Patakaran sa kaligtasan ng bata

Pangunahin naming priyoridad ang kaligtasan ng aming mga creator, manonood, at partner. Inaasahan naming tutulungan kami ng bawat isa sa inyo na panatilihin at protektahan ang natatangi at masiglang komunidad na ito. Mahalagang maunawaan mo ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad, at ang tungkuling ginagampanan ng mga ito sa ating pinaghahatiang responsibilidad na panatilihing ligtas ang YouTube. Maglaan ng oras para mabasa nang mabuti ang patakaran sa ibaba. Puwede mo ring tingnan ang page na ito para sa kumpletong listahan ng aming mga alituntunin.
Update: Hindi pinapayagan sa YouTube ang content na naka-target sa mga batang menor de edad at pamilya pero may mga sekswal na tema, karahasan, kalaswaan, o iba pang-mature na temang hindi naaangkop para sa mga batang audience. Dagdag pa sa iyong mga pamagat, paglalarawan, at tag, tiyaking tumutugma ang pagpili ng audience sa audience na naaangkop para sa content mo. 

Hindi pinapayagan ng YouTube ang content na naglalagay ng emosyonal at pisikal na kapakanan ng mga menor de edad sa panganib. Ang menor de edad ay tinutukoy bilang isang taong wala pa sa edad ng mayorya (legal age of majority) -- karaniwang sinumang wala pang 18 taong gulang sa karamihan ng bansa/rehiyon.

Kung may makikita kang content na lumalabag sa patakarang ito, iulat ito. Kung naniniwala kang may batang nanganganib, dapat kang makipag-ugnayan sa iyong lokal na tagapagpatupad ng batas para iulat kaagad ang sitwasyon.

Available dito ang mga tagubilin para sa pag-uulat ng mga paglabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Kung nakakita ka ng maraming video o komentong gusto mong iulat, puwede mong iulat ang channel

Ang epekto ng patakarang ito sa iyo

Kung nagpo-post ka ng content

Huwag mag-post ng content sa YouTube kung tumutugma ito sa alinman sa mga paglalarawan sa ibaba.

 • Sekswalisasyon ng mga menor de edad: Tahasang sekswal na content na nagtatampok ng mga menor de edad at content na nananamantala ng mga menor de edad sa sekswal na paraan. Iniuulat namin sa National Center for Missing and Exploited Children, na nakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo, ang content na naglalaman ng koleksyon ng imahe ng pang-aabusong sekswal sa kabataan.
 • Mga mapaminsala o mapanganib na pagkilos na kinabibilangan ng mga menor de edad: Content na nagpapakita ng menor de edad na nakikilahok sa mga mapanganib na aktibidad o nanghihikayat sa mga menor de edad na gumawa ng mga mapanganib na aktibidad. Huwag kailanman ilagay ang mga menor de edad sa mga mapaminsalang sitwasyong posibleng humantong sa pagkapinsala, kabilang ang mga mapanganib na stunt, hamon, o prank.
 • Pagdudulot ng emosyonal na pagkabalisa sa mga menor de edad: Content na posibleng magdulot ng emosyonal na pagkabalisa sa mga menor de edad na kalahok o manonood, kabilang ang:
  • Paglalantad sa mga menor de edad sa mga pang-mature na tema
  • Panggagaya sa pang-aabuso ng magulang
  • Pamimilit sa mga menor de edad
  • Karahasan
 • Mapanlinlang na pampamilyang content: Content na nagta-target sa mga batang menor de edad at kapamilya, pero naglalaman ng:
  • Mga sekswal na tema
  • Karahasan
  • Kalaswaan o iba pang pang-mature na temang hindi naaangkop para sa mga batang audience
  • Mga pampamilyang cartoon na nagta-target sa mga menor de edad at naglalaman ng mga temang para sa nasa hustong gulang o hindi naaangkop sa edad gaya ng karahasan, pakikipagtalik, pagkamatay, droga, at marami pa. Tiyaking tumutugma sa audience na tina-target mo ang iyong mga pamagat, paglalarawan, at tag. Dagdag pa, tiyaking tumpak na kinakatawan ng iyong pagpili ng audience ang audience na naaangkop para sa content mo. Puwede mo ring paghigpitan ayon sa edad ang iyong content sa panahon ng pag-upload nito kung para ito sa mga mature na audience.
 • Cyberbullying at panliligalig na kinabibilangan ng mga menor de edad: Content na:
  • Nagta-target sa mga indibidwal para abusuhin o pahiyain
  • Naglalahad ng personal na impormasyon gaya ng mga email address o bank account number
  • Nagre-record sa isang tao nang wala ang kanyang pahintulot
  • Sekswal na nanliligalig
  • Nanghihimok sa ibang tao na manakot o manligalig

Nalalapat ang patakarang ito sa mga video, paglalarawan ng video, komento, Stories, Post sa komunidad, live stream, playlist, at anupamang produkto o feature ng YouTube. Tandaang hindi ito kumpletong listahan.

Pakitandaang nalalapat din ang mga patakarang ito sa mga external na link sa iyong content. Puwedeng kasama rito ang mga naki-click na URL, pasalitang pagdirekta ng mga user sa iba pang site sa video, at iba pang anyo. 

Content na pinaghihigpitan ayon sa edad

Puwede kaming magdagdag ng paghihigpit ayon sa edad sa content na kinabibilangan ng alinman sa mga sumusunod.

 • Mga mapaminsala o mapanganib na pagkilos na puwedeng gayahin ng mga menor de edad: Content na naglalaman ng mga taong nasa hustong gulang na lumalahok sa mga mapanganib na aktibidad na madaling magagaya ng mga menor de edad.
  • Tandaan: Kung may babala ang mismong content sa mga menor de edad na huwag gawin ang mga mapanganib na aktibidad, puwede naming payagan ang content na ito nang walang paghihigpit. Kakailanganin din nitong ipaliwanag ang pangangailangan ng propesyonal na patnubay ng taong nasa hustong gulang.
 • Mga temang para sa nasa hustong gulang sa pampamilyang content: Content na para sa mga audience na nasa hustong gulang pero madaling mapagkamalang pampamilyang content. Kabilang dito ang mga cartoon na naglalaman ng mga temang para sa nasa hustong gulang gaya ng karahasan, pakikipagtalik, o pagkamatay. Tandaang puwede mong paghigpitan ayon sa edad ang iyong content sa panahon ng pag-upload kung nilalayon ito para sa mga mature na audience.
 • Bulgar na pananalita: Hindi naaangkop para sa mga mas batang audience ang ilang pananalita. Puwedeng lapatan ng paghihigpit ayon sa edad ang content na gumagamit ng tahasang sekswal na pananalita o labis na pagmumura.
Content na nagtatampok ng mga menor de edad
Para maprotektahan ang mga menor de edad sa YouTube, puwedeng ma-disable sa antas ng channel at video ang ilang feature ng content na hindi lumalabag sa aming mga patakaran pero nagtatampok ng mga bata. Posibleng kasama sa mga feature na ito ang:
 • Mga Komento
 • Live chat
 • Live streaming
 • Mga rekomendasyong video (paano at kailan inirerekomenda ang iyong video)
 • Mga post sa komunidad

Paano protektahan ang mga menor de edad sa iyong content

Layunin naming maprotektahan ang mga uploader at manonood. Bago mag-post ng content ng sarili mo, iyong pamilya, o mga kaibigan, pag-isipang mabuti kung mailalagay ba nito ang sinuman sa panganib ng negatibong atensyon. 

 • Tiyaking pinapatnubayan ng isang nasa hustong gulang ang menor de edad at nagsasagawa siya ng mga aktibidad na naaangkop sa edad gaya ng pagpapakita ng mga libangan, pang-edukasyong content, o mga pampublikong performance.
 • Tiyaking naaangkop sa edad ang damit na susuotin. Iwasan ang damit na mag-o-overexpose sa menor de edad o talagang hapit na hapit. 
 • Gamitin ang mga setting ng privacy ng YouTube para limitahan kung sino ang makakapanood sa mga video na ipo-post mo.

Huwag mag-post ng content sa YouTube na nagtatampok ng mga menor de edad at tumutugon sa isa o higit pa sa mga sumusunod: 

 • Kinunan sa mga pribadong espasyo sa bahay gaya ng mga silid-tulugan o banyo.
 • Nagtatampok ng mga menor de edad na nanghihingi ng pakikipag-ugnayan sa mga hindi kilalang tao, dare o hamon online, o nagtatalakay ng mga paksang pang-nasa hustong gulang.
 • Nagpapakita ng mga aktibidad na puwedeng makatawag ng hindi gustong atensyon sa menor de edad, gaya ng pagsasagawa ng mga body contortion o ASMR.
 • Nagbubunyag ng mga personal na detalye tungkol sa isang menor de edad.

Ilang halimbawa lang ang mga ito, makakakuha ka ng higit pang pinakamahuhusay na kagawian para sa kaligtasan ng batarito. Kung wala ka pang 18 taong gulang o nasa naaangkop na edad ng mayorya sa bansa mo, makakatulong sa iyo ang Be internet awesome na maging ligtas online.

Mga Halimbawa

Narito ang ilang halimbawa ng content na hindi pinapayagan sa YouTube.

 • Isang video na nagtatampok ng mga menor de edad na nakikibahagi sa mga mapanukso, sekswal, o sekswal na nagpapahiwatig na mga aktibidad, hamon, at dare, gaya ng paghalik o panghihipo.
 • Nagpapakita ng mga menor de edad na kasama sa mga mapanganib na aktibidad. Halimbawa, mga pisikal na stunt, paggamit ng mga armas o pampasabog, o paggamit ng pinaghihigpitang substance tulad ng alak o nicotine.
 • Isang video na may mga tag tulad ng "para sa mga bata," o na nakatakda ang audience sa "Oo, para sa bata ito," na nagtatampok ng mga pampamilyang cartoon na gumagawa ng mga hindi naaangkop na pagkilos tulad ng pagtuturok ng mga karayom.

Tandaang ilang halimbawa lang ang mga ito, at huwag mag-post ng content kung sa tingin mo ay posibleng labag ito sa patakarang ito.

Higit pang halimbawa

 • Pag-aalok ng pera, papuri, mga like, o anupamang insentibo sa isang menor de edad para pumayag siya na magkaroon ng pisikal na ugnayan sa isang tao.
 • Isang video na nag-a-advertise ng sekswal na content na nagtatampok ng mga menor de edad o mapang-abusong content na nagtatampok ng mga menor de edad.
 • Mapanamantalang gawi na may kasamang mga pakikipag-ugnayan sa, o tungkol sa mga menor de edad.
 • Nagsasama ng inosenteng content ng mga menor de edad para sa mga layunin ng sekswal na kasiyahan.
 • Mga video ng pag-aaway o pananakot na nagtatampok ng mga bata.
 • Mga hamon, prank, o stunt na may panganib ng pisikal na pagkapinsala o malubhang emosyonal na pagkabalisa. Puwede kang matuto pa tungkol sa kung ano ang hindi pinapayagan sa aming mga patakaran kaugnay ng mga hamon at prank.
 • Nanghihikayat sa mga menor de edad na lumahok sa mga mapanganib na aktibidad, kahit na walang menor de edad sa content.
 • Content na nanggagaya sa pang-aabuso o pang-aabandona ng magulang, nanggagaya sa pagkalantad sa pagkamatay o karahasan, o nagpaparamdam sa mga menor de edad ng matinding pagkapahiya o panliliit.
 • Paggamit ng cartoons, mga puppet, o mga tauhan sa libangang pampamilya para magustuhan ng mga bata, pero may content na nagtatampok ng mga tema para sa nasa hustong gulang tulad ng karahasan at pagtatalik.

Ano ang mangyayari kung lumalabag sa patakarang ito ang content

Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong content, aalisin namin ang content at papadalhan ka namin ng email para ipaalam ito sa iyo. Kung ito ang iyong unang paglabag sa aming Mga Alituntunin ng Kominidad, malamang na makakatanggap ka ng babala nang walang penalty sa channel mo. Kung hindi, posible kaming maghain ng strike laban sa iyong channel. Kung makakakuha ka ng 3 strike sa loob ng 90 araw, wawakasan ang iyong channel. Puwede kang matuto pa tungkol sa aming system ng mga strike dito.

Puwede naming wakasan ang iyong channel o account dahil sa mga paulit-ulit na paglabag sa Mga Alituntunin ng Komunidad o Mga Tuntunin ng Serbisyo. Puwede rin naming wakasan ang iyong channel o account pagkatapos ng isang matinding pang-aabuso, o kapag nakalaan ang channel sa isang paglabag sa patakaran. Puwede kang matuto pa tungkol sa mga pagwawakas ng channel o account dito.

 

May zero tolerance kami para sa mapanamantalang gawi sa YouTube. Kung sa palagay namin ay may batang nanganganib batay sa iniulat na content, tutulungan namin ang tagapagpatupad ng batas na siyasatin ang content.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false
false