Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

[UA] Zdarzenia Universal Analytics

Uwaga: ten artykuł dotyczy Universal Analytics (UA). Od 1 lipca 2023 r. standardowe usługi w UA przestaną przetwarzać dane (w przypadku usług w UA 360 nastąpi to od 1 lipca 2024 r.). Jeśli nadal korzystasz z UA, przejdź na Google Analytics 4 (GA4).

Menedżer tagów Google korzysta z konfiguracji reguł, by uruchamiać tagi w odpowiedzi na zdarzenia. Z tego artykułu dowiesz się, jak używać Menedżera tagów Google do konfigurowania tagów zdarzeń Universal Analytics, które są uruchamiane w odpowiedzi na kliknięcia linków, kliknięcia elementów innego typu, a także w interwałach czasowych i po przesłaniu formularzy.

W tym artykule opisujemy, jak skonfigurować Menedżera tagów, by utworzyć reguły reagujące na określone rodzaje zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami powinny występować na stronie. Aby mieć pełniejszą kontrolę nad uruchamianiem tagów, skonfiguruj w swoim kodzie korzystanie z reguł bazujących na zdarzeniach przekazywanych do warstwy danych.

Są 2 typowe metody wysyłania do Google Analytics informacji o zdarzeniu kliknięcia:

W poniższych przykładach zakładamy, że strona internetowa zawiera menu nawigacyjne z następującymi nazwami i adresami URL:

Kup https://example.com/kup.html
Informacje https://example.com/informacje.html
Kontakt https://example.com/kontakt.html

Używanie osobnych reguł i tagów do zliczania kliknięć

Ta metoda wymaga utworzenia 3 reguł i 3 tagów – po 1 parze reguła/tag na każdy element wymieniony w tabeli powyżej:

 1. Dodaj tag „Wyświetlenie strony” przeznaczony do Google Analytics, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Włącz w Menedżerze tagów rejestrowanie danych klikanych adresów URL:
  1. Kliknij Zmienne.
  2. W sekcji Zmienne wbudowane kliknij Skonfiguruj.
  3. Zaznacz pole wyboru Click URL.
 3. Utwórz reguły wykrywania kliknięć linków do stron kup.html, kontakt.html i informacje.html:
  1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
  2. Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Kliknięcie – Tylko linki.
  3. Dodaj do konfiguracji reguły te ustawienia:
   • Poczekaj na tagi: Włącz
   • Maksymalny czas oczekiwania: 2000 (milisekundy)
   • Sprawdź weryfikację: Wyłącz
   • Włącz tę regułę, gdy wszystkie te warunki są spełnione: Page URL a potem zawiera a potem /
   • Ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek: Niektóre kliknięcia linków a potem Click URL a potem zawiera a potem kup.html
   • Nadaj regule nazwę „Reguła – Kliknięcia Kup” i ją zapisz.
  4. Powtórz powyższe czynności w przypadku stron „kontakt.html” i „informacje.html”.
 4. Utwórz 3 nowe tagi Google Analytics, by zliczać kliknięcia na każdej stronie:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij Konfiguracja tagu a potem Google Analytics – Universal Analytics.
  3. Ustaw Typ śledzenia na Zdarzenie.
  4. Określ Parametry śledzenia zdarzeń:
   • Kategoria: Nawigacja
   • Działanie: Wybór
   • Etykieta: Kup
    UWAGA: wartość etykiety powinna odpowiadać konkretnemu klikanemu linkowi (np. „Kup” w przypadku strony kup.html, „Kontakt” w przypadku strony kontakt.html oraz „Informacje” w przypadku strony informacje.html).
   • Nazwa tagu: UA – Zdarzenie – Link Kup
   • Działanie niezwiązane z interakcją: Fałsz
   • Ustawienia Google Analytics: wybierz dotychczasową zmienną „Ustawienia Google Analytics” lub utwórz nową.
  5. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 3 o nazwie „Reguła – Kliknięcia Kup”.
  6. Nazwij tag i zapisz jego konfigurację.
 5. Powtórz podane wyżej czynności, by utworzyć tagi związane z linkami Kontakt oraz Informacje. Pamiętaj, by ustawić wartość Etykieta zgodnie z nazwą strony, np. „Kup” w przypadku strony kup.html, „Kontakt” w przypadku strony kontakt.html oraz „Informacje” w przypadku strony informacje.html.
 6. Opublikuj kontener.

Używanie pojedynczego tagu do zliczania kliknięć

Możesz uprościć kontener, stosując pojedynczą regułę z wyrażeniem regularnym uruchamianą na odpowiednich stronach oraz pojedynczy tag, który korzysta ze zmiennej Menedżera tagów w polu Etykieta:

 1. Dodaj tag „Wyświetlenie strony” przeznaczony do Google Analytics, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Włącz w Menedżerze tagów rejestrowanie wartości klikanych adresów URL:
  1. Kliknij Zmienne.
  2. W sekcji Zmienne wbudowane kliknij Skonfiguruj.
  3. Wybierz zmienną wbudowaną Click URL.
 3. Utwórz pojedynczą regułę do obsługi kliknięć linków w przypadku wszystkich elementów z tabeli powyżej:
  1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
  2. Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Kliknięcie – Tylko linki.
  3. Ustaw regułę w taki sposób:
   • Poczekaj na tagi: Włącz
   • Maksymalny czas oczekiwania: 2000 ms
   • Sprawdź weryfikację: Wyłącz
   • Włącz tę regułę, gdy wszystkie te warunki są spełnione: Page URL a potem zawiera a potem /
   • Ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek: Niektóre kliknięcia a potem Click URL a potem dopasowanie do wyrażenia regularnego a potem kontakt\.html|kup\.html|informacje\.html
  4. Nadaj regule nazwę „Reguła – Kliknięcia elementów nawigacyjnych” i ją zapisz.
 4. Utwórz pojedynczy tag do obsługi wszystkich kliknięć:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij Konfiguracja tagu a potem Google Analytics – Universal Analytics.
  3. Ustaw Typ śledzenia na Zdarzenie.
  4. Określ Parametry śledzenia zdarzeń:
   • Kategoria: Nawigacja
   • Działanie: Wybór
   • Etykieta: {{Click URL}}
  5. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 3 o nazwie „Reguła – Kliknięcia elementów nawigacyjnych”.
  6. Zapisz tag.
 5. Opublikuj kontener.

Kliknięcia dowolnych elementów

Ta metoda służy do zliczania kliknięć elementów innych niż linki, m.in. obrazów, elementów <div> lub dowolnych innych składników strony dostępnych poprzez interfejs DOM. W tym przykładzie każdy obraz ma atrybut class o wartości gallery oraz podaną wartość niepowtarzalnego identyfikatora:

<a href="ggb.jpg" class="gallery" id="Golden_Gate_Bridge">
<a href="tm.jpg" class="gallery" id="Taj_Mahal">

W tym przykładzie używamy atrybutów do ustawienia reguły uruchamiającej tagi obrazu z atrybutem class="gallery", a potem używamy tej reguły do uruchomienia tagu, który przesyła do Google Analytics odpowiednie identyfikatory (np. Golden_Gate_Bridge, Taj_Mahal):

 1. Dodaj tag „Wyświetlenie strony” przeznaczony do Google Analytics, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Włącz w Menedżerze tagów rejestrowanie wartości klikanych klas i identyfikatorów.
  1. Kliknij Zmienne.
  2. W sekcji Zmienne wbudowane kliknij Skonfiguruj.
  3. Wybierz zmienne wbudowane Click Classes i Click ID.
 3. Utwórz nową regułę uruchamianą, gdy atrybut klasy linku ma wartość gallery:
  1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
  2. Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Kliknięcie – Wszystkie elementy.
  3. Włącz tę regułę, gdy wszystkie te warunki są spełnione: Page URL a potem zawiera a potem /
  4. Ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek: Niektóre kliknięcia a potem Click Classes a potem zawiera a potem gallery
  5. Po pojawieniu się odpowiedniej prośby zapisz regułę pod nazwą „Reguła – Kliknięcia obrazów z galerii”.
 4. Utwórz tag do rejestrowania wartości atrybutu identyfikatora klikanego obrazu:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij Konfiguracja tagu a potem Universal Analytics.
  3. Ustaw Typ śledzenia na Zdarzenie.
  4. Określ Parametry śledzenia zdarzeń:
   • Kategoria: Galeria obrazów
   • Działanie: Kliknięcie
   • Etykieta: {{Click ID}}
    Uwaga: nawiasy klamrowe są stosowane w polach tekstowych i kodzie niestandardowym do zastępowania prawidłowej nazwy zmiennej Menedżera tagów odpowiednią wartością pobraną ze zdarzenia.
   • Działanie niezwiązane z interakcją: Fałsz
   • Ustawienia Google Analytics: wybierz dotychczasową zmienną „Ustawienia Google Analytics” lub utwórz nową, jeśli to wymagane.
  5. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 3 o nazwie „Reguła – Kliknięcia obrazów z galerii”.
  6. Zapisz tag pod nazwą „GA – Tag zdarzenia – Kliknięcia obrazów z galerii”.
 5. Opublikuj kontener.

Interwały czasowe

Zastosowanie tagów interwałów czasowych może wpływać na raporty o współczynniku odrzuceń w taki sposób, że jego wartości będą mniejsze od oczekiwanych.

Mierz interwały czasowe, jeśli chcesz analizować czas spędzony na stronie przez użytkowników, w którym nie wywołują żadnego zdarzenia. Może to być efektem czytania przez nich tekstu lub odtwarzania filmu dostępnego na stronie. Pamiętaj też, że limit czasu wygaśnięcia sesji Google Analytics wynosi domyślnie 30 minut. Możesz więc zaimplementować zdarzenie podtrzymujące aktywność, które będzie wywoływane co 25 minut.

Aby skonfigurować tag do pomiaru interwałów czasowych:

 1. Dodaj podstawowy tag „Wyświetlenie strony” przeznaczony do Google Analytics, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Utwórz regułę licznika czasu:
  1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
  2. Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Minutnik.
  3. Dodaj do konfiguracji reguły te ustawienia:
   • Nazwa zdarzenia: gtm.timer
   • Odstęp czasu: 1500000 (obliczany w milisekundach)
   • Limit: 5
   • Włącz tę regułę, gdy wszystkie te warunki są spełnione: Page URL a potem zawiera a potem video.html
   • Ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek: Wszystkie przedziały czasowe
  4. Zapisz regułę pod nazwą „Reguła – Licznik czasu sesji”.
 3. Utwórz tag licznika czasu sesji:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij Konfiguracja tagu a potem Universal Analytics i dodaj do konfiguracji tagu te ustawienia:
   • Typ śledzenia: Czas
   • Parametry śledzenia czasu działań użytkowników: pozostaw to pole puste lub wstaw wartości odpowiednie dla Twoich raportów.
  3. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 2 o nazwie „Reguła – Licznik czasu sesji”.
 4. Opublikuj kontener.

Przesyłanie formularza

Ta metoda spowoduje uruchamianie tagu po każdorazowym przesłaniu formularza na stronie. W przykładzie zakładamy, że tag HTML <form> zawiera atrybut identyfikator o wartości "contact_us":

<form action="/example" method="POST" id="contact_us">

Identyfikatora możemy użyć do utworzenia reguły, która będzie oczekiwać na przesłanie formularza:

 1. Dodaj podstawowy tag „Wyświetlenie strony” przeznaczony do Google Analytics, jeśli jeszcze go nie masz. Ten tag musi być uruchamiany na wszystkich stronach.
 2. Włącz w Menedżerze tagów rejestrowanie identyfikatorów formularzy:
  • Kliknij Zmienne.
  • W sekcji Zmienne wbudowane kliknij Skonfiguruj.
  • Wybierz zmienną wbudowaną Form ID.
 3. Utwórz regułę przesyłania formularza:
  • Kliknij Reguły a potem Nowa.
  • Kliknij Skonfiguruj regułę a potem Przesłanie formularza.
  • Dodaj do konfiguracji reguły te ustawienia:
   • Poczekaj na tagi: Wyłącz
   • Sprawdź weryfikację: Włącz
   • Włącz tę regułę, gdy wszystkie te warunki są spełnione: Page URL a potem zawiera a potem /
   • Ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek: Niektóre formularze a potem Form ID a potem zawiera a potem contact_us
  • Zapisz regułę pod nazwą „Reguła – Przesłania mojego formularza”.
 4. Utwórz tag, by śledzić przesłania formularza:
  1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
  2. Kliknij Konfiguracja tagu a potem Universal Analytics.
  3. Ustaw Typ śledzenia na Zdarzenie.
  4. Określ Parametry śledzenia zdarzeń:
   • Kategoria: Formularze
   • Działanie: Przesłanie
   • Etykieta: Kontakt do potencjalnego klienta – {{Form ID}}
    Uwaga: nawiasy klamrowe są stosowane w polach tekstowych i kodzie niestandardowym do zastępowania prawidłowej nazwy zmiennej Menedżera tagów odpowiednią wartością pobraną ze zdarzenia.
  5. Działanie niezwiązane z interakcją: Fałsz
  6. Ustawienia Google Analytics: wybierz dotychczasową zmienną „Ustawienia Google Analytics” lub utwórz nową.
  7. Kliknij Reguły i wybierz regułę utworzoną w kroku 3 o nazwie „Reguła – Przesłania mojego formularza”.
  8. Zapisz tag pod nazwą „GA – Tag zdarzenia – Przesłania formularza”.
 5. Opublikuj kontener.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
684250549113164909
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
102259