Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán của bạn

Dưới đây là cách bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa phương thức thanh toán bạn sử dụng cho các giao dịch mua trên Google Play. Tìm thêm thông tin về phương thức thanh toán nào được chấp nhận.

Thêm phương thức thanh toán

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.

 2. Nhấn vào Menu Menu tiếp đến Tài khoản tiếp đến Thêm phương thức thanh toán.
 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 4. Phương thức thanh toán mới sẽ được thêm vào tài khoản Google của bạn.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn thanh toán khả dụng khi bạn chọn Thêm phương thức thanh toán (ví dụ: thẻ tín dụng, thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động, PayPal và tín dụng Google Play), hãy chuyển tới các phương thức thanh toán được chấp nhận.

Xóa phương thức thanh toán

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Menu Menutiếp đếnTài khoản.
 3. Nhấn vào Phương thức thanh toán tiếp đến Cài đặt thanh toán khác
 4. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào payments.google.com.
 5. Trong trình duyệt của bạn, nhấn vào Menu Menu tiếp đến Phương thức thanh toán.
 6. Ở dưới phương thức thanh toán bạn muốn xóa, nhấn vào Xóa tiếp đến Xóa.

Phương thức thanh toán sẽ bị xóa khỏi tài khoản Google của bạn.

Chỉnh sửa phương thức thanh toán

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Menu Menutiếp đếnTài khoản.
 3. Nhấn vào Phương thức thanh toán tiếp đến Cài đặt thanh toán khác.
 4. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào payments.google.com.
 5. Trong trình duyệt của bạn, nhấn vào Menu Menu tiếp đến Phương thức thanh toán.
 6. Ở dưới phương thức thanh toán bạn muốn xóa, nhấn vào Chỉnh sửa.
 7. Thực hiện các cập nhật của bạn và nhấn vào Lưu.

Thay đổi phương thức thanh toán trong khi mua

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của một mặt hàng phải trả phí.
 3. Nhấn vào giá và xem xét quyền ứng dụng.
 4. Bên cạnh giá, nhấn vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống tiếp đến Phương thức thanh toán.
 5. Chọn từ một trong số các phương thức thanh toán hiện có hoặc thêm một phương thức mới.
 6. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua, phương thức này sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Sử dụng Android TV
 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của một mặt hàng phải trả phí.
 3. Chọn giá tiếp đến Phương thức thanh toán.
 4. Chọn từ một trong số các phương thức thanh toán hiện có của bạn.
 5. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua, phương thức này sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

 

Bạn cần được trợ giúp thêm?

YÊU CẦU TRỢ GIÚP

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?