Xem chi tiết và tệp đính kèm trong cuộc gọi video

  1. Tham gia cuộc gọi video trên Meet.
  2. Ở góc dưới bên trái, hãy nhấp vào tên cuộc họp.

Tùy chọn:

  • Nhấp vào biểu tượng Sao chép Sao chép thông tin để sao chép thông tin chi tiết về cách tham gia. Dán thông tin chi tiết về cuộc họp vào một email, cuộc trò chuyện hoặc ứng dụng khác rồi gửi cho khách mời.
  • Nhấp vào biểu tượng Đính kèm Tệp đính kèm để chọn tệp gửi kèm trong sự kiện trên lịch.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?