ลิงก์รูปภาพ [image_link]: คำจำกัดความ

ระบุ URL สำหรับรูปภาพผลิตภัณฑ์หลักโดยใช้แอตทริบิวต์ลิงก์รูปภาพ [image_link] รูปภาพนี้จะปรากฏให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นในโฆษณาและข้อมูลที่แสดงฟรีของผลิตภัณฑ์

An illustration showing how Shopping ads appear on many different devices

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

หากมีรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันหลายรูป ให้ส่งรูปภาพหลักโดยใช้แอตทริบิวต์ image_link [ลิงก์รูปภาพ] และระบุรูปภาพอื่นๆ ทั้งหมดในแอตทริบิวต์ additional_image_link [ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม]

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ประเภท URL (รวมถึง http หรือ https), อักขระ ASCII เท่านั้น และสอดคล้องกับ RFC 3986
จำกัดสูงสุด 1 – 2,000 อักขระ
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) และ TIFF (.tif/.tiff)

นามสกุลไฟล์ของรูปภาพควรสอดคล้องกับรูปแบบไฟล์

ช่องที่ซ้ำ ไม่
กรรมสิทธิ์ของ schema.org (นี่คืออะไร) Product.image ประเภท: URL
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

https://www.example.com/image1.jpg

ฟีด XML <g:image_link>https://www.example.com/image1.jpg</g:image_link>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์ URL

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ URL รูปภาพได้รับการจัดรูปแบบเพื่อให้เราเข้าใจได้

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ใช้ URL ที่ชี้ไปยังรูปภาพในรูปแบบไฟล์ที่รองรับ
 • ขึ้นต้นด้วย http หรือ https และสอดคล้องกับ RFC 3986 เช่น http://www.example.com/image1.jpg
 • แทนที่สัญลักษณ์หรือการเว้นวรรคด้วยเอนทิตีที่เข้ารหัส URL เช่น หาก URL มีเครื่องหมาย "และ" ( & ) ให้แทนที่ด้วย %26 หาก URL มีเครื่องหมายจุลภาค (,) ให้แทนที่ด้วย %2C
 • ตรวจสอบว่า Google รวบรวมข้อมูล URL ได้ เช่น ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าไฟล์ robots.txt อย่างถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ robots.txt
 • ส่งเพียงค่าเดียว ระบบจะยอมรับค่าสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์รูปภาพ [image_link] เพียงค่าเดียวและจะไม่สนใจรายการที่ส่งมาภายหลัง หากต้องการส่งรูปภาพหลายรายการ คุณส่งภาพเหล่านี้ได้โดยใช้แอตทริบิวต์ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ใช้ URL แบบคงที่ คุณควรคง URL เดิมที่ระบุไว้ เว้นแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งรูปภาพหรือแทนที่ด้วยรูปภาพอื่น เช่น อย่าใช้ URL ที่มีการประทับเวลาหรือส่วนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกครั้งที่คุณส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน URL จะต้องรวบรวมข้อมูลและประเมินรูปภาพด้วย กระบวนการนี้อาจทำให้เกิดการโหลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นบนเซิร์ฟเวอร์
 • แจ้งให้เราทราบเมื่อคุณเพิ่มหรืออัปเดตรูปภาพแล้วเพื่อให้เรารวบรวมข้อมูลรูปภาพ รวมถึงทำให้ปรากฏในโฆษณาและข้อมูลที่แสดงฟรีโดยเร็วที่สุด
  • เพิ่มรูปภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ทดสอบลิงก์รูปภาพบางส่วนโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL ซึ่งมีให้ใช้งานผ่านทาง Google Search Console หากกำลังส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จำนวนมาก การใช้เครื่องมือนี้กับลิงก์บางรายการจะช่วยให้ตรวจพบปัญหาก่อนที่จะส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ เมื่อส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ ระบบจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลรูปภาพภายใน 3 วัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจสอบ URL
  • เปลี่ยนรูปภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หากต้องการเปลี่ยนรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ให้ส่ง URL ใหม่สำหรับรูปภาพใหม่ เมื่อส่ง URL ใหม่ ระบบจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลรูปภาพภายใน 3 วัน ในกรณีที่คุณเปลี่ยนรูปภาพแต่คง URL เดิมไว้ ระบบอาจต้องใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ในการตรวจหาและรวบรวมข้อมูลรูปภาพใหม่
 • เปิดใช้การปรับปรุงรูปภาพอัตโนมัติ Google มีเครื่องมือที่ปรับปรุงรูปภาพของคุณได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้มีการปฏิเสธการอนุมัติข้อเสนอ ตรวจสอบเพื่อดูว่าเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับบัญชีของคุณหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปภาพอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปภาพ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้รูปภาพเป็นไปตามข้อกำหนดและได้ประสิทธิภาพดีที่สุด

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยจะแจ้งเตือนให้คุณทราบในส่วนการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

Green checkmark

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านขนาดรูปภาพต่อไปนี้

 • รูปภาพที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย: ต้องมีขนาดอย่างน้อย 100 x 100 พิกเซล
 • รูปภาพเครื่องแต่งกาย: ต้องมีขนาดอย่างน้อย 250 x 250 พิกเซล
 • อย่าส่งรูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 64 เมกะพิกเซล
 • อย่าส่งไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 MB

รูปภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้จะมีคุณภาพสูงและแสดงรูปภาพผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ยอมรับรูปภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

An example ad with a fuzzy image

Green checkmark

แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างถูกต้อง และมีการจัดวางผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ยอมรับรูปภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

An example ad with a cropped image

Green checkmark ตรวจสอบว่ารูปภาพแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแพ็กเกจ หากใช้แอตทริบิวต์เป็นแพ็กเกจ [is_bundle] ในการระบุว่าเป็นแพ็กเกจ

ผู้ใช้จะได้ทราบว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มากับผลิตภัณฑ์

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Red X อย่าใช้ตัวยึดตำแหน่งหรือรูปภาพที่ไม่แสดงผลิตภัณฑ์ ใช้ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link] เพื่อส่งรูปภาพอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น ภาพผลิตภัณฑ์ในมุมอื่นๆ หรือรูปภาพที่แสดงผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์

ตัวยึดตำแหน่งจะทำให้ผู้ใช้เห็นสิ่งที่พวกเขากำลังซื้อไม่ชัดเจน นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ยอมรับรูปภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

An example of an ad that contains a placeholder image

Red X อย่าใช้รูปภาพทั่วไป กราฟิก หรือภาพประกอบที่ไม่ใช่รูปภาพจริงของผลิตภัณฑ์ คุณเพิ่มรูปภาพประเภทนี้ได้โดยใช้ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]
Green checkmark

ข้อยกเว้น: อนุญาตให้ใช้รูปภาพทั่วไป กราฟิก หรือภาพประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เหล่านี้

 • ฮาร์ดแวร์ (632)
 • ยานพาหนะและอะไหล่ (888)
 • ซอฟต์แวร์ > ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (313)

An illustration of a screw

Illustrates an example of certain categories where you can include a generic image with measurements - in this case nail hardware

Red X อย่าใช้โลโก้หรือไอคอนแทนรูปภาพจริงของผลิตภัณฑ์
Green checkmark

ข้อยกเว้น: โลโก้หรือไอคอนซอฟต์แวร์จะแสดงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในหมวดหมู่นี้

 • ซอฟต์แวร์ > ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (313)

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Red X อย่าใช้รูปภาพสีเดียวที่มีเพียงสี่เหลี่ยมสีเท่านั้น

An example of an ad with a pattern for an image

Green checkmark

ข้อยกเว้น: อนุญาตให้ใช้รูปภาพสีเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เหล่านี้

 • สีพ่นรถยนต์ (3812)
 • สีเพนท์ไม้ หมึก และสีเคลือบเงา (505378)
 • สีทาวัสดุสิ้นเปลือง (503740)

An example of an ad with an acceptable single color image in the paint shopping category

Red X

อย่าใช้รูปภาพที่มีองค์ประกอบโปรโมชันหรือเนื้อหาที่บดบังการมองเห็นผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างองค์ประกอบการโปรโมตมีดังนี้

 • คำกระตุ้นการตัดสินใจ เช่น ซื้อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ เช่น ขยายเวลารับประกัน
 • จัดส่งฟรี
 • ข้อมูลราคา
 • คำคุณศัพท์ที่ส่งเสริมการขาย เช่น ดีที่สุด ราคาถูก
 • สภาพสินค้าหรือความเข้ากันได้ เช่น ใหม่, 2 ชิ้น, ปรับใช้ได้
 • องค์ประกอบที่ซ้อนทับรูปภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ลายน้ำ ชื่อยี่ห้อ โลโก้
 • บาร์โค้ด
 • ชื่อยี่ห้อ / ผู้ผลิต / ผู้ค้าปลีก
 • โลโก้ยี่ห้อ / ผู้ผลิต / ผู้ค้าปลีก

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ยอมรับรูปภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

An example of an ad with a promotional element

Red X

อย่าใช้รูปภาพที่มีเส้นขอบ อย่าใส่เส้นขอบไว้รอบรูปภาพเพื่อให้รูปภาพทำงานได้ดีกับองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลาย นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ยอมรับรูปภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

Another example of an ad with a promotional element

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

Green checkmark ใช้รูปภาพที่แสดงมุมมองที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์หลักที่ขาย คุณส่งมุมมองอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้แอตทริบิวต์ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

An example showing how additional images can appear alongside the main image

Green checkmark

ส่งรูปภาพที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงถึงรายละเอียดที่แตกต่างกันของรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการ เช่น คุณขายโซฟาที่มีรายละเอียดปลีกย่อย 2 รายการคือสีเขียวและสีน้ำเงิน ให้ส่งรายละเอียดปลีกย่อยสีเขียว พร้อมรูปภาพโซฟาสีเขียว จากนั้นส่งรายละเอียดปลีกย่อยสีน้ำเงิน พร้อมรูปภาพโซฟาสีน้ำเงิน คุณไม่ควรใช้รูปภาพโซฟาสีน้ำเงินกับโซฟาสีเขียว สีรูปและสีสินค้าควรตรงกัน

An illustration of a couch with product staging

 • แสดงรายละเอียดปลีกย่อยที่ถูกต้อง จับคู่ผลิตภัณฑ์ที่คุณขายเพื่อให้รูปภาพตรงกับแอตทริบิวต์สี [color], ลาย [pattern] และวัสดุ [material] นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงแนะนำให้คุณแสดงรายละเอียดปลีกย่อยที่ถูกต้อง

  An example of an image in the product data that doesn

 • แสดงรายละเอียดปลีกย่อย 1 รายการเท่านั้นสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยตามสี อย่าใช้รูปภาพที่แสดงรายละเอียดปลีกย่อยหลายรายการ
 • แสดงรูปภาพที่ถูกต้อง อย่าใช้รูปภาพที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ออกแบบเอง หากคุณต้องการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเอง และในทางกลับกัน อย่าใช้รูปภาพที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเอง หากต้องการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ออกแบบเอง
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเอง
Green checkmark

ใช้รูปภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ส่งรูปภาพผลิตภัณฑ์ขนาดเต็มที่ใหญ่ที่สุดและมีความละเอียดสูงสุด โดยมีความละเอียดไม่เกิน 64 เมกะพิกเซลและขนาดไฟล์ไม่เกิน 16 MB เราขอแนะนำให้ส่งรูปภาพที่มีขนาดอย่างน้อย 800 x 800 พิกเซล

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงให้คำแนะนำเช่นนี้

An example ad with a low resolution image

Green checkmark

จัดวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของรูปภาพเพื่อให้ใช้พื้นที่อย่างน้อย 75% แต่ไม่เกิน 90% ของรูปภาพขนาดเต็ม

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงให้คำแนะนำเช่นนี้

An example of an ad with an image that

Green checkmark

ใช้พื้นหลังสีขาวทึบหรือโปร่งใส รูปภาพที่มีสีพื้นหลังเหล่านี้จะใช้กับองค์ประกอบการออกแบบได้หลายประเภท

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงให้คำแนะนำเช่นนี้

An example showing how different backgrounds can be distracting

An example showing how different backgrounds can be distracting

Green checkmark แสดงผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียว หากใช้แอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ [multipack] รูปภาพหลักควรเป็นรูปผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียว คุณใส่รูปภาพเพิ่มเติมได้โดยใช้แอตทริบิวต์ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม [additional_image_link]

An illustration showing a single unit of a product rather than multiple

Green checkmark โปรดทราบว่าเราอาจครอบตัดรูปภาพโดยอัตโนมัติเนื่องจากเรากําลังทดลองเพื่อหาตัวเลือกการแสดงผลที่ดีที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ วัตถุประสงค์ของการครอบตัดคือการทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นขึ้น
Red X

อย่าใส่รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขายพร้อมกับผลิตภัณฑ์หลัก เช่น หากขายเฉพาะรองเท้า อย่าใส่รูปภาพอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น แว่นตา กระเป๋าถือ หรือชุดเดรส เว้นแต่คุณจะขายพร้อมกับผลิตภัณฑ์หลัก

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงให้คำแนะนำเช่นนี้

An example ad with too many things in the product image

Red X

อย่าขยายขนาดรูปภาพหรือส่งภาพขนาดย่อ

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงให้คำแนะนำเช่นนี้

An example ad with a low resolution image

ตัวอย่าง

รายละเอียดปลีกย่อย

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อย ให้ส่งรูปภาพรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการที่ถูกต้องเพื่อให้รูปภาพที่ผู้ใช้คลิกตรงกับที่พวกเขาคาดหวังไว้

An example ad showing a shoe with different color variants

Product รองเท้า Google
image_link [ลิงก์รูปภาพ] http://www.example.com/image1.jpg
title [ชื่อ] รองเท้า Google รุ่นคลาสสิก ขนาด 8 สำหรับผู้ชาย สีน้ำเงินและสีส้ม
color [สี] สีน้ำเงิน/สีส้ม/สีม่วง
size [ขนาด] 8
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
id [รหัส] 8989-blu_or-M-8-US
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 8989
 
Product รองเท้า Google
image_link [ลิงก์รูปภาพ] http://www.example.com/image2.jpg
title [ชื่อ] รองเท้า Google รุ่นคลาสสิก ขนาด 8 สำหรับผู้ชาย สีเขียวและสีน้ำตาล
color [สี] สีเขียว/สีน้ำตาล
size [ขนาด] 8
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
id [รหัส] 8989-grn_brn-M-8-US
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 8989
 
Product รองเท้า Google
image_link [ลิงก์รูปภาพ] http://www.example.com/image3.jpg
title [ชื่อ] รองเท้า Google รุ่นคลาสสิก ขนาด 8 สำหรับผู้ชาย สีดำและสีขาว
color [สี] สีดำ/สีขาว
size [ขนาด] 8
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
id [รหัส] 8989-blk_wht-M-8-US
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 8989

รายละเอียดปลีกย่อยที่มีลักษณะเหมือนกัน

หากผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตามขนาดแต่ทุกขนาดมีลักษณะเหมือนกัน คุณใช้รูปภาพเดียวกันสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการได้ ทั้งนี้ ให้ส่งผู้ใช้ไปยังหน้า Landing Page ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการโดยใช้แอตทริบิวต์ลิงก์ [link]

An illustration of a shoe

Product รองเท้า Google
image_link [ลิงก์รูปภาพ] http://www.example.com/image1.jpg
title [ชื่อ] รองเท้า Google รุ่นคลาสสิก ขนาด 8 สำหรับผู้ชาย สีน้ำเงินและสีส้ม
color [สี] สีน้ำเงิน/สีส้ม/สีม่วง
size [ขนาด] 8
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
id [รหัส] 8989-blu_or-M-8-US
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 8989
 
Product รองเท้า Google
image_link [ลิงก์รูปภาพ] http://www.example.com/image1.jpg
title [ชื่อ] รองเท้า Google รุ่นคลาสสิก ขนาด 9 สำหรับผู้ชาย สีน้ำเงินและสีส้ม
color [สี] สีน้ำเงิน/สีส้ม/สีม่วง
size [ขนาด] 9
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
id [รหัส] 8989-blu_or-M-9-US
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 8989
 
Product รองเท้า Google
image_link [ลิงก์รูปภาพ] http://www.example.com/image1.jpg
title [ชื่อ] รองเท้า Google รุ่นคลาสสิก ขนาด 10 สำหรับผู้ชาย สีน้ำเงินและสีส้ม
color [สี] สีน้ำเงิน/สีส้ม/สีม่วง
size [ขนาด] 10
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
id [รหัส] 8989-blu_or-M-10-US
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 8989
การสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์

สำหรับการสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์ ให้ส่งรูปภาพของกล่องซอฟต์แวร์ เช่น คุณจะต้องส่งซอฟต์แวร์เวอร์ชันบรรจุกล่องจริงหรือส่งโลโก้

An example of a company logo, in this case the "Google" logo

Product Google Security Software Basic Edition (การสมัครใช้บริการ 1 ปี)
title [ชื่อ] Google Security Software Basic Edition (การสมัครใช้บริการ 1 ปี)
price [ราคา] 290.90 THB
google_product_category [หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google] ซอฟต์แวร์ > ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ > ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและรักษาความปลอดภัย
brand [ยี่ห้อ] Google
mpn [MPN] 123GOOGLE432
gtin [GTIN] 1234567890123
id [รหัส] G-ABC123
shipping [การจัดส่ง] 0.00 THB
image_link [ลิงก์รูปภาพ] http://www.example.com/software-logo.jpg
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว