Busca
Borrar busca
Pechar busca
Aplicacións de Google
Menú principal
true
Actualmente, a páxina que solicitaches non está dispoñible no teu idioma. Coa barra de tradución integrada de Google Chrome, podes seleccionar un idioma diferente na parte inferior da páxina ou traducir de maneira instantánea calquera páxina web ao idioma que escollas.

Remove information from Google

You can ask Google to remove your sensitive personal information, like your bank account number, or an image of your handwritten signature, or a nude or sexually explicit image or video of you that’s been shared without your consent, from Google search results.

What Google will remove

See our Removals Policies to learn what information Google will remove.

If you want to remove a photo, profile link, or webpage from Google Search results, you usually need to ask the website owner (webmaster) to remove the information.

Why contact the webmaster?

Even if Google deletes the site or image from our search results, the webpage still exists and can be found through the URL to the site, social media sharing, or other search engines. This is why your best option is to contact the webmaster, who can remove the page entirely.

If a photo or information shows up in Google search results, it just means that the information exists on the Internet and it doesn’t mean that Google endorses it.

What do you want to do?
false