included_destination [bao_gồm_điểm_đến]: Định nghĩa

Bạn có thể sử dụng thuộc tính included_destination [bao_gồm_điểm_đến] để kiểm soát các loại quảng cáo mà sản phẩm của bạn tham gia. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thuộc tính này nếu muốn một thương hiệu sản phẩm nhất định hiển thị trong Chiến dịch hiển thị tiếp thị lại động thay vì trong Chiến dịch quảng cáo mua sắm. 

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu bạn muốn sản phẩm của bạn chỉ hiển thị trong một số loại quảng cáo, hãy sử dụng thuộc tính included_destination [bao_gồm_điểm_đến].

Giá trị được hỗ trợ:

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Giá trị được hỗ trợ

Shopping Ads [Quảng cáo mua sắm], Shopping Actions [Shopping Actions], Display Ads [Quảng cáo hiển thị hình ảnh], Surfaces across Google [Các nền tảng của Google]

Trường lặp lại
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Display Ads [Quảng cáo hiển thị hình ảnh]

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:included_destination>Quảng cáo hiển thị hình ảnh</g:included_destination>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

  • Nếu bạn gửi thông tin xung đột cho thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]included_destination [bao_gồm_điểm_đến], thì giá trị của excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] sẽ luôn được ưu tiên hơn giá trị của included_destination [bao_gồm_điểm_đến].
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?