Thuộc tính vị trí được phép xuất hiện [included_destination]

Sử dụng thuộc tính vị trí được phép xuất hiện [included_destination] (cùng với thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]) để kiểm soát vị trí sản phẩm xuất hiện.

Trường hợp sử dụng

  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Nếu bạn muốn thêm sản phẩm để sản phẩm xuất hiện ở một số vị trí (ngoài những vị trí bạn đã chỉ định trong phần cài đặt nguồn cấp dữ liệu), hãy sử dụng thuộc tính vị trí được phép xuất hiện [included_destination].

Đây là những giá trị được hỗ trợ cho thuộc tính này:

Lưu ý: Chúng tôi đã cập nhật tên cho một số vị trí xuất hiện của sản phẩm. Trước đây, có thể bạn đã gửi các giá trị sau làm vị trí xuất hiện cho sản phẩm của mình: Shopping Actions, Surfaces across Google, Local surfaces across Google. Những giá trị này vẫn được chấp nhận, nhưng bạn nên cập nhật sản phẩm để cung cấp các giá trị mới đối với những vị trí xuất hiện sau đây: Buy_on_Google_listings, Free_listings, Free_local_listings.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Giá trị được hỗ trợ Shopping_ads, Buy_on_Google_listings, Display_ads, Local_inventory_ads, Free_listings, Free_local_listings
Trường lặp lại
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản Display_ads
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>

Các trường lặp lại

Nếu bạn muốn cung cấp nhiều vị trí xuất hiện, thì đối với mỗi vị trí, hãy gửi thuộc tính này một lần. Ví dụ:

Bằng văn bản thuần túy

Dữ liệu sản phẩm của giường chỉnh hình dành cho chó
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Giường chỉnh hình cỡ XXL dành cho chó
Vị trí được phép xuất hiện [included_destination] Display_ads
Vị trí được phép xuất hiện [included_destination] Shopping_ads
Vị trí được phép xuất hiện [included_destination] Buy_on_Google_listings

 

Bạn cũng có thể phân cách các vị trí xuất hiện bằng dấu phẩy ( , ):

Thuộc tính Giá trị
Vị trí được phép xuất hiện [included_destination] Display_ads,Shopping_ads,Buy_on_Google_listings

Trong XML

<g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping_ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Buy_on_Google_listings</g:included_destination>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

  • Nếu bạn gửi những thông tin trái ngược nhau cho thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] và vị trí được phép xuất hiện [included_destination], thì giá trị của thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện sẽ luôn được ưu tiên so với giá trị của thuộc tính vị trí được phép xuất hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
71525
false
false