Bổ sung quá nhiều từ khoá

"Bổ sung quá nhiều từ khoá" đề cập tới hành động gán quá nhiều từ khoá cho một trang web nhằm thao túng xếp hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm của Google. Việc gán các trang với các từ khoá sẽ tác động tiêu cực đến trải nghiệm của người dùng và có thể gây hại cho xếp hạng trang web của bạn. Chú trọng vào việc tạo nội dung giàu thông tin, hữu ích, sử dụng những từ khoá thích hợp và đúng ngữ cảnh.

Để khắc phục hiện tượng này, xem lại trang web của bạn để biết các từ khoá bị dùng sai. Theo đặc thù, đây sẽ là các danh sách hoặc các đoạn từ khoá, thường được lặp lại ngẫu nhiên. Hãy kiểm tra cẩn thận, vì các từ khoá có thể thường ở dạng văn bản ẩn, hoặc các từ khoá có thể bị ẩn trong các thẻ tiêu đề hoặc các thuộc tính alt.

Khi bạn đã thực hiện thay đổi và chắc chắn rằng trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi, hãy gửi trang web của bạn để được xem xét lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?