Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán của bạn

Dưới đây là cách thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các phương thức thanh toán bạn sử dụng cho các giao dịch mua trên Google Play.
 

Thêm phương thức thanh toán

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.

 2. Nhấn vào Menu Menu tiếp đến Tài khoản tiếp đến Thêm phương thức thanh toán.
 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 4. Phương thức thanh toán mới sẽ được thêm vào tài khoản Google của bạn.

Ghi chú:

Xóa phương thức thanh toán

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Menu Menu tiếp đến Tài khoản
 3. Nhấn vào Phương thức thanh toán tiếp đến Cài đặt thanh toán khác
 4. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào payments.google.com.
 5. Trong trình duyệt của bạn, nhấn vào Menu Menu tiếp đến Phương thức thanh toán.
 6. Ở dưới phương thức thanh toán bạn muốn xóa, nhấn vào Xóa tiếp đến Xóa.

Phương thức thanh toán sẽ bị xóa khỏi tài khoản Google của bạn.

Chỉnh sửa phương thức thanh toán

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào Menu Menutiếp đến Tài khoản.
 3. Nhấn vào Phương thức thanh toán tiếp đến Cài đặt thanh toán khác.
 4. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào payments.google.com.
 5. Trong trình duyệt của bạn, nhấn vào Menu Menu tiếp đến Phương thức thanh toán.
 6. Ở dưới phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa, nhấn vào Chỉnh sửa.
 7. Thực hiện cập nhật của bạn và nhấn vào Cập nhật.

Thay đổi phương thức thanh toán trong khi mua

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của một mặt hàng phải trả phí.
 3. Nhấn vào giá và xem xét quyền ứng dụng.
 4. Bên cạnh giá, nhấn vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống tiếp đến Phương thức thanh toán.
 5. Chọn từ một trong số các phương thức thanh toán hiện có hoặc thêm một phương thức mới.
 6. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua, phương thức này sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Thay đổi phương thức thanh toán của bạn trên Android TV
 1. Trên thiết bị Android TV, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của một mặt hàng phải trả phí.
 3. Chọn giá tiếp đến Phương thức thanh toán.
 4. Chọn từ một trong số các phương thức thanh toán hiện có của bạn.
 5. Hoàn tất giao dịch mua.

Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua, phương thức này sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

YÊU CẦU TRỢ GIÚP

 

Bài viết liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false