Tạo nhóm và chọn chế độ cài đặt cho nhóm

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học, thì các tùy chọn bạn thấy có thể sẽ khác. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Các tổ chức, lớp học, đội ngũ và nhóm khác có thể dùng Google Groups vào các mục đích như sau:

 • Tìm người có cùng sở thích hoặc mối quan tâm và trò chuyện trực tuyến.
 • Gửi email cho nhau bằng địa chỉ email của nhóm.
 • Cộng tác thực hiện các dự án.
 • Tổ chức các cuộc họp và sự kiện.

Tạo nhóm

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Ở góc phía trên bên trái, hãy nhấp vào Tạo nhóm.
 3. Nhập thông tin và chọn các tùy chọn cài đặt cho nhóm.
  Nội dung tham khảo về chế độ cài đặt.
 4. Nhấp vào Tạo nhóm.
  Trước khi gửi thư cho nhóm đó, hãy đợi một vài phút để nhóm mới của bạn bắt đầu hoạt động. Nếu không, bạn có thể nhận được thông báo cho biết không thể gửi thư của bạn.
 5. (Không bắt buộc) Các bước tiếp theo: Chọn chế độ cài đặt nâng cao cho nhóm của bạn.
Nội dung tham khảo về chế độ cài đặt

Thông tin về nhóm

Lựa chọn Nội dung mô tả
Tên nhóm
Nhập tên giúp xác định nhóm trong các danh sách và bài viết. Hãy áp dụng các nguyên tắc sau:
 • Tên có thể có độ dài tối đa là 73 ký tự.
 • Sử dụng tên giúp dễ dàng xác định mục đích của nhóm.
Email của nhóm

Nhập địa chỉ email cho nhóm. Nếu có nhiều miền xuất hiện, hãy chọn miền thích hợp trong danh sách rồi làm theo hướng dẫn sau đây:

 • Địa chỉ email có thể dài tối đa 63 ký tự. Giới hạn này không bao gồm phần miền của địa chỉ, chẳng hạn như @gmail.com.
 • Có một số từ đặc biệt mà bạn không thể dùng làm địa chỉ email. Xem các từ đặc biệt.

Nếu bạn đang tạo nhóm bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, thì địa chỉ email của bạn có thể bao gồm một hậu tố, chẳng hạn như -user-created. Ví dụ: Nếu tên nhóm của bạn là training (đào tạo), thì địa chỉ email thực có thể là training-user-created@your_domain.

Nội dung mô tả về nhóm

(Không bắt buộc) Để thêm thông tin vào trang Giới thiệu của nhóm, hãy nhập mục đích của nhóm hoặc cách sử dụng nhóm. Bạn cũng có thể thêm thông tin về thành viên nhóm, nội dung của nhóm, câu hỏi thường gặp, đường liên kết đến các nhóm có liên quan và những thông tin khác.

Cài đặt quyền riêng tư

Lựa chọn  Nội dung mô tả
Người có thể tìm kiếm nhóm

Chọn một tùy chọn cho người có thể tìm thấy nhóm bằng cách tìm kiếm tên, địa chỉ email hoặc cuộc trò chuyện của nhóm:

 • Thành viên nhóm — Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học, tùy chọn này chỉ xuất hiện khi quản trị viên đã chọn tùy chọn cho phép chủ sở hữu nhóm ẩn nhóm khỏi danh mục.
 • Thành viên của tổ chức — Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học.
 • Bất kỳ ai trên web – Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản công việc hoặc trường học, lựa chọn này chỉ xuất hiện khi quản trị viên của bạn đã chọn công khai các nhóm.
Người có thể tham gia nhóm

Chọn một tùy chọn:

 • Chỉ người dùng được mời – Mọi người phải nhận được lời mời thì mới có thể tham gia nhóm. Họ không thể tự thêm chính mình hoặc yêu cầu tham gia.
 • Bất cứ ai trong tổ chức cũng có thể yêu cầu – Mọi người trong tổ chức của bạn có thể yêu cầu được thêm vào nhóm. Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học.
 • Bất cứ ai trong tổ chức cũng có thể tham gia – Mọi người trong tổ chức của bạn có thể tự thêm mình vào nhóm. Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi bạn đăng nhập vào một tài khoản cơ quan hoặc trường học.
 • Bất cứ ai cũng có thể yêu cầu – Bất cứ ai trên web cũng có thể yêu cầu được thêm vào nhóm. Nếu bạn đăng nhập vào một tài khoản công việc hoặc trường học, lựa chọn này sẽ chỉ xuất hiện khi quản trị viên của bạn đã đặt chế độ cho phép chủ sở hữu nhóm thêm thành viên bên ngoài.
 • Bất cứ ai cũng có thể tham gia – Bất cứ ai trên web cũng có thể tự thêm mình vào nhóm. Nếu bạn đăng nhập vào một tài khoản công việc hoặc trường học, lựa chọn này sẽ chỉ xuất hiện khi quản trị viên của bạn đã đặt chế độ cho phép chủ sở hữu nhóm thêm thành viên bên ngoài.
Người có thể xem các cuộc trò chuyện Chọn người có thể xem các cuộc trò chuyện được đăng lên nhóm.
Người có thể đăng Chọn người có thể gửi bài viết tới địa chỉ email của nhóm.
Người có thể xem các thành viên Chọn người có thể xem danh sách thành viên của nhóm. 

Thêm thành viên

Lựa chọn Nội dung mô tả
Thành viên nhóm Nhập tên hoặc địa chỉ email của những người mà bạn muốn thêm và chỉ định vai trò thành viên.

Theo mặc định, thành viên nhóm có các quyền cơ bản. Tùy thuộc vào chế độ cài đặt của tổ chức và nhóm, những quyền này có thể bao gồm quyền xem và đăng bài vào cuộc trò chuyện cũng như quyền xem thành viên. Chủ sở hữu và người quản lý nhóm có thể thêm hoặc giới hạn quyền của thành viên. Người quản lý và chủ sở hữu sẽ tự động nhận được mọi quyền được đặt cho vai trò thành viên.

Người quản lý nhóm Nhập tên hoặc địa chỉ email của những người mà bạn muốn thêm và chỉ định vai trò người quản lý. 

Theo mặc định, người quản lý có mọi quyền giống như chủ sở hữu, ngoại trừ quyền:

 • Xóa nhóm.
 • Chỉ định thành viên khác làm chủ sở hữu.
 • Thay đổi chế độ đăng ký hoặc vai trò của chủ sở hữu.

Chủ sở hữu nhóm có thể đặt bất kỳ quyền nào thành quyền chỉ dành cho chủ sở hữu để giới hạn chặt hơn quyền của người quản lý. Tuy nhiên, người quản lý luôn có thể điều chỉnh các quyền để tự áp dụng quyền đó cho mình.

Một nhóm không thể đóng vai trò là người quản lý của một nhóm khác.

Chủ sở hữu nhóm Nhập tên hoặc địa chỉ email của những người mà bạn muốn thêm và chỉ định vai trò chủ sở hữu.  

Theo mặc định, các thành viên có vai trò chủ sở hữu sẽ có tất cả các quyền đối với một nhóm. Nhiều quyền trong số này có thể được chỉ định cho nhóm người dùng khác. Xem xét tất cả các quyền quản lý thành viên và nội dung.

Chỉ chủ sở hữu mới có thể:

 • Xóa nhóm.
 • Chỉ định thành viên khác làm chủ sở hữu nhóm.
 • Thay đổi chế độ cài đặt của chủ sở hữu khác.
 • Xuất bài viết trong nhóm bằng Google Takeout.

Chỉ chủ sở hữu và người quản lý nhóm mới có thể thay đổi chế độ cài đặt của nhóm.

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản công việc hoặc trường học, thì đối với một nhóm nhất định, quản trị viên có thể xóa một số quyền của chủ sở hữu, nhưng cũng có những quyền mà họ không thể xóa:

 • Có thể xóa: Quyền đăng bài viết hoặc quyền thêm, mời hay phê duyệt thành viên mới.
 • Không thể xóa: Quyền xem thành viên hay cuộc trò chuyện hoặc quyền liên hệ với các chủ sở hữu khác.

Một nhóm không thể đóng vai trò là chủ sở hữu của một nhóm khác.

Thư chào mừng Nhập thư sẽ được gửi qua email cho mọi người khi họ được thêm vào nhóm dù không nhận được lời mời. Bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn này nếu đã bật tùy chọn Thêm trực tiếp thành viên.
Thư mời Nhập thư mời tham gia nhóm được gửi đến mọi người qua email. Người được mời sẽ nhấp vào đường liên kết có trong thư mời để tham gia. Bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn này nếu đã tắt tùy chọn Thêm trực tiếp thành viên.
Đăng ký

Chọn hình thức nhận email từ nhóm, bao gồm:

 • Từng email
 • Tổng hợp
 • Tóm lược
 • Không

Để nhận bản tóm lược hoặc thông báo tổng hợp về bài viết trong nhóm, bạn phải bật nhật ký trò chuyện cho nhóm.

Thêm trực tiếp thành viên

Chọn xem bạn sẽ thêm trực tiếp thành viên vào nhóm hay mời thành viên tham gia.

Nếu tùy chọn Thêm trực tiếp thành viên:

 • Bật – Người dùng bạn đã chỉ định sẽ được thêm vào nhóm bằng chế độ đăng ký mà bạn chọn. Thành viên có thể thay đổi chế độ đăng ký của họ vào lúc khác.
 • Tắt – Người dùng bạn đã chỉ định sẽ nhận được email mời tham gia nhóm. Họ sẽ chỉ được thêm vào nhóm sau khi đã chấp nhận lời mời.
Nội dung tham khảo về chế độ cài đặt nâng cao

Sau khi tạo nhóm, bạn có thể chọn chế độ cài đặt bổ sung như kiểm duyệt bài viết và phần chân trang của email. Bạn cũng có thể cập nhật các chế độ cài đặt chung mà bạn đã chọn trong quá trình tạo nhóm. 

Chung | Quyền riêng tư của thành viên | Chính sách đăng bài | Tùy chọn email | Kiểm duyệt thành viên

Chung

Chế độ cài đặt Nội dung mô tả
Tên nhóm
Nhập tên giúp xác định nhóm trong các danh sách và bài viết. Hãy áp dụng các nguyên tắc sau:
 • Tên có thể có độ dài tối đa là 73 ký tự.
 • Sử dụng tên giúp dễ dàng xác định mục đích của nhóm.
Email của nhóm

Nhập địa chỉ email cho nhóm. Nếu có nhiều miền xuất hiện, hãy chọn miền thích hợp trong danh sách rồi làm theo hướng dẫn sau đây:

 • Địa chỉ email có thể dài tối đa 63 ký tự. Giới hạn này không bao gồm phần miền của địa chỉ, chẳng hạn như @gmail.com.
 • Có một số từ đặc biệt mà bạn không thể dùng làm địa chỉ email. Xem các từ đặc biệt.

Nếu bạn đang tạo nhóm bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, thì địa chỉ email của bạn có thể bao gồm một hậu tố, chẳng hạn như -user-created. Ví dụ: Nếu tên nhóm của bạn là training (đào tạo), thì địa chỉ email thực có thể là training-user-created@your_domain.

