Beleidsregels voor contentbeheerders

YouTube doet er alles aan om te zorgen dat ons ecosysteem voor contentmanagement schoon, eerlijk en vrij van misbruik is. Om dit doel te bereiken hebben we een aantal beleidsregels opgesteld voor het gebruik van de beschikbare functies voor contentbeheerders in het contentmanagementsysteem (CMS). Alle contentbeheerders zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze beleidsregels en normen namens hun contenteigenaren.

Wat gebeurt er als je onze beleidsregels voor contentbeheerders overtreedt?

Verlies van toegang tot CMS-functies

Partners die misbruik maken van CMS-functies, verliezen hun toegang tot deze functies. Deze maatregel is meestal tijdelijk en wordt na een vastgestelde periode opgeheven. We kunnen je toegang tot CMS-functies ook tijdelijk beperken om dreigend gevaar voor het ecosysteem voor contentmanagement te voorkomen. Hoelang een partner moet wachten voordat die weer toegang krijgt tot een functie, hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de schending, de reden voor de schending, de impact op het bedrijf van de partner en eerdere schendingen van de partner. Je partnermanager heeft informatie over de specifieke details en volgende stappen. Als je geen partnermanager hebt, kun je contact opnemen met het supportteam voor creators voor meer informatie.

Content ID en officiële waarschuwingen

Content ID is een krachtige tool. Misbruik kan veel schade toebrengen. Contentbeheerders die zich niet houden aan ons Content ID-beleid, kunnen officiële waarschuwingen krijgen als YouTube vaststelt dat hun misbruik van een Content ID-functie nalatig, opzettelijk of schadelijk was. Officiële waarschuwingen kunnen gevolgen hebben voor het in aanmerking komen van je bedrijf voor bepaalde YouTube-programma's en CMS-functies. Het is dus belangrijk dat je goede kwaliteitscontroles opzet zodat je ons Content ID-beleid niet schendt.

Herhaalde en ernstige overtredingen

We nemen deze beleidsregels zeer serieus. Partners die onze beleidsregels voor contentbeheerders herhaaldelijk of in ernstige mate overtreden, krijgen zwaardere sancties opgelegd. Mogelijke sancties zijn: het verlies van toegang tot aanvullende CMS-functies, het verlies van specifieke functies voor langere tijd of het verlies van alle toegang tot het CMS en beëindiging van alle contracten met YouTube.

In sommige gevallen kunnen we een 'laatste waarschuwing' geven om onze beleidsregels na te leven. Contentbeheerders die een officiële laatste waarschuwing hebben gekregen, verliezen hun toegang tot de meeste CMS-functies. Deze toegang wordt hersteld nadat ze binnen het jaar erna een controle op misbruik hebben doorstaan. Als contentbeheerders tijdens dat jaar ons beleid voor contentbeheerders opnieuw schenden en de controle op misbruik niet doorstaan, kan hun contract worden beëindigd.

Meerdere CMS'en in bezit

Als je een meerderheidsbelang hebt in meerdere CMS'en op YouTube, kunnen schendingen in één CMS leiden tot sancties voor alle CMS'en die je bezit.

Algemene beleidsregels voor contentbeheerders

Deze beleidsregels gelden voor elke partner die toegang heeft tot het YouTube CMS.

Beleid voor verantwoordingsplicht voor kanalen

Contentbeheerders moeten erop toezien dat alle gekoppelde kanalen voldoen aan het contentbeleid en de richtlijnen van YouTube. Dit is zowel van toepassing op content die wordt geüpload naar kanalen in eigendom en beheer (owned and operated, O&O) als op content van aangesloten kanalen.

Beleidsvereisten

 • Contentbeheerders moeten minder dan dertig misbruiksancties (zoals kanaalbeëindigingen, opschortingen of het uitzetten van inkomsten genereren) hebben in een periode van negentig dagen. Dit is van toepassing op kanalen in je aangesloten en je niet-aangesloten accounts.
 • Voor niet-aangesloten accounts moeten contentbeheerders minder dan tien sancties vanwege kanaalmisbruik hebben in een periode van negentig dagen.

Beleidsschendingen

Het overschrijden van deze drempel telt als één schending van dit beleid. Na de eerste overtreding binnen negentig dagen wordt je account één maand opgeschort. Tijdens een opschorting kun je geen nieuwe kanalen maken en geen nieuwe kanalen koppelen aan je Content Manager.

Na de tweede overtreding binnen negentig dagen wordt je account twee maanden opgeschort. De derde en laatste schending leidt tot maatregelen zoals een langdurige opschorting of beëindiging van je contracten met YouTube.

Wat je kunt doen om het beleid na te leven

Beleid voor kanaaltoelating
Van contentbeheerders wordt verwacht dat ze een relatie met creatorkanalen hebben voordat ze die kanalen toevoegen aan hun netwerk. Contentbeheerders die bijvoorbeeld creators toelaten via spam of oneerlijke praktijken, of die misbruik maken van het recht om kanalen te koppelen, kunnen de toegang tot CMS-functies verliezen.

Vereisten van het beleid:

 • Contentbeheerders moeten ervoor zorgen dat elke maand meer dan 90% van hun uitnodigingen om kanalen te koppelen geaccepteerd wordt.
 • Als contentbeheerders onder de 90% acceptatie komen, kunnen kanaaluitnodigingen voor al hun contenteigenaarsaccounts een maand worden uitgezet.

Wat je kunt doen om het beleid na te leven:

 • Stuur je uitnodigingen aan het begin van de maand. Zo hebben je creators voldoende tijd om de uitnodiging te accepteren.
 • Stuur alleen uitnodigingen naar kanalen die je kent en waarmee je een zakelijke relatie hebt.
 • Neem contact op met creators en herinner hen er zo nodig aan dat ze hun uitnodigingen moeten accepteren.
Beleid tegen het omzeilen van systemen
We vertrouwen erop dat contentbeheerders op verantwoorde wijze rechten en content beheren namens hun contenteigenaren, problemen in hun netwerk oplossen en gebruikmaken van het YouTube CMS. Dat vertrouwen geldt ook voor de functies die zijn ingebouwd in het YouTube CMS. Contentbeheerders die misbruik maken van deze functies om de bestaande systemen of processen van YouTube te omzeilen, schenden dat vertrouwen en schaden daarmee het hele YouTube-ecosysteem.

Vereisten van het beleid:

 • Contentbeheerders mogen zich niet bezighouden met praktijken waarbij wordt geprobeerd de systemen, processen of beleidsregels van YouTube te omzeilen of te belemmeren.
 • Overtredingen van dit beleid worden beschouwd als ernstig misbruik en kunnen leiden tot de beëindiging van al je contenteigenaarsaccounts.

Voorbeelden van overtredingen van dit beleid:

 • Gebruik van het CMS om op ongepaste wijze inkomsten te genereren met content die niet in aanmerking komt voor het genereren van inkomsten op YouTube. Hieronder valt ook content die in strijd is met onze communityrichtlijnen en richtlijnen voor merkveiligheid, plus content die bij wet- of regelgeving verboden is.
 • Handmatig je eigendom toevoegen aan Content ID-items waarvoor je geen legitiem belang hebt in de intellectuele-eigendomsrechten, zelfs niet tijdelijk.
 • Gebruik van handmatige Content ID-claims om het oplossingsproces voor geschillen met betrekking tot auteursrechtclaims te omzeilen.
 • Een kanaal aan je CMS koppelen dat niet vooraf door YouTube is goedgekeurd terwijl dit wel is vereist.
Beleid voor waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten voor contentbeheerders
Als een kanaal een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, worden sancties op kanaalniveau toegepast. Partners moeten voorkomen dat ze te veel waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten ontvangen voor de kanalen die ze beheren. Als ze dit niet doen, wordt niet alleen het bestaande beleid voor kanaalwaarschuwingen toegepast, maar worden er ook sancties opgelegd aan de contentbeheerder. Bij sancties vanwege partnerwaarschuwingen wordt de toegang tot functies beperkt. Dit is van invloed op zowel de contenteigenaar als de aangesloten contenteigenaren.

Vereisten van het beleid:

Als een partner in een periode van negentig dagen tien waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten ontvangt voor beheerde kanalen, wordt er een aanvullende beoordeling van de partner uitgevoerd. Mogelijke resultaten zijn het verlies van het recht om kanalen te koppelen, het verlies van het recht om video's te uploaden en de beëindiging van de partnerovereenkomst. Na negentig dagen verlopen waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten en worden deze afgetrokken van het totale aantal waarschuwingen voor het kanaal en de contenteigenaar. YouTube behoudt zich ook het recht voor om misbruik op elk moment naar eigen goeddunken te evalueren en aan te pakken.

Wat je kunt doen om het beleid na te leven:

 • Let goed op als je nieuwe kanalen kiest die je wilt beheren. Voeg geen kanalen toe die tot meer waarschuwingen kunnen leiden.
 • De meeste partners presteren het best als ze het aantal kanalen van een O&O-contenteigenaar onder de honderdtwintig houden.
 • Zorg dat je beheerde kanalen op de hoogte zijn van het auteursrecht en dat ze handelen in overeenstemming met de beleidsregels van YouTube.
 • Zorg ervoor dat je goede interne controles uitvoert als je aantal beheerde kanalen groeit.
Als je vindt dat een van de waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten ongegrond is, wil je misschien meer informatie bekijken over hoe je een verweer of een verzoek tot intrekking van een claim indient.
Meer informatie over waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten vind je in het Helpcentrum.
Beleid voor verantwoorde toegang en acquisities
We vinden het erg belangrijk dat YouTube een gezond en veilig ecosysteem vormt. Daarom kunnen we CSM-accounts die illegaal gebruikt zijn door een niet-aansprakelijke of verboden partij beperken, opschorten of beëindigen.
 • Contentbeheerders zijn verantwoordelijk voor alle acties die met hun CMS-account worden uitgevoerd.
  • Zorg ervoor dat je de toegang en de naleving van ons beleid door je werknemers voldoende kunt controleren en waarborgen. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de acties van hun werknemers.
  • Dit beleid geldt ook voor externe bedrijven die zijn ingehuurd om een CMS-account te beheren.
 • Het is streng verboden om niet-aangesloten of verboden derden toegang te verlenen tot je CMS-account in ruil voor compensatie.
  • Verhuur, lease of verkoop de toegang tot je CMS-account niet.
  • Als je samenwerkt met een externe partij die je CMS-account namens jou beheert, moet die organisatie een directe partnerschapsovereenkomst met ons hebben.
  • Verleen geen toegang tot je CMS-account aan organisaties (of gelieerde personen) die een geschiedenis van misbruik hebben.
  • Als YouTube ontdekt dat een niet-aangesloten of verboden partij toegang heeft gekregen tot je CMS-account, kan YouTube actie ondernemen. Zo kan YouTube de toegang van een individu intrekken of de bijbehorende contracten beëindigen.
Als contentbeheerder moet je YouTube op de hoogte brengen als je door een ander bedrijf wordt overgenomen. Als jij een bedrijf met CMS-toegang overneemt, moet je dat ook melden aan YouTube. Dit moet binnen dertig dagen na de overname gebeuren.
Hostbeleid van muziekpartner
Content zonder muziek moet duidelijk te maken hebben met bestaande muziekitems in het account.
 • Interviews met artiesten kunnen bijvoorbeeld als zeer gerelateerd worden beschouwd.
 • Muziekpartners met content zonder muziek die willen voorkomen dat de toegang tot bepaalde functies (zoals kanalen koppelen) wordt ingetrokken, kunnen contact opnemen met hun partnermanager om mogelijke oplossingen te bespreken.

Beleidsregels voor Content ID

Deze beleidsregels zijn van toepassing op partners die toegang hebben tot het systeem voor Content ID-overeenkomsten. Meer informatie over hoe je in aanmerking komt voor Content ID vind je in het Helpcentrum.

Beleid voor content die geschikt is voor Content ID
Het systeem voor Content ID-overeenkomsten is een krachtige tool voor het beheren van je rechten op YouTube. Vanwege de complexiteit en de gevoelige aard, moet content aan bepaalde vereisten voldoen om als referentie te kunnen worden gebruikt. Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan deze vereisten en ervoor te zorgen dat je referentie alleen video's claimt die jouw intellectueel eigendom bevatten.

Beleidsvereisten

 • Je moet beschikken over de exclusieve rechten op het materiaal in het referentiebestand voor de gebieden waarvoor je het eigenaarschap claimt.
  • Voorbeelden van content die niet als referentie kan worden gebruikt:
   • Content onder niet-exclusieve licentie van derden, zoals regionale uitzendingen of een groot sportevenement.
   • Content uitgebracht onder Creative Commons of vergelijkbare vrije/open licenties.
   • Beeldmateriaal, opnamen en composities uit het publieke domein.
   • Clips uit andere bronnen die volgens de uitgangspunten van redelijk gebruik zijn gebruikt.
   • Content die op grotere schaal verkocht of in licentie gegeven is voor verwerking in andere werken, zoals productiemuziek.
 • Alle referentiebestanden moeten goed te onderscheiden zijn om nauwkeurige overeenkomsten te kunnen vinden.
  • Voorbeelden van content die niet als referentie kan worden gebruikt:
   • Karaokeopnamen, remasters en soundalike-opnamen.
   • Geluidseffecten, soundbeds en productieloops.
   • Geluidsopnamen van content uit het publieke domein die vergelijkbaar zijn met andere geluidsopnamen van die content, zoals klassieke muziek.
 • Alle referentiebestanden moeten een afzonderlijk stuk intellectueel eigendom vertegenwoordigen.
  • Voorbeelden van content die niet als referentie kan worden gebruikt:
   • Compilaties van nummers en korte videocontent.
   • Mashups en aangesloten mixen van dj's.
   • Countdownlijsten en volledige albumopnamen.
 • Alle referentiebestanden die worden gebruikt om inkomsten te genereren, moeten voldoen aan het contentbeleid van YouTube.

Speciale beperkingen voor videogamecontent

 • Alleen uitgevers van videogames kunnen referenties aanleveren met beeldmateriaal van gameplay en originele soundtracks van games.
  • Originele soundtracks van games zijn geluidsopnamen die speciaal zijn bedoeld voor gebruik in een videogame. Het zijn geen tracks die in licentie gegeven zijn voor gebruik in een game.
  • Dit beleid omvat VOD's van livestreams van videogamecontent. 
   • Gebruik de Copyright Match Tool of dien een handmatige claim in om deze content te beschermen.
 • Alle geluidsopname-items voor covers van originele soundtracks van games moeten een overeenkomstbeleid volgen waarin beoordeling wordt vereist.
  • Voor deze items kunnen melodieovereenkomsten met ingesloten composities resulteren in veel onterechte claims die mogelijk in strijd zijn met de wensen van de game-uitgever.
Beleid voor het aanleveren van Content ID-referenties
Contentbeheerders mogen alleen referentiebestanden aanleveren die geschikt zijn voor Content ID-overeenkomsten. Ongeldige referenties zijn schadelijk voor zowel creators als het YouTube-ecosysteem voor rechtenbeheer. Meer informatie over content die in aanmerking komt voor Content ID vind je in het Helpcentrum.

Vereisten van het beleid:

 • Alle contentbeheerders moeten ongeldige Content ID-verwijzingen beperken tot <1% van al hun contenteigenaarsaccounts en mogen niet meer dan vijfhonderd ongeldige referenties binnen een periode van dertig dagen hebben.
 • Voor contenteigenaren die deze waarden overschrijden, wordt het aanleveren van referenties mogelijk beperkt of uitgezet.
Content ID-beleid voor handmatig claimen

Over handmatig claimen

Handmatig claimen is een functie waarmee contentbeheerders handmatig claims kunnen indienen voor hun content in video's. Deze optie mag alleen worden gebruikt als content die in aanmerking komt voor Content ID niet automatisch is geclaimd. Als een contenttype niet in aanmerking komt voor Content ID, mag je het niet handmatig claimen.


Alleen partners die hier een bewezen grote behoefte aan hebben, krijgen toegang tot de tool voor handmatige claims. We vinden het erg belangrijk dat YouTube een gezond en eerlijk ecosysteem vormt dat aansluit op onze vier vrijheden. Daarom gelden er strenge vereisten voor het gebruik van handmatig claimen.

Beperkingen op welke content je kunt claimen

 Beperking  Details
Claim alleen video's die auteursrechtelijk beschermde content bevatten waarvan jij de enige eigenaar bent. Claim alleen content die in de geüploade video voorkomt.

Dien geen handmatige claims in voor content (of delen van content) waarvan jij niet de eigenaar bent.


Misbruik van handmatige claims voor censuurdoeleinden kan ertoe leiden dat de toegang tot de functie onmiddellijk of definitief wordt ingetrokken. Ook kunnen er andere maatregelen worden genomen.

Gebruik handmatig claimen alleen als de items ook met Content ID-overeenkomsten kunnen worden geclaimd.
 
Het systeem voor Content ID-overeenkomsten ondersteunt alleen het claimen van audio-, beeld- en melodieovereenkomsten tussen de video van een uploader en referentiecontent van een partner. Alle handmatige claims moeten in overeenstemming zijn met deze kernfunctionaliteit.

Dien geen handmatige claims in voor video's op basis van een thumbnail of een afbeelding.


Dien geen handmatige claims in voor handelsmerkkwesties, privacykwesties of andere kwesties die niet aan auteursrecht gerelateerd zijn.

Dien geen handmatige claims in voor video's met door de uploader gemaakte weergaven van auteursrechtelijk beschermde personages.

Dien geen handmatige claims in voor opnamen van fans van live evenementen (zoals opvoeringen, comedyshows en sportwedstrijden), tenzij je de rechten hebt op die specifieke opname of een muziekuitgever bent die de rechten claimt op een muziekcompositie.

Content ID ondersteunt alleen rechtenbeheer voor muziekcomposities en niet voor andere vormen van geschreven content of content met een script.

In andere gevallen raden we je aan een juridisch verwijderingsverzoek of een privacyklacht in te dienen.

Dien geen handmatige claims in voor video's die eerder zijn geclaimd met een item voor dezelfde content. Deze beperking geldt ook voor handmatige claims voor video's waarvoor met succes een geschil is geopend voor eerdere claims op dezelfde content.

Het handmatig maken van dubbele, concurrerende claims kan worden beschouwd als een ernstige schending van ons beleid tegen het omzeilen van systemen.
Dien geen handmatige claims in om een ongeldige configuratie voor het delen van opbrengsten in te stellen voor bestaande claims op de video. Schending van dit beleid kan worden beschouwd als een ernstige schending van ons beleid tegen het omzeilen van systemen.
Dien geen handmatige claims in als je eigendom al is ingesloten, of ingesloten zou moeten zijn, in andere items. Dien geen handmatige compositieclaim voor een videosegment in als er een bestaande claim is voor een geluidsopname-item dat jouw compositie bevat. Eigendom van composities moet waar mogelijk in geluidsopnamen worden ingesloten.

Beperkingen op hoe je content claimt

Beperking Details
Je moet de content die je claimt handmatig beoordelen voordat je een handmatige claim indient.
 
Automatisering van het proces voor handmatige claims is niet toegestaan. Bekijk het beleid voor handmatige acties.
Alle items die worden gebruikt om handmatige claims in te dienen, moeten beschikken over nauwkeurige, voor mensen leesbare metadata en geldige referentiecontent. We maken alleen een uitzondering als het referentiemateriaal voor de geclaimde content niet geschikt is voor het zoeken naar overeenkomsten of verboden is volgens ons referentiebeleid. 

Er zijn geen referenties nodig voor deze items, maar alle claims moeten gelden voor hetzelfde afzonderlijke stukje content en nauwkeurig worden omschreven door de metadata (het mag dus niet om 'bucketitems' of 'verzamelitems' gaan).

Items die worden gebruikt om handmatig claims in te dienen, moeten de omvang van je eigendom nauwkeurig weerspiegelen. Als je bijvoorbeeld een regionale omroep vertegenwoordigt en nieuwe uploads van gelicentieerde content claimt, kun je handmatige claims niet gebruiken om een wereldwijd blokkeringsbeleid in te stellen als je niet over de wereldwijde rechten op de content beschikt.

Ook kunnen omroepen de rechten hebben om gelicentieerde content in een regio te tonen, maar dat betekent niet altijd dat ze het recht hebben om video's met die content te claimen in die regio.
Alle handmatige claims moeten nauwkeurige tijdstempels bevatten waarmee wordt aangegeven waar de geclaimde content in de video voorkomt. Afzonderlijke overeenkomende segmenten moeten met afzonderlijke tijdstempels worden aangegeven.

Als je opzettelijk of herhaaldelijk misleidende tijdstempels opgeeft, kan dit worden beschouwd als een ernstige schending van ons beleid.
Dien geen handmatige claims in voor content waarvoor een beleid voor het genereren van inkomsten geldt dat in strijd is met de communityrichtlijnen of richtlijnen voor merkveiligheid van YouTube. Dit kan worden beschouwd als een schending van ons beleid tegen het omzeilen van systemen. Meer informatie
Handmatige claims voor audiocontent die maar in een klein deel van een video voorkomt, mogen alleen in een zeer beperkt aantal gevallen gebruikmaken van een beleid voor inkomsten genereren. Gewoonlijk mogen handmatige claims op kort gebruik van audiocontent alleen gebruikmaken van een blokkeer- of monitoringsbeleid, tenzij de geclaimde content:
​onderdeel is van een videocompilatie, een muziekaftellijst of een muziekgerelateerde uitdaging,
 • onderdeel is van een intro of outro die wordt gebruikt als kenmerk van een kanaal,
 • is verwerkt in een video waarvoor al een geldige Content ID-claim is ingediend en waarvoor een beleid voor het genereren van inkomsten geldt,
 • is verwerkt in een video die is geüpload naar een officieel artiestenkanaal dat wordt vertegenwoordigd door de eiser,
 • wordt gebruikt voor het grootste deel van de video.
Handmatige claims voor onopzettelijk gebruik van audiocontent mogen geen gebruik maken van het beleid voor inkomsten genereren. Je kunt wel het monitorings- of blokkeerbeleid toepassen op het gebruik van je content. In het kader van dit beleid wordt onopzettelijk gebruik gedefinieerd als gevallen waarin:
 • de content niet door de creator aan de video is toegevoegd EN
 • er geen interactie is tussen de creator en de content.

Enkele voorbeelden van onopzettelijk gebruik:

 • Televisie die hoorbaar is vanuit een andere ruimte in het huis of kantoor van de creator.
 • Muziek uit een passerende auto.

Voorbeelden van gevallen waarin gebruik niet als onopzettelijk wordt beschouwd:

 • Zingen en dansen op of meespelen met de muziek.
 • Content die wordt toegevoegd met postproductie- of bewerkingssoftware.
 • Achtergrondmuziek op een plek waar de creator directe invloed heeft op de afgespeelde muziek, of het doel van de video is om de audio vast te leggen, zoals tijdens een concert.

Content ID en kritische content handmatig blokkeren

Het gebruik van handmatige Content ID-acties om kritische content te blokkeren, is niet toegestaan op YouTube. Onderneem geen handmatige actie binnen Content ID voor het blokkeren van content die 1) kritisch is over jou of de klanten die je vertegenwoordigt en 2) delen van je auteursrechtelijk beschermde werk bevat.
 • Met kritisch bedoelen we dat de content wordt gebruikt om de content, de bijbehorende onderwerpen, de creators of de rechthebbenden op een negatieve of niet-vleiende manier te beoordelen en/of af te schilderen.
 • Handmatige acties zijn onder andere handmatige claims indienen of het beleid van een bestaande blokkeringsclaim aanpassen.
 • Als je vindt dat de content inbreuk maakt op je auteursrechtelijk beschermde werk, dien je een DMCA-verwijderingsverzoek in.
 • Als je DMCA-verwijderingsverzoek wordt afgewezen, mag je nog steeds geen handmatige acties ondernemen om de content te claimen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het toevoegen van een handmatige claim en het instellen van een blokkeringsbeleid voor de content.
Content ID en politieke censuur
Het gebruik van Content ID om politieke content te blokkeren waarvoor je geen rechten hebt, is een zeer ernstige schending en is niet toegestaan op YouTube. Elke poging om dit te doen, kan leiden tot de beëindiging van alle contenteigenaarsaccounts van de contentbeheerder.

Tips om problemen te voorkomen:

 • Houd je blokkeringsclaims in de gaten en meld eventuele problemen direct aan je partnermanager.
Content ID-beleid voor handmatige acties
Voor Content ID worden verschillende handmatige beoordelingsacties door contentbeheerders gebruikt. Deze acties omvatten onder andere:
 • het verhelpen van onduidelijkheden met betrekking tot eigendom van items en referentiemateriaal,
 • het beoordelen van potentiële en betwiste auteursrechtclaims.

Beleidsvereisten

 • Handmatige acties vereisen een handmatige beoordeling en mogen op geen enkele manier worden geautomatiseerd of worden uitgevoerd via een script.
 • Alle handmatige acties, zoals het bevestigen van mogelijke of betwiste claims, moeten:
  • de omvang van je eigendom nauwkeurig weerspiegelen,
  • voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving,
  • voldoen aan alle beleidsregels van YouTube, zoals de deelnamevereisten voor het genereren van inkomsten.

Beperkingen

 • Onderneem geen handmatige actie binnen Content ID voor het blokkeren van content die 1) kritisch is over jou of de klanten die je vertegenwoordigt en 2) delen van je auteursrechtelijk beschermde werk bevat.
  • Met kritisch bedoelen we dat de content wordt gebruikt om de content, de bijbehorende onderwerpen, de creators of de rechthebbenden op een negatieve of niet-vleiende manier te beoordelen en/of af te schilderen.
  • Handmatige acties zijn onder andere handmatige claims indienen of het beleid van een bestaande blokkeringsclaim aanpassen.
  • Dien een DMCA-verwijderingsverzoek in als je vindt dat de content inbreuk maakt op je auteursrechtelijk beschermde werk.
  • Als je DMCA-verwijderingsverzoek wordt afgewezen omdat je wordt gevraagd om uitzonderingen op het auteursrecht in overweging te nemen, mag je nog steeds geen handmatige acties ondernemen om claims op de content te blokkeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het toevoegen van een handmatige claim en het instellen van een blokkeringsbeleid voor de content.
Content ID-beleid voor verantwoordelijk itembeheer
Onjuiste, onleesbare of dubbele items kunnen problemen veroorzaken binnen het Content ID-systeem. Daarom verwacht YouTube van contentbeheerders dat ze hun items op de juiste wijze beheren. Contentbeheerders die dat niet doen, kunnen de toegang tot CMS-functies verliezen of andere sancties verwachten.

Beleidsvereisten

 • Alle items moeten beschikken over nauwkeurige, consistente, voor mensen leesbare metadata.
  • Het moet duidelijk zijn voor een uploader welke content wordt geclaimd en wie de contenteigenaar is. De minimale hoeveelheid metadata die je moet opnemen, hangt af van het type content:
   • Geluidsopname of muziekvideo: vermeld de ISRC, titel, artiest en platenmaatschappij.
   • Muziekcompositie: vermeld de titel en de schrijver.
   • Televisieaflevering: vermeld de titel van de serie en de titel van de aflevering of het afleveringsnummer.
   • Film: vermeld de titel en de regisseurs.
   • Sportuitzending: vermeld de sporter of de namen van de teams en de datum van het evenement.
   • Andere webitems: beschrijf de bijbehorende referentiecontent nauwkeurig.
  • Muziekpartners zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de opgegeven metadata voor contentlevering en het maken van art-tracks.
  • Als je metadata niet voldoen aan onze kwaliteitsnormen, behouden we ons het recht voor om de contentlevering te beperken of te verminderen.
 • Contentbeheerders moeten het juiste itemtype gebruiken.
  • Partners mogen bijvoorbeeld geen webitems voor muziekcontent maken. Muziekvideo-items mogen niet worden gebruikt voor opnamen van live optredens die niet door een muzieklabel zijn gemaakt.
 • Maak geen dubbele items voor content als er al een item voor die content bestaat in het Content ID-systeem.
  • Voeg je eigendom toe aan bestaande items in plaats van nieuwe te maken.
 • Voeg geen eigendom aan een item toe als je geen eigenaar bent van dat intellectueel eigendom.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
59
false