Vytvorenie odberu

Pomocou fakturácie Google Play môžete ponúkať produkty v aplikácii, ktoré používateľom pravidelne účtujú poplatky za obsah alebo služby (známe ako odbery). Odbery môžu zahŕňať položky, ako sú zbierka aplikácií, hier alebo iný obsah za pravidelný poplatok v rámci aplikácie v službe Google Play.

V rámci jednej aplikácie môžete ponúknuť viacero predplatných. Cena predplatných musí byť v prijateľnom cenovom rozmedzí. Zverejnenie predplatného sa nedá zrušiť.

Dôležité: Pravidlá programu pre vývojárovtransakčné poplatky služby Google Play sa vzťahujú na produkty v aplikácii vrátane spravovaných produktov a odberov.

Dostupnosť

Fakturáciu Google Play môžete používať, ak sa nachádzate na mieste, kde je podporovaná registrácia obchodníka.

Ak sa nachádzate v podporovanej oblasti a chcete vo svojich aplikáciách začať používať funkcie Fakturácie Google Play, nastavte si platobný profil a prečítajte si dokumentáciu rozhrania Google Play Billing API.

Po vytvorení bude odber k dispozícii pre používateľov najnovšej verzie Obchodu Google Play.

Časové obdobia odberov a bezplatných skúšobných verzií

 • Týždenné: Poplatky za týždenné odbery nie je možné účtovať pomocou priamej fakturácie operátora.
 • 1 mesiac
 • 3 mesiace
 • 6 mesiacov
 • Ročné

Pridanie odberu do aplikácie

Pridanie predplatného je podobné pridaniu spravovaného produktu, rozdielom je nastavenie ceny za určité časové obdobie.

Pred vytvorením odberu si starostlivo naplánujte ID produktov. ID produktov musia byť jedinečné pre vašu aplikáciu a po vytvorení ich nie je možné zmeniť ani opätovne použiť.

 • ID produktu sa musia začínať malým písmenom alebo číslom a môžu obsahovať len malé písmená (a – z), číslice (0 – 9), podčiarkovníky (_) a bodky (.).
 • Poznámka: ID produktu android.test ani žiadne ID produktov začínajúce sa predponou android.test nie sú k dispozícii.

Pridanie odberu:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Kliknite na Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
 3. Vyberte aplikáciu.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
 5. Kliknite na Vytvoriť odber.
 6. Zadajte podrobnosti o produkte.
  • Názov: Krátky názov položky (až 55 znakov, odporúčame však použiť iba 25 znakov na správne zobrazenie vo všetkých kontextoch), napríklad „Elixír spánku“.
  • Popis: Dlhý popis položky (až 80 znakov), napríklad „Okamžite uspí netvora“.
  • Cena: Zadajte cenu v miestnej mene.
 7. Vedľa položky Stav zvoľte možnosť Aktívne alebo Neaktívne.
  • Ak chcete, aby sa dal produkt kúpiť, musí byť aktívny a aplikácia musí byť zverejnená.
  • Ak používate testovací účet, aktívne položky sú k dispozícii aj v nezverejnených aplikáciách. Ďalšie informácie nájdete na webe vývojárov pre Android.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Možnosti cien za odber

Uvádzacie ceny

Uvádzacie ceny vám umožňujú stanoviť úvodnú cenu, ktorá bude platiť počas pevne stanoveného počtu dní, týždňov, mesiacov alebo fakturačných období. Môžete napríklad ponúknuť cenu za odber vo výške 1 $ za mesiac na prvé tri mesiace. Alebo môžete ponúknuť uvádzaciu cenu 1 $ na desať dní a následne bežnú mesačnú cenu.

Po skončení úvodného obdobia bude používateľom účtovaná plná cena odberu.

Požiadavky

 • Minimálna dĺžka úvodného obdobia sú tri dni a maximálna dĺžka je dvanásť mesiacov.
 • Úvodná cena musí byť v rámci prijateľného rozsahu cien a nižšia ako úplná cena za odber.
 • Ak ponúkate vyskúšanie zdarma a úvodnú cenu, používateľom bude zaúčtovaná na konci obdobia vyskúšania zdarma.
 • Používateľ môže ponuku uvádzacej ceny každého odoberaného produktu (SKU) využiť iba raz.
 • Ak má úvodné obdobie inú dĺžku ako obdobie odberu, uvádzacia cena za deň musí byť nižšia ako pôvodná cena. Ak napríklad odber stojí 15 $ mesačne (alebo 0,50 $ denne), uvádzacia cena na týždeň musí byť nižšia ako 3,50 $. Pri týchto výpočtoch sa za mesiac považuje 30 dní. 

Pridanie uvádzacích cien

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Kliknite na Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
 3. Vyberte aplikáciu.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
 5. Vedľa položky Uvádzacia cena zadajte uvádzaciu cenu (v predvolenej mene) a počet požadovaných dní, týždňov, mesiacov alebo opakujúcich sa fakturačných období.
  • Ak zvolíte fakturačné obdobia, uvádzacia cena sa bude opakovať toľkokrát, koľko fakturačných období zadáte. Ak zvolíte dni, týždne alebo mesiace, používateľovi sa počas stanoveného časového obdobia zaúčtuje uvádzacia cena iba raz. 
  • Zadanú cenu použijeme ako základ na výpočet cien na konkrétnych trhoch. Ak chcete ručne upraviť miestne ceny, vyberte položku Upraviť cenu.
  • Ďalšie informácie o správe cien za predplatné pre konkrétne trhy nájdete v časti Možnosti konfigurácie produktov v aplikácii.
 6. Uložte zmeny.
Bezplatné skúšobné verzie
Nastavením bezplatnej skúšobnej verzie umožníte používateľom vyskúšať odber ešte pred jeho zakúpením. Vyskúšanie zdarma je k dispozícii v priebehu vami nastaveného obdobia. Po ukončení sa automaticky konvertuje na úplný odber s nastaveným časovým obdobím a cenou. Vyskúšanie zdarma môžete nastaviť pre ľubovoľný typ odberu.
Poznámka: Od 10. januára 2018 majú používatelia v rámci dostupných odberov v aplikácii predvolene k dispozícii iba jedno vyskúšanie zdarma. Ak chcete poskytnúť jednu bezplatnú skúšobnú verziu pre každý odoberaný produkt, zmeňte príslušné nastavenie v službe Play Console.

Požiadavky

 • Môžete vytvoriť jednu bezplatnú skúšobnú verziu na jeden odber.
 • Každý kód SKU odberu vyžaduje skúšobnú verziu.
 • Cena za skúšobnú verziu je vždy 0 $.
 • Skúšobné obdobie musí mať minimálne 3 dni.
  • Skúšobné obdobie môžete kedykoľvek zmeniť, nové skúšobné obdobie sa však použije iba pre nové nákupy odberov.
 • Používatelia získajú bezplatnú skúšobnú verziu iba v prípade, ak si v minulosti nezakúpili príslušný odber.

Pridanie bezplatnej skúšobnej verzie

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Kliknite na Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
 3. Vyberte aplikáciu.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
 5. Kliknite na Nastavenia odberu.
 6. Začiarknite políčko vedľa možnosti Bezplatná skúšobná verzia na úrovni odberu.

Aktivácia bezplatnej skúšobnej verzie používateľom

Používateľ môže začať bezplatnú skúšobnú verziu obvyklým postupom nákupu odberu v službe Google Play. Keďže bezplatná skúšobná verzia obsahuje úvodné obdobie, na začiatku nebude účtovaný poplatok. Používateľ dostane e-mailovú správu s upozornením, že odber obsahuje bezplatné skúšobné obdobie. Google Play zaznamená transakciu vo výške 0,00 $ a odber sa označí ako zakúpený na čas bezplatného skúšobného obdobia alebo do jeho zrušenia.

Deň po skončení obdobia vyskúšania zdarma bude používateľovi naúčtovaný poplatok určeným spôsobom platby v plnej výške ceny odberu. Tento poplatok sa následne bude opakovať v nastavenom časovom období. Platba môže mať nespracovaný stav až 24 hodín, a to aj vtedy, keď ochrannú lehotu nenastavíte.

Poznámka: Ak používateľ zruší odber kedykoľvek v priebehu obdobia vyskúšania zdarma, zostane aktívny až do konca tohto obdobia. Nebude mu naúčtovaný žiadny poplatok.

Správa zmien odberov

Zmeny cien

Dojem používateľov

Keď zmeníte cenu existujúceho predplatného, nových používateľov a existujúcich predplatiteľov to ovplyvní nasledovne:

 • Noví používatelia okamžite uvidia novú cenu predplatného a budú si ho môcť predplatiť v službe Google Play.
 • Existujúci predplatitelia budú o zmene ceny informovaní e‑mailom a prostredníctvom upozornenia v službe Google Play 30 dní pred nadobudnutím platnosti. Dátumy upozornení sú založené na dĺžke predplatného a dátume vypršania platnosti. Ak si predplatitelia budú chcieť dané predplatné ponechať, budú musieť so zmenou ceny súhlasiť v službe Google Play.
  • Zmeny cien nie sú pre existujúcich predplatiteľov okamžité. Keď zmeníte cenu predplatného, máte minimálne sedem dní na kontaktovanie predplatiteľov, než na túto skutočnosť budú upozornení v službe Google Play. Predplatitelia môžu vyjadriť súhlas so zmenami cien ešte pred upozornením v službe Google Play.
  • Dôležité: Ak predplatitelia nebudú so zmenou ceny súhlasiť, ich predplatné sa zruší v deň jeho obnovenia, kedy začne platiť nová cena.

Zmena ceny za predplatné

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery
 4. Vyberte odber.
 5. V časti Ceny zmeňte cenu za odber.
 6. Kliknite na Uložiť.

Tipy na správu zmien cien

 • Zmenená cena za predplatné sa nedá vrátiť späť.
 • Keď zmeníte cenu predplatného, odporúčame vám kontaktovať predplatiteľov, ktorých sa to týka, a informovať ich o tejto nachádzajúcej zmene. Na zmenu ceny budú automaticky upozornení v službe Google Play 30 dní pred začiatkom platnosti novej ceny, ale odporúčame vám, aby ste ich kontaktovali do siedmich dní od zmeny ceny a zachovali si tak viac predplatiteľov.
 • Cenu za predplatné môžete zmeniť viackrát, ale neodporúčame to. Pri každej zmene ceny môžete prísť o niekoľkých predplatiteľov, takže zmeny cien plánujte s rozvahou.
  • Poznámka: Ak cenu za predplatné zmeníte v krátkom období dvakrát po sebe, predplatitelia budú musieť vyjadriť súhlas s prvou zmenou ceny a následne s druhou zmeny ceny, aby mohla daná zmenená cena začať platiť.
 • Ak chcete ponúknuť jednu cenu existujúcim predplatiteľom a inú cenu novým používateľom, môžete vytvoriť nové predplatné s cenou, ktorú chcete ponúknuť novým používateľom. Týmto spôsobom si môžu existujúci predplatitelia naďalej obnovovať svoje predplatné bez nutnosti vyjadrenia súhlasu so zmenou ceny.
Prechod na vyššiu alebo nižšiu verziu

Pomocou predplatných v aplikáciách môžete používateľom umožniť prejsť na vyšší alebo nižší plán predplatného ponúkaný aplikáciou. Používatelia môžu napríklad prejsť z mesačného na ročný odber alebo zo základného na prémiový odber.

Za starú tarifu nebude používateľom vrátená platba. Nevyužitý čas existujúceho odberu bude kompenzovaný odložením prvej platby za novú tarifu odberu.

Ochranné lehoty

Ochranná lehota umožňuje odberateľom aktualizovať spôsob platby v prípade odmietnutia opakovanej platby. Je to užitočné v prípade, keď odberateľom vyprší platnosť kreditnej karty, keď sa prihlásili na odber pomocou predplatenej karty alebo zrušili kartu bez aktualizovania svojich platobných údajov.

Odmietnuté platby a ochranné lehoty

Na začiatku ochrannej lehoty dostanú vaši odberatelia e-mailovú správu s upozornením na odmietnutú platbu. Budú mať dostatok času na aktualizáciu spôsobu platby bez toho, aby došlo k prerušeniu ich odberu. Keď aktualizujú na platný spôsob platby, dátum fakturácie ďalšieho odberu sa nezmení.

Pre nové produkty s odberom sú predvolene nastavené nasledujúce ochranné lehoty:

 • týždenné odbery: 3 dni,
 • ďalšie obdobia odberu: 7 dní.

Zmena ochrannej lehoty

Ochrannú lehotu (3, 7, 14 alebo 30 dní) môžete zmeniť pre jednotlivé odbery, prípadne môžete vypnúť jej používanie.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položky Výskyt v obchodeProdukty v aplikácii.
 4. Vyberte kartu Odbery.
 5. Vyberte odber.
 6. Zmeňte nastavenia ochrannej lehoty.

Koniec ochrannej lehoty

Ak je spôsob platby odmietnutý aj na konci ochrannej lehoty, odber bude zrušený a odberateľ už nebude mať prístup k obsahu.

Pozastavenia účtov pre odmietnuté platby

V prípade odmietnutia opakovanej platby odberateľa môžete odber používateľa pozastaviť a na tridsať dní obmedziť jeho prístup k obsahu, kým sa budeme pokúšať platbu uskutočniť. Keď funkciu pozastavenia účtu aktivujete, bude platiť pre všetky odbery v rámci vašej aplikácie.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
 4. Rozbaľte časť Nastavenia odberu.
 5. Začiarknite políčko vedľa možnosti Aktivovať pozastavenie účtu. 

Ak chcete získať ďalšie informácie o implementácii pozastavení účtov, prejdite na web Android Developers

Pozastavenia

 Ak chcete znížiť mieru dobrovoľných zrušení a poskytnúť používateľom alternatívu k zrušeniu odberu, môžete povoliť používateľom pozastaviť odber. Keď funkciu pozastavenia účtu aktivujete, bude platiť pre všetky odbery v rámci aplikácie okrem ročných kódov SKU. Ak ju chcete povoliť, musí byť povolené aj pozastavenie účtu. Ak chcete povoliť používateľom pozastavovať, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery. 
 4. Rozbaľte sekciu Nastavenia odberu.
 5. Začiarknite políčko vedľa možnosti Aktivovať pozastavenie.
Zrušenia

Dojem používateľov

Keď používateľ zruší odber, nedostane peniaze späť. Namiesto toho má prístup k zakúpenému odberu až do konca obdobia jeho platnosti.

Obnovenie odberu v aplikácii

Ak chcete pomôcť používateľom, ktorí zrušili svoj odber a chcú sa naň znova prihlásiť, môžete im poskytnúť možnosť opätovného prihlásenia sa na odber bez nutnosti čakania do konca obdobia existujúceho odberu. Ak sa používatelia znova prihlásia na odber ešte pred koncom obdobia existujúceho odberu, zobrazí sa naúčtovaný poplatok vo výške 0,00 $.

Obnovenie odberu z aplikácie Obchod Play

Ak používateľom povolíte obnoviť odber, môžu obnoviť prístup k zrušenému odberu z aplikácie Play Store, ktorého platnosť ešte nevypršala. Keď používateľ obnoví prístup, potvrdí dátum ďalšej platby a dostanete upozornenie. 

Tip: Táto funkcia slúži najlepšie vtedy, keď nastavíte upozornenia od vývojárov v reálnom čase.

Ak chcete povoliť používateľom obnoviť odber, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
 4. Rozbaľte časť Nastavenia odberu.
 5. Začiarknite políčko vedľa položky Umožniť používateľom obnoviť odbery.

Povinnosti vývojára

 • Vy (ako poskytovateľ obsahu alebo prístupu) môžete používateľom poskytnúť flexibilnejšie pravidlá pre vrátenie platby. V takom prípade to musíte oznámiť používateľom a zabezpečiť, aby vaše pravidlá boli v súlade s príslušnými zákonmi.
 • V niektorých prípadoch vás môže používateľ kontaktovať priamo a požiadať o zrušenie odberu. V týchto a podobných prípadoch môžete priamo zrušiť odber používateľa zo svojich serverov pomocou rozhrania API na strane servera.
 • Každý odber musí byť podporovaný dovtedy, kým má aspoň jedného aktívneho používateľa. Ak vývojár nepodporuje predplatné s aktívnymi používateľmi, jeho účet bude pozastavený a platba za predplatné používateľa bude vrátená pomocou účtu vývojára.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?