Zdarzenia Google Analytics

Menedżer tagów Google korzysta z konfiguracji reguł, by uruchamiać tagi w odpowiedzi na zdarzenia. Z tego artykułu dowiesz się, jak używać Menedżera tagów Google do konfigurowania tagów zdarzeń Google Analytics, które są uruchamiane w odpowiedzi na kliknięcia linków, kliknięcia elementów innego typu, a także w interwałach czasowych i po przesłaniu formularzy.

W tym artykule opisano, jak skonfigurować Menedżera tagów, by utworzyć reguły reagujące na określone rodzaje zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami powinny występować na stronie. Aby mieć pełniejszą kontrolę nad uruchamianiem tagów, skonfiguruj w swoim kodzie korzystanie ze zdarzeń bazujących na zdarzeniach przekazywanych do warstwy danych.

Są dwie typowe metody wysyłania do Google Analytics informacji o zdarzeniu kliknięcia:

W poniższych przykładach zakładamy, że strona internetowa zawiera menu nawigacyjne z następującymi nazwami i adresami URL:

Kup https://example.com/kup.html
Informacje https://example.com/informacje.html
Kontakt https://example.com/kontakt.html

Używanie osobnych reguł i tagów do śledzenia kliknięć

Ta metoda wymaga utworzenia trzech reguł i trzech tagów – po jednej parze reguła/tag na każdy element wymieniony w powyższej tabeli:

 1. Dodaj tag Google Analytics Wyświetlenie strony, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Włącz w Menedżerze tagów rejestrowanie danych klikanych adresów URL:
  1. Kliknij Zmienne.
  2. W sekcji Zmienne wbudowane kliknij Skonfiguruj.
  3. Zaznacz pole Click URL.
 3. Utwórz reguły śledzenia kliknięć linków do stron kup.html, kontakt.htmlinformacje.html:
  1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
  2. Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Kliknięcie – Tylko linki.
  3. Dodaj do konfiguracji reguły następujące ustawienia:
   • Poczekaj na tagi: Włączone
   • Maks. czas oczekiwania: 2000 (milisekundy)
   • Sprawdź weryfikację: Wyłączone
   • Włącz tę regułę, gdy wszystkie te warunki są spełnione: Click URL a potem zawiera a potem kup.html
   • Warunki uruchamiania: Wszystkie kliknięcia
   • Nadaj regule nazwę „Reguła – Kliknięcia Kup” i ją zapisz.
  4. Powtórz powyższe czynności w przypadku stron „kontakt.html” i „informacje.html”.
 4. Utwórz trzy nowe tagi Google Analytics, by śledzić kliknięcia na każdej stronie:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij Konfiguracja tagu a potem Google Analytics – Universal Analytics.
  3. Ustaw Typ śledzenia na Zdarzenie.
  4. Określ Parametry śledzenia zdarzeń:
   • Kategoria: Nawigacja
   • Działanie: Wybór
   • Etykieta: Kup
    UWAGA: wartość etykiety powinna odpowiadać konkretnemu klikanemu linkowi (np. „Kup” w przypadku strony kup.html, „Kontakt” w przypadku strony kontakt.html oraz „Informacje” w przypadku strony informacje.html).
   • Nazwa tagu: UA – Zdarzenie – Link Kup
   • Działanie niezwiązane z interakcją: Fałsz
   • Ustawienia Google Analytics: wybierz dotychczasową zmienną Ustawienia Google Analytics lub utwórz nową.
  5. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 3 o nazwie „Reguła – Kliknięcia Kup”.
  6. Nazwij tag i zapisz jego konfigurację.
 5. Powtórz powyższe czynności, by utworzyć tagi związane z linkami Kontakt oraz Informacje. Pamiętaj, by ustawić wartość Etykiety zgodnie z nazwą strony, np. „Kup” w przypadku strony kup.html, „Kontakt” w przypadku strony kontakt.html oraz „Informacje” w przypadku strony informacje.html.
 6. Opublikuj kontener.

Używanie pojedynczego tagu do śledzenia kliknięć

Możesz uprościć kontener, stosując pojedynczą regułę z wyrażeniem regularnym uruchamianą na odpowiednich stronach, oraz pojedynczy tag, który korzysta ze zmiennej Menedżera tagów w polu Etykieta:

 1. Dodaj tag Google Analytics Wyświetlenie strony, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Włącz w Menedżerze tagów rejestrowanie wartości klikanych adresów URL:
  1. Kliknij Zmienne.
  2. W sekcji Zmienne wbudowane kliknij Skonfiguruj.
  3. Wybierz zmienną wbudowaną Click URL.
 3. Utwórz pojedynczą regułę do obsługi kliknięć linków w przypadku wszystkich elementów z powyższej tabeli:
  1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
  2. Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Kliknięcie – Tylko linki.
  3. Ustaw regułę w następujący sposób:
   • Poczekaj na tagi: Włączone
   • Maks. czas oczekiwania: 2000 ms
   • Sprawdź weryfikację: Wyłączone
   • Włącz tę regułę, gdy wszystkie te warunki są spełnione: Click URL a potem pasuje do wyrażenia regularnego a potem kontakt\.html|kup\.html|informacje\.html
   • Warunki uruchamiania: Wszystkie kliknięcia
  4. Nadaj regule nazwę „Reguła – Kliknięcia elementów nawigacyjnych” i ją zapisz.
 4. Utwórz pojedynczy tag do obsługi wszystkich kliknięć:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij kolejno Konfiguracja tagu a potem Universal Analytics.
  3. Ustaw Typ śledzenia na Zdarzenie.
  4. Określ Parametry śledzenia zdarzeń:
   • Kategoria: Nawigacja
   • Działanie: Wybór
   • Etykieta: {{Click URL}}
  5. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 3 o nazwie „Reguła – Kliknięcia elementów nawigacyjnych”.
  6. Zapisz tag.
 5. Opublikuj kontener.

Kliknięcia dowolnych elementów

Ta metoda służy do śledzenia kliknięć elementów innych niż linki, m.in. obrazów, elementów <div> lub dowolnych innych składników strony dostępnych poprzez interfejs DOM. W tym przykładzie każdy obraz ma atrybut class o wartości gallery oraz podaną wartość niepowtarzalnego identyfikatora:

<a href="ggb.jpg" class="gallery" id="Golden_Gate_Bridge">
<a href="tm.jpg" class="gallery" id="Taj_Mahal">

W tym przykładzie używamy atrybutów do ustawienia reguły uruchamiającej tagi obrazu z atrybutem class="gallery", a potem używamy tej reguły do uruchomienia tagu, który przesyła odpowiednie identyfikatory (np. Golden_Gate_Bridge, Taj_Mahal) do Google Analytics:

 1. Dodaj tag Google Analytics Wyświetlenie strony, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Włącz w Menedżerze tagów rejestrowanie wartości klikanych klas i identyfikatorów.
  1. Kliknij Zmienne.
  2. W sekcji Zmienne wbudowane kliknij Skonfiguruj.
  3. Wybierz zmienne wbudowane Click ClassesClick ID.
 3. Utwórz nową regułę uruchamianą, gdy atrybut klasy linku ma wartość gallery:
  1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
  2. Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Kliknięcie – Wszystkie elementy.
  3. Ustaw regułę w następujący sposób:
   • Warunki uruchamiania: Niektóre kliknięcia
   • Uruchom tę regułę, gdy nastąpi zdarzenie i wszystkie te warunki zostaną spełnione: Click Class a potem zawiera a potem gallery.
  4. Po pojawieniu się monitu zapisz regułę pod nazwą „Reguła – Kliknięcia obrazów z galerii”.
 4. Utwórz tag do rejestrowania wartości atrybutu Identyfikator klikanego obrazu:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij kolejno Konfiguracja tagu a potem Universal Analytics.
  3. Ustaw Typ śledzenia na Zdarzenie.
  4. Określ Parametry śledzenia zdarzeń:
   • Kategoria: Galeria obrazów
   • Działanie: Kliknięcie
   • Etykieta: {{Click ID}}
    Uwaga: nawiasy klamrowe są stosowane w polach tekstowych i kodzie niestandardowym do zastępowania prawidłowej nazwy zmiennej Menedżera tagów odpowiednią wartością pobraną ze zdarzenia.
   • Działanie niezwiązane z interakcją: Fałsz
   • Ustawienia Google Analytics: wybierz dotychczasową zmienną Ustawienia Google Analytics lub utwórz nową, jeśli to wymagane.
  5. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 3 o nazwie „Reguła – Kliknięcia obrazów z galerii”.
  6. Zapisz tag pod nazwą „GA – Tag zdarzenia – Kliknięcia obrazów z galerii”.
 5. Opublikuj kontener.

Interwały czasowe

Zastosowanie tagów interwałów czasowych może wpływać na raporty o współczynniku odrzuceń w taki sposób, że jego wartości będą mniejsze od oczekiwanych.

Śledź interwały czasowe, jeśli chcesz analizować okresy obecności użytkowników na stronie, w których nie wywołują żadnego zdarzenia. Może to być efektem czytania przez nich tekstu lub odtwarzania filmu dostępnego na stronie. Pamiętaj też, że limit czasu wygaśnięcia sesji Google Analytics wynosi domyślnie 30 minut. Możesz więc zaimplementować zdarzenie podtrzymujące aktywność, które będzie wywoływane co 25 minut.

Aby skonfigurować tag, który śledzi interwały czasowe:

 1. Dodaj podstawowy tag Google Analytics Wyświetlenie strony, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Utwórz regułę minutnika:
  1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
  2. Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Minutnik.
  3. Dodaj do konfiguracji reguły następujące ustawienia:
   • Nazwa zdarzenia: gtm.timer
   • Przerwa: 1500000 (obliczane w milisekundach)
   • Limit: 5
   • Włącz tę regułę, gdy wszystkie te warunki są spełnione: URL a potem zawiera a potem film.html
  4. Zapisz regułę pod nazwą „Reguła – Minutnik sesji”.
 3. Utwórz tag licznika czasu sesji:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij kolejno Konfiguracja tagu a potem Universal Analytics i dodaj do konfiguracji tagu następujące ustawienia:
   • Typ śledzenia: Czas
   • Parametry śledzenia czasu działań użytkowników: pozostaw to pole puste lub wstaw wartości odpowiednie dla Twoich raportów.
  3. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 2 o nazwie „Reguła – Minutnik sesji”.
 4. Opublikuj kontener.

Przesyłanie formularza

Ta metoda spowoduje uruchamianie tagu po każdorazowym przesłaniu formularza na stronie. W przykładzie zakładamy, że tag HTML <form> zawiera atrybut identyfikator o wartości "contact_us":

<form action="/example" method="POST" id="contact_us">

Identyfikatora możemy użyć do utworzenia reguły, która będzie oczekiwać na przesłanie formularza:

 1. Dodaj podstawowy tag Google Analytics Wyświetlenie strony, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Włącz w Menedżerze tagów rejestrowanie identyfikatorów formularzy:
  • Kliknij Zmienne.
  • W sekcji Zmienne wbudowane kliknij Skonfiguruj.
  • Wybierz zmienną wbudowaną Form ID.
 3. Utwórz regułę przesyłania formularza:
  • Kliknij Reguły a potem Nowa.
  • Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Przesłanie formularza.
  • Dodaj do konfiguracji reguły następujące ustawienia:
   • Poczekaj na tagi: Wyłączone
   • Sprawdź weryfikację: Wyłączone
   • Warunki uruchamiania: Niektóre formularze
   • Uruchom tę regułę, gdy nastąpi zdarzenie i wszystkie te warunki zostaną spełnione: Form ID a potem zawiera a potem contact_us
  • Zapisz regułę pod nazwą „Reguła – Przesłania mojego formularza”.
 4. Utwórz tag, by śledzić przesłania formularza:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij kolejno Konfiguracja tagu a potem Universal Analytics.
  3. Ustaw Typ śledzenia na Zdarzenie.
  4. Określ Parametry śledzenia zdarzeń:
   • Kategoria: Formularze
   • Działanie: Przesłanie
   • Etykieta: Pozyskiwanie klientów – {{Form ID}}
    Uwaga: nawiasy klamrowe są stosowane w polach tekstowych i kodzie niestandardowym do zastępowania prawidłowej nazwy zmiennej Menedżera tagów odpowiednią wartością pobraną ze zdarzenia.
  5. Działanie niezwiązane z interakcją: Fałsz
  6. Ustawienia Google Analytics: wybierz dotychczasową zmienną Ustawienia Google Analytics lub utwórz nową.
  7. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 3 o nazwie „Reguła – Przesłania mojego formularza”.
  8. Zapisz tag pod nazwą „GA – Tag zdarzenia – Przesłania formularza”.
 5. Opublikuj kontener.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem