Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Σήμανση δομημένων δεδομένων

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.

Η σήμανση δομημένων δεδομένων βοηθά στον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των προϊόντων στα δεδομένα τοπικής βιτρίνας με τη φιλοξενία του εμπόρου και παραλαβής από το κατάστημα. Η προσθήκη της απαιτούμενης σήμανσης δομημένων δεδομένων βοηθά να διασφαλιστεί ότι η Google μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια των δεδομένων τοπικών προϊόντων.

Δομημένα δεδομένα τοπικής βιτρίνας με τη φιλοξενία του εμπόρου

Προσθέστε την απαιτούμενη σήμανση δομημένων δεδομένων από τον παρακάτω πίνακα στις σελίδες προορισμού των προϊόντων σας:

Σημείωση: Η σήμανση Schema.org μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιστοσελίδες που είναι γραμμένες σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η σήμανση, όπως η HTML, είναι στα Αγγλικά. Στις τιμές της σήμανσης Schema.org γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Τιμή Schema.org Τιμή προδιαγραφής ροής προϊόντος ή αποθέματος Τύπος τιμής
Product > sku itemid Συμβολοσειρά SKU
Product > offers > price price Αυτό το πεδίο θα πρέπει να περιέχει μόνο την τιμή. Η τιμή θα πρέπει να είναι ένας αριθμός χωρίς διαχωριστικά ή κενά διαστήματα μεταξύ των χιλιάδων (π.χ. "8.99").
Product > offers > priceCurrency price (currency) Το νόμισμα της τιμής πρέπει να καθορίζεται πάντα στη μορφή ISO 4217 τριών γραμμάτων (π.χ. USD, GBP, EUR) και το νόμισμα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις γλώσσας και νομίσματος για τη χώρα στοχοθέτησης.
Product > offers > availability availability Έγκυρη τιμή ItemAvailability. Οι συνηθέστερες τιμές schema.org είναι InStock και OutofStock.
Product > offers > itemCondition condition Έγκυρη τιμή OfferItemCondition. Οι συνηθέστερες τιμές του schema.org είναι NewCondition και UsedCondition.
Product > offers > availableAtOrFrom > branchCode store code Ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό για κάθε τοπικό κατάστημα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους ίδιους κωδικούς καταστήματος που δώσατε στα Επιχειρηματικά προφίλ σας.

Δομημένα δεδομένα παραλαβής από το κατάστημα

Για να εμφανίσετε σχόλια παραλαβής από το κατάστημα στο Google.com για προσφορές που φτάνουν στη σελίδα προορισμού της παραλαβής από το κατάστημα, προσθέστε τις παρακάτω τιμές:

Σημείωση: Η σήμανση Schema.org μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιστοσελίδες που είναι γραμμένες σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η σήμανση, όπως η HTML, είναι στα Αγγλικά. Στις τιμές της σήμανσης Schema.org γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Ιδιοκτησία schema.org

Τιμή προδιαγραφής ροής προϊόντος ή αποθέματος

Τύπος τιμής
Product > sku itemid Συμβολοσειρά SKU
Product > offers > price price [τιμή]

Αυτό το πεδίο θα πρέπει να περιέχει μόνο την τιμή. Η τιμή θα πρέπει να είναι ένας αριθμός χωρίς διαχωριστικά ή κενά διαστήματα μεταξύ των χιλιάδων (π.χ. "8.99").

Product > offers > priceCurrency price (currency) [τιμή (νόμισμα)]

Το νόμισμα τιμής πρέπει να καθορίζεται πάντα στη μορφή ISO 4217 τριών γραμμάτων (π.χ. "USD", "GBP", "EUR") και το νόμισμα θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις γλώσσας και νομίσματος για τη χώρα στοχοθέτησης.

Product > offers > availability availability [διαθεσιμότητα]

Έγκυρη τιμή ItemAvailability. Οι συνηθέστερες τιμές schema.org είναι InStock και OutofStock.

Product > offers > itemCondition condition [κατάσταση]

Έγκυρη τιμή OfferItemCondition. Οι συνηθέστερες τιμές του schema.org είναι NewCondition και UsedCondition.

Product > offers > availableAtOrFrom > branchCode κωδικός καταστήματος Ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό για κάθε τοπικό κατάστημα. Πρέπει να αντιστοιχίσετε τον κωδικό καταστήματος με τον κωδικό που καταχωρίσατε στα Επιχειρηματικά προφίλ σας.
Product > offers > availableDeliveryMethod

--

Η τιμή OnSitepickup του schema.org υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο για παραλαβή από το κατάστημα.
Product > offers > potentialAction τρόπος παραλαβής Η τιμή BuyAction του schema.org υποδεικνύει ότι το προϊόν μπορεί να αγοραστεί στο διαδίκτυο για παραλαβή από το κατάστημα. Η τιμή ReserveAction του schema.org υποδεικνύει ότι το προϊόν μπορεί να δεσμευτεί στο διαδίκτυο για παραλαβή από το κατάστημα.
Product > offers > deliveryLeadTime Σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας (SLA) παραλαβής Το χρονικό διάστημα παράδοσης της παράδοσης θα πρέπει να είναι μόνο 1 ή 0. Αυτό χρησιμοποιείται για να υποδείξει τον εκτιμώμενο αριθμό ημερών μέχρι το στοιχείο να είναι διαθέσιμο για παραλαβή, ως εξής:
0 = Ίδια ημέρα
1 = Επόμενη ημέρα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δομημένα δεδομένα για το Merchant Center

Δοκιμή σήμανσης

Δοκιμάστε την υλοποίηση του Schema.org με το Εργαλείο αποτελεσμάτων εμπλουτισμένων μέσων. Επισκεφτείτε τη σελίδα για τη Δοκιμή αποτελεσμάτων εμπλουτισμένων μέσων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του εργαλείου, τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων, καθώς και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σας στο εργαλείο.

Απαιτήσεις για τη σήμανση δομημένων δεδομένων

  • Η σήμανση δομημένων δεδομένων πρέπει να υπάρχει στο HTML που επιστρέφεται από τον διακομιστή ιστού. Η σήμανση δομημένων δεδομένων δεν μπορεί να δημιουργηθεί με JavaScript μετά τη φόρτωση της σελίδας.
  • Η σελίδα προορισμού σας δεν μπορεί να αλλάξει βάσει πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη, όπως αν προσαρμόζετε τις τιμές με βάση τη διεύθυνση IP ενός χρήστη ή τον τύπο του προγράμματος περιήγησης.
  • Τα δομημένα δεδομένα πρέπει να αντιστοιχούν στις τιμές που εμφανίζονται στον χρήστη. Η παροχή εσφαλμένων δεδομένων στις σελίδες προορισμού των προϊόντων σας αποτελεί παράβαση των οδηγιών για προγραμματιστές ιστού.

Παραδείγματα

Παράδειγμα μικροδεδομένων

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
  <meta itemprop="sku" content="123456"/>
  <meta itemprop="name" content="Acme White 17-inch Microwave"/>
  <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <!-- Online offer -->
    <span itemprop="price" content="55.00"/>
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
    <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>
    <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/NewCondition"/>
  </div>
  <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <!-- Local offer -->
    <span itemprop="price" content="55.00"/>
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
    <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>
    <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/NewCondition"/>
    <div itemprop="availableAtOrFrom" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
      <span itemprop="name" content="Acme Store Name"/>
      <span itemprop="branchCode" content="12345"/>
    </div>
    <link itemprop="availableDeliveryMethod" href="http://schema.org/OnSitePickup"/>
    <link itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/BuyAction"/>
    <div itemprop="deliveryLeadTime" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
      <span itemprop="value" content="0"/>
    </div>
  </div>
</div>

Παράδειγμα JSON-LD

{
  "@context": "http://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "sku": "123456",
  "name": "Acme White 17-inch Microwave",
  "offers": [{
    "@type": "Offer",
    "price": "55.00",
    "priceCurrency": "USD",
    "availability": "http://schema.org/InStock",
    "itemCondition": "http://schema.org/NewCondition"
  }, {
    "@type": "Offer",
    "price": "55.00",
    "priceCurrency": "USD",
    "availability": "http://schema.org/InStock",
    "itemCondition": "http://schema.org/NewCondition",
    "availableAtOrFrom": {
      "@type": "Place",
      "name": "Acme Store Name",
      "branchCode": "12345"
    },
    "availableDeliveryMethod": "http://schema.org/OnSitePickup",
    "potentialAction": {
      "@type": "http://schema.org/BuyAction"
    },
    "deliveryLeadTime": {
      "@type": "http://schema.org/QuantitativeValue",
      "value": 0
    }
  }]
}

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού