Súhrny

11. máj 2022

Nadchádzajúce nové pravidlá

 • Platné od 3. októbra 2022:

Aktualizácia pravidiel

 • Platné od 3. októbra 2022:
 

6. apríla 2022

Nadchádzajúce nové pravidlá

 • Platné od 1. novembra 2022:
  • Rozširujeme požiadavky na cieľovú úroveň API v službe Google Play, aby zahŕňali existujúce aplikácie, ktoré sa neaktualizujú. Umožní nám to používateľom poskytovať bezpečné a zabezpečené prostredie. Aplikácie, ktoré nebudú zacielené na úroveň API, ktorej dátum vydania nie je starší ako dva roky od najnovšej hlavnej verzie systému Android, nebudú k dispozícii v službe Google Play pre nových používateľov, ktorí majú v zariadeniach spustené najnovšie verzie systému Android. Vývojári, ktorí potrebujú viac času na migráciu, môžu požiadať o šesťmesačné predĺženie termínu. Ďalšie informácie

Aktualizácie pravidiel

 • Platné od 11. mája 2022:
  • Predstavujeme dodatočné požiadavky pre vývojárov poskytujúcich osobné úvery na Filipínach. Vývojári, ktorí ich chcú spĺňať, musia vyplniť deklaračný formulár, podať nevyhnutnú dokumentáciu a dodržať dodatočné požiadavky na sprístupnenie informácií. Aktualizujeme aj požiadavky na deklaráciu pre Indiu a Indonéziu, aby sme objasnili, že by vývojári mali podať dodatočnú dokumentáciu, keď ich meno vývojára nezodpovedá tomu, ktoré je uvedené v podanej licencii. Vývojári poskytujúci osobné úvery v Indii ako sprostredkovatelia musia tiež viditeľne sprístupniť názvy všetkých partnerských nebankových finančných spoločností a bánk v opise aplikácie.
  • Aktualizujeme pravidlá proti nenávistným prejavom: po novom zakazujú nenávistné prejavy súvisiace s kastami alebo prisťahovalectvom. 
  • Aktualizujeme pravidlá proti klamlivému správaniu, konkrétne zavádzajúcim tvrdeniam: po novom povoľujú určité aplikácie, ktoré používajú vložené špeciálne oximetrické senzory (upravované ďalšími zmluvnými podmienkami), a vyžadujú podrobnosti o oximetrických čítačkách aj cieľových zariadeniach v opisoch aplikácií. Naďalej zakazujeme aplikácie, ktoré tvrdia, že majú oximetrickú funkciu, ale nie sú podporované oximetrickými senzormi nositeľných zariadení, hardvéru alebo smartfónov.
  • Aktualizujeme programové pravidlá pre súpravy SDK pre reklamy certifikované v programe Pre celú rodinu: po novom objasňujú, že poskytnutie dostatočných informácií na kontrolu súpravy SDK službou Google Play môže zahŕňať podanie nových verzií a všetkých ďalších informácií potrebných na zaistenie súladu s požiadavkami certifikácie. Aktualizujeme aj pravidlá, aby sme objasnili, že súpravy SDK zodpovedajú za samocertifikáciu, že každá verzia vydania súpravy SDK je v súlade s najnovšími programovými pravidlami pre vývojárov v službe Play.
  • Aktualizujeme pravidlá dostupnosti, aby vysvetľovali, že rozhranie Accessibility API nie je určené na diaľkové nahrávanie zvuku hovorov a nedá sa na tento účel ani vyžiadať.

 • Platné od 11. augusta 2022:
  • Rozširujeme rozsah pravidiel Správ: po novom zahŕňajú aplikácie uvedené na Google Play v kategórii Noviny a časopisy, ktoré sú v svojich metadátach opísané ako spravodajské aplikácie. Tieto pravidlá aktualizujeme aj preto, aby povoľovali namiesto dvoch iba jeden spôsob uvádzania kontaktných údajov v spravodajských aplikáciách a umožňovali pôvodným vydavateľom neuvádzať autorov každého článku. 
 • Platné od 11. októbra 2022:

Nové príklady a vysvetlenia

Ďalej sme k niektorým pravidlám pridali nové príklady a vysvetlenia. Upozorňujeme, že nejde o nové pravidlá a v rámci týchto aktualizácií nemeníme normy a postupy ich presadzovania.

 • Objasňujeme existujúce znenie pravidiel pre rodinný obsah, aby bolo zrejmé, že aplikácie zacielené výhradne na deti nesmú požadovať prístup k polohe ani zhromažďovať, používať či prenášať presnú polohu.

 

15. december 2021

Aktualizácia pravidiel

 • Účinné od17. januára 2022:
  • Upresňujeme naše pravidlá pre odbery: uvádzame, že odbery musia používateľom poskytovať trvalú alebo opakovanú hodnotu počas celého obdobia svojho trvania, pričom im nesmú ponúkať iba jednorazové výhody.


18. november 2021

Aktualizácia pravidiel

 • Platná od 18. decembra 2021:
  • V reakcii na nové predpisy v Južnej Kórei aktualizujeme pravidlá platieb služby Google Play. Vývojári teraz môžu na prijímanie platieb za nákupy v aplikácii od používateľov mobilov a tabletov v Južnej Kórei používať okrem fakturačného systému služby Google Play aj alternatívny fakturačný systém v aplikácii. 

 

27. október 2021

Aktualizácie pravidiel

 • Platné od 1. decembra 2021:
  • Aktualizujeme pravidlá proti nevhodnému obsahu: zakazujeme aplikácie zverejňované nebezpečnými hnutiami a organizáciami (alebo s nimi súvisiace), ktoré sú spojené s násilím proti civilistom.
  • Aktualizujeme proces presadzovania: zahŕňame možnosť obmedzovať regióny, v ktorých je aplikácia používateľom k dispozícii prostredníctvom služby Google Play.
  • Aktualizujeme pravidlá pre sexuálny obsah: vysvetľujeme, že môžeme nejakú aplikáciu sprístupniť iba používateľom v regiónoch, v ktorých je jej sexuálny obsah považovaný za vhodný.

Nadchádzajúce nové pravidlá

 • Platné od 2. februára 2022:
  • Do pravidiel proti nechcenému softvéru pre mobilné zariadenia pridávame sekciu o nepriateľských sťahovacích programoch: zakazujeme kód, ktorý sám nie je nechceným softvérom, ale sťahuje iný nechcený softvér pre mobilné zariadenia.
 • Platné od 1. apríla 2022:
  • Do požiadaviek pravidiel pre rodinný obsah pridávame nové špecifikácie týkajúce sa bežných a spoločenských aplikácií pre deti, ktoré obsahujú sociálne funkcie. Tieto aplikácie musia obsahovať pripomenutia v aplikácii týkajúce sa bezpečných interakcií s inými osobami na internete a funkcie vyžadujúce súhlas dospelej osoby pred zapnutím četu, v rámci ktorého môže používateľ zdieľať osobné údaje. Musia tiež umožňovať neustálu správu sociálnych funkcií. Okrem toho nesmú byť aplikácie, ktorých hlavným účelom je čet s neznámymi ľuďmi, zacielené na deti.
 • Platné od 11. mája 2022:
  • Pridávame pravidlá pre emodži v systéme Android, ktoré vyžadujú, aby aplikácie bežiace v systéme Android 12 alebo novšom boli v súlade s najnovšou verziou emodži schválenou združením Unicode, a to do štyroch mesiacov od sprístupnenia aplikácie používateľom. Tieto pravidlá tiež dávajú vývojárom rôzne možnosti, ako zaistiť súlad ich aplikácií s týmito pravidlami.

Nové príklady a vysvetlenia

Ďalej sme k niektorým pravidlám pridali nové príklady a vysvetlenia. Upozorňujeme, že nejde o nové pravidlá a v rámci týchto aktualizácií nemeníme normy a postupy ich presadzovania.

 • Objasňujeme požiadavky pravidiel pre rodinné reklamy a speňažovanie: ozrejmujeme, že VŠETKO speňažovanie a reklamy v aplikáciách, ktoré sú zacielené na deti, musia byť v súlade s pravidlami.
 • Objasňujeme pravidlá pre odbery: výslovnejšie zakazujeme aplikácie, v ktorých sú používatelia nútení využívať klamlivé alebo manipulatívne nákupné prostredia (vrátane nákupov v aplikácii alebo odberov).
 • Meníme nadpis sekcie Zabezpečenie údajov, objasňujeme zmienky o údajoch používateľa a pridávame odkaz na článok centra pomoci, v ktorom sú ďalšie pokyny.

 

28. júl 2021:

Nadchádzajúce nové pravidlá

 • V platnosti od 1. septembra 2021:
  • Vývojárom ponúkame náhľad identifikátora skupiny aplikácií určeného pre základné prípady použitia, ako sú analytika a prevencia podvodov. Identifikátor skupiny aplikácií nie je možné používať na prispôsobenie ani meranie reklám.
  • Do požiadaviek pravidiel pre rodinný obsah pridávame nové obmedzenia identifikátorov, ktoré sa používajú v aplikáciách zacielených na deti. Vývojári musia zaistiť súlad s pravidlami do 1. septembra 2021 (okrem zmien reklamných identifikátorov). V prípade reklamných identifikátorov musia zaistiť súlad s pravidlami do 1. apríla 2022.
  • Do pravidiel presadzovania pridávame nový oddiel zaoberajúci sa rušením neaktívnych alebo opustených účtov vývojára po jednom roku nečinnosti a na základe ďalších faktorov.
 • V platnosti od 15. októbra 2021: 
 • V platnosti od 28. októbra 2021: 
  • Aktualizujeme pravidlá pre údaje používateľa, aby zakazovali prepojenie trvalých identifikátorov zariadení s osobnými a citlivými údajmi používateľa alebo resetovateľnými identifikátormi zariadení, pokiaľ nejde o vopred schválené prípady použitia.
 • V platnosti od 20. júla 2022: 
  • Do pravidiel pre údaje používateľa pridávame novú sekciu Zabezpečenie údajov, podľa ktorej musia vývojári poskytnúť presné informácie o osobných alebo citlivých údajoch používateľa, ktoré ich aplikácie zhromažďujú, využívajú alebo zdieľajú. Všetky aplikácie musia uverejniť pravidlá ochrany súkromia aj v službe Google Play Console a v samotnej aplikácii.

Aktualizácie pravidiel

 • V platnosti od 1. septembra 2021: 
  • Aktualizujeme pravidlá proti nevhodnému obsahu, aby sme zaviedli nové obmedzenia sexuálneho obsahu, konkrétne zákaz kompenzovaných sexuálnych vzťahov (napr. sugar dating). 
 • V platnosti od 15. septembra 2021: 
  • Aktualizujeme pravidlá finančných služieb s cieľom objasniť definíciu celkových nákladov na úver. Ďalej vyžadujeme, aby všetky aplikácie na osobné úvery boli správne zaradené do kategórie Financie. Pridávame aj nové požiadavky na aplikácie na osobné úvery v Indii a Indonézii. 
 • V platnosti od 29. septembra 2021: 
 • V platnosti od 4. októbra 2021: 
  • Aktualizujeme pravidlá reklamy, aby zohľadňovali zmeny v používaní reklamného identifikátora systému Android. Keď používateľ odstráni reklamný identifikátor systému Android v novšom zariadení, reklamný identifikátor bude odstránený a nahradený reťazcom núl. 

Nové príklady a vysvetlenia

Ďalej sme k niektorým pravidlám pridali nové príklady a vysvetlenia. Upozorňujeme, že nejde o nové pravidlá a v rámci týchto aktualizácií nemeníme normy a postupy ich presadzovania.

 

31. marec 2021:

Aktualizácie existujúcich pravidiel

Okrem toho sme do niektorých pravidiel pridali nové objasnenia a príklady. Upozorňujeme, že nejde o nové pravidlá a v dôsledku týchto aktualizácií nemeníme normy a postupy presadzovania. 

Nové pravidlá

 • Nové pravidlá viditeľnosti balíka zavádzajú schvaľovací proces pre nové povolenie DOPYTOVANIE VŠETKÝCH BALÍKOV, ktoré ovláda prístup k inventáru nainštalovaných aplikácií v zariadení. Vývojári budú mať 60 dní na zaistenie súladu so zmenami.
 
28. január 2021:

Aktualizujeme pravidlá hier, súťaží a hazardných hier so skutočnými peniazmi, aby pomáhali chrániť spotrebiteľov a aby viac vývojárov z celého sveta mohlo budovať udržateľné firmy. Tu je súhrn všetkých zmien:

 • Rozširujeme počet krajín, v ktorých môžu vývojári zverejňovať aplikácie ponúkajúce hazardné hry so skutočnými peniazmi s platnou licenciou. Pridávame nasledujúce: Austrália, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rumunsko, Spojené štáty, Španielsko a Švédsko (navyše k už povoleným krajinám: Brazília, Francúzsko, Írsko a Spojené kráľovstvo).
 • Predstavujeme nové požiadavky na gamifikované vernostné programy.
 • Do rôznych častí pravidiel sme tiež pridali ďalšie príklady na bližšie vysvetlenie.
 
11. novembra 2020
 • Pridávame informácie týkajúce sa pravidiel prijateľného používania údajov správ SMS a zoznamu hovorov v prípade firemných aplikácií na riadenie vzťahov so zákazníkmi a predvolených obslužných nástrojov. Ak chcete zmeniť svoje aplikácie v súlade s týmito revidovanými pokynmi, môžete to urobiť už dnes. [Aktuálne pravidláNové pravidlá – začiatok platnosti: 16. decembra 2020]
 • Aktualizujeme sekciu Rozsah pravidiel, v ktorej ďalej objasňujeme, ktoré aplikácie môžu predstavovať vysoké riziko zneužitia. [Aktuálne pravidláNové pravidlá – začiatok platnosti: 16. decembra 2020]
 • V súlade so zmenami distribučnej zmluvy pre vývojárov v službe Google Play aktualizujeme pravidlá pre údaje používateľa, aby odzrkadľovali, že s platnosťou od júla 2020 odosielame osobné údaje z Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Spojeného kráľovstva do USA na základe štandardných zmluvných doložiek. [Aktuálne pravidlá | Nové pravidlá – platné od 16. decembra 2020]
 
Okrem toho sme do niektorých pravidiel pridali nové vysvetleniapríklady


Pripomíname, že ak má vaša aplikácia prístup k polohe na pozadí, môžete ju odoslať a získať spätnú väzbu. Stačí, keď v službe Play Console vyplníte formulár na deklaráciu povolení prístupu k polohe.


28. september 2020:

Aktualizujeme pravidlá pre platby, aby sme objasnili, že pri nákupoch v aplikácii sa má používať fakturačný systém služby Google Play. Táto aktualizácia je dôležitá, pretože zvyšuje ochranu používateľov vo všetkých aplikáciách distribuovaných v službe Play. Pravidlá sú tiež vďaka nej zrozumiteľnejšie. 

Všetky existujúce aplikácie, ktoré momentálne používajú alternatívny fakturačný systém, ho budú musieť v rámci zaistenia súladu s touto aktualizáciou odstrániť. V prípade týchto aplikácií ponúkame na vykonanie požadovaných zmien predĺženú ochrannú lehotu do 30. septembra 2021. Nové aplikácie odoslané po 20. januári 2021 budú musieť byť v súlade s aktualizovanými podmienkami. Ďalšie informácie o tejto aktualizácii nájdete v našom centre pomoci.

 

September 16, 2020: 

 • Dátum účinnosti: 21. október 2020. Aktualizujeme pravidlá týkajúce sa skresľovania, aby sme objasnili, že vývojári a aplikácie zúčastňujúce sa koordinovanej aktivity s cieľom skresliť alebo skryť pôvod aplikácie či obsahu, porušujú pravidlá služby Google Play.  
 • Dátum účinnosti: 21. október 2020. Aktualizujeme pravidlá pre aplikácie hazardných hier, aby v Brazílii umožňovali používať verejnou správou zverejnenú aplikáciu hazardnej hry so skutočnými peniazmi. 

Okrem toho opravujeme preklep v pravidlách týkajúcich sa stalkerwaru. Všetky aplikácie musia zaistiť súlad s touto opravou do 1. októbra 2020. 

 

8. júl 2020:

Aktualizovali sme pravidlá a pridali nové, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Všetkým novým aj existujúcim aplikáciám bude udelená ochranná lehota trvajúca minimálne 30 dní od vydania tohto upozornenia (ak nie je uvedené inak), počas ktorej je potrebné zaistiť súlad s týmito zmenami. Súhrn všetkých zmien:

 • V súvislosti s aplikáciami vyžadujúcimi rozsiahly prístup k ukladaciemu priestoru zariadenia sme pridali nové požiadavky vrátane vhodného procesu kontroly prístupu a deklarácie pre aplikácie zacielené na verziu R.
 • Pridali sme pravidlá Správ, ktoré zdôrazňujú požiadavky na spravodajské aplikácie zverejnené na Google Play. Podrobné informácie o týchto pravidlách a budúce požiadavky pre vývojárov nájdete v centre pomoci
 • Do pravidiel pre obsah vytváraný používateľmi sme pridali požiadavku, aby sa v prípade ukotvenia RR na citlivých miestach vyžadovalo nahlásenie v aplikácii. 
 • V rámci aktualizácie pravidiel pre rodinné reklamy a speňažovanie sme objasnili zakázané spamové a manipulatívne reklamy aj praktiky speňažovania. 

Aktualizovali sme tiež niekoľko pravidiel (vrátane pravidiel pre nevhodný obsah, hazardné hry, nechcený softvér pre mobily a reklamný podvod aj podvod so zobrazeniami), aby boli zrozumiteľnejšie a zahrnovali ďalšie príklady. Upozorňujeme, že nejde o nové pravidlá a v dôsledku týchto aktualizácií nemeníme normy a postupy presadzovania. Prehľad zmien nájdete na tejto stránke. Odporúčame, aby ste si tieto aktualizované pravidlá pozorne prečítali, pretože sa môžu týkať vašich aplikácií.

 

Apríl 2020: 

Časové osi presadzovania Všetky nové aplikácie alebo aktualizácie aplikácií zverejnené po 16. apríli 2020 budú musieť byť s okamžitou platnosťou v súlade s najnovšou verziou programových pravidiel pre vývojárov. Aplikácie, ktoré sú od 16. apríla 2020 dostupné v službe Google Play, budú mať na zaistenie súladu 30 dní od tohto dátumu (ak nie je uvedené inak), inak budú odstránené.

Rôzne aktualizácie, ktoré sú opísané nižšie:

 • Aktualizovali sme pravidlá pre klamlivé správanie, aby sme zdôraznili funkcie klamlivých aplikácií a našu požiadavku poskytovať presné sprístupnenia informácií a metadáta.
 • Aktualizovali sme pravidlá pre škodlivé správanie, takže aplikácie musia pred začatím sťahovania veľkých zdrojových súborov upozorniť používateľa.
 • Pridali sme pravidlá týkajúce sa manipulovaných médií pre aplikácie, ktoré šíria alebo vytvárajú upravené médiá.
 • Aktualizovali sme naše pravidlá týkajúce sa malvéru. Viac o nahlasovaní malvéru a presadzovaní opatrení v súvislosti s ním nájdete na webe Google Play Protect.
 • Aktualizovali sme pravidlá pre odbery, aby sme zaistili transparentnú komunikáciu ponúk odberov a zodpovednú implementáciu monetizačných nástrojov a služieb.
  • Všetky nové aplikácie alebo aktualizácie aplikácií zverejnené po tomto upozornení budú s okamžitou platnosťou musieť byť v súlade s najnovšou verziou programových pravidiel pre vývojárov. Aplikácie, ktoré sú momentálne dostupné na Google Play, budú mať na zaistenie súladu 60 dní.
 • Program certifikácie reklamných sietí sme premenovali na program Rodinné reklamy.
 • V pravidlách pre rodinný obsah sme pridali požiadavku poskytovať sprístupnenie informácií o zhromažďovaní osobných a citlivých údajov od detí.
 • Aktualizovali sme pravidlá pre rodinný obsah, aby bližšie vysvetľovali používanie technológie Bluetooth.
 • Aktualizovali sme pravidlá pre rodinné reklamy a speňažovanie, aby zakazovali spamové a manipulatívne reklamy aj praktiky speňažovania.
 • Aktualizovali sme pravidlá určovania polohy, aby sme zlepšili transparentnosť a obmedzili prístup k údajom o polohe predovšetkým na pozadí.
  • Zaistenie súladu s týmito pravidlami určovania polohy môže vyžadovať zásadné zmeny vo vašej aplikácii, preto ovplyvneným vývojárom poskytneme rozšírenú časovú os na ich vykonanie.Časové osi a ďalšie aktuality nájdete v centre pomoci.

 

November 2019: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 • Spresnili sme pravidlá týkajúce sa zavádzajúcich tvrdení, aby sme tak zdôraznili zákaz akýchkoľvek nepravdivých či klamlivých informácií v súvislosti s aplikáciami poskytujúcimi lekárske či zdravotné funkcie a služby štátnej správy.
 • Aktualizovali sme pravidlá pre metadáta, aby sme zaistili, že vývojári budú vytvárať lepšie popisy a názvy, ktoré presne opíšu ich aplikáciu.
 • Aktualizovali sme pravidlá certifikácie reklamných sietí, aby bližšie objasňovali požiadavky týkajúce sa reklamných súprav SDK.
 • V rámci pravidiel pre speňažovanie a reklamy sme pridali informácie týkajúce sa virtuálnej meny v aplikácii.
 • Aktualizovali sme pravidlá pre spam a minimálnu funkčnosť, aby sme zvýšili štandardy kvality aplikácií na Google Play.

 

August 2019: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 • V rámci pravidiel proti zneužitiu zariadení a sietí sme pridali ďalší príklad opisujúci aplikácie sprostredkujúce služby proxy serverov tretím stranám.
 • Rozšírili sme pravidlá pre finančné služby, aby sme ochránili používateľov pred klamlivými a vykorisťovateľskými podmienkami poskytovania osobných pôžičiek.
 • Spresnili sme pravidlá upravujúce zavádzajúce tvrdenia a pridali ďalší príklad týkajúci sa preukázateľne klamlivého obsahu, ktorý môže narušovať voľby.

 

Máj 2019: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 • Pridali sme nové pravidlá pre rodiny a aktualizovali pravidlá programu Pre celú rodinu.
 • Pridali sme nové pravidlá certifikácie reklamných sietí pre aplikácie, ktoré zobrazujú reklamy deťom.
 • V pravidlách pre nevhodný obsah sme objasnili existujúce pravidlá pre sexuálny obsah a nenávistný prejav a pridali sme nové pravidlá týkajúce sa marihuany, tabakových výrobkov a alkoholu.
 • V pravidlách pre platby sme pridali požiadavku na sprístupnenie informácií o pravdepodobnosti získania hodnotných položiek z debien loot box.
 • V rámci pravidiel pre hazardné hry sme pridali ďalšie príklady.
 • Spresnili sme pravidlá pre obsah vytváraný používateľmi, aby explicitne zakazovali funkcie speňažovania, ktoré podporujú nevhodné správanie používateľov.
 • Aktualizovali sme pravidlá pre minimálnu funkčnosť, aby zaisťovali, že aplikácie v našej platforme sú navrhnuté stabilným, zaujímavým a interaktívnym spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám na funkčnosť.
 • Aktualizovali sme pravidlá pre duševné vlastníctvo, aby z nich bolo zrejmé, že v aplikáciách platí zákaz predaja falšovaného tovaru a propagácie s cieľom jeho predaja.

 

Január 2019: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 

Október 2018: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 • Spresnili sme pravidlá týkajúce sa škodlivého správania, ktoré zakazujú aplikácie na sledovanie a tie, ktoré obsahujú komerčný spyware.
 • Spresnili sme požiadavky programu Pre celú rodinu a pokyny na deklaráciu obsahu určeného hlavne pre deti, aby zakazovali predstieranie identity zúčastnených aplikácií a ich cieľovej vekovej skupiny.
 • Aktualizovali sme pravidlá týkajúce sa údajov používateľapovolení, aby boli jasnejšie, obšírnejšie a zahrnovali informácie o obmedzení používania povolení pre denník hovorov a SMS.
 • Odstraňujeme tiež informácie o používateľovi dostupné v oddiele Poskytovateľ kontaktov. Ďalšie informácie
 • Aktualizovali sme oddiel Presadzovanie, aby sme vysvetlili rozsah pravidiel vrátane opatrení, ktoré môžeme podniknúť proti aplikáciám porušujúcim tieto pravidlá.

 

Júl 2018: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 • Spresnili sme pravidlá zamedzujúce ohrozovanie detí, aby sme zdôraznili zákaz obsahu pre dospelých v aplikáciách určených pre deti.
 • Pridali sme nové pravidlá, ktoré zakazujú predaj nebezpečných výrobkov vrátane strelných zbraní, výbušnín a podobne. Primerane tomu sme aktualizovali aj pravidlá týkajúce sa násilia.
 • V oddiele Finančné nástroje sme pridali nové pravidlá týkajúce sa ťažby kryptomeny.
 • Spresnili sme pravidlá upravujúce spam, aby sme v našej platforme výslovne zakázali opakujúci sa obsah. Tiež nepovoľujeme aplikácie, ktorých primárnym účelom je zobrazovať reklamy.
 • V oddiele s pravidlami ochrany súkromia, zabezpečenia a klamlivého obsahu sme pridali nové pravidlá týkajúce sa predstierania identity.

 

Apríl 2018: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 

November 2017: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 

Október 2017: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 

August 2017: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 

Jún 2017: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 • Pridali sme nové pokyny na ochranu údajov v súlade s požiadavkami štítu EU-U.S. Privacy Shield.

 

Máj 2017: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 

Apríl 2017: Vykonali sme rôzne aktualizácie, ktoré sú opísané nižšie:

 • Spresnili sme požiadavky programu Pre celú rodinu a pridali podmienky oprávnenosti pre aplikácie využívajúce rozšírenú a virtuálnu realitu.
 • Zaviedli sme pravidlo upravujúce deklaráciu obsahu pre deti, ktorá vyžaduje, aby vývojári v službe Play Console deklarovali, či je ich aplikácia určená hlavne pre deti.

 

Október 2016: aktualizovali sme oddiel s príkladmi v pravidlách pre metadáta, aby boli zreteľnejšie.

 

Júl 2016: vykonali sme rôzne aktualizácie uvedené nižšie:

 • Do centra pravidiel sme pridali oddiel s pravidlami programu Pre celú rodinu služby Google Play.
 • Spresnili sme pravidlá ochrany súkromia a zabezpečenia, aby vývojári mohli lepšie určiť, kedy sa vyžaduje sprístupnenie informácií pravidiel ochrany súkromia a na akom mieste je ho potrebné poskytnúť používateľom.
 • Aktualizovali sme pravidlá pre obmedzený obsah, aby lepšie objasňovali naše stanovisko k sexuálne explicitným službám.
 • Aktualizovali sme pravidlá reklamy na hazardné hry, aby sme tak vývojárom poskytli požiadavky, ktoré musia dodržiavať pri zobrazovaní reklám na hazardné hry v službe Play.
 • Pridali sme pravidlá pre obsah vytváraný používateľmi, ktoré opisujú minimálne nároky na bezpečnosť.
 • V rámci pravidiel týkajúcich sa klamlivého správanianásilia sme pridali príklady upresňujúce nepovolené správanie a obsah.

 

Máj 2016: aktualizovali sme oddiel Platby a pridali doň informácie o službe Android Pay.

 

Marec 2016: Vykonali sme rôzne aktualizácie, ktoré sú opísané nižšie:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
92637
false