Zasady dla menedżerów treści

YouTube dokłada wszelkich starań, aby ekosystem zarządzania treścią był jasny, uczciwy i wolny od naruszeń. Aby osiągnąć ten cel, stworzyliśmy listę zasad dotyczących korzystania z funkcji dostępnych dla menedżerów treści w systemie zarządzania treścią (CMS). Wszyscy menedżerowie treści w imieniu właścicieli treści są odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad oraz standardów.

Konsekwencje naruszenia zasad przez menedżera treści

Utrata dostępu do funkcji systemu CMS

Partnerzy, którzy niewłaściwie korzystają z funkcji CMS lub ich nadużywają, utracą do nich dostęp. Taka blokada jest zazwyczaj chwilowa i trwa przez określony czas, który różni się w zależności od zasady. W miarę możliwości będziemy Cię ostrzegać, jeśli będzie zagrażać Ci naruszenie zasad. Jeżeli naruszysz jedną z zasad, otrzymasz od nas e-maila z taką informacją. Twój menedżer ds. partnera otrzyma od nas szczegóły oraz wskazówki, co należy zrobić dalej. Jeżeli nie współpracujesz jeszcze z menedżerem ds. partnera, skontaktuj się z zespołem pomocy dla twórców, aby dowiedzieć się więcej.

Powtarzające się i rażące naruszenia

Bardzo poważnie traktujemy te zasady. Partnerzy, którzy wielokrotnie lub w rażący sposób naruszają nasze zasady dla menedżerów treści, będą musieli liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami. Obejmują one: utratę dostępu do dodatkowych funkcji CMS, wyłączenie określonych funkcji na dłuższy czas lub całkowite zablokowanie dostępu do systemu CMS oraz wypowiedzenie wszystkich umów z YouTube.

W niektórych przypadkach możemy wysłać „ostateczne ostrzeżenie” z prośbą o stosowanie się do naszych zasad. Menedżerowie treści, którzy dostaną takie ostrzeżenie, utracą dostęp do większości funkcji CMS, dopóki nie przejdą kontroli dotyczącej naruszeń w ciągu roku od otrzymania ostrzeżenia. Jeśli w tym czasie po raz kolejny naruszą zasady obowiązujące menedżerów treści lub nie zgłoszą się do kontroli i nie przejdą jej pomyślnie, możemy wypowiedzieć wszystkie zawarte z nimi umowy.

Własność wielu kont właścicieli treści

Pamiętaj, że jeśli masz udziały kontrolne w wielu systemach zarządzania treścią w YouTube, naruszenia w przypadku jednego z nich mogą spowodować nałożenie kar na wszystkie konta właścicieli treści, do których masz prawa.

Ogólne zasady obowiązujące menedżera treści

Te zasady obowiązują każdego partnera z dostępem do systemu YouTube CMS.

Odpowiedzialność kanału
Menedżerowie treści są odpowiedzialni za to, by treści na wszystkich kanałach powiązanych z ich kontem były zgodne z zasadami i wytycznymi YouTube. Dotyczy to także treści przesłanych przez kanały, które należą do sieci i są przez nią zarządzane, i kanały stowarzyszone. Jeżeli kanały należące do menedżera treści zostaną zamknięte lub utracą możliwość zarabiania ze względu na naruszenie zasad, na wszystkie konta menedżera treści danego partnera zostaną nałożone kary.

Wymagania dotyczące zasad:

 • Menedżerowie treści muszą pamiętać o limicie przypadków naruszeń na poziomie kanału (np. zamknięcie kanału lub wyłączenie zarabiania) na wszystkich kontach należących do sieci i zarządzanych przez nią oraz kontach stowarzyszonych. Limit ten wynosi maksymalnie 50 przypadków w ciągu 90 dni.
 • Jeżeli liczba naruszeń przekroczy limit, właściciele treści utracą możliwość łączenia kanałów, dopóki liczba ta nie spadnie poniżej 50.

  Uwaga: partnerzy, którzy nadal będą naruszać zasady pomimo przekroczenia limitu, poniosą poważniejsze konsekwencje.

Co pomoże w przestrzeganiu zasad:

 • Zadbaj, by administratorzy kanałów, którymi zarządzasz, mieli odpowiednią wiedzę na temat Wytycznych dla społeczności YouTube, wytycznych na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam oraz by przestrzegali Warunków korzystania z usługi YouTube.
 • Nie łącz większej liczby kanałów z kontami właścicieli treści, niż taka, którą jesteś w stanie zarządzać.
 • Zadbaj o odpowiedni proces weryfikacji nowych kanałów na swoim koncie właściciela treści.
 • Jeśli masz powtarzające się problemy z konkretnymi typami treści, skup się na tych materiałach, które się u Ciebie sprawdzają.
 • Jeżeli właściciele połączonych kanałów nie przestrzegają tej zasady, skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. partnera.

Więcej informacji na temat ostrzeżeń o naruszeniu Wytycznych dla społeczności oraz innych problemów na poziomie kanału znajdziesz w Centrum pomocy.

Zasady dotyczące dołączania kanałów
Menedżerowie treści powinni nawiązać relacje z twórcami przed dodaniem ich kanałów do sieci. Menedżerowie treści, którzy między innymi dodają kanały twórców poprzez nieuczciwe praktyki lub przesyłanie spamu bądź poprzez naruszenie zasad dodawania kanałów, mogą stracić dostęp do funkcji systemu CMS.

Wymagania dotyczące zasad:

 • Menedżerowie treści muszą co miesiąc utrzymać współczynnik akceptacji zaproszeń do połączenia kanałów na poziomie powyżej 90%.
 • Menedżerowie treści, którzy nie utrzymają poziomu 90%, stracą dostęp do funkcji łączenia kanałów na miesiąc.

Co pomoże w przestrzeganiu zasad:

 • Wysyłaj zaproszenia na początku miesiąca. W ten sposób twórcy będą mieć wystarczająco dużo czasu na ich zaakceptowanie.
 • Zapraszaj tylko tych twórców, których znasz i z którymi faktycznie utrzymujesz relacje biznesowe.
 • W razie potrzeby skontaktuj się z twórcami i przypomnij o zaakceptowaniu zaproszenia.
Oszukiwanie systemów
Wierzymy, że menedżerowie treści zarządzają prawami i treściami w imieniu właścicieli treści, rozwiązują problemy w sieci i odpowiedzialnie korzystają z systemu YouTube CMS. Zaufanie to dotyczy także korzystania z funkcji tego systemu. Menedżerowie treści, którzy wykorzystują te funkcje, aby oszukać systemy lub procesy YouTube, nadużywają naszego zaufania i szkodzą całemu ekosystemowi YouTube.

Wymagania dotyczące zasad:

 • Menedżerowie treści nie mogą stosować metod, które mają na celu obejście systemów, procesów i zasad YouTube lub zakłócenie ich działania.
 • Naruszenie tej zasady traktujemy bardzo poważnie, co może doprowadzić do zamknięcia wszystkich kanałów powiązanych z określonym właścicielem treści.

Przykłady naruszenia tej zasady:

 • Korzystanie z systemu CMS do generowania przychodów z treści, na których nie można zarabiać w YouTube. Dotyczy to takich materiałów, które naruszają nasze Wytyczne dla społeczności oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa marki lub które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Ręczne dodawanie praw własności do zasobów Content ID, do których legalnie nie masz praw własności intelektualnej, nawet jeśli robisz to tylko na jakiś czas.
 • Korzystanie z ręcznego zgłaszania roszczeń w systemie Content ID w celu obejścia procesu rozstrzygania sporów.
Zasady dotyczące ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich przez menedżerów treści
Gdy kanał otrzyma ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, są wobec niego stosowane kary dla kanałów. Partnerzy powinni zadbać o to, by zarządzane przez nich kanały nie otrzymywały ostrzeżeń. Jeśli im się to nie uda, oprócz kar, które wynikają z zasad dotyczących ostrzeżeń dla kanałów, na konto Menedżera treści zostaną nałożone kary uzupełniające. Kary dotyczące ostrzeżeń dla partnera wiążą się z ograniczeniem dostępu do funkcji. Dotyczy to zarówno właściciela treści, jak i innych właścicieli treści, którzy są z nim powiązani.

Wymagania dotyczące zasad:

Jeśli w ciągu 90 dni partner otrzyma łącznie 10 ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich na wszystkich zarządzanych przez siebie kanałach, jego działalność zostanie dokładnie sprawdzona. Może to skutkować między innymi utratą możliwości łączenia kanałów, przesyłania filmów lub wypowiedzeniem umowy o partnerstwie z YouTube. Po 90 dniach ostrzeżenie wygaśnie, zostanie usunięte z kanału i przestanie być liczone. Zastrzegamy sobie również prawo do oceny naruszenia i podjęcia odpowiednich działań w każdej chwili i według własnego uznania.

Co pomoże w przestrzeganiu zasad:

 • Ostrożnie wybieraj kanały do zarządzania. Unikaj dodawania kanałów, które mogłyby zwiększyć całkowitą liczbę ostrzeżeń.
 • Większość partnerów osiąga najlepsze wyniki, gdy liczba kanałów na koncie właściciela treści należącego do sieci i zarządzanego przez nią utrzymuje się poniżej 120.
 • Zadbaj, by administratorzy kanałów, którymi zarządzasz, mieli odpowiednią wiedzę na temat praw autorskich i przestrzegali zasad obowiązujących na platformie.
 • Przy zwiększaniu liczby kanałów, którymi zarządzasz, stosuj odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej.
W każdej chwili możesz wyświetlić ostrzeżenia dla partnera na swoim koncie YouTube. Jeśli uznasz, że jakieś ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich są bezpodstawne, możesz przeczytać informacje na temat zgłaszania roszczeń wzajemnych lub wysyłania próśb o wycofanie roszczenia.
Więcej informacji na temat ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich znajdziesz w Centrum pomocy.

Zasady dotyczące Content ID

Zasady te dotyczą partnerów z dostępem do systemu dopasowywania Content ID. Więcej informacji na temat kwalifikowania się do korzystania z Content ID znajdziesz w Centrum pomocy.

Zasady przesyłania plików referencyjnych w Content ID
Menedżerowie treści muszą przesyłać tylko takie pliki referencyjne, które mogą być objęte dopasowywaniem w systemie Content ID. Nieprawidłowe pliki referencyjne źle wpływają zarówno na twórców, jak i cały system zarządzania prawami w YouTube. Więcej informacji o treściach, które mogą być objęte przez system Content ID, znajdziesz w Centrum pomocy.

Wymagania dotyczące zasad:

 • Wszyscy menedżerowie treści muszą utrzymywać liczbę nieprawidłowych plików referencyjnych w Content ID na poziomie poniżej 1% wszystkich treści. Liczba nieprawidłowych plików referencyjnych nie może przekroczyć 500 w ciągu 30 dni.
 • Właścicielom treści, którzy przekroczą ten limit, możemy zablokować lub wyłączyć funkcję przesyłania plików referencyjnych.
Zasady dotyczące ręcznego zgłaszania roszczeń w systemie Content ID
Ręczne zgłaszanie roszczeń to funkcja, która umożliwia właścicielom treści samodzielne zgłaszanie roszczeń do filmów zawierających ich treści, jeśli roszczenie nie zostało utworzone przez system Content ID. Dostęp do ręcznego zgłaszania roszczeń to przywilej przyznawany partnerom, którzy udowodnią, że potrzebują tej funkcji. Ponieważ chcemy zapewnić zdrowy i sprawiedliwy ekosystem, w którym przestrzegane są cztery podstawowe prawa YouTube, korzystanie z tej funkcji wiąże się z rygorystycznymi wymaganiami.

Ograniczenia dotyczące sposobu zgłaszania roszczeń do treści:

 • Zanim ręcznie zgłosisz roszczenie, musisz przeprowadzić weryfikację manualną.
  • Automatyzacja procesu ręcznego zgłaszania roszczeń jest niedozwolona.
 • Wszystkie zasoby wykorzystywane do ręcznego zgłaszania roszczeń muszą zawierać dokładne, zrozumiałe dla człowieka metadane oraz prawidłowy plik referencyjny.
  • Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której materiały referencyjne dotyczące treści objętych roszczeniem nie nadają się do dopasowania lub są niezgodne z naszymi zasadami dotyczącymi plików referencyjnych.
  • Takie zasoby nie wymagają plików referencyjnych, ale wszystkie roszczenia muszą dotyczyć tych samych, niepowtarzalnych treści i być dokładnie opisane w metadanych (np. bez „grupowych zasobów” lub „zasobów zbiorczych").
 • Zasoby używane do ręcznego zgłaszania roszczeń muszą dokładnie odzwierciedlać zakres Twoich praw własności.
  • Jeśli na przykład jesteś regionalnym nadawcą zgłaszającym roszczenie do treści licencjonowanych, które zostały ponownie przesłane, nie możesz wykorzystać ręcznego zgłaszania roszczeń, by zastosować zasadę globalnego blokowania, jeżeli nie masz globalnych praw do tych treści.
  • Poza tym nadawcy mogą mieć prawo do wyświetlania licencjonowanych treści w jakimś regionie, ale nie zawsze oznacza to, że mogą zgłaszać roszczenia do filmów zawierających te treści w danym regionie.
 • Wszystkie roszczenia zgłoszone ręcznie muszą zawierać dokładne sygnatury czasowe wskazujące, gdzie w filmie znajduje się treść objęta roszczeniem.
  • Poszczególne dopasowane segmenty muszą być określone za pomocą odrębnych sygnatur czasowych.
  • Celowe lub powtarzające się podawanie wprowadzających w błąd sygnatur czasowych może zostać uznane za poważne naruszenie naszych zasad.
 • Roszczenia zgłoszone ręcznie dotyczące treści audio, które występują tylko w małym fragmencie filmu, nie mogą wykorzystywać zasady zarabiania, ale nadal możesz zastosować zasadę monitorowania lub blokowania w przypadku każdego użycia Twoich treści.
  • ​Partnerzy mogą brać pod uwagę łączną długość wszystkich segmentów opatrzonych znacznikiem czasu z jednego zasobu podczas ręcznego zgłaszania roszczenia dotyczącego treści audio.
  • Wyjątkami są filmy w formie pojedynczego krótkiego klipu lub składanek krótkich klipów zawierających głównie treści audio. Przykłady obejmują między innymi:
   • listy „Top 10” utworów lub treści audio,
   • kompilacje krótkich klipów z muzycznych aplikacji społecznościowych.
 • Roszczenia zgłoszone ręcznie dotyczące „niezamierzonego wykorzystania” treści audio nie mogą opierać się na zasadzie zarabiania, ale nadal możesz zastosować zasadę monitorowania lub zasadę blokowania do każdego przypadku użycia Twoich treści.
  • Na potrzeby tej zasady za „niezamierzone wykorzystanie” uznajemy te przypadki, w których:
   • dana treść nie została dodana do filmu przez twórcę,
   • ORAZ pomiędzy twórcą a treścią nie występuje żadna interakcja.
  • Przykłady „niezamierzonego wykorzystania”:
   • dźwięki telewizora dobiegające z drugiego pokoju,
   • muzyka z przejeżdżającego samochodu.
  • Przykłady, w których wykorzystanie jest uważane za zamierzone, obejmują:
   • śpiew, taniec lub granie na instrumencie do muzyki;
   • wszelkie treści, które zostały dodane w oprogramowaniu do postprodukcji lub edytowania;
   • muzyka w tle w przypadku, gdy twórca ma bezpośrednią kontrolę nad muzyką lub gdy zamierzeniem filmu jest przechwytywanie dźwięku, np. na koncercie.

Ograniczenia dotyczące typu treści, do których możesz zgłosić roszczenie:

 • Zgłaszaj roszczenia jedynie do filmów zawierających treści chronione prawami autorskimi, które należą wyłącznie do Ciebie.
  • Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do treści, których nie ma w filmie.
  • Nie traktuj ręcznego zgłaszania roszczeń jako sposobu zarządzania znakami towarowymi, prywatnością i innymi kwestiami niedotyczącymi praw autorskich.
  • Nadużywanie ręcznego zgłaszania roszczeń w celu wprowadzenia cenzury może skutkować natychmiastową lub trwałą utratą dostępu do funkcji, a także innymi potencjalnymi karami.
 • Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do treści, które naruszają Wytyczne dla społeczności YouTube lub wytyczne dotyczące bezpieczeństwa marki, by zastosować wobec nich zasadę zarabiania.
  • Może to zostać uznane za naruszenie naszych zasad dotyczących oszukiwania systemów. Więcej informacji
 • Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do filmów, które są objęte roszczeniem lub były wcześniej objęte roszczeniem na podstawie zasobu tych samych treści.
  • Dotyczy to również ręcznego zgłaszania roszczeń do filmów, w przypadku których pozytywnie rozpatrzono sprzeciw wobec wcześniejszego roszczenia dotyczącego tych samych treści.
  • Ręczne zgłaszanie zduplikowanych, nakładających się roszczeń może zostać uznane za rażące naruszenie zasad dotyczących oszukiwania systemów.
 • Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń, by tworzyć nieprawidłowy podział przychodów wynikający z istniejących roszczeń dotyczących danego filmu.
  • Może to zostać uznane za rażące naruszenie naszych zasad dotyczących oszukiwania systemów.
   
Content ID a cenzura polityczna
Nie zezwalamy na używanie systemu Content ID do wprowadzania cenzury politycznej. Wszystkie próby takiego wykorzystania systemu mogą spowodować zamknięcie wszystkich kanałów należących do danego menedżera treści.

Jak unikać takich sytuacji:

 • Zwróć uwagę na roszczenia oznaczone jako „tylko blokuj” i zgłoś każdy przypadek bezpośrednio do swojego menedżera ds. partnera.
Zasady dotyczące ręcznych działań w systemie Content ID
System Content ID jest zależny od ręcznych działań menedżerów treści, takich jak:
 • rozwiązywanie kwestii dotyczących niejasnej własności zasobów, roszczeń i materiałów referencyjnych;
 • rozwiązywanie potencjalnych i spornych roszczeń dotyczących praw autorskich zgłoszonych wobec przesyłanych filmów ze względów technicznych, prawnych lub licencyjnych.

Wymagania dotyczące zasad

 • Ręczne działania wymagają weryfikacji manualnej i nie mogą być w żaden sposób zautomatyzowane ani skryptowane bez wcześniejszego zatwierdzenia przez YouTube.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?