Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Nastavení automatických slev

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

Funkce automatických slev umožňuje efektivně na základě různých signálů v reálném čase efektivně zlevňovat ceny produktů a zobrazovat zlevněnou cenu v reklamách v Nákupech a na vašem webu.


Product landing page of a green candle with the original price crossed out and sale price in red.

Obsah této stránky


Výhody

Automatické slevy umožňují efektivně stanovit ceny produktů v reklamách v Nákupech. Cílem je pomoci vám zvýšit počet konverzí.

 • Přizpůsobte si stanovování cen: Najděte optimální slevu na produkt v reklamách v Nákupech a na vstupních stránkách produktu na svém webu díky vysoce škálovatelným modelům od Googlu.
 • Ušetřete čas: Automatická optimalizace cen v reálném čase šetří čas, úsilí a náklady.

Způsobilost a požadavky

Automatické slevy nejsou vhodné pro všechny prodejce. Než se budete moci zapojit do programu, musíte splnit následující požadavky: Minimální souhrnný počet 1000 kliknutí na produkt za týden na úrovni obchodníka (váš účet může mít více zúčastněných ID účtu Merchant Center, každé ID však musí tento požadavek splňovat samostatně).

 • Nastavené měření konverzí a konfigurace zdroje (podrobnosti najdete níže).
 • Systémy obchodníků musí být schopné přijímat a respektovat ceny produktů dané společností Google z adresy URL.
 • Závazek umožnit společnosti Google zobrazovat přihlášené produkty s rostoucím objemem o 1 %, 20 %, 50 % a >50 %. Další informace o uvedení na trh a postupném náběhu
Poznámka: Pokud jste zkušební verzi používali v období před prosincem 2020, tento pokyn ignorujte.

Pokyny

Krok 1 z 6: Výběr programu a preferované měny

V části Růst najdete kartu Automatické slevy. Klikněte na Pokračovat pak vyberte Automatické slevy a zvolte požadovanou měnu pro přehledy. Pokud používáte platformu třetí strany, uveďte název této platformy nebo služby. Po odeslání můžete přejít k dalším krokům a nastavit měření konverzí a zdroje.

Poznámka: Pokud se karta Automatické slevy nezobrazuje, klikněte sem.

Krok 2 ze 6: Nastavení přehledů konverzí s daty z košíku

Přehledy konverzí pomocí dat z košíku umožňují společnosti Google uceleně sledovat, vyhodnocovat a optimalizovat výkon.

Funkci nastavte podle návodu na integraci. Mějte na paměti tyto klíčové body (umožňují Googlu přesně vypočítat zisk).

 • Cena produktu: Ceny by měly zahrnovat zlevněnou cenu před zdaněním.
 • Náklady na prodané zboží: Všechny produkty, které mohou být zahrnuty do dat z košíku, by měly být do služby Merchant Center nahrány s náklady na prodané zboží (COGS). Díky tomu se při výpočtu zisku může použít všechno zboží v košíku.
 • Sleva: V tomto poli se shromažďují všechny další pohyblivé náklady, jako je doprava a náklady na transakce, které se nezobrazí při placení.
Poznámka: Integrace GA4 a Floodlight v současné době není podporována. Uživatelé služby GA4 nebo Floodlight mohou vytvořit sekundární konverzní akci pomocí konverzí Google Ads.

Krok 3 ze 6: Přihlášení produktů prostřednictvím zdrojů

Systém nabízí nejlepší výkon, když zapojíte všechny produkty. Pokud chcete některé produkty vyloučit, můžete se rozhodnout je nepřihlásit. Tyto změny ve zdroji je možné provést kdykoli během implementace, i po aktivaci automatických slev.

Přihlášení produktů

Abyste dokončili tento krok, zadejte ve zdroji u produktů, které chcete zahrnout, atributy minimální cena [auto_pricing_min_price] a náklady na prodané zboží (COGS) [cost_of_goods_sold]. Maximální cena pak musí být běžný atribut ceny, který je už ve zdrojích produktů uveden. Google tuto cenu nepřekročí.

Pro aktivaci produktů přidejte do zdroje tyto dva atributy:
Povinné atributy Typ hodnoty Popis
Minimální cena [auto_pricing_min_price] Řetězec

Toto je minimální cena. Uveďte minimální hodnotu, pod kterou se zboží zlevňovat nemá. Dodržujte stejná pravidla pro formátování jako u atributu cena [price].

Poznámka: Pokud neexistují speciální požadavky (například omezení MAP), může se obvykle shodovat s atributem náklady na prodané zboží (COGS) [cost_of_goods_sold].

Náklady na prodané zboží (COGS) [cost_of_goods_sold] Řetězec

Jedná se o náklady na prodané zboží (COGS). Pokud neznáte přesné informace, uveďte nejlepší odhad.

Odhlášení produktů [optional]

Pokud chcete z automatických slev odhlásit jednotlivé produkty, odeberte u každého z nich atribut minimální cena [auto_pricing_min_price].

Poznámka: U odhlášených produktů atribut náklady na prodané zboží (COGS) [cost_of_goods_sold] neodstraňujte. Stále se používá k výpočtu celkového zisku z košíků v přehledech.

Pokud chcete dosáhnout co nejvyššího zisku, doporučujeme vám aktivovat co nejvíce produktů.

Krok 4 ze 6: Dokončení integrace adresy URL

Tento krok vyžaduje, abyste u svých přihlášených produktů jako novou cenu v akci na svých webových stránkách přijali a použili cenu doporučenou společností Google.

Příklady adres URL k testování najdete ve službě Merchant Center v sekci Růst na kartě Automatické slevy v části Aktualizace webu vašeho obchodu. Pokud pro testování potřebujete jiné adresy URL, kontaktujte nás na adrese automated-discounts-support@google.com.

Product landing page of a green candle with the original price crossed out and sale price in red.

Pokud chcete využít token ceny, postupujte podle těchto pokynů.

Poznámka:
 • Tyto pokyny popisují webové tokeny JSON generované Googlem a využití ceny produktů, kterou tokeny obsahují.
 • Tyto informace jsou technické a především určené pro uživatele se znalostmi vývoje webů.
 • Zde popsaný formát je platný pouze pro zkušební verzi a může se později změnit.

Struktura tokenu

Tokeny JWT obsahují dva objekty JSON: záhlaví a datovou část.

Záhlaví

{

"alg": "ES256",

"typ": "JWT"

}

Záhlaví tokenu vygenerovaného Googlem mají dvě pole:

 • alg – použitý algoritmus, hodnota je vždy „ES256“,
 • typ – typ média, hodnota je vždy „JWT“.

Pokud záhlaví tokenu obsahuje další pole nebo jsou v polích jiné než výše uvedené hodnoty, musí obchodník token odmítnout.

Datová část

{

"exp": 15716773600,

"o": "tddy123uk",

"m": "140301646",

"p": 21.99,

"c": "USD"

}

Datová část má tato pole:

 • exp – čas vypršení platnosti je časová hodnota typu Unix. Pokud platnost tokenu vypršela, je nutné ho odmítnout.
 • oID nabídky, přes které zkontrolujete, zda vstupní stránka odpovídá produktu. Pokud ne, je nutné token odmítnout.
 • m – číslo obchodníka. Pokud se číslo obchodníka neshoduje, je nutné token odmítnout.
 • p – zlevněná cena,
 • c – měna, velká písmena.

Využití tokenu

Přesná implementace tokenu závisí na použité knihovně, ale obecně existují tři kroky: dekódování a ověření podpisu, ověření pole a snížení ceny.

Dekódování a ověření podpisu

Zakódovaný token Base64URL se přidává v parametru pv2 požadavku na adresu URL:
http://my.site.com/blacktee?pv2=eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjIjoiVVNEIiwiZXhwIjoxNTcxNjczNjAwLCJtIjoiMTQwMzAxNjQ2IiwibyI6InRkZHkxMjN1ayIsInAiOjIxLjk5fQ.Qlyr1dQ0vLUJx-iQKwkYE2uLHfYCLVEVGZkAq4fwGTSpMDQCbtzDJr5uGHG8dNKaKV5OlYDxLpW40tQVVe2gkQ

Většina knihoven kombinuje dekódování a ověření podpisu v jedné funkci, kde je token ES256 (algoritmus) a veřejný klíč vstup a dekódovaná část token_body je výstup:

token_body = decode(token, 'ES256', public_key)

Veřejný klíč k ověření

-----ZAČÁTEK VEŘEJNÉHO KLÍČE-----

MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAERUlUpxshr67EO66ZTX0Fpog0LEHc nUnlSsIrOfroxTLu2XnigBK/lfYRxzQWq9K6nqsSjjYeea0T12r+y3nvqg==

-----KONEC VEŘEJNÉHO KLÍČE-----

Ověření pole

Pokud vybraná knihovna v předchozím kroku klíč a algoritmus přijme a vynutí si jejich použití navzdory možnostem záhlaví, není nutné provádět žádné další kontroly záhlaví. V opačném případě je třeba pole záhlaví prověřit podle výše uvedených pokynů. Další informace najdete v doporučených postupech k webovému tokenu JSON.

Bez ohledu na to, jaká knihovna se používá, musí být pole o, m a p ověřena oproti údajům na straně obchodníka. Pokud se neshodují, musí být token odmítnut, aby zákazníci nemohli tokeny mezi jednotlivými produkty nebo obchodníky kopírovat. Obchodník může platnost pole exp zkontrolovat a odmítnout token, pokud už není platný, ale není to povinné.

Využití ceny

Když jsou všechna pole platná a platnost tokenu nevypršela, musí obchodník použít cenu uvedenou v poli p. Cena se musí použít ve zbytku relace zákazníka (alespoň 30 minut), včetně placení. U položek přidaných do košíku musí cena platit vždy nejméně 48 hodin.

Pokud cena splní požadavky uvedené na této stránce, mohou ji obchodníci snížit pomocí aktuální funkce kuponu. S cenou v tokenu se musí shodovat zejména cena uvedená na vstupní stránce. Slevu nestačí zobrazit jen na stránce platby.

Testování

Po úspěšném dokončení bude integrace otestována ve třech krocích:
 • funkční test – provádí obchodník,
 • ověření klíče – provádí obchodník pomocí tokenu od Googlu,
 • komplexní konečný test – provádí Google.

Funkční test

Nejjednodušší způsob testování při vývoji i po něm je vygenerování dočasné dvojice klíčů. Obchodník tak bude mít tokeny zcela pod kontrolou a nebude od Googlu potřebovat pomoct. Platnou dvojici klíčů vygenerujete tímto příkazem:

openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -noout -out privkey.pem
openssl ec -in privkey.pem -pubout -out pubkey.pem

Tokeny je možné generovat pomocí jwt.io nebo podobných nástrojů s algoritmem ES256.

Ověření klíče

K ověření konfigurace produkčních klíčů se vyžaduje token podepsaný produkčním klíčem. Google může tyto tokeny na požádání poskytnout. Musí se vytvářet manuálně, a proto je o ně třeba žádat až po dokončení funkčního testu.

Krok 5 ze 6: Kontrola ze strany Googlu

Po dokončení implementačních kroků požádejte Google o provedení celkové kontroly kliknutím na tlačítko Požádat o ověření. Kontrola proběhne formou komplexního testování, které zahrnuje více scénářů. Bude dokončena v rámci sítě Google, aby bylo zajištěno, že integrace funguje správně. Pokud Google zjistí nějaké problémy, bude vás o tom informovat a uvidíte to na poslední stránce nastavení.

Pokud budou nalezeny nějaké problémy, vyřešte je a odešlete žádost o kontrolu opětovným kliknutím na tlačítko Požádat o ověření nebo pošlete žádost na adresu automatic-discounts-support@google.com. Žádosti o kontrolu bude nutné odesílat, dokud nebudou vyřešeny všechny problémy.

Krok 6 ze 6: Zahájení

Až Google zkontroluje a schválí váš účet, klikněte na tlačítko Zahájit automatické slevy a spusťte funkci automatických slev.

Plán spouštění

Postupný náběh

Po dokončení kontroly vás budeme kontaktovat a požádáme o povolení k zahájení procesu postupného náběhu podle níže uvedeného plánu. Mezi jednotlivými fázemi náběhu je zpravidla méně než 7 dní.

Plán náběhu:

 • první fáze: slevy se zobrazují 1 % zákazníků,
 • druhá fáze: slevy se zobrazují 5 % zákazníků,
 • třetí fáze: slevy se zobrazují 20 % zákazníků,
 • čtvrtá fáze: slevy se zobrazují 50 % zákazníků,
 • poslední fáze: slevy se zobrazují více než 50 % zákazníků.

O zahájení každé nové fáze vás Google bude informovat. Procento náběhu si můžete kdykoliv zkontrolovat ve službě Merchant Center kliknutím na možnost Automatické slevy na kartě Výkon.

Doběh

Společnost Google kontroluje kvalitu pravidelně, aby bylo zajištěno správné fungování integrace. Pokud u integrace kdykoli po spuštění zjistíme závažné problémy (například když se cena nepředává až na vstupní stránku), budeme postupovat takto:

 • snížíme % zákazníků, kterým se zobrazují slevy, až na nulu,
 • ihned vás kontaktujeme,
 • uvedeme konkrétní návrhy, jak problém odstranit.

Chcete-li přejít k předchozí fázi náběhu, odešlete žádost o kontrolu Google. Až bude kontrola dokončena, a pokud nebudou nalezeny žádné problémy, budou automatické slevy znovu aktivovány.


Přehledy

Výkon můžete kdykoli zkontrolovat na kartě Růst kliknutím na Automatické slevy. Vaše metriky výkonu, včetně přírůstkových zobrazení, konverzí a dalších metrik, se zobrazí v rychlých přehledech. Tyto údaje se aktualizují každý den.


Potřebujete poradit?

Pokud máte nějaký dotaz, na který jste na této stránce nenašli odpověď, zašlete e‐mail na adresu automated-discounts-support@google.com.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
5792961064686163222
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
71525