Nội dung mô tả về nhóm

(Không bắt buộc) Để thêm thông tin vào trang Giới thiệu của nhóm, hãy nhập mục đích của nhóm hoặc cách sử dụng nhóm. Bạn cũng có thể thêm thông tin về thành viên nhóm, nội dung của nhóm, câu hỏi thường gặp, đường liên kết đến các nhóm có liên quan và những thông tin khác.

Thư chào mừng Nhập, chỉnh sửa hoặc xóa thư chào mừng cho nhóm của bạn. Hãy xem mục Thêm hoặc thay đổi thư chào mừng của nhóm.
Bật các tính năng bổ sung của Google Groups Chọn lựa chọn này để tạo Hộp thư đến cộng tác cho nhóm. Hãy xem mục Tạo Hộp thư đến cộng tác cho nhóm.
Nhãn được chia sẻ Đánh dấu vào hộp này để bật tính năng gắn nhãn cho cuộc trò chuyện, giúp sắp xếp và tìm kiếm dễ hơn. Xem Tạo và sử dụng nhãn.
Người có thể xem nhóm

Chọn một tùy chọn cho người có thể tìm thấy nhóm bằng cách tìm kiếm tên, địa chỉ email hoặc cuộc trò chuyện của nhóm:

 • Thành viên nhóm — Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học, tùy chọn này chỉ xuất hiện khi quản trị viên đã chọn tùy chọn cho phép chủ sở hữu nhóm ẩn nhóm khỏi danh mục.
 • Thành viên của tổ chức — Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học.
 • Bất kỳ ai trên web – Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản công việc hoặc trường học, lựa chọn này chỉ xuất hiện khi quản trị viên của bạn đã chọn công khai các nhóm.
Người có thể tham gia nhóm

Chọn một lựa chọn:

 • Chỉ người dùng được mời – Mọi người phải nhận được lời mời thì mới có thể tham gia nhóm. Họ không thể tự thêm chính mình hoặc yêu cầu tham gia.
 • Chỉ người dùng trong tổ chức – Mọi người trong tổ chức của bạn có thể tự thêm chính mình vào nhóm. Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi bạn đăng nhập vào một tài khoản cơ quan hoặc trường học.
 • Người dùng trong tổ chức có thể yêu cầu – Mọi người trong tổ chức của bạn có thể yêu cầu được thêm vào nhóm. Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học. 
 • Người dùng trong tổ chức có thể tham gia, mọi người trên web đều có thể yêu cầu – Mọi người trong tổ chức của bạn có thể tự thêm chính mình vào nhóm và bất cứ ai trên web cũng có thể yêu cầu được thêm vào nhóm. Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản công việc hoặc trường học và quản trị viên của bạn đã đặt chế độ cho phép chủ sở hữu nhóm thêm thành viên bên ngoài.
 • Mọi người trên web đều có thể yêu cầu – Mọi người trên web đều có thể yêu cầu được thêm vào nhóm. Nếu bạn đăng nhập vào một tài khoản công việc hoặc trường học, lựa chọn này sẽ chỉ xuất hiện khi quản trị viên của bạn đã đặt chế độ cho phép chủ sở hữu nhóm thêm thành viên bên ngoài.
 • Mọi người trên web đều có thể tham gia – Mọi người trên web đều có thể tự thêm chính mình vào nhóm. Nếu bạn đăng nhập vào một tài khoản công việc hoặc trường học, lựa chọn này sẽ chỉ xuất hiện khi quản trị viên của bạn đã đặt chế độ cho phép chủ sở hữu nhóm thêm thành viên bên ngoài.
Cho phép thành viên bên ngoài

Chọn có hay không cho phép những người bên ngoài tổ chức của bạn trở thành thành viên nhóm.

Lựa chọn này chỉ xuất hiện cho những nhóm mà bạn tạo bằng tài khoản công việc hoặc trường học và chỉ khi quản trị viên của bạn bật chế độ cho phép chủ sở hữu nhóm thêm thành viên bên ngoài.

Người có thể xem các cuộc trò chuyện Chọn người có thể xem các cuộc trò chuyện được đăng lên nhóm.
Người có thể đăng Chọn người có thể gửi bài viết tới địa chỉ email của nhóm.
Người có thể xem các thành viên Chọn người có thể xem danh sách thành viên của nhóm. 
Phân loại nội dung của nhóm

Chọn xem nội dung của nhóm phù hợp với mọi người hay chỉ phù hợp với người lớn. Nếu chọn chỉ phù hợp với người lớn thì bạn sẽ không thể thay đổi chế độ cài đặt này nữa.

Lựa chọn này chỉ xuất hiện cho các nhóm mà bạn tạo trong miền googlegroups.com công khai.

Quyền riêng tư của thành viên

Chế độ cài đặt Nội dung mô tả
Thành viên mới phải cung cấp thông tin danh tính

Cần có hình thức xác định danh tính cho thành viên mới. 

 • Tên hiển thị hoặc hồ sơ tổ chức — Các thành viên sử dụng tên hồ sơ Tài khoản Google của họ làm tên hiển thị mặc định. Họ có thể thay đổi tên hiển thị của mình. Họ cũng có thể chọn có liên kết với Tài khoản Google của mình hay không.
 • Chỉ hồ sơ của tên hiển thị — Các thành viên được cung cấp tên hiển thị mặc định. Tên này là phiên bản địa chỉ email rút gọn của họ. Họ có thể thay đổi tên hiển thị nhưng không thể liên kết với Tài khoản Google của mình.
 • Chỉ hồ sơ tổ chức — Các thành viên phải sử dụng tên hồ sơ Tài khoản Google của họ và liên kết với Tài khoản Google đó.

Nếu bạn thay đổi tùy chọn cài đặt này, thì tên hiển thị của người dùng hiện tại sẽ bị ảnh hưởng như sau:

 • Nếu bạn thay đổi tùy chọn cài đặt này thành hồ sơ tổ chức, thì tên hiển thị của tất cả người dùng sẽ là tên hồ sơ Tài khoản Google của họ.
 • Nếu bạn thay đổi hồ sơ tổ chức thành tên hiển thị, thì tất cả tên hiển thị sẽ cập nhật thành tên hiển thị mặc định.
 • Nếu bạn thay đổi hồ sơ của tên hiển thị hoặc hồ sơ tổ chức thành tên hiển thị, thì tên hiển thị của tất cả người dùng đã chọn hồ sơ tổ chức sẽ là tên hiển thị mặc định. Các thành viên có tên hiển thị tùy chỉnh sẽ không bị ảnh hưởng.

Hãy đánh dấu vào hộp Tên hiển thị phải là duy nhất để không cho phép nhiều thành viên sử dụng cùng một danh tính.

Người có thể liên hệ với chủ sở hữu nhóm Chọn những người dùng có thể liên hệ với các thành viên có vai trò chủ sở hữu trong nhóm.
Người có thể xem địa chỉ email của thành viên Chọn những người dùng có thể xem địa chỉ email của thành viên trong giao diện người dùng của Groups. Địa chỉ email có thể vẫn xuất hiện trong các ứng dụng Workspace khác.

Chính sách đăng

Chế độ cài đặt Nội dung mô tả
Cho phép đăng qua email
Đánh dấu hộp này để cho phép mọi người đăng bài viết lên nhóm. Nếu bạn bỏ đánh dấu hộp này, thì mọi người sẽ không thể gửi bài viết đến nhóm thông qua địa chỉ email của nhóm.
Cho phép đăng qua web Đánh dấu hộp này để cho phép mọi người gửi bài viết đến nhóm thông qua giao diện của Google Groups (groups.google.com).
Nhật ký trò chuyện
Bật nhật ký trò chuyện để các thành viên có thể xem bài đăng trong Google Groups bất cứ lúc nào. 

Chủ sở hữu và người quản lý nhóm có thể bật hoặc tắt tính năng này cho từng nhóm của họ.

 • Bật – Các thành viên chọn nhận thông tin cập nhật qua email có thể đọc và trả lời các bài đăng bằng cách sử dụng Google Groups trực tuyến, email hoặc cả hai. Nếu chọn không nhận thông tin cập nhật qua email thì họ có thể truy cập trực tuyến vào các bài đăng.
 • Tắt – Thành viên nhóm có thể truy cập trực tuyến vào các bài đăng cũ (những bài đăng được thêm vào lịch sử trước khi tính năng này tắt). Bài đăng mới không được bao gồm trong lịch sử. Các thành viên nhóm nhận thông tin cập nhật qua email có thể đọc và trả lời các bài đăng đó qua email. Những người dùng chọn không nhận thông tin cập nhật qua email có thể truy cập vào những bài đăng hiện có nhưng không thể xem bài đăng mới.

Người có thể trả lời riêng cho người gửi Chọn những người dùng có thể trả lời riêng cho người gửi thay vì trả lời cả nhóm.
Người có thể đính kèm tệp Chọn những người dùng có thể đính kèm tệp, chẳng hạn như tài liệu hoặc ảnh.
Người có thể kiểm duyệt nội dung Chọn những người dùng có thể phê duyệt, chặn và xóa bài viết trong nhóm.
Người có thể kiểm duyệt siêu dữ liệu Chọn những người dùng có thể sử dụng các tính năng của Hộp thư đến cộng tác.
Người có thể đăng với tư cách nhóm Chọn những người dùng có thể đăng bài viết từ địa chỉ email của nhóm thay vì địa chỉ email của chính họ.

Người gửi mặc định

Chọn địa chỉ mặc định cho các bài viết gửi từ nhóm:

 • Địa chỉ của người gửi – Phù hợp nhất với các nhóm thảo luận.
 • Địa chỉ của nhóm – Phù hợp nhất với các nhóm có nhiều người trả lời thay mặt cho nhóm, chẳng hạn như nhóm hỗ trợ sản phẩm.
Kiểm duyệt bài viết

Chọn có xem xét và phê duyệt bài viết trước khi gửi đến nhóm hay không:

 • Không kiểm duyệt – Đăng bài viết khi nhận được mà không cần xem xét.
 • Kiểm duyệt bài đăng của những người không phải là thành viên – Xem xét và phê duyệt bài viết của những người không phải là thành viên trước khi gửi cho nhóm.
 • Kiểm duyệt tất cả bài viết – Xem xét và phê duyệt tất cả bài viết trước khi gửi cho nhóm.

Để tìm hiểu cách kiểm duyệt bài viết, hãy xem mục Phê duyệt hoặc chặn bài viết mới.

Quy định hạn chế dành cho thành viên mới

Chọn đặc quyền đăng bài ban đầu cho thành viên khi bạn thêm họ vào nhóm:

 • Không có giới hạn đăng bài cho thành viên mới – Cho phép thành viên mới gửi bài viết đến nhóm mà không phải chịu sự kiểm duyệt.
 • Bài đăng của thành viên mới được kiểm duyệt – Xem lại và phê duyệt thư mà thành viên mới gửi đến trước khi đăng lên nhóm.
 • Thành viên mới không thể đăng bài – Không cho thành viên mới gửi bài viết đến nhóm.

Bạn có thể thay đổi các chế độ cài đặt này bất cứ lúc nào đối với một thành viên nhất định.

Xử lý bài viết vi phạm

Chọn cách xử lý bài viết gửi cho nhóm khi hệ thống đánh dấu bài viết là vi phạm:

 • Từ chối tất cả bài viết bị đánh dấu là vi phạm – Không gửi bất kỳ bài viết nào bị đánh dấu là vi phạm cho nhóm. Đây là mức kiểm soát nghiêm ngặt nhất áp dụng cho bài viết vi phạm. Một số bài viết hợp lệ có thể bị đánh dấu là vi phạm và bị từ chối.
 • Kiểm duyệt và thông báo cho người kiểm duyệt nội dung – Gửi bài viết bị đánh dấu là vi phạm cho Google xem xét và thông báo cho mọi thành viên có quyền Người có thể kiểm duyệt nội dung.
 • Kiểm duyệt mà không thông báo cho người kiểm duyệt nội dung – Gửi bài viết bị đánh dấu là vi phạm cho Google xem xét mà không thông báo cho người kiểm duyệt nội dung.
 • Đăng bài viết đáng ngờ lên nhóm – Gửi bài viết bị đánh dấu là vi phạm cho nhóm. Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản công việc hoặc trường học.
Thông báo thư bị từ chối Chọn có thông báo cho người gửi khi bài viết bị từ chối thay vì được gửi đến nhóm hay không.

Tùy chọn email

Chế độ cài đặt Nội dung mô tả
Phần đầu dòng tiêu đề
Tự động thêm phần đầu vào dòng tiêu đề của các bài viết trong nhóm. Phần đầu giúp xác định email do nhóm gửi.
Phần chân trang của email

Chọn nội dung xuất hiện trong phần chân trang của email nhóm:

 • Thêm chân trang tiêu chuẩn của Groups – Thêm đường liên kết đến bài viết trên groups.google.com và các chế độ đăng ký, nếu có. Bạn phải có quyền truy cập vào Google Groups trên web thì mới xem được bài viết chứa trong đường liên kết.
 • Thêm một chân trang tùy chỉnh – Thêm nội dung do bạn chỉ định, chẳng hạn như thông báo pháp lý và thông tin về tổ chức của bạn. Giới hạn ký tự là 1.000 và bạn chỉ được thêm văn bản.
Ngôn ngữ trong email của nhóm Nhập ngôn ngữ dùng cho thông tin do hệ thống tạo ra, chẳng hạn như thông báo và chân trang email.
Bài viết trả lời tự động

Đánh dấu vào các hộp để gửi bài viết trả lời tự động cho bài viết của thành viên trong nhóm hoặc người không phải thành viên ở trong hoặc ngoài tổ chức của bạn.

Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi bạn đăng nhập vào một tài khoản công việc hoặc trường học.

Địa chỉ nhận bài viết trả lời

Chọn địa chỉ nhận bài viết trả lời cho bài đăng trong nhóm:

 • Tất cả thành viên nhóm
 • Chỉ người quản lý nhóm
 • Chỉ chủ sở hữu nhóm
 • Chỉ tác giả của tin nhắn gốc
 • Một người nhận mà người gửi chọn
 • Một địa chỉ tùy chỉnh mà bạn chỉ định
Chế độ trò chuyện

Bật hoặc tắt chế độ trò chuyện. Chế độ trò chuyện xác định cách hệ thống xử lý bài viết mới (cùng chủ đề với một chuỗi trò chuyện hiện có và có hoạt động gần đây) không được gửi dưới dạng bài viết trả lời cho chuỗi trò chuyện đó.

Khi bạn bật chế độ trò chuyện, những loại bài viết này sẽ được thêm vào chuỗi trò chuyện dưới dạng bài viết trả lời. Khi bạn tắt chế độ trò chuyện, những bài viết này sẽ tạo thành một chuỗi trò chuyện mới.

Nếu bạn tắt chế độ trò chuyện, mọi bài viết đã nằm trong một chuỗi sẽ không thay đổi. Việc tắt chế độ này chỉ ảnh hưởng đến những bài viết mới.

Kiểm duyệt thành viên

Chế độ cài đặt Nội dung mô tả
Người có thể quản lý thành viên Chọn người có thể thêm hoặc xóa thành viên.
Người có thể sửa đổi vai trò tùy chỉnh Chọn người có thể thay đổi quyền của các vai trò trong nhóm.
Vai trò tùy chỉnh Tạo và chỉnh sửa vai trò tùy chỉnh cho nhóm của bạn. Hãy xem mục Tạo hoặc chỉnh sửa vai trò tùy chỉnh.

Đặt nhóm của bạn làm Hộp thư đến cộng tác

Cần có vai trò Chủ sở hữu hoặc Người quản lý.

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản công việc hoặc trường học, tính năng này yêu cầu Google Groups for Business.

Để bật các tính năng của Hộp thư đến cộng tác, bạn phải bật nhật ký trò chuyện. Để biết chi tiết, hãy xem mục Bật hoặc tắt nhật ký trò chuyện.

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt nhóm.
 4. Ở phần Bật các tính năng bổ sung của Google Groups, hãy chọn Hộp thư đến cộng tác.

Thay đổi tên, thông tin mô tả và chế độ cài đặt email của nhóm

Cần có vai trò Chủ sở hữu hoặc Người quản lý.

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt nhóm.
 4. Ở phần Chung, hãy thay đổi thông tin bạn muốn.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Đặt tùy chọn email cho nhóm

Cần có vai trò Chủ sở hữu hoặc Người quản lý.

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy chuyển đến phần Cài đặt nhómsau đóTùy chọn email.

 4. Đặt tùy chọn email:
  • Phần đầu dòng tiêu đề: Xác định email là thư do nhóm gửi
  • Chân trang email: Giúp người dùng truy cập vào chế độ đăng ký và tìm bài viết trong Google Groups
  • Chế độ trò chuyện: Trình bày bài viết thành chuỗi theo chủ đề thay vì hiện riêng từng bài viết khi bài viết được đăng lên nhóm
  • Địa chỉ nhận câu trả lời – Đặt địa chỉ nhận bài viết trả lời (địa chỉ mặc định) cho bài viết trong nhóm khi trả lời bằng email.
   Địa chỉ bạn chọn ở đây sẽ tự động được điền vào trường Đến khi bạn trả lời một bài viết. Bạn có thể tự thay đổi người nhận trong chính bài viết đó.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Đặt cách thức hiện danh tính của thành viên

Cần có vai trò Chủ sở hữu hoặc Người quản lý.

Bạn có thể cho phép các thành viên đăng bài dưới tên hiển thị hoặc yêu cầu từng thành viên liên kết với hồ sơ của họ trên Google.

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt nhómsau đóQuyền riêng tư của thành viên.
 4. Chọn một trong các hình thức xác định danh tính bắt buộc.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Đặt người có thể đăng, xem các cuộc trò chuyện và tham gia nhóm

Cần có vai trò Chủ sở hữu hoặc Người quản lý.

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt nhómsau đóChính sách đăng.
 4. Chọn các quyền mà bạn muốn cấp cho nhóm của mình.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Đặt người có thể quản lý các thành viên và vai trò

Cần có vai trò Chủ sở hữu hoặc Người quản lý.

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt nhómsau đóKiểm duyệt thành viên.
 4. Chọn các quyền mà bạn muốn cấp cho nhóm của mình.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Thay đổi chế độ cài đặt gói đăng ký của chính bạn

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Tùy chọn cài đặt thành viên của tôi.
 4. Trong phần Gói thuê bao, hãy chọn một tùy chọn:
  • Từng email – Gửi email cho từng bài viết khi bài viết được đăng lên nhóm.
  • Tổng hợp – Tối đa 25 bài viết hoàn chỉnh được kết hợp vào mỗi email và gửi hằng ngày.
  • Tóm lược – Tóm tắt tối đa 150 bài viết, kết hợp vào mỗi email và gửi hằng ngày.
  • Không gửi email – Không gửi email cho bài viết trên nhóm.

  Để nhận bản tóm tắt hoặc thông báo tóm lược về bài viết trong nhóm, bạn phải bật lịch sử trò chuyện cho nhóm.

 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính