Udalosti služby Google Analytics

Správca značiek Google používa konfigurácie spúšťačov na spúšťanie značiek v reakcii na udalosti. V tomto článku sa dozviete, ako používať Správcu značiek na nastavenie značiek udalosti služby Google Analytics, ktoré sa spúšťajú v dôsledku kliknutí na odkazy, kliknutí na iné typy prvkov, v časovaných intervaloch a pri odoslaní formulárov.

V tomto článku popisujeme, ako konfigurovať Správcu značiek na vytváranie spúšťačov zaznamenávajúcich určité typy udalostí, ktoré očakávate na webovej stránke. Ak chcete mať presnejšiu kontrolu nad fungovaním spúšťačov, nastavte svoj kód na používanie spúšťačov na základe udalostí odoslaných do dátovej vrstvy.

Existujú dva bežné spôsoby odosielania informácií o udalostiach kliknutia službe Google Analytics, ktoré vám predstavíme v tomto článku:

Pri týchto príkladoch budeme predpokladať, že webová stránka obsahuje navigačnú ponuku s týmito názvami odkazov a webovými adresami:

Nákup https://example.com/nakup.html
Informácie https://example.com/informacie.html
Kontakt https://example.com/kontakt.html

Sledovanie kliknutí pomocou samostatných spúšťačov a značiek

Tento spôsob vyžaduje vytvorenie troch spúšťačov a troch značiek – jeden pár spúšťač/značka pre každú položku v tabuľke vyššie:

 1. Ak ju ešte nemáte, pridajte značku zobrazenia stránky Google Analytics. Táto značka sa musí spúšťať na všetkých stránkach.
 2. V Správcovi značiek aktivujte zaznamenávanie údajov o webových adresách, na ktoré sa kliklo:
  1. Kliknite na položku Premenné.
  2. V sekcii Integrované premenné kliknite na možnosť Konfigurovať.
  3. Začiarknite políčko pre možnosť Click URL (webová adresa kliknutia).
 3. Vytvorte spúšťače na sledovanie kliknutí na odkazy na stránky nakup.html, kontakt.htmlinformacie.html:
  1. Kliknite na položky Spúšťače a potom Nový.
  2. Kliknite na položky Konfigurácia spúšťača a potom Kliknutie – Iba odkazy.
  3. Do konfigurácie spúšťača pridajte tieto nastavenia:
   • Čakať na značky: aktivovať
   • Max. čas čakania: 2000 (milisekúnd)
   • Skontrolovať overenie: deaktivovať
   • Aktivovať tento spúšťač pri splnení všetkých týchto podmienok: Click URL (webová adresa kliknutia) a potom obsahuje a potom nakup.html
   • Spustiť pre: Všetky kliknutia
   • Spúšťač pomenujte Spúšťač – nákupné kliknutia a uložte ho.
  4. Zopakujte tieto kroky pre stránky kontakt.htmlinformacie.html.
 4. Vytvorte tri nové značky Google Analytics na sledovanie kliknutí pre každú stránku:
  1. Kliknite na položky Značky a potom Nová.
  2. Kliknite na možnosti Konfigurácia značky a potom Google Analytics – Universal Analytics.
  3. Nastavte pole Typ sledovania na možnosť Udalosť.
  4. Vyplňte sekciu Parametre sledovania udalostí:
   • Kategória: Navigácia
   • Akcia: Výber
   • Štítok: Nákup
    POZNÁMKA: Hodnota poľa Štítok by mala zodpovedať príslušnému odkazu, na ktorý používateľ klikne (napr. Nákup pre stránku nakup.html, Kontakt pre kontakt.html a Informácie pre informacie.html).
   • Názov značky: UA – Udalosť – Odkaz na stránku Nákup
   • Prístup k udalostiam bez interakcie: Nepravda
   • Nastavenia služby Google Analytics: Vyberte premennú nastavení služby Google Analytics alebo vytvorte novú premennú.
  5. Kliknite do poľa Spúšťanie a vyberte spúšťač s názvom Spúšťač – nákupné kliknutia, ktorý ste vytvorili v 3. kroku.
  6. Značku pomenujte a uložte jej konfiguráciu.
 5. Zopakujte tieto kroky na vytvorenie značiek pre odkazy KontaktInformácie. Nezabudnite nastaviť hodnotu poľa Štítok podľa názvu stránky, napr. Nákup pre stránku nakup.html, Kontakt pre kontakt.html a Informácie pre informacie.html.
 6. Zverejnite kontajner.

Sledovanie kliknutí pomocou jednej značky

Kontajner môžete zjednodušiť použitím jedného spúšťača, ktorý používa regulárny výraz na spúšťanie na správnych stránkach, a jednu značku, ktorá používa v poli Štítok premennú Správcu značiek:

 1. Ak ju ešte nemáte, pridajte značku zobrazenia stránky Google Analytics. Táto značka sa musí spúšťať na všetkých stránkach.
 2. V Správcovi značiek aktivujte zaznamenávanie hodnôt webových adries, na ktoré sa kliklo:
  1. Kliknite na položku Premenné.
  2. V sekcii Integrované premenné kliknite na možnosť Konfigurovať.
  3. Vyberte integrovanú premennú Click URL (webová adresa kliknutia).
 3. Vytvorte jeden spúšťač, ktorý bude spracúvať kliknutia na odkazy pre každú položku v tabuľke vyššie:
  1. Kliknite na položky Spúšťače a potom Nový.
  2. Kliknite na možnosť Konfigurácia spúšťača a potom Kliknutie – Iba odkazy
  3. Nakonfigurujte spúšťač s týmito nastaveniami:
   • Čakať na značky: aktivovať
   • Max. čas čakania: 2000 ms
   • Skontrolovať overenie: deaktivovať
   • Aktivovať tento spúšťač pri splnení všetkých týchto podmienok: Click URL (webová adresa kliknutia) a potom sa zhoduje s regulárnym výrazom a potom kontakt\.html|nakup\.html|informacie\.html
   • Spustiť pre: Všetky kliknutia
  4. Spúšťač pomenujte Spúšťač – navigačné kliknutia a uložte ho.
 4. Vytvorte jednu značku na spracovanie všetkých kliknutí:
  1. Kliknite na položky Značky a potom Nová.
  2. Kliknite na položky Konfigurácia značky a potom Universal Analytics.
  3. Nastavte pole Typ sledovania na možnosť Udalosť.
  4. Vyplňte sekciu Parametre sledovania udalostí:
   • Kategória: Navigácia
   • Akcia: Výber
   • Štítok: {{Click URL}}
  5. Kliknite do poľa Spúšťanie a vyberte spúšťač s názvom Spúšťač – navigačné kliknutia, ktorý ste vytvorili v 3. kroku.
  6. Uložte značku.
 5. Zverejnite kontajner.

Kliknutia na ľubovoľný prvok

Táto technika umožňuje sledovať kliknutia na prvky iné ako odkazy. Patria k nim kliknutia na obrázky, prvky <div> alebo ľubovoľná iná položka na stránke, ku ktorej má model DOM prístup. V tomto príklade má každý obrázok atribút class s hodnotou gallery a jedinečnú hodnotu atribútu identifikátora pre každý obrázok:

<a href="ggb.jpg" class="gallery" id="Golden_Gate_Bridge">
<a href="tm.jpg" class="gallery" id="Taj_Mahal">

V tomto príklade použijeme tieto atribúty na nakonfigurovanie spúšťača, ktorý sa spustí pri značkách obrázka s hodnotou class="gallery". Tento spúšťač spustí značku, ktorá odošle príslušné hodnoty identifikátora (napr. Golden_Gate_Bridge, Taj_Mahal) do služby Google Analytics:

 1. Ak ju ešte nemáte, pridajte značku zobrazenia stránky Google Analytics. Táto značka sa musí spúšťať na všetkých stránkach.
 2. V Správcovi značiek aktivujte zaznamenávanie hodnôt tried a identifikátorov kliknutí:
  1. Kliknite na položku Premenné.
  2. V sekcii Integrované premenné kliknite na možnosť Konfigurovať.
  3. Vyberte integrované premenné Click Classes (triedy kliknutia)Click ID (identifikátor kliknutia).
 3. Vytvorte nový spúšťač, ktorý sa spustí, keď má odkaz atribút class s hodnotou gallery:
  1. Kliknite na položky Spúšťače a potom Nový.
  2. Kliknite na možnosť Konfigurácia spúšťača a potomKliknutie – všetky prvky.
  3. Nakonfigurujte spúšťač s týmito nastaveniami:
   • Spustiť pre: Niektoré kliknutia
   • Spustiť tento spúšťač, keď dôjde k udalosti a budú splnené všetky tieto podmienky: Click Class (trieda kliknutia) a potom obsahuje a potom gallery.
  4. Spúšťač uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť a po výzve ho pomenujte Spúšťač – kliknutie na obrázok galérie.
 4. Vytvorte značku na zaznamenávanie hodnôt atribútu identifikátora obrázka, na ktorý sa kliklo:
  1. Kliknite na položky Značky a potom Nová.
  2. Kliknite na položky Konfigurácia značky a potom Universal Analytics.
  3. Nastavte pole Typ sledovania na možnosť Udalosť.
  4. Vyplňte sekciu Parametre sledovania udalostí:
   • Kategória: Galéria obrázkov
   • Akcia: Kliknutie
   • Štítok: {{Click ID}}
    Poznámka: Zložené zátvorky sa používajú v textových poliach a vlastnom kóde na nahradenie platného názvu premennej Správcu značiek príslušnou hodnotou získanou z udalosti.
   • Prístup k udalostiam bez interakcie: Nepravda
   • Nastavenia služby Google Analytics: Vyberte premennú nastavení služby Google Analytics alebo v prípade potreby vytvorte novú premennú.
  5. Kliknite do poľa Spúšťanie a vyberte spúšťač s názvom Spúšťač – kliknutie na obrázok galérie, ktorý ste vytvorili v 3. kroku.
  6. Uložte značku pod názvom GA – značka udalosti – kliknutie na obrázok galérie.
 5. Zverejnite kontajner.

Časované intervaly

Implementácia značiek časovaných intervalov môže ovplyvniť prehľady mier okamžitých odchodov tak, že sa v nich budú zobrazovať nižšie hodnoty, než aké sa očakávajú.

Časované intervaly sledujte v prípade, že chcete pochopiť čas na stránke, keď nie sú spustené žiadne udalosti. Môžu sem patriť používatelia, ktorí si na stránke čítajú text alebo prehrávajú video. Vzhľadom na to, že relácie v službe Google Analytics majú predvolený časový limit 30 minút, odporúčame vám implementovať udalosť „keepalive“, aby ste zaistili odosielanie aktivity každých 25 minút.

Konfigurácia značky, ktorá sleduje časované intervaly:

 1. Ak ju ešte nepoužívate, pridajte základnú značku zobrazenia stránky Google Analytics. Táto značka sa musí spúšťať na všetkých stránkach.
 2. Vytvorte časový spúšťač:
  1. Kliknite na položky Spúšťače a potom Nový.
  2. Kliknite na položky Konfigurácia spúšťača a potom Časovač.
  3. Do konfigurácie spúšťača pridajte tieto nastavenia:
   • Názov udalosti: gtm.timer
   • Interval: 1500000 (prepočet v milisekundách)
   • Limit: 5
   • Aktivovať tento spúšťač pri splnení všetkých týchto podmienok: Page URL (webová adresa stránky) a potom obsahuje a potom video.html
  4. Uložte spúšťač pod názvom Spúšťač – časovač relácie.
 3. Vytvorte značku časovača relácie:
  1. Kliknite na položky Značky a potom Nová.
  2. Kliknite na položky Konfigurácia značky a potom Universal Analytics a do konfigurácie značky pridajte tieto nastavenia:
   • Typ sledovania: Načasovanie
   • Parametre sledovania načasovania používateľov: Túto sekciu ponechajte prázdnu alebo pridajte hodnoty, ktoré vyžadujete vo svojich prehľadoch.
  3. Kliknite do poľa Spúšťanie a vyberte spúšťač s názvom Spúšťač – časovač relácie, ktorý ste vytvorili v 2. kroku.
 4. Zverejnite kontajner.

Odoslania formulárov

Táto technika spustí značku pri každom odoslaní formulára na webovej stránke. Tento príklad predpokladá, že značka HTML <form> obsahuje atribút identifikátora s hodnotou contact_us:

<form action="/example" method="POST" id="contact_us">

Tento identifikátor môžeme použiť na vytvorenie spúšťača, ktorý bude čakať na odoslanie tohto formulára:

 1. Ak ju ešte nepoužívate, pridajte základnú značku zobrazenia stránky Google Analytics. Táto značka sa musí spúšťať na všetkých stránkach.
 2. V Správcovi značiek aktivujte zaznamenávanie identifikátorov formulárov:
  • Kliknite na položku Premenné.
  • V sekcii Integrované premenné kliknite na tlačidlo Konfigurovať.
  • Vyberte integrovanú premennú Form ID (identifikátor formulára).
 3. Vytvorte spúšťač odoslania formulára:
  • Kliknite na položky Spúšťače a potom Nový.
  • Kliknite na položky Konfigurácia spúšťača a potom Odoslanie formulára.
  • Do konfigurácie spúšťača pridajte tieto nastavenia:
   • Čakať na značky: deaktivovať
   • Skontrolovať overenie: deaktivovať
   • Spustiť pre: Niektoré formuláre
   • Spustiť tento spúšťač, keď dôjde k udalosti a budú splnené všetky tieto podmienky: Form ID (identifikátor formulára) a potom obsahuje a potom contact_us
  • Uložte spúšťač pod názvom Spúšťač – odoslania môjho formulára.
 4. Vytvorte značku na sledovanie odoslaní formulára:
  1. Kliknite na položky Značky a potom Nová.
  2. Kliknite na položky Konfigurácia značky a potom Universal Analytics.
  3. Nastavte pole Typ sledovania na možnosť Udalosť.
  4. Vyplňte sekciu Parametre sledovania udalostí:
   • Kategória: Formuláre
   • Akcia: Odoslanie
   • Štítok: Generovanie potenciálneho zákazníka – {{Form ID}} 
    Poznámka: Zložené zátvorky sa používajú v textových poliach a vlastnom kóde na nahradenie platného názvu premennej Správcu značiek príslušnou hodnotou získanou z udalosti.
  5. Prístup k udalostiam bez interakcie: Nepravda
  6. Nastavenia služby Google Analytics: Vyberte premennú nastavení služby Google Analytics alebo vytvorte novú premennú.
  7. Kliknite na možnosť Spúšťanie a vyberte spúšťač s názvom Spúšťač – odoslania môjho formulára, ktorý ste vytvorili v 3. kroku.
  8. Uložte značku pod názvom GA – značka udalosti – odoslania formulára.
 5. Zverejnite kontajner.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?