Πολιτικές Διαχείρισης περιεχομένου

Η δέσμευση του YouTube είναι να διασφαλίζει ότι το οικοσύστημα διαχείρισης περιεχομένου είναι καθαρό, δίκαιο και χωρίς καταχρήσεις. Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, δημιουργήσαμε ορισμένες πολιτικές που διέπουν τη χρήση των λειτουργιών που διατίθενται στους διαχειριστές περιεχομένου μέσω της εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Όλοι οι διαχειριστές περιεχομένου είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των πολιτικών και των προτύπων για τους κατόχους περιεχομένου τους.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης των πολιτικών διαχείρισης περιεχομένου

Απώλεια πρόσβασης σε λειτουργίες CMS

Οι συνεργάτες που κάνουν κακή χρήση ή κατάχρηση των λειτουργιών του CMS θα χάσουν την πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες. Η απώλεια πρόσβασης είναι συνήθως προσωρινή και διαρκεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, μπορεί να περιορίσουμε προσωρινά την πρόσβασή σας στις λειτουργίες CMS για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου στο οικοσύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Ο χρόνος που θα πρέπει να περιμένει ένας συνεργάτης προτού ανακτήσει ξανά πρόσβαση σε μια λειτουργία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η σοβαρότητα της παράβασης, ο λόγος που συνέβη, ο αντίκτυπος στην επιχείρηση ενός συνεργάτη και το ιστορικό παραβάσεων του συνεργάτη. Ο υπεύθυνος συνεργατών που σας έχει ανατεθεί θα έχει πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες και τα επόμενα βήματα. Αν δεν έχετε υπεύθυνο συνεργατών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης δημιουργών για περισσότερες πληροφορίες.

Content ID και επίσημες ειδοποιήσεις

Το Content ID είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα. Οι διαχειριστές περιεχομένου που δεν ακολουθούν τις πολιτικές Content ID μπορεί να λάβουν επίσημες ειδοποιήσεις αν το YouTube διαπιστώσει ότι η εκ μέρους τους κακή χρήση μιας λειτουργίας του Content ID είναι αποτέλεσμα αμέλειας, γίνεται σκόπιμα ή είναι επιβλαβής. Οι επίσημες ειδοποιήσεις μπορεί να επηρεάσουν την καταλληλότητα της εταιρείας σας για συγκεκριμένα προγράμματα του YouTube και λειτουργίες CMS, επομένως είναι σημαντικό να έχετε αρκετούς εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές Content ID.

Επαναλαμβανόμενες και κατάφωρες παραβάσεις

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτές τις πολιτικές. Οι συνεργάτες που παραβαίνουν επανειλημμένα ή κατάφωρα τις πολιτικές διαχείρισης περιεχομένου θα αντιμετωπίσουν αυστηρότερες κυρώσεις. Αυτές οι κυρώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν την απώλεια πρόσβασης σε πρόσθετες λειτουργίες CMS, την απώλεια ειδικών λειτουργιών για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους ή την πλήρη απώλεια πρόσβασης στο CMS και την καταγγελία τυχόν συμβάσεων που έχουν συναφθεί με το YouTube.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εκδώσουμε μια "τελική ειδοποίηση" για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές μας. Οι διαχειριστές περιεχομένου για τους οποίους έχει εκδοθεί μια επίσημη τελική ειδοποίηση θα χάσουν την πρόσβαση στις περισσότερες από τις λειτουργίες CMS έως ότου υποβληθούν σε έλεγχο κατάχρησης κάποια στιγμή στο επόμενο έτος. Τυχόν επιπλέον παραβάσεις των πολιτικών διαχείρισης περιεχομένου κατά το επόμενο έτος, καθώς και η αποτυχία αιτήματος και ολοκλήρωσης ενός ελέγχου κατάχρησης θα θέσουν σε κίνδυνο καταγγελίας των συμβάσεών τους.

Ιδιοκτησία πολλών κατόχων περιεχομένου

Λάβετε υπόψη ότι αν ελέγχετε το περιεχόμενο πολλών διαχειριστών περιεχομένου στο YouTube, οι παραβάσεις που σημειώθηκαν σε έναν διαχειριστή περιεχομένου θα μπορούσαν να επιφέρουν κυρώσεις σε όλους τους διαχειριστές περιεχομένου που ανήκουν στην ιδιοκτησία σας. 

Γενικές πολιτικές Διαχείρισης περιεχομένου

Αυτές οι πολιτικές ισχύουν για κάθε συνεργάτη που έχει πρόσβαση στο YouTube CMS

Πολιτική υπευθυνότητας καναλιού

Οι διαχειριστές περιεχομένου είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι όλα τα συνδεδεμένα κανάλια ακολουθούν τις πολιτικές και τις οδηγίες περιεχομένου του YouTube. Αυτή η πολιτική ισχύει για περιεχόμενο που μεταφορτώνεται σε κανάλια με ιδιοκτησία και δικαιώματα λειτουργίας (O&O) και σε συνδεδεμένα κανάλια. 

Απαιτήσεις πολιτικής

 • Οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να έχουν λιγότερα από 30 συμβάντα κατάχρησης (όπως τερματισμός ή αναστολή λειτουργίας, ή κατάργηση δημιουργίας εσόδων) σε χρονικό διάστημα 90 ημερών. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε κανάλια στους συνδεδεμένους και μη συνδεδεμένους λογαριασμούς σας. 
 • Οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να έχουν λιγότερα από 10 συμβάντα κατάχρησης καναλιού στα μη συνδεδεμένα κανάλια τους σε χρονικό διάστημα 90 ημερών.

Παραβάσεις πολιτικής

Η υπέρβαση αυτού του ορίου θα υπολογίζεται ως μία παράβαση αυτής της πολιτικής. Η πρώτη παράβαση σε χρονικό διάστημα 90 ημερών θα οδηγεί σε αναστολή για 1 μήνα. Στη διάρκεια της αναστολής, δεν μπορείτε να δημιουργείτε ή να συνδέετε νέα κανάλια στη Διαχείριση περιεχομένου. 

Η δεύτερη παράβαση σε χρονικό διάστημα 90 ημερών θα οδηγεί σε αναστολή για 2 μήνες. Η τρίτη και τελευταία παράβαση θα οδηγεί σε ποινές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μακροπρόθεσμη αναστολή ή την καταγγελία των συμβάσεών σας με το YouTube.

Τι μπορείτε να κάνετε για να συμμορφωθείτε με την πολιτική

Πολιτική για προσθήκη καναλιού
Οι διαχειριστές περιεχομένου αναμένεται να έχουν σχέσεις με τα κανάλια δημιουργών προτού προσθέσουν αυτά τα κανάλια στο δίκτυό τους. Οι διαχειριστές περιεχομένου που, μεταξύ άλλων, ενσωματώνουν δημιουργούς μέσω ανεπιθύμητων ή ανέντιμων μέσων ή καταχρώνται τα δικαιώματα σύνδεσης καναλιών, ενδέχεται να χάσουν την πρόσβαση σε λειτουργίες CMS.

Απαιτήσεις πολιτικής:

 • Οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να διατηρούν το ποσοστό αποδοχής πάνω από 90% για τις προσκλήσεις σύνδεσης καναλιού κάθε μήνα.
 • Για τους διαχειριστές περιεχομένου των οποίων το ποσοστό αποδοχής πέσει κάτω από 90%, ενδέχεται οι προσκλήσεις καναλιού να περιοριστούν για ολόκληρη την οικογένεια του κατόχου περιεχομένου για 1 μήνα.

Τι μπορείτε να κάνετε για να συμμορφωθείτε με την πολιτική:

 • Στείλτε τις προσκλήσεις σας στις αρχές του μήνα. Έτσι, οι δημιουργοί σας έχουν αρκετό χρόνο για να αποδεχτούν την πρόσκληση.
 • Στείλτε μόνο προσκλήσεις σε κανάλια που γνωρίζετε και με τα οποία έχετε πραγματικά επιχειρηματική σχέση.
 • Επικοινωνήστε με τους δημιουργούς και υπενθυμίστε τους να αποδεχθούν τις προσκλήσεις τους, αν χρειαστεί.
Πολιτική για την παράκαμψη συστημάτων
Εμπιστευόμαστε τους διαχειριστές περιεχομένου να διαχειρίζονται δικαιώματα και περιεχόμενο για λογαριασμό των κατόχων περιεχομένου τους, να επιλύουν προβλήματα στο δίκτυό τους και να χρησιμοποιούν υπεύθυνα το YouTube CMS. Αυτή η εμπιστοσύνη επεκτείνεται και στις λειτουργίες που ενσωματώνονται στο YouTube CMS. Οι διαχειριστές περιεχομένου που καταχρώνται αυτές τις λειτουργίες για να παρακάμψουν τα εγκατεστημένα συστήματα ή τις διαδικασίες του YouTube παραβιάζουν αυτή την εμπιστοσύνη και βλάπτουν ολόκληρο το οικοσύστημα του YouTube.

Απαιτήσεις πολιτικής:

 • Οι διαχειριστές περιεχομένου απαγορεύεται να συμμετέχουν σε πρακτικές που επιχειρούν να παρακάμψουν ή να παρεμποδίσουν τα συστήματα, τις διαδικασίες ή τις πολιτικές του YouTube.
 • Η παράβαση αυτής της πολιτικής θεωρείται κατάφωρη κατάχρηση και μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό ολόκληρης της οικογένειας κατόχων περιεχομένου.

Παραδείγματα παράβασης αυτής της πολιτικής ενδέχεται να είναι τα εξής:

 • Χρήση του CMS για την εσφαλμένη δημιουργία εσόδων από περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για δημιουργία εσόδων στο YouTube. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνεται αυτό που παραβαίνει τις οδηγίες ασφάλειας επωνυμίας και κοινότητας, καθώς και περιεχόμενο που απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Μη αυτόματη προσθήκη της ιδιοκτησίας σας σε στοιχεία του Content ID για τα οποία δεν έχετε νόμιμο συμφέρον πνευματικής ιδιοκτησίας, έστω και προσωρινά.
 • Χρήση μη αυτόματης διαδικασίας αξιώσεων Content ID για την καταστρατήγηση της διαδικασίας επίλυσης αμφισβητήσεων αξιώσεων.
Πολιτική προειδοποιήσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων της Διαχείρισης περιεχομένου
Όταν ένα κανάλι λάβει προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εφαρμόζονται κυρώσεις σε επίπεδο καναλιού. Οι συνεργάτες θα πρέπει να αποφεύγουν να συγκεντρώνουν προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στα διαχειριζόμενα κανάλια τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξουν κυρώσεις που επιβάλλονται στον διαχειριστή περιεχομένου, εκτός από τις υπάρχουσες πολιτικές προειδοποιήσεων καναλιού. Οι κυρώσεις από προειδοποιήσεις συνεργατών επηρεάζουν την πρόσβαση σε λειτουργίες. Κατά συνέπεια, επηρεάζονται ο κάτοχος του περιεχομένου και οι άλλοι συσχετισμένοι κάτοχοι.

Απαιτήσεις πολιτικής:

Αν ένας συνεργάτης λάβει 10 προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σε διαχειριζόμενα κανάλια σε περίοδο 90 ημερών, ο συνεργάτης υπόκειται σε περαιτέρω έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου ενδέχεται να περιλαμβάνουν απώλεια της δυνατότητας σύνδεσης καναλιών, απώλεια της δυνατότητας μεταφόρτωσης βίντεο και καταγγελία του συμφωνητικού συνεργασίας. Μετά από 90 ημέρες, οι προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων θα λήξουν και θα καταργηθούν από το σύνολο του καναλιού και του κατόχου του περιεχομένου. Το YouTube επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει την κατάχρηση ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση του.

Τι μπορείτε να κάνετε για να συμμορφωθείτε με την πολιτική:

 • Επιλέξτε προσεκτικά τα κανάλια που θα διαχειριστείτε. Αποφύγετε την προσθήκη καναλιών που ενδέχεται να αυξήσουν το σύνολο των προειδοποιήσεων.
 • Οι περισσότεροι συνεργάτες αποδίδουν καλύτερα όταν διατηρούν τον αριθμό καναλιών κάτω από 120 σε έναν κάτοχο περιεχομένου με ιδιοκτησία και δικαιώματα λειτουργίας (O&O).
 • Εκπαιδεύστε τα κανάλια που διαχειρίζεστε σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και βεβαιωθείτε ότι ενεργούν σύμφωνα με τις πολιτικές του YouTube.
 • Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των καναλιών που διαχειρίζεστε.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε τις προειδοποιήσεις συνεργάτη στον προσωπικό σας λογαριασμό YouTube. Αν πιστεύετε ότι δεν είναι έγκυρες οι σχετικές προειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για την υποβολή αντικοινοποιήσεων ή τα αιτήματα ανάκλησης αξίωσης.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στο Κέντρο βοήθειας.
Πολιτική υπεύθυνης πρόσβασης και εξαγορών
Στην προσπάθειά του να διατηρήσει την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του οικοσυστήματός του, το YouTube ενδέχεται να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει λογαριασμούς CMS, για τους οποίους πιστεύει ότι έχουν παραβιαστεί από ανεξέλεγκτα ή απαγορευμένα μέρη. 
 • Οι διαχειριστές περιεχομένου είναι υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού τους CMS.
  • Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε επαρκή μέτρα όσον αφορά την παρακολούθηση της πρόσβασης των εργαζομένων σας και τη συμμόρφωση με τις πολιτικές μας. Οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για τις ενέργειες των επιμέρους εργαζομένων τους.
  • Αυτή η πολιτική ισχύει επίσης για εταιρείες τρίτου μέρους που έχουν προσληφθεί για τη διαχείριση λογαριασμών CMS.
 • Η εκχώρηση, σε μη συνδεδεμένα ή απαγορευμένα τρίτα μέρη, πρόσβασης στον λογαριασμό CMS σας ως αντάλλαγμα αποζημίωσης ή άλλου οφέλους απαγορεύεται αυστηρά.
  • Μην ενοικιάζετε, εκμισθώνετε ή πωλείτε πρόσβαση στον λογαριασμό CMS σας.
  • Αν συνεργάζεστε με κάποιο τρίτο μέρος για τη διαχείριση του λογαριασμού CMS για λογαριασμό σας, ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να συνάψει απευθείας συμφωνητικό συνεργασίας με εμάς. 
  • Μην εκχωρείτε πρόσβαση στον λογαριασμό CMS σας σε οργανισμούς (ή συσχετιζόμενα άτομα) με ιστορικό κατάχρησης.
  • Εάν το YouTube διαπιστώσει ότι ένα μη συνδεδεμένο ή απαγορευμένο τρίτο μέρος έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό CMS σας, ενδέχεται να λάβει μέτρα. Για παράδειγμα, το YouTube μπορεί να ανακαλέσει την πρόσβαση ενός ατόμου ή να καταγγείλει τυχόν συσχετιζόμενες συμβάσεις.
Ως διαχειριστής περιεχομένου, πρέπει να ενημερώσετε το YouTube, εάν έχετε εξαγοραστεί από άλλη εταιρεία. Εάν προβαίνετε σε εξαγορά μιας εταιρείας με πρόσβαση CMS, πρέπει επίσης να ενημερώσετε το YouTube. Αυτό πρέπει να συμβεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εξαγοράς.
Πολιτική συνεργατών φιλοξενίας μουσικής
Το μη μουσικό περιεχόμενο πρέπει ουσιαστικά να σχετίζεται με υπάρχοντα στοιχεία μουσικής στον λογαριασμό.
 • Για παράδειγμα, οι συνεντεύξεις καλλιτεχνών θα μπορούσαν ουσιαστικά να θεωρηθούν σχετικές.
 • Οι συνεργάτες μουσικής με μη μουσικό περιεχόμενο πρέπει να συζητούν πιθανές λύσεις με τον υπεύθυνο συνεργατών τους, για να αποφύγουν πιθανή απώλεια πρόσβασης σε λειτουργίες, όπως τη δυνατότητα σύνδεσης καναλιών.

Πολιτικές για το Content ID

Αυτές οι πολιτικές ισχύουν για συνεργάτες που έχουν πρόσβαση στο σύστημα αντιστοίχισης Content ID. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις για το Content ID στο Κέντρο βοήθειας.

Πολιτική περιεχομένου που είναι κατάλληλο για το Content ID
Το σύστημα αντιστοίχισης Content ID είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για τη διαχείριση των δικαιωμάτων σας στο YouTube. Λόγω της πολυπλοκότητας και της ευαίσθητης φύσης του, το περιεχόμενο πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να χρησιμοποιείται ως αναφορά. Οφείλετε να τηρείτε αυτές τις απαιτήσεις και να διασφαλίζετε ότι η αναφορά σας αφορά μόνο την αξίωση βίντεο που περιέχουν στοιχεία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας.

Απαιτήσεις πολιτικής

 • Πρέπει να έχετε τα αποκλειστικά δικαιώματα του υλικού που περιλαμβάνεται στο αρχείο αναφοράς σε όλες τις περιοχές όπου αξιώνετε την ιδιοκτησία του περιεχομένου.
  • Παραδείγματα περιεχομένου που δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως αναφορά:
   • Περιεχόμενο με μη αποκλειστική άδεια χρήσης από τρίτο μέρος, όπως τοπικές μεταδόσεις σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων
   • Περιεχόμενο με άδεια χρήσης Creative Commons ή παρεμφερή άδεια ελεύθερης χρήσης.
   • Σκηνές, ηχογραφήσεις ή συνθέσεις δημόσιου τομέα.
   • Αποσπάσματα από άλλες πηγές που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της ορθής χρήσης.
   • Περιεχόμενο που έχει πωληθεί ή έχει άδεια χρήσης για ενσωμάτωση σε άλλα έργα, όπως μουσική παραγωγής
 • Όλα τα αρχεία αναφοράς πρέπει να είναι αρκετά ευδιάκριτα, ώστε να επιτρέπουν την ακριβή αντιστοίχιση.
  • Παραδείγματα περιεχομένου που δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως αναφορά:
   • Ηχογραφήσεις καραόκε, νέες μίξεις και ηχογραφήσεις που θυμίζουν ήχους.
   • Ηχητικά εφέ, βασικοί ήχοι (soundbed) ή δωρεάν λούπες.
   • Ηχογραφήσεις περιεχομένου δημόσιου τομέα που είναι παρόμοιο με άλλες ηχογραφήσεις του ίδιου περιεχομένου, όπως κλασική μουσική.
 • Όλα τα αρχεία αναφοράς πρέπει να αντιπροσωπεύουν ένα μεμονωμένο στοιχείο διανοητικής ιδιοκτησίας.
  • Παραδείγματα περιεχομένου που δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως αναφορά:
   • Συλλογές τραγουδιών ή περιεχόμενο βίντεο σύντομης διάρκειας.
   • Mashup ή συνεχείς μίξεις DJ.
   • Λίστες αντίστροφης μέτρησης ή ηχογραφήσεις ολόκληρων άλμπουμ.
 • Όλα τα αρχεία αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εσόδων από το περιεχόμενό τους πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές περιεχομένου του YouTube.

Ειδικοί περιορισμοί για περιεχόμενο βιντεοπαιχνιδιών

 • Μόνο οι εκδότες βιντεοπαιχνιδιών μπορούν να προβάλλουν αναφορές με πλάνα από το gameplay ή τα πρωτότυπα soundtrack του βιντεοπαιχνιδιού (OST). 
  • Τα πρωτότυπα soundtrack βιντεοπαιχνιδιών ορίζονται ως ηχογραφήσεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για ένα βιντεοπαιχνίδι, όχι ως κομμάτια που έχουν αδειοδοτηθεί για συμπερίληψη σε ένα παιχνίδι.
  • Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει τα βίντεο κατά απαίτηση (VOD) περιεχομένου βιντεοπαιχνιδιών που μεταδίδεται σε ζωντανή ροή. 
   • Χρησιμοποιήστε το Copyright Match Tool ή τη δυνατότητα μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων για την προστασία αυτού του περιεχομένου.
 • Όλα τα στοιχεία ηχογράφησης για διασκευές OST βιντεοπαιχνιδιών πρέπει να χρησιμοποιούν μια πολιτική δρομολόγησης για έλεγχο
  • Για αυτά τα στοιχεία, η αντιστοίχιση μελωδίας σε ενσωματωμένες συνθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε πολλές ακατάλληλες αξιώσεις οι οποίες ενδέχεται να εναντιώνονται στις επιθυμίες του εκδότη του βιντεοπαιχνιδιού.
Πολιτική παράδοσης αναφοράς Content ID
Οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να παρέχουν μόνο αρχεία αναφοράς που είναι κατάλληλα για αντιστοίχιση Content ID. Οι μη έγκυρες αναφορές είναι επιβλαβείς τόσο για τους δημιουργούς όσο και για το οικοσύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων του YouTube. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για Content ID στο Κέντρο βοήθειας.

Απαιτήσεις πολιτικής:

 • Όλοι οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να διατηρούν μη έγκυρες αναφορές περιεχομένου Content ID <1% του καταλόγου κατόχου περιεχομένου τους και να μην υπερβαίνουν τις 500 άκυρες αναφορές εντός περιόδου 30 ημερών.
 • Για τους κατόχους περιεχομένου που υπερβαίνουν αυτό το όριο, ενδέχεται η παράδοση αναφοράς να περιοριστεί ή να απενεργοποιηθεί.
Πολιτική μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων Content ID

Σχετικά με τη μη αυτόματη υποβολή αξιώσεων

Η μη αυτόματη υποβολή αξιώσεων είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στους διαχειριστές περιεχομένου να υποβάλλουν μη αυτόματα αξιώσεις για βίντεο που περιέχει περιεχόμενό τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη διόρθωση κενών στην κάλυψη αξιώσεων όπου δεν έχει υποβληθεί αυτόματα αξίωση για το περιεχόμενο που πληροί τα κριτήρια για Content ID. Αν για έναν τύπο περιεχομένου δεν πληρούνται τα κριτήρια για το Content ID, δεν θα πρέπει να υποβληθεί αξίωση γι' αυτό μέσω μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων.


Η πρόσβαση στο εργαλείο μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων εκχωρείται μόνο σε συνεργάτες που έχουν επιδείξει πραγματική σχετική ανάγκη. Προκειμένου να διατηρηθεί ένα υγιές, δίκαιο οικοσύστημα που είναι συνεπές με τις τέσσερις ελευθερίες του YouTube, η χρήστη της μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων υπόκειται σε αυστηρές απαιτήσεις.

Περιορισμοί για το ποιο περιεχόμενο μπορείτε να αξιώσετε

 Περιορισμός  Λεπτομέρειες
Αξιώνετε μόνο βίντεο με περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και τα οποία κατέχετε αποκλειστικά. Αξιώνετε μόνο περιεχόμενο που υπάρχει εντός του μεταφορτωμένου βίντεο.

Μην υποβάλετε μη αυτόματα αξίωση για περιεχόμενο (ή τμήματα περιεχομένου) που δεν βρίσκονται στην κατοχή σας.


Η κατάχρηση της μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων για λογοκρισία μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή μόνιμη απώλεια της λειτουργίας, εκτός από άλλες πιθανές κυρώσεις.

Χρησιμοποιείτε τη μη αυτόματη υποβολή αξιώσεων μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής όσων μπορούν δυνητικά να αξιωθούν με την αντιστοίχιση Content ID.
 
Το σύστημα αντιστοίχισης του Content ID υποστηρίζει μόνο την αξίωση αντιστοιχιών ήχου, εικόνας και μελωδίας μεταξύ του βίντεο του χρήστη και του περιεχομένου αναφοράς που παρέχεται από τον συνεργάτη. Όλες οι μη αυτόματες αξιώσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με αυτήν τη βασική λειτουργία.

Μην υποβάλετε μη αυτόματη αξίωση για βίντεο με βάση μια μικρογραφία ή μια στατική εικόνα.


Μην χρησιμοποιείτε μη αυτόματες αξιώσεις για τη διαχείριση εμπορικών σημάτων, απορρήτου ή άλλων προβλημάτων που δεν αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα. 

Μην υποβάλετε μη αυτόματες αξιώσεις για βίντεο που περιέχουν αναπαραστάσεις χαρακτήρων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες.

Μην υποβάλετε μη αυτόματες αξιώσεις για εγγραφές ζωντανών εκδηλώσεων από θαυμαστές (όπως παραστάσεις, κωμικά σκετς ή αθλητικούς αγώνες) εκτός εάν έχετε τα δικαιώματα για τη συγκεκριμένη εγγραφή ή είστε μουσικός εκδότης που υποβάλλει αξίωση για μια μουσική σύνθεση. 

Το Content ID υποστηρίζει μόνο τη διαχείριση δικαιωμάτων για μουσικές συνθέσεις και όχι για άλλες μορφές γραπτών έργων ή σεναρίων. 

Για άλλες περιπτώσεις χρήσης, συνιστούμε να υποβάλετε ένα νόμιμο αίτημα κατάργησης ή καταγγελία για παραβίαση απορρήτου.

Μην υποβάλετε μη αυτόματες αξιώσεις βίντεο για τα οποία ένα στοιχείο έχει ήδη υποβάλει ή είχε υποβάλει στο παρελθόν αξίωση για το ίδιο περιεχόμενο. Αυτός ο περιορισμός περιλαμβάνει βίντεο με μη αυτόματη αξίωση που αμφισβήτησαν επιτυχώς μια προηγούμενη αξίωση για το ίδιο περιεχόμενο.

Η μη αυτόματη δημιουργία ίδιων, ανταγωνιστικών αξιώσεων μπορεί να θεωρηθεί κατάφωρη παράβαση της πολιτικής μας σχετικά με την Παράκαμψη συστημάτων. 
Μην χρησιμοποιείτε τις μη αυτόματες αξιώσεις για τη δημιουργία μη έγκυρης ρύθμισης κατανομής εσόδων μεταξύ υφιστάμενων αξιώσεων στο βίντεο. Η παράβαση αυτής της πολιτικής ενδέχεται να εκληφθεί ως κατάφωρη παράβαση της πολιτικής μας για την παράκαμψη συστημάτων.
Μην αξιώνετε βίντεο μη αυτόματα αν η ιδιοκτησία σας είναι, ή θα πρέπει να είναι, ήδη ενσωματωμένη σε άλλα στοιχεία. Μην υποβάλετε μη αυτόματη αξίωση για σύνθεση σε ένα τμήμα ενός βίντεο, αν έχει υποβληθεί ήδη αξίωση από ένα στοιχείο ηχογράφησης που περιέχει τη σύνθεσή σας. Η ιδιοκτησία σύνθεσης θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη σε ηχογραφήσεις, όποτε είναι δυνατόν.

Περιορισμοί στον τρόπο αξίωσης περιεχομένου

Περιορισμός Λεπτομέρειες
Πρέπει να ελέγξετε μη αυτόματα το περιεχόμενο το οποίο αξιώνετε πριν υποβάλετε μη αυτόματη αξίωση.
 
Δεν επιτρέπεται η αυτοματοποίηση της διαδικασίας μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων. Ανατρέξτε στην πολιτική μη αυτόματης ενέργειας.
Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την υποβολή μη αυτόματων αξιώσεων πρέπει να έχουν ακριβή μεταδεδομένα σε αναγνώσιμη μορφή και έγκυρο περιεχόμενο αναφοράς. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι όπου το υλικό αναφοράς για το περιεχόμενο που αξιώνεται είναι ακατάλληλο για αντιστοίχιση ή απαγορεύεται από την πολιτική αναφοράς μας. 

Παρόλο που τα στοιχεία αυτά δεν απαιτούν αναφορές, όλες οι αξιώσεις πρέπει να αφορούν το ίδιο, ξεχωριστό περιεχόμενο και να περιγράφονται με ακρίβεια από τα μεταδεδομένα (π.χ. όχι "μαζικά" ή "συνολικά" στοιχεία).

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη μη αυτόματη υποβολή αξιώσεων πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το εύρος της ιδιοκτησίας σας. Για παράδειγμα, αν είστε περιφερειακός φορέας μετάδοσης που ισχυρίζεται ότι ανεβάζει εκ νέου περιεχόμενο με άδεια χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μη αυτόματη υποβολή αξιώσεων για την εφαρμογή μιας πολιτικής παγκόσμιου αποκλεισμού, αν δεν έχετε παγκόσμια δικαιώματα για το εν λόγω περιεχόμενο.

Επιπλέον, οι φορείς μετάδοσης ενδέχεται να έχουν δικαιώματα προβολής περιεχομένου με άδεια χρήσης σε μια περιοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι έχουν δικαιώματα να αξιώνουν βίντεο που περιέχουν αυτό το περιεχόμενο σε αυτήν την περιοχή.
Όλες οι μη αυτόματες αξιώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ακριβείς χρονικές σημάνσεις που προσδιορίζουν πού υπάρχει το περιεχόμενο που αξιώνεται στο βίντεο. Τα μεμονωμένα τμήματα αντιστοίχισης πρέπει να καθορίζονται με διακριτές χρονικές σημάνσεις.

Η σκόπιμη ή επανειλημμένη παροχή παραπλανητικών χρονικών σημάνσεων μπορεί να θεωρηθεί ως σοβαρή παράβαση των πολιτικών μας.
Μην υποβάλλετε μη αυτόματες αξιώσεις χρησιμοποιώντας την πολιτική "δημιουργία εσόδων" σε περιεχόμενο που παραβαίνει τις οδηγίες ασφάλειας επωνυμίας ή κοινότητας του YouTube. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί παράβαση της πολιτικής μας για την Παράκαμψη συστημάτων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Οι μη αυτόματες αξιώσεις για περιεχόμενο ήχου που υπάρχει μόνο σε ένα μικρό κομμάτι ενός βίντεο θα χρησιμοποιούν μόνο μια πολιτική δημιουργίας εσόδων σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Γενικά, οι μη αυτόματες αξιώσεις σε σύντομες χρήσεις περιεχομένου ήχου θα χρησιμοποιούν μόνο μια πολιτική αποκλεισμού ή παρακολούθησης εκτός αν το περιεχόμενο με αξίωση:
​είναι μέρος μιας σύνθεσης βίντεο, μιας αντίστροφης μέτρησης μουσικής ή μιας πρόκλησης με θέμα τη μουσική.
 • Είναι μέρος μιας εισαγωγής/ενός επιλόγου που χρησιμοποιείται για την επωνυμία ενός καναλιού.
 • Υπάρχει σε ένα βίντεο που έχει ήδη μια υπάρχουσα, έγκυρη αξίωση Content ID με πολιτική δημιουργίας εσόδων.
 • Υπάρχει σε ένα βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ένα Επίσημο κανάλι καλλιτέχνη το οποίο εκπροσωπείται από τον ενάγοντα.
 • Αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του βίντεο.
Οι μη αυτόματες αξιώσεις για την "ακούσια χρήση" του ηχητικού περιεχομένου μπορεί να μην χρησιμοποιούν την πολιτική "δημιουργία εσόδων", αλλά εσείς εξακολουθείτε να μπορείτε να εφαρμόζετε γενικά την πολιτική "παρακολούθηση" ή "αποκλεισμός" σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου σας. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, καθορίζουμε την "ακούσια χρήση" ως περιστάσεις όπου:
 • Το περιεχόμενο δεν προστέθηκε στο βίντεο από τον δημιουργό, ΚΑΙ
 • Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του δημιουργού και του περιεχομένου.

Ορισμένα παραδείγματα "ακούσιας χρήσης" είναι:

 • Τηλεόραση που ακούγεται από άλλο δωμάτιο από το σπίτι ή το γραφείο του δημιουργού.
 • Μουσική από διερχόμενο αμάξι.

Παραδείγματα όπου η χρήση δεν θεωρείται ακούσια είναι:

 • Τραγούδι, χορός ή συνοδεία μουσικής.
 • Οποιοδήποτε περιεχόμενο που προστίθεται σε λογισμικό post-production ή επεξεργασίας.
 • Μουσική παρασκηνίου όπου ο δημιουργός έχει άμεσο έλεγχο στη μουσική ή όπου η πρόθεση του βίντεο είναι να αποτυπώσει τον ήχο, όπως μια συναυλία.

Content ID και μη αυτόματος αποκλεισμός περιεχομένου με κριτική

Η χρήση μη αυτόματων ενεργειών Content ID για σκοπούς αποκλεισμού περιεχομένου με κριτική δεν επιτρέπεται στο YouTube. Μην προβαίνετε σε μη αυτόματες ενέργειες στο Content ID που έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό περιεχομένου το οποίο περιλαμβάνει 1) κριτική για εσάς ή τους πελάτες που εκπροσωπείτε και 2) περιέχει μέρη του έργου σας το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
 • Ο όρος "κριτική" σημαίνει ότι σκοπός της χρήσης του περιεχομένου είναι να κριτικάρει ή/και να παρουσιάσει το περιεχόμενο, τα θέματα, τους δημιουργούς ή τους κατόχους των δικαιωμάτων του με αρνητικό ή μη κολακευτικό τρόπο.
 • Στον όρο "μη αυτόματη ενέργεια" περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η εφαρμογή μη αυτόματης αξίωσης ή η αλλαγή της πολιτικής μιας υπάρχουσας αξίωσης για αποκλεισμό.
 • Αν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο παραβίασε το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υποβάλετε αίτημα κατάργησης DMCA.
 • Αν το αίτημα κατάργησης DMCA απορριφθεί, εξακολουθείτε να μην έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε μη αυτόματες ενέργειες για να αξιώσετε το περιεχόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η προσθήκη μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων και η καθιέρωση μιας πολιτικής αποκλεισμού στο περιεχόμενο.
Content ID και πολιτική λογοκρισία
Η χρήση του Content ID για τον αποκλεισμό πολιτικού περιεχομένου για το οποίο δεν κατέχετε τα δικαιώματα αποτελεί ιδιαίτερα κατάφωρη παράβαση και δεν επιτρέπεται στο YouTube. Οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό όλης της οικογένειας περιεχομένου του κατόχου περιεχομένου.

Συμβουλές για την αποφυγή προβλημάτων:

 • Παρακολουθήστε τις αξιώσεις σας "μόνο αποκλεισμός" και αναφέρετε τυχόν θέματα που εντοπίζετε απευθείας στον υπεύθυνο συνεργατών.
Πολιτική μη αυτόματης ενέργειας για το Content ID
Το Content ID βασίζεται σε διάφορες ενέργειες μη αυτόματου ελέγχου από διαχειριστές περιεχομένου. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής:
 • Επίλυση της ασαφούς ιδιοκτησίας στοιχείων και υλικού αναφοράς.
 • Αναθεώρηση δυνητικών και αμφισβητούμενων αξιώσεων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα.

Απαιτήσεις πολιτικής

 • Οι μη αυτόματες ενέργειες απαιτούν μη αυτόματο έλεγχο και δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν ή να γραφτούν.
 • Όλες οι μη αυτόματες ενέργειες, όπως η επιβεβαίωση δυνητικών ή αμφισβητούμενων αξιώσεων πρέπει:
  • Να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το εύρος της ιδιοκτησίας σας.
  • Να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.
  • Να συμμορφώνονται με όλες τις πολιτικές του YouTube, όπως τις απαιτήσεις καταλληλότητας για δημιουργία εσόδων.

Περιορισμοί

 • Μην προβαίνετε σε μη αυτόματες ενέργειες στο Content ID που έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό περιεχομένου το οποίο περιλαμβάνει 1) κριτική για εσάς ή τους πελάτες που εκπροσωπείτε και 2) περιέχει μέρη του έργου σας το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
  • Ο όρος "κριτική" σημαίνει ότι σκοπός της χρήσης του περιεχομένου είναι να κριτικάρει ή/και να παρουσιάσει το περιεχόμενο, τα θέματα, τους δημιουργούς ή τους κατόχους των δικαιωμάτων του με αρνητικό ή μη κολακευτικό τρόπο.
  • Στον όρο "μη αυτόματη ενέργεια" περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η εφαρμογή μη αυτόματης αξίωσης ή η αλλαγή της πολιτικής μιας υπάρχουσας αξίωσης για αποκλεισμό.
  • Υποβάλετε ένα αίτημα κατάργησης DMCA, αν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο παραβιάζει το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
  • Αν το αίτημα κατάργησης DMCA απορριφθεί και σας ζητηθεί να εξετάσετε εξαιρέσεις στα πνευματικά δικαιώματα, εξακολουθείτε να μην έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε μη αυτόματες ενέργειες για την υποβολή αξιώσεων αποκλεισμού στο περιεχόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η προσθήκη μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων και η καθιέρωση μιας πολιτικής αποκλεισμού στο περιεχόμενο.
Πολιτική υπεύθυνης διαχείρισης στοιχείων του Content ID
Τα λανθασμένα, δυσανάγνωστα ή διπλότυπα στοιχεία μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο πλαίσιο του συστήματος Content ID. Για τον λόγο αυτόν, το YouTube αναμένει από τους διαχειριστές περιεχομένου να επιμελούνται σωστά τα στοιχεία που κατέχουν. Ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση σε λειτουργίες CMS ή να επιβληθούν άλλες ποινές σε διαχειριστές περιεχομένου που δεν συμμορφώνονται αυτήν την πρακτική.

Απαιτήσεις πολιτικής

 • Όλα τα στοιχεία πρέπει να έχουν ακριβή και συνεπή μεταδεδομένα, σε αναγνώσιμη μορφή.
  • Θα πρέπει να καθίσταται σαφές στους χρήστες τι περιεχόμενο αξιώνεται και ποιος είναι ο κάτοχος αυτού του περιεχομένου. Η ελάχιστη ποσότητα μεταδεδομένων που πρέπει να συμπεριλάβετε εξαρτάται από τον τύπο του περιεχομένου:
   • Ηχογράφηση ή μουσικό βίντεο: συμπεριλάβετε το ISRC, τον τίτλο, τον καλλιτέχνη και τη δισκογραφική εταιρεία.
   • Μουσική σύνθεση: συμπεριλάβετε τον τίτλο και τον συνθέτη.
   • Τηλεοπτικό επεισόδιο: συμπεριλάβετε τον τίτλο του προγράμματος και είτε τον τίτλο του επεισοδίου είτε τον αριθμό του επεισοδίου.
   • Ταινία: συμπεριλάβετε τον τίτλο και τους σκηνοθέτες.
   • Αθλητική μετάδοση: συμπεριλάβετε τα ονόματα των αντιπάλων ή των ομάδων και την ημερομηνία της εκδήλωσης.
   • Άλλα στοιχεία ιστού: πρέπει να περιγράφουν με ακρίβεια το συσχετιζόμενο περιεχόμενο αναφοράς.
  • Οι μουσικοί συνεργάτες είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των μεταδεδομένων που συμπεριλαμβάνουν για σκοπούς παράδοσης περιεχομένου και δημιουργίας καλλιτεχνικού κομματιού.
  • Εάν τα μεταδεδομένα που προβάλλετε δεν πληρούν τα πρότυπα ποιότητας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να περιορίσουμε ή να παύσουμε την παράδοση περιεχομένου.
 • Οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο τύπο στοιχείων.
  • Για παράδειγμα, οι συνεργάτες δεν έχουν δικαίωμα δημιουργίας στοιχείων ιστού για μουσικό περιεχόμενο. Τα στοιχεία μουσικών βίντεο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγγραφές ζωντανών εκτελέσεων που δεν δημιούργησε κάποια δισκογραφική εταιρεία.
 • Μην δημιουργείτε διπλότυπα στοιχεία για περιεχόμενο, εάν ένα στοιχείο για το εν λόγω περιεχόμενο υπάρχει ήδη στο σύστημα Content ID. 
  • Προσθέστε την ιδιοκτησία σας σε υφιστάμενα στοιχεία, αντί να δημιουργήσετε νέα.
 • Μην προσθέσετε την ιδιοκτησία σας σε ένα στοιχείο, αν δεν είστε όντως κάτοχοι αυτού του στοιχείου διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;