Vytvorenie odberu

Pomocou Fakturácie Google Play môžete ponúkať produkty v aplikácii, nazývané odbery, ktoré používateľom opakovane účtujú poplatky za obsah alebo služby. Odbery môžu zahŕňať položky, ako je zbierka aplikácií či hier alebo iný obsah, za opakovaný poplatok vo vašej aplikácii na Google Play.

V rámci jednej aplikácie môžete ponúknuť viacero odberov. Ich ceny musia byť v prijateľnom cenovom rozsahu. Zverejnenie odberu sa nedá zrušiť.

Dôležité: Programové pravidlá pre vývojárovtransakčné poplatky služby Google Play sa vzťahujú na produkty v aplikácii vrátane spravovaných produktov a odberov.

Dostupnosť

Fakturáciu Google Play môžete používať, keď sa nachádzate v oblasti, kde je podporovaná registrácia obchodníka.

Ak sa nachádzate v podporovanej oblasti a chcete vo svojich aplikáciách začať používať funkcie Fakturácie Google Play, nastavte si platobný profil a prečítajte si dokumentáciu rozhrania Google Play Billing API.

Po vytvorení bude odber k dispozícii pre používateľov najnovšej verzie Obchodu Google Play.

Časové obdobia odberov a vyskúšania zdarma

 • Týždenné: Poplatky za týždenné odbery nie je možné účtovať pomocou priamej fakturácie operátora.
 • Mesačné
 • 3-mesačné
 • 6-mesačné
 • Ročné

Pridanie odberu do aplikácie

Pridanie odberu je podobné pridaniu spravovaného produktu, líši sa iba nastavením ceny za určité časové obdobie.

Pred vytvorením odberu si starostlivo naplánujte identifikátory produktov. Identifikátory produktov musia byť jedinečné pre vašu aplikáciu a po vytvorení ich nie je možné zmeniť ani opätovne použiť.

 • Identifikátor produktu sa musí začínať malým písmenom alebo číslom a môže obsahovať len malé písmená (a – z), číslice (0 – 9), podčiarkovníky (_) a bodky (.).
 • Poznámka: Identifikátor produktu android.test ani žiadne identifikátory produktov začínajúce sa predponou android.test nie sú k dispozícii.

Pridanie odberu:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Kliknite na Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
 3. Vyberte aplikáciu.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
 5. Kliknite na Vytvoriť odber.
 6. Zadajte podrobnosti o produkte.
 7. Názov: Krátky názov položky (až 55 znakov, odporúčame však použiť iba 25 znakov na správne zobrazenie vo všetkých kontextoch), napríklad „Elixír spánku“.
 8. Popis: Dlhý popis položky (až 80 znakov), napríklad „Okamžite uspí netvora“.
 9. Cena: Zadajte cenu v miestnej mene.
 10. Vedľa položky Stav zvoľte možnosť Aktívne alebo Neaktívne.
 11. Ak chcete, aby sa dal produkt kúpiť, musí byť aktívny a príslušná aplikácia musí byť zverejnená.
 12. Ak používate testovací účet, aktívne položky sú k dispozícii aj v nezverejnených aplikáciách. Ďalšie informácie nájdete na webe vývojárov pre Android.
 13. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Možnosti cien za odber

Uvádzacie ceny

Uvádzacie ceny vám umožňujú stanoviť začiatočnú cenu, ktorá platí počas stanoveného počtu dní, týždňov, mesiacov alebo fakturačných období. Môžete napríklad ponúknuť cenu odberu 1 USD za mesiac na prvé tri mesiace. Alebo môžete ponúknuť uvádzaciu cenu 1 USD na desať dní a následne štandardnú mesačnú cenu.

Po skončení uvádzacieho obdobia bude používateľom účtovaná plná cena odberu.

Požiadavky

 • Minimálna dĺžka úvodného obdobia sú tri dni a maximálna dvanásť mesiacov.
 • Uvádzacia cena musí byť v rámci prijateľného cenového rozsahu a nižšia ako úplná cena za odber.
 • Ak ponúkate vyskúšanie zdarma a uvádzaciu cenu, používateľom bude zaúčtovaná na konci obdobia vyskúšania zdarma.
 • Používateľ môže ponuku uvádzacej ceny každého odoberaného produktu (SKU) využiť iba raz.
 • Ak má uvádzacie obdobie inú dĺžku ako obdobie odberu, uvádzacia cena za deň musí byť nižšia ako pôvodná cena. Ak napríklad odber stojí 15 USD mesačne (alebo 0,50 USD denne), uvádzacia cena na týždeň musí byť nižšia ako 3,50 USD. Pri týchto výpočtoch sa za mesiac považuje 30 dní. 

Pridanie uvádzacích cien

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Kliknite na Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
 3. Vyberte aplikáciu.
 4. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
 5. Vedľa položky Uvádzacia cena zadajte uvádzaciu cenu (v predvolenej mene) a počet požadovaných dní, týždňov, mesiacov alebo opakujúcich sa fakturačných období.
 6. Ak zvolíte fakturačné obdobia, uvádzacia cena sa bude opakovať toľkokrát, koľko fakturačných období zadáte. Ak zvolíte dni, týždne alebo mesiace, používateľovi sa počas stanoveného časového obdobia zaúčtuje uvádzacia cena iba raz. 
 7. Zadanú cenu použijeme ako základ na výpočet cien na konkrétnych trhoch. Ak chcete ručne upraviť miestne ceny, vyberte Upraviť cenu.
 8. Viac o správe cien odberov pre konkrétne trhy si môžete prečítať v sekcii Možnosti konfigurácie produktov v aplikácii.
 9. Uložte zmeny.
Vyskúšanie zdarma
Nastavením vyskúšania zdarma umožníte používateľom vyskúšať odber pred jeho zakúpením. Vyskúšanie zdarma platí počas vami nastaveného obdobia. Po ukončení sa automaticky konvertuje na úplný odber s nastaveným časovým obdobím a cenou. Vyskúšanie zdarma môžete nastaviť pre ľubovoľný typ odberu.
Poznámka: Od 10. januára 2018 majú používatelia v rámci dostupných odberov v aplikácii predvolene k dispozícii iba jedno vyskúšanie zdarma. Ak chcete poskytnúť jedno vyskúšanie zdarma pre každý odoberaný produkt, zmeňte príslušné nastavenie v službe Play Console.

Požiadavky

 • Môžete vytvoriť jednu bezplatnú skúšobnú verziu na jeden odber.
 • Každý kód SKU odberu vyžaduje skúšobné obdobie.
 • Cena za vyskúšanie zdarma je vždy 0 USD.
 • Skúšobné obdobie musí mať minimálne 3 dni.
 • Skúšobné obdobie môžete kedykoľvek zmeniť, nové skúšobné obdobie sa však použije iba pre nové nákupy odberov.
 • Používatelia získajú bezplatnú skúšobnú verziu iba v prípade, ak si v minulosti nezakúpili príslušný odber.
 • Pridanie bezplatnej skúšobnej verzie

  1. Prihláste sa do služby Play Console.
  2. Kliknite na Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
  3. Vyberte aplikáciu.
  4. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
  5. Kliknite na Nastavenia odberu.
  6. Začiarknite políčko vedľa možnosti Vyskúšanie zdarma na úrovni odberu.

  Aktivácia vyskúšania zdarma používateľom

  Na vyskúšanie zdarma používateľ vykoná obvyklý postup nákupu odberu v službe Google Play. Keďže vyskúšanie zdarma zahŕňa uvádzacie obdobie, na začiatku mu nebude nič účtované. Používateľ dostane e‑mailové upozornenie, že odber zahŕňa vyskúšanie zdarma. Google Play zaznamená transakciu vo výške 0,00 USD a odber sa označí ako zakúpený na obdobie vyskúšania zdarma alebo do jeho zrušenia.

