Alisin ang impormasyon mula sa Google

Nagpapakita ang Google Search ng mga impormasyong nakuha sa mga website sa buong web. Ang pinakamabuting paraan para mag-alis ng impormasyon tungkol sa iyong sarili sa mga resulta ng paghahanap ng Google ay ang makipag-ugnayan sa may-ari ng website na nag-publish ng impormasyon. Kung aalisin nila ito, hindi mahahanap ng Google ang impormasyong ililista sa mga resulta ng paghahanap.

Kung hindi ito aalisin ng may-ari ng website, mag-aalis ang Google ng ilang partikular na uri ng sensitibong personal na impormasyon.

Makipag-ugnayan sa may-ari ng website

Para makipag-ugnayan sa may-ari ng website:

  • Link na Makipag-ugnayan sa amin: Maghanap ng link na "Makipag-ugnayan sa amin" o ng email address para sa may-ari ng site. Madalas na nasa ibaba ng homepage ng site ang impormasyong ito.
  • Maghanap ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan gamit ang Whois: Puwede kang magsagawa ng Whois ("sino ang?") na paghahanap para sa may-ari ng site gamit ang Google. Pumunta sa google.com at hanapin ang whois www.example.com. Madalas na makikita ang email address para makipag-ugnayan sa may-ari ng site sa ilalim ng Email ng Nagparehistro o Administratibong Contact.
  • Makipag-ugnayan sa kumpanyang nagho-host ng site: Karaniwang may kasamang impormasyon tungkol sa kung sino ang nagho-host ng website ang resulta ng paghahanap sa Whois. Kung hindi mo makaugnayan ang may-ari ng website, subukang makipag-ugnayan sa kumpanyang nagho-host ng site.

Kung inalis na ng may-ari ng website ang impormasyon, maaalis na rin ito sa Google Search bilang bahagi ng aming regular na proseso ng pag-update. Para pabilisin ang proseso ng pag-aalis nito sa Google Search, gamitin ang tool sa Pag-aalis ng Lumang Content.

Personal na impormasyong aalisin ng Google

Kung hindi mo magawang maipatanggal sa isang website ang materyal, posibleng mag-alis ang Google ng personal na impormasyon na gumagawa ng malulubhang panganib ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, pandaraya sa pananalapi, o iba pang partikular na panganib. Narito ang higit pang payo tungkol sa mga karaniwang kahilingan sa pag-aalis:

Kung naniniwala kang natutugunan ng iyong kahilingan ang isa sa aming mga alituntunin sa patakaran na nabanggit sa itaas, puwede kang gumawa ng kahilingan sa pag-aalis dito.

Iba pang impormasyong aalisin ng Google

Nag-aalis din ang Google ng content para sa mga partikular na legal na dahilan, gaya ng mga ulat sa paglabag sa copyright ng DMCA at koleksyon ng imahe ng pang-aabusong sekswal sa kabataan. Para humiling ng pag-aalis para sa legal na dahilan, gamitin ang form ng legal na troubleshooter