Beleidsregels voor contentbeheerders

YouTube doet er alles aan om te zorgen dat ons ecosysteem voor contentmanagement schoon, eerlijk en vrij van misbruik is. We hebben om dit doel te bereiken een aantal beleidsregels opgesteld voor het gebruik van de beschikbare functies voor contentbeheerders in het Content Management System (CMS). Alle contentbeheerders zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze beleidsregels en normen namens hun contenteigenaren.

Wat gebeurt er als je onze beleidsregels voor contentbeheerders overtreedt?

Verlies van toegang tot CMS-functies

Partners die misbruik maken van CMS-functies, verliezen toegang tot deze functies. Dit is doorgaans tijdelijk en meestal voor een vastgestelde periode. Deze periode verschilt per beleid. Waar mogelijk waarschuwen we je wanneer je in overtreding dreigt te zijn. Als je een van deze beleidsregels overtreedt, ontvang je ook een e-mail over de overtreding. Je partnermanager heeft dan informatie over de specifieke details en volgende stappen. Als je geen partnermanager hebt, kun je contact opnemen met het ondersteuningsteam voor creators voor meer informatie.

Herhaalde en ernstige overtredingen

We nemen deze beleidsregels zeer serieus. Partners die onze beleidsregels voor contentbeheerders herhaaldelijk of in ernstige mate overtreden, krijgen zwaardere sancties opgelegd. Mogelijke sancties zijn: het verlies van toegang tot aanvullende CMS-functies, het verlies van specifieke functies voor langere tijd of het verlies van alle toegang tot het CMS en beëindiging van alle contracten met YouTube.

In sommige gevallen kunnen we een 'laatste waarschuwing' geven om onze beleidsregels na te leven. Contentbeheerders die een officiële laatste waarschuwing ontvangen, verliezen toegang tot de meeste van hun CMS-functies totdat ze een misbruikcontrole hebben doorstaan. Als zij in het volgende jaar onze beleidsregels voor contentbeheerders opnieuw overtreden, lopen zij risico op beëindiging van hun contracten.

Meerdere CMS'en in bezit

Als je een meerderheidsbelang hebt in meerdere CMS'en op YouTube, kunnen schendingen in één CMS leiden tot sancties voor alle CMS'en die je bezit. 

Algemene beleidsregels voor contentbeheerders

Deze beleidsregels zijn van toepassing op elke partner die toegang heeft tot het YouTube CMS.

Verantwoordingsplicht voor kanalen
Contentbeheerders moeten erop toezien dat de content van alle kanalen die aan hun CMS zijn gelinkt, voldoet aan het contentbeleid en de richtlijnen van YouTube. Dit omvat content die is geüpload naar zowel kanalen in bezit en beheer (owned and operated, O&O) als aangesloten kanalen. Als de kanalen van een contentbeheerder wegens beleidsschendingen worden beëindigd of niet meer mogen worden gebruikt om inkomsten te genereren, krijgt die partner sancties opgelegd voor al zijn Content Manager-accounts.

Vereisten van het beleid:

 • Contentbeheerders moeten zorgen dat het cumulatieve aantal misbruiksancties op kanaalniveau (bijv. beëindiging en uitschakelen van inkomsten genereren) voor al hun O&O-accounts en aangesloten accounts van contenteigenaren onder de 50 gevallen per periode van 90 dagen blijft.
 • Als het aantal sancties deze drempel overschrijdt, kunnen de contenteigenaren pas weer kanalen linken als het cumulatieve totaal onder de 50 is gedaald.

  Opmerking: Partners die na de eerste 50 sancties toch meer overtredingen begaan, riskeren zwaardere sancties.

Wat je kunt doen om het beleid na te leven:

 • Zorg dat je beheerde kanalen op de hoogte zijn van de communityrichtlijnen en richtlijnen voor content die geschikt is voor adverteerders van YouTube. Zorg bovendien dat ze handelen in overeenstemming met de servicevoorwaarden van YouTube.
 • Link niet meer kanalen aan de accounts van je contenteigenaren dan je kunt beheren.
 • Zorg dat je toereikende screeningsprocedures hebt voor nieuwe kanalen van je contenteigenaren.
 • Als je aanhoudende problemen hebt met bepaalde soorten content, probeer je dan te richten op zaken waar je goed in bent.
 • Als je problemen ondervindt met de naleving van dit beleid door gelinkte kanalen, neem je contact op met je partnermanager.

Meer informatie over waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen en andere problemen op kanaalniveau vind je in het Helpcentrum.

Beleid voor kanaalvermelding
Van contentbeheerders wordt verwacht dat ze een relatie met creator-kanalen hebben voordat ze die kanalen toevoegen aan hun netwerk. Contentbeheerders die bijvoorbeeld creators toelaten via spam of oneerlijke middelen of die misbruik maken van het recht om kanalen te linken, kunnen de toegang tot CMS-functies verliezen.

Vereisten van het beleid:

 • Contentbeheerders moeten ervoor zorgen dat elke maand meer dan 90% van hun uitnodigingen voor kanaallinks geaccepteerd wordt.
 • Contentbeheerders die onder de 90% acceptatie komen, verliezen gedurende 1 maand het recht om kanalen te linken.

Wat je kunt doen om het beleid na te leven:

 • Verstuur je uitnodigingen aan het begin van de maand. Zo hebben je creators voldoende tijd om de uitnodiging te accepteren.
 • Stuur alleen uitnodigingen naar kanalen die je kent en waarmee je een zakelijke relatie hebt.
 • Neem contact op met creators en herinner hen er zo nodig aan dat ze hun uitnodigingen moeten accepteren.
Systemen omzeilen
We vertrouwen erop dat contentbeheerders op verantwoorde wijze rechten en content beheren namens hun contenteigenaren, problemen in hun netwerk oplossen en gebruikmaken van het YouTube CMS. Dat vertrouwen geldt ook voor de functies die zijn ingebouwd in het YouTube CMS. Contentbeheerders die misbruik maken van deze functies om de bestaande systemen of processen van YouTube te omzeilen, schenden dat vertrouwen en schaden daarmee het hele YouTube-ecosysteem.

Vereisten van het beleid:

 • Contentbeheerders mogen zich niet bezighouden met praktijken waarbij wordt geprobeerd de systemen, processen of beleidsregels van YouTube te omzeilen of te belemmeren.
 • Overtredingen van dit beleid worden beschouwd als ernstig misbruik en kunnen leiden tot de beëindiging van al je contenteigenaarsaccounts.

Voorbeelden van overtredingen van dit beleid:

 • Gebruik van het CMS om op ongepaste wijze inkomsten te genereren met content die niet in aanmerking komt voor het genereren van inkomsten op YouTube. Hieronder valt ook content die in strijd is met onze communityrichtlijnen en richtlijnen voor merkveiligheid, plus content die bij wet- of regelgeving verboden is.
 • Handmatig je eigendom toevoegen aan Content ID-items waarvoor je geen legitiem belang hebt in de intellectuele-eigendomsrechten, zelfs niet tijdelijk.
 • Gebruik van handmatige Content ID-claims om het oplossingsproces voor geschillen met betrekking tot auteursrechtclaims te omzeilen.
Beleid inzake waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten voor contentbeheerders
Wanneer een kanaal een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht ontvangt, worden sancties op kanaalniveau toegepast. Partners moeten voorkomen dat ze te veel waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten ontvangen voor de kanalen die ze beheren. Als ze dit niet doen, wordt niet alleen het bestaande beleid voor kanaalwaarschuwingen toegepast, maar worden er ook sancties opgelegd aan de contentbeheerder. Bij sancties vanwege partnerwaarschuwingen wordt de toegang tot functies beperkt. Dit is van invloed op zowel de contenteigenaar als de aangesloten contenteigenaren.

Vereisten van het beleid:

Als een partner in een periode van 90 dagen 10 waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten ontvangt voor beheerde kanalen, wordt er een aanvullende beoordeling van de partner uitgevoerd. Mogelijke resultaten zijn het verlies van het recht om kanalen te linken, het verlies van het recht om video's te uploaden en de beëindiging van de partnerschapsovereenkomst. Na 90 dagen verlopen waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten en worden deze afgetrokken van het totale aantal waarschuwingen voor het kanaal en de contenteigenaar. YouTube behoudt zich ook het recht voor om misbruik op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te evalueren en aan te pakken.

Wat je kunt doen om het beleid na te leven:

 • Let goed op wanneer je nieuwe kanalen kiest die je wilt beheren. Voeg geen kanalen toe die tot meer waarschuwingen kunnen leiden.
 • De meeste partners presteren het best wanneer ze het aantal kanalen van een O&O-contenteigenaar onder de 120 houden.
 • Zorg dat je beheerde kanalen op de hoogte zijn van het auteursrecht en dat ze handelen in overeenstemming met de beleidsregels van YouTube.
 • Zorg ervoor dat je goede interne controles uitvoert als het aantal kanalen dat je beheert groeit.
Je kunt de partnerwaarschuwingen op je YouTube-account altijd bekijken. Als je vindt dat een van de waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten ongegrond is, wil je mogelijk meer informatie bekijken over hoe je een verweer of een verzoek tot intrekking van een claim indient.
Meer informatie over waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten vind je in het Helpcentrum.

Beleidsregels voor Content ID

Deze beleidsregels zijn van toepassing op partners die toegang hebben tot het systeem voor Content ID-overeenkomsten. Meer informatie over hoe je in aanmerking komt voor Content ID vind je in het Helpcentrum.

Beleid voor het aanleveren van Content ID-referenties
Contentbeheerders moeten alleen referentiebestanden aanleveren die geschikt zijn voor Content ID-overeenkomsten. Ongeldige referenties zijn schadelijk voor zowel creators als het YouTube-ecosysteem voor rechtenbeheer. Meer informatie over content die in aanmerking komt voor Content ID vind je in het Helpcentrum.

Vereisten van het beleid:

 • Alle contentbeheerders moeten ongeldige Content ID-verwijzingen beperken tot <1% van al hun contenteigenaarsaccounts, en mogen niet meer dan 500 ongeldige referenties binnen een periode van 30 dagen hebben.
 • Voor contenteigenaren die deze waarden overschrijden, wordt het aanleveren van referenties mogelijk beperkt of uitgeschakeld.
Content ID-beleid voor handmatig claimen
Handmatig claimen is een functie waarmee contenteigenaren handmatig claims kunnen indienen als hun content voorkomt in video's waarvoor geen claims zijn ingediend door het Content ID-systeem. Handmatige claims zijn uitsluitend beschikbaar voor een kleine groep partners die hier een bewezen grote behoefte aan heeft. We vinden het erg belangrijk dat YouTube een gezond en eerlijk ecosysteem vormt dat strookt met onze vier vrijheden. Daarom gelden er strenge vereisten voor acceptabel gebruik van deze gevoelige functie.

Beperkingen op hoe je content claimt:

 • Je moet een beoordeling door mensen laten uitvoeren voor gebruikerscontent voordat je een handmatige claim indient.
  • Automatisering van het proces voor handmatige claims is niet toegestaan.
 • Alle items die worden gebruikt om handmatige claims in te dienen, moeten beschikken over nauwkeurige, voor mensen leesbare metadata en geldige referentiecontent. 
  • We maken alleen een uitzondering als het referentiemateriaal voor de geclaimde content niet geschikt is voor het zoeken naar overeenkomsten en/of verboden is volgens ons referentiebeleid. 
  • Er zijn geen referenties nodig voor deze items, maar alle claims moeten gelden voor hetzelfde afzonderlijke stukje content en nauwkeurig worden omschreven door de metadata (het mag dus niet om 'bucketitems' of 'verzamelitems' gaan).
 • Items die worden gebruikt om handmatig claims in te dienen, moeten de omvang van je eigendom nauwkeurig weerspiegelen.
  • Als je bijvoorbeeld een regionale omroep vertegenwoordigt en nieuwe uploads van gelicentieerde content claimt, kun je handmatige claims niet gebruiken om een wereldwijd blokkeringsbeleid in te stellen als je niet over de wereldwijde rechten op de content beschikt.
  • Daarnaast kunnen omroepen beschikken over rechten om gelicentieerde content in een regio weer te geven, maar dat betekent niet altijd dat ze het recht hebben om video's met die content te claimen in die regio.
 • Alle handmatige claims moeten nauwkeurige tijdstempels bevatten waarmee wordt aangegeven waar de geclaimde content in de video voorkomt. 
  •  Afzonderlijke overeenkomende segmenten moeten met afzonderlijke tijdstempels worden aangegeven.
  • Als je opzettelijk of herhaaldelijk misleidende tijdstempels verstrekt, kan dit worden beschouwd als een ernstige schending van ons beleid.
 • Handmatige claims voor audio die maar in een heel klein deel van een video voorkomt, mogen geen gebruik maken van het beleid voor inkomsten genereren. Je kunt echter wel het monitor- of blokkeerbeleid toepassen op het gebruik van je content.
  • Partners mogen de gecombineerde lengte van alle segmenten met een tijdstempel van één item meenemen bij het indienen van een handmatige audioclaim.
  • Speciale uitzonderingen omvatten gevallen waarin de geclaimde video een korte clip of een compilatie van korte clips is die hoofdzakelijk audiocontent bevat. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:
   • 'Top 10'-lijsten met muziek of audiocontent.
   • Compilaties van korte clips van op muziek gerichte social media-apps.
 • Handmatige claims voor onopzettelijk gebruik van audiocontent mogen geen gebruik maken van het beleid voor inkomsten genereren. Je kunt echter wel het monitor- of blokkeerbeleid toepassen op het gebruik van je content.
  • In het kader van dit beleid wordt onopzettelijk gebruik gedefinieerd als gevallen waarin:
   • de content niet door de creator aan de video is toegevoegd,
   • EN er geen interactie is tussen de creator en de content.
  • Enkele voorbeelden van onopzettelijk gebruik:
   • Televisie die hoorbaar is vanuit een andere ruimte in het huis of kantoor van de creator.
   • Muziek uit een passerende auto.
  • Voorbeelden van gevallen waarin gebruik niet als onopzettelijk wordt beschouwd:
   • Zingen en dansen op of meespelen met de muziek.
   • Content die wordt toegevoegd met postproductie- of bewerkingssoftware.
   • Achtergrondmuziek op een plek waar de creator directe invloed heeft op de afgespeelde muziek, of het doel van de video is om de audio vast te leggen, zoals tijdens een concert.

Beperkingen op welke content je kunt claimen:

 • Claim alleen video's die auteursrechtelijk beschermde content bevatten waarvan jij de enige eigenaar bent.
  • Dien geen handmatige claims in voor content die niet in de video voorkomt.
  • Dien geen handmatige claims in voor handelsmerkkwesties, privacykwesties of andere kwesties die niet aan auteursrecht gerelateerd zijn. 
  • Misbruik van handmatige claims voor censuurdoeleinden kan ertoe leiden dat de toegang tot de functie onmiddellijk en/of definitief wordt ingetrokken. Ook kunnen er andere maatregelen worden genomen.
 • Dien geen handmatige claims in voor content waarvoor een beleid voor het genereren van inkomsten geldt dat strijdig is met de communityrichtlijnen of richtlijnen voor merkveiligheid van YouTube.
  • Dit kan worden beschouwd als een schending van ons beleid voor het omzeilen van systemen. Meer informatie.
 • Dien geen handmatige claims in voor video's die eerder zijn geclaimd met een item voor dezelfde content.
  • Dit geldt ook voor handmatige claims voor video's waarvoor met succes een geschil is geopend voor eerdere claims op dezelfde content.
  • Het handmatig maken van dubbele, concurrerende claims kan worden beschouwd als een ernstige schending van ons beleid voor het omzeilen van systemen. 
 • Dien geen handmatige claims in om een ongeldige configuratie voor het delen van opbrengsten in te stellen voor bestaande claims op de video.
  • Dit kan worden beschouwd als een ernstige schending van ons beleid voor het omzeilen van systemen.
   
Content ID en politieke censuur
Het gebruik van Content ID voor politieke censuur is niet toegestaan op YouTube. Elke poging om dit te doen, kan resulteren in de beëindiging van alle contenteigenaarsaccounts van de contentbeheerder.

Tips om problemen te voorkomen:

 • Houd je blokkeringsclaims in de gaten en meld eventuele problemen direct aan je partnermanager.
Content ID-beleid voor handmatige acties
Content ID maakt gebruik van verschillende handmatige beoordelingsacties door contentbeheerders, waaronder:
 • het verhelpen van onduidelijkheden met betrekking tot eigendom van items, claims en referentiemateriaal,
 • het oplossen van potentiële en betwiste auteursrechtclaims voor geüploade video's, om erop toe te zien dat technische, juridische en licentiegerelateerde informatie nauwkeurig is.

Beleidsvereisten

 • Handmatige acties vereisen een beoordeling door mensen en mogen op geen enkele manier worden geautomatiseerd of van een script worden voorzien zonder voorafgaande toestemming van YouTube.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?