Obowiązki menedżera treści i dostęp do funkcji

Te funkcje są dostępne tylko dla partnerów, którzy używają Menedżera treści w YouTube Studio. Aby uzyskać do nich dostęp, skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. partnera YouTube.

Konsekwencje naruszenia zasad YouTube

Menedżerowie treści, którzy nie przestrzegają zasad YouTube, mogą otrzymywać oficjalne upomnienia, jeśli uznamy, że nadużywanie przez nich funkcji CMS jest wynikiem niedbalstwa, jest celowe lub szkodliwe. Dodatkowo YouTube może usunąć wszelkie hostowane lub dostarczane treści, które naruszają warunki bądź zasady YouTube. Oficjalne upomnienia mogą wpływać na możliwość korzystania z niektórych programów YouTube i funkcji CMS, dlatego musisz stosować odpowiednie mechanizmy kontroli, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich systemów, oraz przestrzegać wszystkich zasad, wytycznych i wymagań YouTube.

Utrata dostępu do funkcji systemu CMS

Partnerzy, którzy niewłaściwie korzystają z funkcji CMS lub ich nadużywają, mogą nie tylko otrzymać oficjalne upomnienia, ale również stracić dostęp do tych funkcji oraz innych powiązanych funkcji. To zazwyczaj chwilowe rozwiązanie, które trwa przez określony czas. Możemy też tymczasowo ograniczyć Ci dostęp do funkcji systemu CMS, aby zapobiec wyrządzeniu bezpośrednich szkód w ekosystemie zarządzania treścią. Czas oczekiwania partnera na odzyskanie dostępu do funkcji zależy od kilku czynników, takich jak istotność naruszenia, powód, dla którego pojawiło się naruszenie, wpływ na działalność partnera i historia naruszeń partnera. W niektórych przypadkach możemy uznać, że trwała utrata dostępu do określonych funkcji jest uzasadniona. Twój menedżer ds. partnera otrzyma od nas szczegóły oraz wskazówki, co należy zrobić dalej. Jeżeli nie współpracujesz jeszcze z menedżerem ds. partnera, skontaktuj się z zespołem pomocy dla twórców, aby dowiedzieć się więcej.

Obowiązki menedżera treści

System zarządzania treścią YouTube (CMS) to rozbudowany zestaw narzędzi, które mogą zaszkodzić ekosystemowi platformy, jeśli będą niewłaściwie wykorzystywane. Menedżerowie treści są odpowiedzialni za to, by wszystkie hostowane i dostarczane treści (takie jak kanały, filmy, utwory audio, metadane zasobów, pliki referencyjne w systemie Content ID) były zgodne ze wszystkimi zasadami i wytycznymi YouTube, w tym z Warunkami korzystania z usługi, wytycznymi dla społeczności, wymaganiami dotyczącymi zarabiania i zasadami dla menedżerów treści.

Powtarzające się i poważne naruszenia

Bardzo poważnie traktujemy te zasady. Partnerzy, którzy wielokrotnie lub w rażący sposób naruszają nasze zasady dla menedżerów treści, muszą liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami. Obejmują one: utratę dostępu do dodatkowych funkcji CMS, wyłączenie określonych funkcji na dłuższy czas lub całkowite zablokowanie dostępu do systemu CMS oraz wypowiedzenie wszystkich umów z YouTube.

W niektórych przypadkach możemy wysłać ostateczne upomnienie z prośbą o stosowanie się do naszych zasad. Menedżerowie treści, którzy dostaną takie upomnienie, utracą dostęp do większości funkcji CMS, dopóki nie przejdą kontroli dotyczącej naruszeń w ciągu roku od otrzymania upomnienia. Jeśli w tym czasie po raz kolejny naruszą zasady obowiązujące menedżerów treści lub nie zgłoszą się do kontroli bądź nie przejdą jej pomyślnie, możemy wypowiedzieć wszystkie zawarte z nimi umowy.

Własność wielu kont właścicieli treści

Pamiętaj, że jeśli masz udziały kontrolne w wielu systemach zarządzania treścią w YouTube, naruszenia związane z jednym z nich mogą spowodować nałożenie kar na wszystkie konta właścicieli treści, do których masz prawa.

Ogólne zasady obowiązujące menedżerów treści

Te zasady obowiązują każdego partnera z dostępem do systemu YouTube CMS.

Zasady dotyczące odpowiedzialności kanału

Menedżerowie treści są odpowiedzialni za to, by wszystkie połączone kanały przestrzegały polityki treści i wytycznych YouTube. Te zasady dotyczą treści przesłanych zarówno na kanały, które należą do sieci i są przez nią zarządzane, jak i na kanały stowarzyszone.

Wymagania wynikające z zasad

 • W okresie 90 dni menedżerowie treści nie mogą przekroczyć liczby 30 działań związanych z naruszeniem (takich jak wypowiedzenie umowy, zamknięcie kanału, zawieszenie konta lub wyłączenie zarabiania). Te zasady dotyczą kanałów należących zarówno do kont powiązanych, jak i niepowiązanych.
 • W okresie 90 dni menedżerowie treści nie mogą przekroczyć liczby 10 działań związanych z naruszeniem zasad na kanałach należących do niepowiązanych kont.

Naruszenia zasad

Przekroczenie tego progu będzie traktowane jako jedno naruszenie tej zasady. Pierwsze naruszenie w okresie 90 dni będzie skutkowało zawieszeniem na 1 miesiąc. W trakcie zawieszenia nie będzie można tworzyć nowych kanałów ani łączyć istniejących z Menedżerem treści.

Drugie naruszenie w okresie 90 dni będzie skutkowało zawieszeniem na 2 miesiące. Trzecie i ostatnie naruszenie będzie skutkowało karami, takimi jak zawieszenie na długi czas lub wypowiedzenie umowy z YouTube.

Co pomoże w przestrzeganiu zasad

Zasady dotyczące dołączania kanałów
Menedżerowie treści powinni nawiązać relacje z twórcami przed dodaniem ich kanałów do sieci. Menedżerowie treści, którzy między innymi dodają kanały twórców poprzez nieuczciwe praktyki lub przesyłanie spamu bądź poprzez naruszenie zasad dodawania kanałów, mogą stracić dostęp do funkcji systemu CMS.

Wymagania wynikające z zasad:

 • Menedżerowie treści muszą co miesiąc utrzymać współczynnik akceptacji zaproszeń do połączenia kanałów na poziomie powyżej 90%.
 • Menedżerowie treści, których współczynnik akceptacji spadnie poniżej 90%, mogą utracić na miesiąc możliwość wysyłania zaproszeń do wszystkich kanałów powiązanych z określoną grupą właścicieli treści.

Co pomoże w przestrzeganiu zasad:

 • Wysyłaj zaproszenia na początku miesiąca. W ten sposób twórcy będą mieć wystarczająco dużo czasu na ich zaakceptowanie.
 • Zapraszaj tylko tych twórców, których znasz i z którymi faktycznie utrzymujesz relacje biznesowe.
 • W razie potrzeby skontaktuj się z twórcami i przypomnij o zaakceptowaniu zaproszenia.
Zasady dotyczące obchodzenia zabezpieczeń systemu
Wierzymy, że menedżerowie treści zarządzają prawami i treściami w imieniu właścicieli treści, rozwiązują problemy w sieci i odpowiedzialnie korzystają z systemu YouTube CMS. Nasze zaufanie dotyczy też korzystania ze wszystkich funkcji tego systemu. Menedżerowie treści, którzy wykorzystują te funkcje, aby oszukać systemy lub procesy YouTube, nadużywają naszego zaufania i szkodzą całemu ekosystemowi YouTube.

Wymagania wynikające z zasad:

 • Menedżerowie treści nie mogą stosować metod, które mają na celu obejście systemów, procesów i zasad YouTube lub zakłócenie ich działania.
 • Naruszenie tej zasady może zostać uznane za poważne nadużycie i doprowadzić do zamknięcia wszystkich kanałów powiązanych z określoną grupą właścicieli treści.

Przykłady naruszenia tej zasady:

 • Korzystanie z systemu CMS do generowania przychodów z treści, na których nie można zarabiać w YouTube. Dotyczy to materiałów, które naruszają nasze wytyczne dla społeczności oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa marki lub które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Ręczne dodawanie praw własności do zasobów Content ID, do których zgodnie z przepisami nie masz praw własności intelektualnej, nawet jeśli robisz to tylko na jakiś czas.
 • Korzystanie z ręcznego zgłaszania roszczeń w systemie Content ID w celu obejścia procesu rozstrzygania sporów.
 • Zarejestrowanie w systemie CMS kanału, który nie został zatwierdzony przez YouTube, w sytuacjach, gdy niezbędne jest wcześniejsze zatwierdzenie.
 • Wykorzystywanie lub czerpanie korzyści z luk w zabezpieczeniach bądź używanie technik mających na celu zwiększenie zarobków w YouTube w sposób nieprawidłowy lub oszukańczy.        

Zasady dotyczące ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich przez menedżerów treści
Gdy kanał otrzyma ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, zostaną wobec niego zastosowane kary dla kanałów. Partnerzy powinni zadbać o to, by zarządzane przez nich kanały nie otrzymywały ostrzeżeń. Jeśli im się to nie uda, oprócz kar, które wynikają z zasad dotyczących ostrzeżeń dla kanałów, na konto menedżera treści zostaną nałożone kary uzupełniające. Kary dotyczące ostrzeżeń dla partnera wiążą się z ograniczeniem dostępu do funkcji. Dotyczy to zarówno właściciela treści, jak i innych właścicieli treści, którzy są z nim powiązani.

Wymagania wynikające z zasad:

Jeśli w ciągu 90 dni partner otrzyma łącznie 10 ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich na wszystkich zarządzanych przez siebie kanałach, jego działalność zostanie dokładnie sprawdzona. Może to skutkować między innymi utratą możliwości łączenia kanałów czy przesyłania filmów lub też wypowiedzeniem umowy partnerskiej z YouTube. Po 90 dniach ostrzeżenie wygaśnie, zostanie usunięte z kanału i przestanie być liczone. Zastrzegamy sobie również prawo do oceny naruszenia i podjęcia odpowiednich działań w każdej chwili i według własnego uznania.

Co pomoże w przestrzeganiu zasad:

 • Ostrożnie wybieraj kanały do zarządzania. Unikaj dodawania kanałów, które mogłyby zwiększyć całkowitą liczbę ostrzeżeń.
 • Większość partnerów osiąga najlepsze wyniki, gdy liczba kanałów na koncie właściciela treści należącego do sieci i zarządzanego przez nią utrzymuje się poniżej 120.
 • Zadbaj, by administratorzy kanałów, którymi zarządzasz, mieli odpowiednią wiedzę na temat praw autorskich i przestrzegali zasad obowiązujących w YouTube.
 • Przy zwiększaniu liczby kanałów, którymi zarządzasz, stosuj odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej.
Jeśli uznasz, że jakieś ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich są bezpodstawne, zapoznaj się z informacjami na temat zgłaszania roszczeń wzajemnych lub wysyłania próśb o wycofanie roszczenia.
Więcej informacji na temat ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich znajdziesz w Centrum pomocy.
Zasady dotyczące odpowiedzialnego udostępniania konta i przejmowania innych kont
Staramy się, aby nasz ekosystem był bezpieczny i dobrze prosperował. W ramach tych działań możemy ograniczyć dostęp do kont CMS, które według nas zostały przejęte przez nieponoszących odpowiedzialności lub zakazanych użytkowników, a także zawiesić takie konta lub je zamknąć.
 • Menedżerowie treści są odpowiedzialni za wszelkie działania dokonane przy użyciu ich konta CMS.
  • Zadbaj więc o zapewnienie odpowiednich środków ochrony, by monitorować dostęp pracowników i zachowywanie zgodności z naszymi zasadami. Firmy są odpowiedzialne za działania pracowników.
  • Ta zasada dotyczy również zewnętrznych firm zatrudnionych do zarządzania kontem CMS.
 • Udostępnianie konta CMS niestowarzyszonym lub zakazanym osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie albo inne korzyści jest surowo zabronione.
  • Konta CMS nie można wypożyczyć, wynająć ani sprzedać.
  • Jeśli współpracujesz z firmą zewnętrzną, która zarządza kontem CMS w Twoim imieniu, musi ona podpisać z nami umowę partnerską.
  • Nie udostępniaj konta CMS organizacjom (ani powiązanym osobom), którym zdarzało się naruszać nasze zasady.
  • Jeśli dowiemy się, że niestowarzyszony lub zakazany użytkownik ma dostęp do Twojego konta CMS, możemy podjąć odpowiednie działania. Możemy na przykład anulować dostęp konkretnej osoby lub wypowiedzieć wszelkie powiązane umowy.
Jako menedżer treści musisz powiadomić YouTube, jeśli Twoja organizacja jest przejmowana przez inną firmę. Dotyczy to też sytuacji, kiedy to Ty przejmujesz firmę z dostępem do CMS. Musisz to zrobić w ciągu 30 dni od momentu przejęcia.
Zasady dotyczące partnerów muzycznych świadczących usługi hostingowe
Treści inne niż muzyczne muszą być istotnie związane z zasobami muzycznymi znajdującymi się na koncie.
 • Za takie materiały można uznać np. wywiady z wykonawcami.
 • Partnerzy muzyczni, którzy mają tego typu treści, powinni omówić możliwe rozwiązania ze swoim menedżerem ds. partnera, by uniknąć potencjalnej utraty dostępu do funkcji takich jak możliwość łączenia kanałów.

Zasady dotyczące Content ID

Zasady te dotyczą partnerów z dostępem do systemu dopasowywania treści Content ID. Więcej informacji na temat kwalifikowania się do korzystania z Content ID znajdziesz w Centrum pomocy.

Zasady dotyczące treści kwalifikujących się do przesłania do systemu Content ID
System dopasowania Content ID to zaawansowane narzędzie do zarządzania prawami w YouTube. Jest złożony i ma poufny charakter, dlatego treści muszą spełniać pewne wymagania, aby można było je wykorzystać jako pliki referencyjne. To Ty ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie tych wymagań i dbanie o to, by Twoje pliki referencyjne obejmowały roszczeniem tylko te filmy, które zawierają Twoją własność intelektualną.

Wymagania wynikające z zasad

 • Musisz mieć wyłączne prawa do treści w pliku referencyjnym w regionach, w których zgłaszasz prawa własności.
  • Przykłady treści, których nie można wykorzystać jako plików referencyjnych:
   • treści, na które masz niewyłączną licencję od osoby trzeciej, takie jak lokalna transmisja ważnego wydarzenia sportowego;
   • treści opublikowane na licencji Creative Commons lub podobnej wolnej/otwartej licencji;
   • materiały filmowe, nagrania lub kompozycje, które należą do domeny publicznej;
   • klipy z innych źródeł wykorzystane na zasadzie dozwolonego użytku;
   • treści, które są sprzedawane lub licencjonowane na większą skalę w celu włączenia ich do innych dzieł, np. produkcje muzyczne.

To wymaganie dotyczy zarówno elementów dźwiękowych, jak i wizualnych pliku referencyjnego. Jeżeli na przykład Twój audiowizualny plik referencyjny zawiera nielicencjonowane treści audio należące do osoby trzeciej, musisz usunąć te treści przed przesłaniem.

 • Aby dopasowanie działało prawidłowo, wszystkie pliki referencyjne muszą się wystarczająco różnić od innych treści.
  • Przykłady treści, których nie można wykorzystać jako plików referencyjnych:
   • nagrania karaoke, nagrania zremasterowane, nagrania naśladujące innego wykonawcę;
   • efekty dźwiękowe, podkłady dźwiękowe, pętle do produkcji muzyki;
   • nagrania dźwiękowe należące do domeny publicznej lub treści osób trzecich, które są podobne do innych nagrań dźwiękowych tych treści, np. utworów muzyki klasycznej lub niektórych remiksów.
 • Wszystkie pliki referencyjne muszą reprezentować poszczególne elementy objęte prawami własności intelektualnej.
  • Przykłady treści, których nie można wykorzystać jako plików referencyjnych:
   • kompilacje utworów lub krótkich filmów,
   • mashupy lub miksy didżejskie,
   • listy utworów z danej kategorii lub nagrania dźwiękowe całych albumów.
 • Wszystkie pliki referencyjne wykorzystywane do zarabiania muszą być zgodne z polityką treści YouTube.

Szczególne ograniczenia dotyczące treści o grach wideo

 • Tylko wydawcy gier mogą dostarczać pliki referencyjne zawierające nagranie rozgrywki lub oryginalne ścieżki dźwiękowe z gier.
  • Oryginalne ścieżki dźwiękowe z gier to nagrania dźwiękowe utworzone specjalnie do gier wideo. Nie są to utwory licencjonowane umieszczone w grze.
  • Zasady dotyczą też transmisji na żywo zawierających treści z gier wideo, które są udostępniane jako filmy na żądanie. 
   • Aby chronić te treści, użyj narzędzia Copyright Match Tool lub ręcznego zgłaszania roszczeń.
 • Wobec wszystkich zasobów nagrań dźwiękowych coverów ścieżek dźwiękowych z gier wideo trzeba stosować zasadę przekazania treści do sprawdzenia.
  • W przypadku tych zasobów dopasowanie melodii do osadzonych kompozycji może spowodować zgłoszenie wielu nieprawidłowych roszczeń, które mogą być sprzeczne z zamiarami wydawców gier.
Zasady przesyłania plików referencyjnych w Content ID
Menedżerowie treści mogą przesyłać tylko takie pliki referencyjne, które nadają się do dopasowywania w systemie Content ID. Nieprawidłowe pliki referencyjne źle wpływają zarówno na twórców, jak i cały system zarządzania prawami w YouTube. Więcej informacji o treściach, które mogą być dopasowywane przez system Content ID, znajdziesz w Centrum pomocy.

Wymagania wynikające z zasad:

 • Wszyscy menedżerowie treści muszą utrzymywać liczbę nieprawidłowych plików referencyjnych w Content ID na poziomie poniżej 1% wszystkich swoich treści. Liczba nieprawidłowych plików referencyjnych nie może przekroczyć 500 w ciągu 30 dni.
 • Właścicielom treści, którzy przekroczą ten limit, możemy ograniczyć lub wyłączyć funkcję przesyłania plików referencyjnych.
Zasady dotyczące ręcznego zgłaszania roszczeń w systemie Content ID

Informacje o ręcznym zgłaszaniu roszczeń

Ręczne zgłaszanie roszczeń umożliwia menedżerom treści samodzielne zgłaszanie roszczeń do filmów, które zawierają ich treści. Powinno się go używać tylko wtedy, gdy system Content ID przeoczy dopasowanie i w rezultacie nie zgłosi roszczenia do kwalifikujących się treści. Jeżeli treści nie nadają się do objęcia roszczeniem przez system Content ID, nie należy stosować w ich przypadku ręcznego zgłaszania roszczeń.


Z narzędzia do ręcznego zgłaszania roszczeń będą mogli korzystać tylko partnerzy, którzy wykażą, że go potrzebują. Ponieważ chcemy utrzymać zdrowy i sprawiedliwy ekosystem, w którym przestrzegane są 4 zasady YouTube, używanie ręcznego zgłaszania roszczeń wiąże się z rygorystycznymi wymaganiami.

Ograniczenia typu treści, do których możesz zgłosić roszczenie

Ograniczenie  Szczegóły
Zgłaszaj roszczenia jedynie do filmów zawierających treści chronione prawem autorskim, które należą wyłącznie do Ciebie. Zgłaszaj roszczenia tylko do treści, które znajdują się w przesłanym filmie.

Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do treści (lub ich fragmentów), które nie są Twoją własnością.


Nadużywanie ręcznego zgłaszania roszczeń w celu wprowadzenia cenzury może skutkować natychmiastową lub trwałą utratą dostępu do funkcji, a także innymi potencjalnymi karami.

Korzystaj z ręcznego zgłaszania roszczeń tylko w przypadku treści, które mogą zostać potencjalnie objęte roszczeniem przez system Content ID.
 
System dopasowania Content ID zgłasza roszczenia tylko wtedy, gdy znajdzie dopasowanie dźwięku, filmu lub melodii pomiędzy materiałem przesłanym przez użytkownika a treściami referencyjnymi dostarczonymi przez partnera. Wszystkie ręczne roszczenia muszą być zgłaszane zgodnie z tą podstawową funkcją.

Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do filmów na podstawie miniatury lub nieruchomego obrazu.


Nie używaj ręcznego zgłaszania roszczeń do zarządzania znakami towarowymi, prywatnością lub innymi kwestiami niedotyczącymi praw autorskich.

Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do filmów przedstawiających chronione prawem autorskim postacie utworzone przez przesyłającego.

Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do nagrań wydarzeń na żywo utworzonych przez fanów (np. sztuk teatralnych, stand-upów lub rozgrywek sportowych), chyba że masz prawa do konkretnego nagrania lub jesteś wydawcą muzyki zgłaszającym roszczenie do kompozycji muzycznej.

Za pomocą systemu Content ID można zarządzać prawami tylko do kompozycji muzycznych. Nie obejmuje on innych form utworów pisanych lub opartych na scenariuszu.

W pozostałych przypadkach prześlij wniosek prawny z żądaniem usunięcia treści lub skargę dotyczącą naruszenia prywatności.

Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do filmów, które są objęte roszczeniem lub były wcześniej objęte roszczeniem na podstawie zasobu tych samych treści. To ograniczenie obejmuje ręczne zgłaszanie roszczeń do filmów, w przypadku których pozytywnie rozpatrzono sprzeciw wobec wcześniejszego roszczenia dotyczącego tych samych treści.

Ręczne zgłaszanie zduplikowanych, nakładających się roszczeń może zostać uznane za rażące naruszenie zasad dotyczących obchodzenia zabezpieczeń systemu.
Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń, by nieprawidłowo podzielić się przychodami w związku z istniejącymi już roszczeniami wobec danego filmu. Złamanie tej zasady może zostać uznane za rażące naruszenie naszych zasad dotyczących oszukiwania systemów.
Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do filmów, jeśli Twoja własność jest – lub powinna być – umieszczona w innych zasobach. Nie zgłaszaj ręcznie roszczenia dotyczącego kompozycji do fragmentu filmu, jeśli zgłoszono już do niego roszczenie na podstawie zasobu nagrania dźwiękowego zawierającego Twoją kompozycję. Jeśli tylko jest to możliwe, własność kompozycji powinna być umieszczona w nagraniach dźwiękowych.

Ograniczenia sposobu zgłaszania roszczeń do treści

Ograniczenie Szczegóły
Zanim ręcznie zgłosisz roszczenie do treści, musisz przeprowadzić weryfikację manualną.
 
Automatyzacja procesu ręcznego zgłaszania roszczeń jest niedozwolona. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi ręcznych działań.
Wszystkie zasoby wykorzystywane do ręcznego zgłaszania roszczeń muszą zawierać dokładne, zrozumiałe dla człowieka metadane oraz prawidłowy plik referencyjny. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której materiał referencyjny dotyczący treści objętych roszczeniem nie nadaje się do dopasowania lub jest niezgodny z naszymi zasadami dotyczącymi plików referencyjnych. 

Takie zasoby nie wymagają plików referencyjnych, ale wszystkie roszczenia muszą dotyczyć tych samych, niepowtarzalnych treści i być dokładnie opisane w metadanych (np. bez „grupowych zasobów” lub „zasobów zbiorczych").

Zasoby używane do ręcznego zgłaszania roszczeń muszą dokładnie odzwierciedlać zakres Twoich praw własności. Jeśli na przykład jesteś regionalnym nadawcą zgłaszającym roszczenie do treści licencjonowanych, które zostały ponownie przesłane, nie możesz wykorzystać ręcznego zgłaszania roszczeń, by zastosować zasadę globalnego blokowania, jeżeli nie masz globalnych praw do tych treści.

Poza tym nadawcy mogą mieć prawo do wyświetlania licencjonowanych treści w jakimś regionie, ale nie zawsze oznacza to, że mogą zgłaszać roszczenia do filmów zawierających te treści w danym regionie.
Wszystkie roszczenia zgłoszone ręcznie muszą zawierać dokładne sygnatury czasowe wskazujące, gdzie w filmie znajduje się treść objęta roszczeniem. Poszczególne dopasowane segmenty muszą być określone za pomocą odrębnych sygnatur czasowych.

Celowe lub powtarzające się podawanie wprowadzających w błąd sygnatur czasowych może zostać uznane za poważne naruszenie naszych zasad.
Nie zgłaszaj ręcznie roszczeń do treści, które naruszają wytyczne dla społeczności YouTube lub wytyczne dotyczące bezpieczeństwa marki, by zastosować wobec nich zasadę zarabiania. Może to zostać uznane za naruszenie naszych zasad dotyczących oszukiwania systemów. Więcej informacji
Ręcznie zgłoszone roszczenia dotyczące treści audio, które występują tylko w niewielkim fragmencie filmu, mogą wykorzystywać zasady zarabiania jedynie w określonej sytuacji. Zazwyczaj roszczenia zgłoszone ręcznie dotyczące krótkich fragmentów treści audio mogą wykorzystać tylko zasady blokowania lub monitorowania, chyba że materiał objęty roszczeniem:
jest częścią kompilacji filmów, listy z utworami lub wyzwania o tematyce muzycznej;
 • jest częścią wprowadzającego lub zamykającego filmu wykorzystywanego do tworzenia marki kanału;
 • jest w filmie, który jest już objęty aktywnym roszczeniem z systemu Content ID z zasadą zarabiania;
 • jest w filmie przesłanym na oficjalny kanał wykonawcy reprezentowany przez stronę wnoszącą roszczenie;
 • stanowi większość filmu.
Ręcznie zgłoszone roszczenia dotyczące „niezamierzonego wykorzystania” treści audio nie mogą opierać się na zasadzie zarabiania, ale nadal możesz zastosować zasadę monitorowania lub zasadę blokowania do każdego przypadku użycia Twoich treści. Na potrzeby tej zasady za „niezamierzone wykorzystanie” uznajemy te przypadki, w których:
 • treści nie zostały dodane do filmu przez twórcę ORAZ
 • pomiędzy twórcą a treściami nie występuje żadna interakcja.

Przykłady „niezamierzonego wykorzystania”:

 • dźwięki telewizora dobiegające z innego pokoju,
 • muzyka z przejeżdżającego samochodu.

Przykłady, w których wykorzystanie jest uważane za zamierzone, obejmują:

 • śpiew, taniec lub grę na instrumencie do dźwięków muzyki;
 • wszelkie treści, które zostały dodane w postprodukcji lub w oprogramowaniu do edytowania;
 • muzykę w tle w przypadku, gdy twórca ma bezpośrednią kontrolę nad muzyką lub gdy zamierzeniem filmu jest zarejestrowanie dźwięku, np. na koncercie.

Content ID i ręczne blokowanie krytycznych treści

Używanie ręcznych działań w systemie Content ID do blokowania krytycznych treści jest niedozwolone w YouTube. Nie podejmuj ręcznych działań w systemie Content ID skutkujących blokowaniem materiałów, które 1) wyrażają krytykę wobec Ciebie lub Twoich klientów i 2) zawierają fragmenty Twoich utworów chronionych prawem autorskim.
 • Pojęcie „krytyka” oznacza, że materiał został wykorzystany, aby skrytykować treści, twórców, tematykę lub właścicieli praw autorskich albo przedstawić te zagadnienia w negatywny lub niepochlebny sposób.
 • „Ręczne działanie” obejmuje m.in. zastosowanie ręcznego zgłaszania roszczeń lub zmianę zasady obecnego roszczenia na blokowanie.
 • Jeśli uważasz, że treści naruszają Twoje prawa autorskie, wypełnij żądanie usunięcia treści zgodnie z ustawą DMCA.
 • Jeśli Twoje żądanie usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA zostanie odrzucone, nadal nie możesz podjąć ręcznych działań, by zgłosić roszczenie do treści. Dotyczy to m.in. ręcznego zgłaszania roszczenia, a także stosowania zasady blokowania wobec treści.
Content ID a cenzura polityczna
Używanie systemu Content ID do blokowania treści politycznych, do których nie masz praw, jest bardzo poważnym naruszeniem i nie jest dozwolone w YouTube. Wszystkie próby takiego wykorzystania systemu mogą spowodować zamknięcie wszystkich kanałów należących do danej grupy właścicieli treści.

Jak unikać takich sytuacji:

 • Zwróć uwagę na roszczenia oznaczone jako „tylko blokuj” i zgłoś każdy przypadek bezpośrednio do swojego menedżera ds. partnera.
Zasady dotyczące ręcznych działań w systemie Content ID
System Content ID jest zależny od ręcznych działań menedżerów treści. Obejmują one m.in.:
 • rozwiązywanie kwestii dotyczących niejasnej własności zasobów i materiałów referencyjnych,
 • sprawdzanie potencjalnych i spornych roszczeń dotyczących praw autorskich.

Wymagania wynikające z zasad

 • Ręczne działania wymagają weryfikacji manualnej i nie mogą być zautomatyzowane ani skryptowane.
 • Wszystkie ręczne działania, takie jak potwierdzanie potencjalnych lub spornych roszczeń, muszą:
  • dokładnie odzwierciedlać zakres własności;
  • być zgodne z obowiązującymi przepisami;
  • być zgodne ze wszystkimi zasadami YouTube, takimi jak wymagania dotyczące zarabiania.

Ograniczenia

 • Nie podejmuj ręcznych działań w systemie Content ID skutkujących blokowaniem materiałów, które 1) wyrażają krytykę wobec Ciebie lub Twoich klientów i 2) zawierają fragmenty Twoich utworów chronionych prawem autorskim.
  • Pojęcie „krytyka” oznacza, że materiał został wykorzystany, aby skrytykować treści, twórców, tematykę lub właścicieli praw autorskich albo przedstawić te zagadnienia w negatywny lub niepochlebny sposób.
  • „Ręczne działanie” obejmuje m.in. zastosowanie ręcznego zgłaszania roszczeń lub zmianę zasady obecnego roszczenia na blokowanie.
  • Jeśli uważasz, że treści naruszają Twoje prawa autorskie, prześlij żądanie usunięcia treści zgodnie z ustawą DMCA.
  • Jeżeli Twoje żądanie usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA zostanie odrzucone i pojawi się prośba o rozważenie, czy nie mają zastosowania wyjątki od ochrony prawem autorskim, nadal nie możesz podjąć ręcznych działań, by blokować treści. Dotyczy to m.in. ręcznego zgłaszania roszczenia, a także stosowania zasady blokowania wobec treści.
Zasady dotyczące odpowiedzialnego zarządzania zasobami Content ID
Nieprawidłowe, nieczytelne lub zduplikowane zasoby mogą powodować problemy w systemie Content ID. Z tego powodu wymagamy, by menedżerowie treści odpowiednio zarządzali zasobami, które do nich należą. W przeciwnym razie mogą utracić dostęp do funkcji CMS lub ponieść inne konsekwencje.

Wymagania wynikające z zasad

 • Wszystkie zasoby muszą zawierać dokładne, spójne i zrozumiałe dla człowieka metadane.
  • Przesyłający muszą otrzymać jasne informacje o tym, do jakich treści zgłoszono roszczenie i kto jest ich właścicielem. Minimalny zakres metadanych, jaki należy podać, zależy od typu treści:
   • Nagranie dźwiękowe lub teledysk: podaj ISRC, tytuł, wykonawcę i wytwórnię.
   • Kompozycja muzyczna: podaj tytuł i autora.
   • Odcinek programu telewizyjnego: podaj tytuł programu oraz tytuł i numer odcinka.
   • Film: podaj tytuł i reżyserów.
   • Transmisja wydarzenia sportowego: podaj imiona i nazwiska zawodników lub nazwy drużyn oraz datę wydarzenia.
   • Inne zasoby internetowe: podaj dokładny opis powiązanych treści referencyjnych.
  • Partnerzy muzyczni są odpowiedzialni za poprawność metadanych, które podają podczas dostawy treści i tworzenia utworu audio.
  • Jeśli dostarczone przez Ciebie metadane nie będą spełniać naszych standardów jakości, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostawy treści.
 • Menedżerowie treści muszą używać odpowiednich typów zasobów.
  • Na przykład partnerzy nie mogą tworzyć zasobów internetowych dla treści muzycznych. Natomiast zasobów teledysku nie można używać w przypadku nagrań wydarzeń na żywo, które nie zostały utworzone przez wytwórnię.
 • Nie twórz duplikatów zasobów treści, jeśli zasób dla danego materiału znajduje się już w systemie Content ID.
  • Dodaj własność do istniejących zasobów zamiast tworzyć nowe.
 • Nie dodawaj własności do zasobu, jeśli nie masz praw do własności intelektualnej.
  • Jeżeli to zrobisz, możemy uznać takie działanie za naruszenie naszych zasad dotyczących oszukiwania systemów. Może to też wpłynąć negatywnie na Twoją umowę partnerską zawartą z YouTube.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne