Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Dynamický remarketing Google Ads

Díky remarketingu můžete zobrazovat reklamy lidem, kteří dříve navštívili váš web nebo použili vaši mobilní aplikaci. Dynamický remarketing posouvá tento princip ještě dál – umožňuje totiž zobrazovat návštěvníkům reklamu na konkrétní produkt, který si na vašem webu prohlíželi.

V tomto průvodci se dozvíte, jak dynamický remarketing Google Ads implementovat pomocí služby Správce značek Google. Chcete-li proces lépe pochopit, přečtěte si před pokusem o implementaci značek průvodce nastavením dynamického remarketingu v centru nápovědy Google Ads.

Souhrn

Chcete-li své stránky opatřit značkami pro remarketing, musíte:

 • Implementovat značku Google Ads pro remarketing na každou stránku webu.

 • Předávat značce pro remarketing při klíčových aktivitách na webu dynamické hodnoty pro každou remarketingovou událost. Tyto hodnoty mohou zahrnovat například ID produktu pro položku přidanou do košíku, výchozí a cílovou destinaci uživatelem vyhledaného letu, ID akce vztahující se k nabídce, na kterou uživatel klikl a podobně.

Dynamický remarketing lze implementovat pro všechny typy online organizací. Seznam dynamických hodnot, které je třeba získávat, se bude lišit podle obchodních cílů vašeho webu. Pro různé obchodní kategorie, např. vzdělávání, pracovní místa, cestování atd., jsou definovány parametry. Prohlédněte si seznam událostí a parametrů v centru nápovědy Google Ads a vyberte si ty, které odpovídají vaší organizaci.

Při implementaci postupujte takto:

 1. Vyplnění hodnot událostí a parametrů
 2. Vložení dynamických hodnot do značky pro remarketing
 3. Specifikace pravidel spouštění značky pro remarketing
 4. Testování a nasazení

Vyplnění hodnot událostí a parametrů

V prvním kroku implementace je třeba získat údaje z webu tak, aby je mohl Správce značek zpracovat. Údaje z webu se získávají pomocí proměnných Správce značek. Údaje lze získávat několika metodami, například ze souborů cookie první strany, z datové vrstvy nebo z vlastního JavaScriptu.

Vložení hodnot do značky pro remarketing

Až značku nastavíte, aby cílové údaje získávala formou proměnných, tyto proměnné budete moci použít k vložení údajů do šablony značek pro remarketing Google Ads ve Správci značek.

Specifikace pravidel spouštění značky pro remarketing

Dalším krokem je definování pravidel, které Správci značek říkají, kdy má jednotlivé instance značky pro remarketing spouštět. Pravidla můžete definovat na základě integrovaných proměnných, které zahrnují zobrazení stránky, kliknutí na odkazy, kliknutí na tlačítka, odeslání formuláře apod. Můžete také vytvořit pravidla založená na vlastní události, která se registrují ve Správci značek prostřednictvím datové vrstvy.

Testování a nasazení

Posledním krokem je otestování značek na webu prostřednictvím Režimu náhledu ve Správci značek. Jakmile otestujete všechny případy a máte jistotu, že se značky spouštějí správně a s očekávanými dynamickými hodnotami, můžete kontejner publikovat a značky tak zprovoznit.

Chcete-li zobrazit podrobné pokyny k implementaci značek pro remarketing pomocí Správce značek, zvolte způsob implementace, který chcete použít:

Průvodce implementací

Tato část popisuje, jak ve Správci značek implementovat značky pro dynamický remarketing Google Ads s jednou instancí značky pro remarketing pro všechny kroky konverzního trychtýře.

Chcete-li provést implementaci, postupujte takto:

 1. Nakonfigurujte své stránky tak, aby předávaly hodnoty Správci značek prostřednictvím datové vrstvy nebo vlastního JavaScriptu.
 2. Vytvořte ve Správci značek proměnné datové vrstvy.
 3. Vytvořte pravidla.
 4. Nakonfigurujte značku pro remarketing s vlastními parametry.
Nastavte kód datové vrstvy na svém webu

Nastavte kód datové vrstvy na svém webu

Tento krok je nutný pouze při způsobu implementace, kdy budete explicitně předávat dynamické údaje Správci značek prostřednictvím datové vrstvy. Při konfiguraci kódu datové vrstvy na webu spolupracujte s vývojářem. Pokud máte v úmyslu shromažďovat ve Správci značek dynamické hodnoty pomocí vlastního kódu v JavaScriptu, tento krok přeskočte.

Objekt dataLayer() se používá k předávání vlastních údajů z webu Správci značek. Tento kód je třeba umístit nad kód kontejneru, aby byly údaje k dispozici, až začne Správce značek spouštět značky. Níže je uvedena ukázka fragmentu kódu pro vytvoření datové vrstvy a následné předání celkové hodnoty uživatelova košíku a seznamu produktů, které obsahuje:

<script>
dataLayer = [];
dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 998.55,
  'items': [{
    'id': 1234,
    'google_business_vertical': 'retail'}, {
    'id': 45678,
    'google_business_vertical': 'retail'}]
  });
</script>

Názvy klíčů jsou zde zvoleny náhodně a nepodléhají žádným zvláštním požadavkům (nemusí například dodržovat konvenci pojmenování vlastních parametrů značky pro remarketing v Google Ads). Když ale Správci značek předáváte informace stejného typu, musíte pokaždé použít stejný název klíče.

K předání pole items použijte JavaScript. Objekt items by nicméně měl obsahovat klíč, který odpovídá primárnímu identifikátoru produktu nebo služby (například ID nebo cíl) a klíč google_business_vertical, který představuje typ zdroje, v němž je třeba uvedený identifikátor hledat.

Uživatelé prohlížeče Google Chrome mohou správnost implementace datové vrstvy ověřit pomocí nástroje Tag Assistant, který dokáže zobrazit i údaje, které web předává Správci značek.

Některé kroky cesty mohou být prováděny asynchronně, tj. bez úplného nového načtení stránky. Například když přidáte do košíku nějaký produkt a stránka se nezmění, jen se zobrazí zpráva o úspěšné operaci nebo upozornění. Je důležité, abyste byli schopni takové dynamické události košíku zachytávat. Jinak by vám mohl uniknout nezanedbatelný počet uživatelů, kteří nákupní košík opustí, a váš remarketing by pak nebyl tak přesný.

Pomocí metody dataLayer.push() lze po načtení Správce značek nastavovat proměnné a spouštět značky. Pokud například uživatel přidá do košíku nějakou položku, můžete pomocí této funkce aktualizovat datovou vrstvu:

<script>
dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 78.45,
  'items' : [{
    'id: '1234',
    'google_business_vertical': 'retail'
  }]
});
</script>

Konfigurace proměnných

Nakonfigurujte ve Správci značek proměnnou pro každý dynamický údaj, který chceme značce pro remarketing předávat. V tomto příkladu použijeme proměnné pro ‚Název události‘, ‚Hodnotu události‘ a pro ‚Položky události‘.

 • Název události: Jedná se o název události dynamického remarketingu popisující měřenou událost. Systém Google Ads jej používá k zařazení uživatelů do jednoho z automaticky generovaných seznamů. Doporučujeme použít konkrétní sadu názvů událostí ze seznamu doporučených událostí uvedeného v centru nápovědy Google Ads.

 • Hodnota události: Jde o hodnotu remarketingové události. Představuje celkovou hodnotu produktů nebo služeb, které vzbudily odezvu uživatele.

 • Položky události: Seznam položek, na něž uživatel reaguje. Tato proměnná musí mít podobu pole objektů s parametry odpovídající schématu dynamického remarketingu. Každá položka musí zahrnovat jeden nebo více těchto parametrů: ‚id‘, ‚location_id‘, ‚origin‘, ‚destination‘, ‚start_date‘, ‚end_date‘ a ‚google_business_vertical‘.

Seznam událostí a parametrů naleznete v centru nápovědy Google Ads.

Dynamické údaje lze pomocí Správce značek získávat několika různými způsoby. Hodnoty ze svého webu můžete například přímo předávat Správci značek pomocí datové vrstvy nebo je pomocí tohoto nástroje extrahovat s využitím vlastních proměnných JavaScriptu.

Aktualizujte své stránky tak, aby předávaly hodnoty Správci značek prostřednictvím datové vrstvy: Jde o robustnější metodu konfigurace značek pro remarketing. Tato metoda předá dynamické hodnoty přímo značce pro remarketing v datové vrstvě, ale bude nutné, aby vývojář pozměnil kód vašeho webu. Doporučujeme použít konkrétní sadu názvů událostí ze seznamu doporučených událostí. Až budou v datové vrstvě k dispozici data událostí, vytvořte ve Správci značek proměnné, aby tyto hodnoty předávaly značkám. Ve Správci značek vytvořte proměnnou datové vrstvy pro objekt ‚items‘ a další pro ‚value‘:

 1. Klikněte na Proměnné a pak Nová.
 2. Vyberte možnost Proměnná datové vrstvy.
 3. Do pole Název proměnné datové vrstvy zadejte ‚items‘.
 4. Klikněte na Uložit.

Stejným postupem vytvořte druhou proměnnou datové vrstvy, která bude mít název ‚value‘.

Vývojáři se mohou podívat na další informace o implementacích datových vrstev na webu pro vývojáře Správce značek Google.

Použijte vlastní proměnné JavaScriptu: Alternativní možností je použít vlastní kód JavaScriptu a vyplnit hodnoty dynamických parametrů ze Správce značek pomocí vlastních značek. Tento přístup je méně efektivní než předchozí, ale někdy je k implementaci značek pro remarketing nejpraktičtější, protože nevyžaduje změny přímo v kódu webu. Můžete napsat vlastní kód v JavaScriptu, který ze stávajícího zdrojového kódu stránek získá požadované dynamické hodnoty a předá je značce.

Většinou jsou údaje potřebné pro značku pro remarketing už někde v dokumentu a lze je získat pomocí kódu v JavaScriptu, který se do stránky zavede prostřednictvím Správce značek. Nevýhodou této metody je, že využívá zdrojový kód vašeho webu, který platil v době implementace. To znamená, že při pozdějších změnách ve Správci značek může být nutné vlastní kód v JavaScriptu revidovat.

Pokud jste na svém webu implementovali datovou vrstvu...

Jako typ proměnné vyberte Proměnná datové vrstvy a zadejte název klíče datové vrstvy, kde může Správce značek najít očekávaná data pro proměnnou, kterou je třeba konfigurovat.

Pokud jste neimplementovali datovou vrstvu...

Bez datové vrstvy budete muset extrahovat potřebnou dynamickou hodnotu ze zdrojového kódu. To lze provést pomocí proměnné JavaScriptu Správce značek. Určete proměnnou ze stávajícího kódu JavaScript a vytvořte ve Správci značek proměnnou JavaScriptu, která používá název dané proměnné.

Pokud datovou vrstvu nepoužíváte a při získávání dynamických hodnot parametrů spoléháte na vlastní proměnné JavaScriptu, nejspíše budete muset při naplňování téhož vlastního parametru použít v každém kroku cesty jiný postup.

Způsob přiřazení hodnoty ID produktu na stránce produktu může být například jiný než na stránce košíku nebo na stránce potvrzení nákupu, protože zdrojové kódy nebo proměnné JavaScriptu, které lze využít, se budou v jednotlivých krocích lišit. Proto se může stát, že nebude možné vytvořit jedinou proměnnou „ID produktu“, která by fungovala za všech okolností. Místo toho budete muset v každém kroku, kde tento údaj potřebujete, vytvořit pro extrakci ID produktu jinou proměnou.

Konfigurace pravidel

V dalším kroku je třeba nastavit ve Správci značek pravidla, která řídí spouštění značek pro remarketing. Pravidlo vytvoříte tak, že zadáte typ události a jeden nebo více filtrů, které určují, kdy se má značka spustit.

Pravidla založená na zobrazení stránek

Ve většině případů bude pravidlo, které potřebujete vytvořit, založeno na zobrazení jedné konkrétní stránky nebo na podskupině stránek. Například v případě internetového obchodu se obvykle vytváří jedno pravidlo, které bude značku spouštět na všech stránkách produktů, jiné pravidlo, které ji spustí na stránce košíku, a další pravidlo spouštějící značku na stránce s potvrzením nákupu.

Vytvoření pravidla pro zobrazení stránky

 1. Klikněte na Pravidla a pak Nové.
 2. Klikněte na možnost Konfigurace pravidla a vyberte Zobrazení stránky.
 3. Jako spouštěč pravidla nastavte Některá zobrazení stránek.
 4. V části Spustit toto pravidlo, když nastane událost a jsou splněny všechny uvedené podmínky zvolte možnost Adresa URL stránky a pak obsahuje a pak <path> (cesta), kde <path> je předpokládaná část adresy URL patřící stránkám, na kterých se má tato značka spouštět (např. /produkty/).

Pokud chcete vytvořit pravidlo, které značku spouští na skupině stránek (např. na stránkách s produkty), použijte např. operátory „obsahuje“ nebo „shoduje se s regulárním výrazem“, aby pravidlo odpovídalo všem adresám URL požadovaných stránek.

Pravidla, která nepoužívají URL

V některých situacích adresy URL k rozlišení typů stránek použít nelze. V takových případech možná budete moci použít jako filtry události zobrazení stránky jiné proměnné. Může být přítomen například atribut ID:

<div id="nazev_kosiku">Nákupní košík</div>

Vytvoření pravidla, které se spustí při nalezení tohoto atributu:

 1. Klikněte na Pravidla a pak Nové.
 2. Klikněte na možnost Konfigurace pravidla a vyberte Viditelnost prvku.
 3. Nastavte Metodu výběru na ID.
 4. Do pole ID prvku zadejte nazev_kosiku.
 5. Nastavte značku tak, aby se spouštěla jednou za načtení stránky.
 6. Nastavte Minimální viditelné procento na hodnotu 1 %.
 7. Nastavte pravidlo tak, aby se spouštělo při všech viditelných událostech.

Asynchronní události

Pokud chcete zajistit co nejlepší výkon kampaní s dynamickým remarketingem, je důležité spouštět značky co nejdříve poté, co uživatel dokončí důležitý krok na nákupní cestě (např. přidání produktu do košíku). Pokud aktualizace košíku nevede k novému zobrazení stránky, můžete použít pravidla založená na události kliknutí nebo na vlastní události.

Pokud máte implementovánu datovou vrstvu, je možné pomocí vlastní události informovat Správce značek o přidání produktu do košíku a zároveň předat relevantní informace o produktu.

Když je do košíku přidána položka, měl by kód vašeho webu k přidání události do datové vrstvy použít metodu dataLayer.push():

dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 78.45,
  'items' : [{
    'id': '1234',
    'google_business_vertical': 'retail'
  }]
});

Pak vytvořte ve Správci značek pravidlo:

 1. Klikněte na Pravidla a pak Nové.
 2. Klikněte na Konfigurace pravidla a vyberte možnost Jiné: Vlastní událost.
 3. Jako Název události nastavte add_to_cart.
TIP: Pokud nepoužíváte datovou vrstvu, budete muset nastavit pravidlo založené na kliknutí tak, aby spouštělo značku, když uživatel klikne na tlačítko. Další informace o událostech

Konfigurace instance značky

Nyní máte všechny součásti připravené a můžete je sestavit dohromady. Nakonfigurovali jste proměnné, aby přijímaly dynamické údaje, a nastavili jste pravidla, podle kterých má Správce značek spouštět značky pro remarketing. Posledním krokem je přiřazení nakonfigurovaných proměnných k remarketingovým značkám.

Zde je příklad konfigurace značky pro remarketing:

 1. Klikněte na Značky a pak Nová.
 2. Klikněte na položku Konfigurace značky a vyberte možnost Remarketing Google Ads.
 3. Nastavte ID konverze (a volitelně štítek konverze) na hodnotu poskytnutou službou Google Ads. Další informace
  TIP: Jako ID konverze Google Ads použijte proměnnou s konstantním řetězcem. To usnadní vytváření a správu dalších značek Google Ads.
 4. Zaškrtněte políčko s nadpisem Send dynamic remarketing event data (Odeslat údaje o události dynamického remarketingu) a zadejte proměnné Správce značek, které jste předtím vytvořili:
  • Název události: {{Event}}
  • Hodnota události: {{value}}
  • Položky události: {{items}}

Implementace značky konverzí

Společně se značkou Google Ads pro remarketing implementujte i značku konverzí Google Ads. Umožní vám to využívat algoritmy strategií pro automatické nabízení cen v reálném čase, jako jsou Cílová CPA a Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS). Vytvořte novou značku Google Ads pro remarketing, nastavte spouštěcí pravidlo na všech stránkách a přidejte všechna pravidla, která jste vytvořili pro ostatní značky, jako pravidla blokování:

 1. Klikněte na Značky a pak Nová.
 2. Klikněte na položku Konfigurace značky a vyberte možnost Remarketing Google Ads.
 3. Nastavte ID konverze (a volitelně štítek konverze) na hodnotu poskytnutou službou Google Ads. Další informace
 4. Klikněte na Spouštění a vyberte pravidlo, které se bude spouštět na všech stránkách.
 5. Klikněte na Přidat výjimku a zadejte výjimku pro každé pravidlo, které je již pokryto zadanými vlastními parametry.

Testování a nasazení

V rámci každé konfigurace Správce značek si zobrazte náhled změn a otestujte je, abyste zajistili, že kontejner bude fungovat tak, jak má. Během testování je také dobré mít otevřenou konzoli JavaScriptu, abyste viděli, jestli váš vlastní kód v JavaScriptu nezpůsobuje nějaké chyby. Chcete-li ověřit, zda značka funguje správně, musíte otestovat různé scénáře (přidávat do košíku různé typy produktů, zobrazit košík s více produkty apod.).

Pokud používáte vlastní proměnné JavaScriptu nebo vlastní značky HTML, je osvědčeným postupem psát kód dovnitř bloku try/catch. Pokud kód způsobí nějakou chybu (pokud se kód vašeho webu v budoucnu změní, takže vlastní kód bude neplatný), bude zachycena interpretem JavaScriptu a nezpůsobí výjimku. Nicméně když svůj kód testujete, je lepší blok try/catch odstranit, abyste mohli v konzoli sledovat, jaké chyby váš kód může způsobit. Až opravíte veškeré případné chyby a ověříte, že kód funguje správně, vraťte blok try/catch na své místo, aby byl kód před uvedením do provozu do budoucna ještě bezpečnější.

Až změny otestujete, publikujte svůj kontejner, abyste aktivovali konfiguraci dynamického remarketingu Google Ads.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka