť prepájať kanály.

Pravidlá pre Content ID

Tieto pravidlá sa vzťahujú na partnerov, ktorí majú prístup ku kontrolám systémom Content ID. Viac o splnení podmienok pre Content ID sa dozviete v centre pomoci.

Pravidlá pre obsah vhodný v systéme Content ID
Kontrola systémom Content ID je výkonný nástroj na správu vašich práv na YouTube. Keďže obsah je komplexný a citlivý, musí spĺňať isté požiadavky, aby mohol byť použitý ako referencia. Je vašou zodpovednosťou dodržiavať tieto požiadavky a uistiť sa, že vaša referencia si nárokuje len tie videá, ktoré obsahujú vaše duševné vlastníctvo.

Požiadavky vyplývajúce z pravidiel

 • Na materiál v referenčnom súbore musíte mať výhradné práva na územiach, v ktorých si vlastníctvo nárokujete.
  • Príklady obsahu, ktorý nie je vhodné použiť ako referenciu:
   • obsah, na ktorý poskytuje nevýhradnú licenciu tretia strana, ako regionálne vysielanie veľkej športovej udalosti;
   • obsah vydaný pod licenciou Creative Commons alebo podobnou voľnou alebo otvorenou licenciou;
   • záznamy, nahrávky a kompozície, ktoré sú voľnými dielami;
   • klipy z iných zdrojov použité v súlade s princípom fair use;
   • obsah predaný alebo licencovaný v určitom rozsahu na použitie v iných dielach, napríklad v hudobnej produkcii.
 • Všetky referenčné súbory musia byť dostatočne zreteľne odlíšiteľné, aby sa dala dosiahnuť presná zhoda.
  • Príklady obsahu, ktorý nie je vhodné použiť ako referenciu:
   • nahrávky karaoke, remastrované nahrávky a nahrávky, ktoré znejú podobne ako iný obsah;
   • zvukové efekty, soundbedy alebo produkčné slučky;
   • zvukové nahrávky obsahu, ktorý je voľným dielom a je podobný iným zvukovým nahrávkam daného obsahu, napríklad klasická hudba.
 • Všetky referenčné súbory musia predstavovať samostatné položky duševného vlastníctva.
  • Príklady obsahu, ktorý nie je vhodné použiť ako referenciu:
   • kompilácie skladieb alebo obsah s krátkymi videami;
   • tzv. mashup alebo súvislé dídžejské mixy;
   • odpočítavané zoznamy a nahrávky celého albumu.
 • Všetky referenčné súbory používané na speňažovanie obsahu musia byť v súlade s pravidlami pre obsahu na YouTube.

Špeciálne obmedzenia obsahu videohier

 • Len vydavatelia videohier môžu ako referencie odovzdať záznam hrania alebo pôvodný soundtrack z videohry. 
  • Pôvodné soundtracky z videohier sa definujú ako nahrávky zvuku vytvorené špecialne pre videohry, nie ako skladby licencované na zaradenie do hry.
  • Toto pravidlo zahŕňa videá na vyžiadanie herného obsahu v priamom prenose. 
   • Na ochranu tohto obsahu použite Copyright Match Tool alebo manuálne nárokovanie.
 • Všetky diela vo forme zvukovej nahrávky pre prevzaté skladby pôvodného soundtracku videohier musia použiť pravidlá na presmerovanie na kontrolu.
  • Pre tieto diela môže zhoda melódie do vložených kompozícii vyústiť do mnohých nenáležitých nárokov, ktoré môžu byť v rozpore so želaniami vydavateľa videohier.
Pravidlá poskytovania referencií systému Content ID
Správcovia obsahu musia poskytovať len referenčné súbory, ktoré sú vhodné na kontrolu systémom Content ID. Neplatné referencie poškodzujú tak autorov, ako aj ekosystém správy práv služby YouTube. Ďalšie informácie o tom, aký obsah je vhodný pre systém Content ID, nájdete v centre pomoci.

Požiadavky pravidiel:

 • Neplatné referencie systému Content ID nesmú u správcov obsahu prekročiť 1 % katalógu ich vlastníkov obsahu a 500 neplatných referencií za 30 dní.
 • Správcovia obsahu, ktorí tento limit prekročia, môžu mať obmedzené alebo zakázané poskytovanie referencií.
Pravidlá manuálneho nárokovania v systéme Content ID

Manuálne nárokovanie

Manuálne nárokovanie je funkcia, ktorá správcom obsahu umožňuje manuálne si nárokovať videá, ktoré zahŕňajú ich obsah. Malo by sa používať len na doplnenie chýbajúcich nárokov v prípadoch, keď obsah vhodný pre Content ID nebol nárokovaný automaticky. Ak určitý typ obsahu nie je vhodný pre Content ID, nemalo by sa pri ňom použiť ani manuálne nárokovanie.


Prístup k nástroju na manuálne nárokovanie dostanú len partneri, ktorí preukážu, že túto funkciu naozaj potrebujú. S cieľom zabezpečiť zdravý a spravodlivý ekosystém, ktorý je v súlade so štyrmi slobodami služby YouTube, má manuálne nárokovanie prísne požiadavky na používanie.

Obmedzenia typu obsahu, ktorý možno nárokovať

 Obmedzenie  Podrobnosti
Nárokujte si iba videá s obsahom chráneným autorskými právami, ktorý vlastníte výhradne vy. Nárokujte si len obsah, ktorý sa nachádza v nahratom videu.

Nenárokujte si manuálne obsah (alebo jeho časti), ktorý nevlastníte.


Zneužívanie manuálneho nárokovania na účely cenzúry môže mať za následok okrem iného okamžitú alebo trvalú stratu prístupu k funkcii.

Používajte manuálne nárokovanie iba v rozsahu obsahu, ktorý je možné nárokovať v rámci kontroly systémom Content ID.
 
Systém pre zhody Content ID podporuje len nárokovanie zvukových a vizuálnych zhôd alebo zhôd melódie medzi nahratým videom používateľa a referenčným obsahom, ktorý poskytol partner. Všetky manuálne nároky musia byť v súlade s touto základnou funkciou.

Nenárokujte si manuálne videá na základe miniatúry alebo statického obrázka.


Nepoužívajte manuálne nároky na riešenie problémov týkajúcich sa ochrannej známky alebo ochrany súkromia ani iných problémov, ktoré sa netýkajú autorských práv. 

Nenárokujte si manuálne videá obsahujúce zobrazenia postáv chránených autorskými právami, ktoré vytvoril používateľ, ktorý nahral video.

Nenárokujte si manuálne nahrávky priamych prenosov od fanúšikov (napríklad divadelné hry, komediálne šou alebo športové zápasy), pokiaľ nevlastníte práva na konkrétny záznam alebo nie ste hudobné vydavateľstvo, ktoré si nárokuje hudobnú skladbu. 

Content ID podporuje len správu práv pre hudobné skladby a nie iné formy písaných a vopred napísaných diel. 

Pre iné prípady odporúčame odoslať právnu žiadosť o zastavenie šírenia alebo sťažnosť na porušenie súkromia.

Nenárokujte si manuálne videá, ktoré sú momentálne nárokované alebo ktoré boli predtým nárokované dielom pre rovnaký obsah. Toto obmedzenie zahŕňa manuálne nárokovanie videí, u ktorých bola úspešne vyriešená námietka týkajúca sa toho istého obsahu.

Manuálne vytváranie duplicitných a navzájom si konkurujúcich nárokov sa môže považovať za závažné porušenie našich pravidiel proti obchádzaniu systémov. 
Nepoužívajte manuálne nároky na vytvorenie neplatného rozdelenia zdieľania výnosov medzi existujúcimi nárokmi na video. Porušenie tohto pravidla sa môže považovať za závažné porušenie našich pravidiel proti obchádzaniu systémov.
Nenárokujte si manuálne videá, ak vaše vlastníctvo je alebo by malo byť vložené do iných diel. Nenárokujte si manuálne skladbu v segmente videa, ak je už nárokovaná dielom vo forme zvukovej nahrávky, ktoré obsahuje vašu kompozíciu. Vlastníctvo skladby by malo byť podľa možnosti vložené do zvukových nahrávok.

Obmedzenia spôsobu nárokovania obsahu

Obmedzenie Podrobnosti
Pred odoslaním manuálneho nároku musíte vykonať manuálnu kontrolu nárokovaného obsahu.
 
Automatizácia procesu manuálneho nárokovania nie je povolená. Pozrite si pravidlá manuálnej akcie.
Všetky diela, ktoré sa používajú na uplatnenie manuálnych nárokov, musia mať presné metadáta, ktoré dokážu prečítať ľudia, a platný referenčný obsah. Jedinou výnimkou je prípad, keď referenčný materiál pre nárokovaný obsah nie je vhodný na určenie zhody alebo ho naše pravidlá pre referenčný materiál zakazujú. 

Hoci tieto diela nevyžadujú referencie, všetky nároky sa musia vzťahovať na rovnaký a jednoznačný obsah a metadáta ich musia presne opisovať (nesmie ísť napríklad o segment diel alebo všeobecné dielo).

Diela použité v manuálnom nárokovaní musia presne zodpovedať rozsahu vášho vlastníctva. Ak ste napríklad regionálnou vysielacou spoločnosťou, ktorá si nárokuje znova nahraný licencovaný obsah, nemôžete pomocou manuálneho nárokovania presadzovať pravidlá globálneho blokovania, ak na daný obsah nemáte celosvetové práva.

Vysielacie spoločnosti môžu mať tiež práva na zobrazovanie licencovaného obsahu v určitom regióne, to však nemusí znamenať, že majú v danom regióne aj práva na nárokovanie videí s týmto obsahom.
Všetky manuálne nároky musia obsahovať presné časové pečiatky, ktoré určujú, kde vo videu sa nárokovaný obsah nachádza. Jednotlivé zodpovedajúce segmenty musia byť zadané so samostatnými časovými pečiatkami.

Úmyselné alebo opakované poskytovanie zavádzajúcich časových pečiatok sa môže považovať za závažné porušenie našich pravidiel.
Nenárokujte si manuálne obsah s pravidlami pre speňažovanie, ktorý porušuje pokyny pre komunitu alebo bezpečnosť značky na YouTube. Môže sa to považovať za porušenie našich pravidiel proti obchádzaniu systémov. Ďalšie informácie nájdete tu.
Manuálne nároky na zvukový obsah, ktorý je prítomný len v malej časti videa, môžu používať pravidlá pre speňažovanie iba vo veľmi obmedzených prípadoch. Vo všeobecnosti môžu manuálne nároky na krátke použitia zvukového obsahu používať iba pravidlo blokovania alebo sledovania, pokiaľ nárokovaný obsah:
​nie je súčasťou kompilácie videí, odpočítavania hudby alebo výzvy súvisiacej s hudbou;
 • nie je súčasťou úvodnej alebo záverečnej pasáže, ktorá sa používa na označenie kanála značkou;
 • nie je vo videu, ktoré už má existujúci platný nárok v systéme Content ID s pravidlom na speňažovanie;
 • nie je vo videu, ktoré bolo nahrané na oficiálny kanál interpreta zastúpený nárokujúcou stranou;
 • netvorí väčšinu videa.
Manuálne nároky na neúmyselné použitie zvukového obsahu nesmú používať pravidlá pre speňažovanie, vy však aj tak môžete všeobecne použiť pravidlo sledovania alebo blokovania na akékoľvek použitie svojho obsahu. Na účely týchto pravidiel definujeme ako neúmyselné použitie prípady, keď:
 • obsah do videa nepridal autor, A
 • medzi autorom a obsahom neexistuje žiadna interakcia.

Medzi niektoré príklady neúmyselného použitia patrí:

 • zvuk televízora z inej miestnosti domu alebo kancelárie autora;
 • hudba z auta, ktoré prechádza okolo.

Medzi príklady, keď sa použitie nepovažuje za neúmyselné, patrí:

 • spievanie, tancovanie alebo hranie spolu s hudbou;
 • všetok obsah, ktorý je pridaný v postprodukcii alebo softvéri na úpravu;
 • hudba v pozadí na mieste, na ktorom má autor nad hudbou priamu kontrolu alebo kde je zámerom videa zachytiť zvuk, napríklad koncert.

Content ID a manuálne blokovanie kritizujúceho obsahu

Používanie manuálnych akcií systému Content ID na účely blokovania kritizujúceho obsahu nie je na YouTube povolené. Nepoužívajte manuálne akcie systému Content ID na blokovanie obsahu, ktorý 1) kritizuje vás alebo klientov, ktorých zastupujete, a 2) obsahuje úryvky vášho diela chráneného autorskými právami.
 • „Kritizujúci“ znamená, že obsah je použitý na negatívne vykreslenie alebo kritiku daného obsahu, jeho tém, autorov alebo vlastníkov práv.
 • „Manuálna akcia“ zahŕňa okrem iného uplatnenie manuálneho nároku alebo zmenu pravidiel existujúceho nároku na zablokovanie.
 • Ak si myslíte, že obsah porušuje autorské práva vášho diela, podajte žiadosť o zastavenie šírenia na základe zákona DMCA.
 • Ak bola vaša žiadosť o zastavenie šírenia na základe zákona DMCA zamietnutá, stále nemôžete podniknúť žiadne manuálne akcie na nárokovanie obsahu. To okrem iného predstavuje pridanie manuálneho nároku a zavádzanie nových pravidiel blokovania daného obsahu.
Content ID a politická cenzúra
Používanie systému Content ID na blokovanie politického obsahu, na ktorý nevlastníte práva, je obzvlášť hrubým porušením našich pravidiel a nie je na YouTube povolené. Akýkoľvek pokus použiť ho týmto spôsobom môže viesť k výpovedi celej skupine vlastníkov obsahu daného správcu obsahu.

Tipy, ako predísť problémom:

 • Venujte pozornosť nárokom „len na blokovanie“ a akékoľvek problémy nahláste priamo svojmu manažérovi pre partnerov.
Pravidlá manuálnych akcií v systéme Content ID
Content ID sa spolieha na niekoľko manuálnych kontrolných akcií správcov obsahu. Medzi tieto akcie okrem iných patria:
 • riešenie problémov súvisiacich s nejasným vlastníctvom diel a referenčných materiálov;
 • kontrola potenciálnych a namietaných sťažností na porušenie autorských práv.

Požiadavky vyplývajúce z pravidiel

 • Manuálne akcie vyžadujú kontrolu človekom a nemožno ich žiadnym spôsobom zautomatizovať ani spracovať pomocou skriptov.
 • Všetky manuálne akcie, ako potvrdenie možných nárokov alebo nárokov s námietkou, musia:
  • presne zodpovedať rozsahu vášho vlastníctva;
  • dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy;
  • dodržiavať všetky pravidlá služby YouTube, ako podmienky oprávnenosti pre speňažovanie.

Obmedzenia

 • Nepoužívajte manuálne akcie systému Content ID na blokovanie obsahu, ktorý 1) kritizuje vás alebo klientov, ktorých zastupujete, a 2) obsahuje úryvky vášho diela chráneného autorskými právami.
  • „Kritizujúci“ znamená, že obsah je použitý na negatívne vykreslenie alebo kritiku daného obsahu, jeho tém, autorov alebo vlastníkov práv.
  • „Manuálna akcia“ zahŕňa okrem iného uplatnenie manuálneho nároku alebo zmenu pravidiel existujúceho nároku na zablokovanie.
  • Ak si myslíte, že obsah porušuje autorské práva vášho diela, podajte žiadosť o zastavenie šírenia na základe zákona DMCA.
  • Ak je vaša žiadosť o zastavenie šírenia obsahu na základe zákona DMCA zamietnutá so žiadosťou o zváženie výnimiek z autorských práv, stále nemôžete podniknúť žiadne manuálne akcie na uplatnenie nárokov na zablokovanie obsahu. To okrem iného predstavuje pridanie manuálneho nároku a zavádzanie nových pravidiel blokovania daného obsahu.
Pravidlá zodpovednej správy diel v systéme Content ID
Nesprávne, nečitateľné alebo duplicitné diela môžu spôsobiť problémy v systéme Content ID. Z tohto dôvodu YouTube očakáva, že správcovia obsahu budú dobre spravovať diela, ktoré vlastnia. Správcom obsahu, ktorí tak robiť nebudú, môžeme zakázať prístup k funkciám systému CMS, prípadne na nich môžeme uvaliť iné sankcie.

Požiadavky vyplývajúce z pravidiel

 • Všetky diela musia mať presné a jednotné metadáta, ktoré dokážu prečítať ľudia.
  • Používateľovi, ktorý nahral video, by malo byť jasné, aký obsah je nárokovaný a kto je jeho vlastníkom. Minimálne množstvo metadát, ktoré musíte zahrnúť, závisí od typu obsahu:
   • Nahrávka zvuku alebo hudobné video: uveďte ISRC, názov, interpreta a nahrávaciu spoločnosť.
   • Hudobná skladba: uveďte názov a autora.
   • Televízna epizóda: uveďte názov relácie a buď názov, alebo číslo epizódy.
   • Film: uveďte názov a režisérov.
   • Športové vysielanie: uveďte mená súťažiacich alebo názvy tímov a dátum podujatia.
   • Iné webové diela: mali by presne opisovať súvisiaci referenčný obsah.
  • Hudobní partneri sú zodpovední za presnosť metadát, ktoré poskytujú na účely prenosu obsahu a tvorby skladieb s obalom albumu.
  • Ak poskytnete metadáta, ktoré nespĺňajú naše štandardy kvality, vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zastaviť prenos obsahu.
 • Správcovia obsahu musia použiť vhodný typ diela.
  • Partneri napríklad nesmú vytvárať webové diela pre hudobný obsah. Diela vo forme hudobných videí nemožno použiť pre záznamy živých vystúpení, ktoré nevytvorilo hudobné vydavateľstvo.
 • Nevytvárajte duplicitné diela pre obsah, ak dielo pre daný obsah už existuje v systéme Content ID. 
  • Pridajte svoje vlastníctvo k existujúcim dielam, nevytvárajte nové diela.
 • Nepridávajte svoje vlastníctvo k dielu, ak dielo nemáte v duševnom vlastníctve. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false