  Deň po skončení obdobia vyskúšania zdarma bude používateľovi prostredníctvom jeho spôsobu platby naúčtovaná plná suma za odber. Tento poplatok sa bude opakovať vždy po nastavenom časovom období. Platba sa môže zobrazovať až 24 hodín ako nespracovaná, a to aj vtedy, keď nie je nastavená ochranná lehota.

  Poznámka: Ak používateľ zruší odber kedykoľvek v priebehu skúšobného obdobia, odber zostane aktívny až do konca tohto obdobia. Používateľovi nebude naúčtovaný žiadny poplatok.

  Vybrané odbery

  Okrem predaja odberov v rámci aplikácie môžete tiež pomocou vybraných odberov priamo predávať vybrané kódy SKU v Obchode Play. 

  Náš prieskum ukázal, že priamy predaj odberov v Obchode Play môže potenciálne zvýšiť počet odberateľov, ale tiež znížiť inštalácie. Odporúčame vám pred nastavením vybraného odberu dôsledne zvážiť, či je to pre vašu aplikáciu vhodné. Vybrané odbery môžu byť vhodnejšou možnosťou napríklad pre aplikácie, ktoré majú svoju podstatnú časť dostupnú iba v rámci plateného obsahu odberu.

  Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii od februára 2020 iba v USA.

  Požiadavky

  • Vaša aplikácia musí podporovať nástroj Billing Library 2.0. Viac o nástroji Billing Library 2.0 si môžete prečítať na webe Android Developers

  • Vo svojej aplikácii musíte implementovať rozhranie API na potvrdenie nákupu. Viac o implementovaní rozhrania API na potvrdenie nákupu si môžete prečítať na webe Android Developers

  • Zadaný názov odberu by mal presne vystihovať charakteristiku odberu, pretože sa bude zobrazovať na stránke záznamu v obchode Play. Odber by ste napríklad nemali nazvať Bezplatná skúšobná verzia. Použite radšej Mesačný prémiový odber VIP alebo niečo podobné.

  • Popis odberu by mal výstižne opisovať charakteristiku odberu. V poli pre popis neodporúčame iba skopírovať názov, napríklad Mesačný prémiový odber VIP. Dobrý popis zdôrazňuje výhody odberu a používateľom objasňuje, čo odber ponúka (napríklad Získajte prístup k celému katalógu televíznych relácií aj filmov bez reklám a využívajte ho vo všetkých svojich zariadeniach.)

  Nastavenie vybraného odberu

  Než nastavíte vybraný odber, skontrolujte, či má na stránke záznamu v obchode správny názov aj popis a či bol lokalizovaný do ďalších jazykov. Používatelia tieto informácie uvidia na vašej stránke záznamu v obchode.

  1. Prihláste sa do služby Play Console.
  2. Vyberte aplikáciu.
  3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
  4. V časti Nastavenia vybraných odberov kliknite na Spravovať nastavenia.
  5. Vedľa položky Vybraný odber zvoľte odber, ktorý chcete vybrať pre svoju stránku záznamu v obchode.
  6. V časti Platformy vyberte platformy, v rámci ktorých poskytujete príslušný vybraný odber. Pre každú platformu máte k dispozícii až tri možnosti:
   • Povolený pre všetkých: váš vybraný odber môžu vidieť a zakúpiť všetci vhodní používatelia.
   • Povolený iba pre licencovaných testerov: váš vybraný odber môžu vidieť a zakúpiť iba licencovaní testeri. Pomocou tejto možnosti môžete otestovať odber ešte pred vydaním do produkcie.
   • Nepovolený: vybraný odber nie je k dispozícii pre žiadnych používateľov.
  7. Uložte zmeny.

  Ako používatelia kupujú vybrané odbery

  Keď vybraný odber povolíte, používatelia Obchodu Play v krajinách, kde je táto funkcia k dispozícii, uvidia jeho názov, popis a cenu na vašej stránke záznamu v obchode. Používatelia budú môcť vybrať možnosť Inštalovať, ktorou si stiahnu aplikáciu bez odberu, alebo Vyskúšať zdarma a inštalovať, ktorou ich vyzvete, aby si odber zakúpili.

  Po výbere možnosti Vyskúšať zdarma a inštalovať sa používateľom zobrazí výzva na zakúpenie odberu. Po úspešnom zakúpení sa aplikácia automaticky nainštaluje v zariadení používateľa.

  Poznámka: Niektorým používateľom sa môže namiesto Vyskúšať zdarma a inštalovať zobraziť Prihlásiť sa na odber a inštalovať. Závisí to od toho, či spĺňajú podmienky na vyskúšanie zdarma.

  Správa zmien odberov

  Zmeny cien

  Dojem používateľov

  Keď zmeníte cenu existujúceho odberu, nových používateľov a existujúcich odberateľov to ovplyvní nasledovne:

  • Noví používatelia okamžite uvidia novú cenu odberu a budú sa môcť prihlásiť na odber na Google Play.
  • Existujúci odberatelia budú o zmene ceny informovaní e‑mailom a upozornením na Google Play 30 dní pred nadobudnutím platnosti. Dátumy upozornení sú založené na dĺžke odberu a dátume vypršania platnosti. Ak si predplatitelia budú chcieť dané predplatné ponechať, budú musieť so zmenou ceny súhlasiť v službe Google Play.
   • Zmeny cien nie sú pre existujúcich predplatiteľov okamžité. Keď zmeníte cenu odberu, máte minimálne sedem dní na kontaktovanie odberateľov, než na túto skutočnosť budú upozornení na Google Play. Odberatelia môžu vyjadriť súhlas so zmenami cien ešte pred upozornením na Google Play.
   • Dôležité: Ak predplatitelia nebudú so zmenou ceny súhlasiť, ich predplatné sa zruší v deň jeho obnovenia, kedy začne platiť nová cena.

  Zmena ceny odberu

  1. Prihláste sa do služby Play Console.
  2. Vyberte aplikáciu.
  3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery
  4. Vyberte odber.
  5. V časti Ceny zmeňte cenu za odber.
  6. Kliknite na Uložiť.

  Tipy na správu zmien cien

  • Zmena v cene odberu sa nedá vrátiť späť.
  • Keď zmeníte cenu odberu, odporúčame vám kontaktovať odberateľov, ktorých sa to týka, a informovať ich o tejto nachádzajúcej zmene. Na zmenu ceny budú 30 dní pred začiatkom jej platnosti automaticky upozornení na Google Play. Odporúčame vám však, aby ste ich kontaktovali do siedmich dní od zmeny ceny a udržali ste si tak viac odberateľov.
  • Cenu odberu môžete zmeniť viackrát, ale neodporúčame to. Pri každej zmene ceny môžete prísť o niekoľkých predplatiteľov, takže zmeny cien plánujte s rozvahou.
   • Poznámka: Ak cenu za predplatné zmeníte v krátkom období dvakrát po sebe, predplatitelia budú musieť vyjadriť súhlas s prvou zmenou ceny a následne s druhou zmeny ceny, aby mohla daná zmenená cena začať platiť.
  • Ak chcete ponúknuť jednu cenu existujúcim predplatiteľom a inú cenu novým používateľom, môžete vytvoriť nové predplatné s cenou, ktorú chcete ponúknuť novým používateľom. Týmto spôsobom si môžu existujúci odberatelia naďalej obnovovať svoje odbery bez nutnosti súhlasiť so zmenou ceny.
  Prechod na vyššiu alebo nižšiu verziu

  Pri odberoch v aplikácii môžete používateľom poskytnúť možnosť prejsť na vyššiu alebo nižšiu tarifu, ktorú vaša aplikácia ponúka. Používatelia môžu napríklad prejsť z mesačného na ročný odber alebo zo základného na prémiový odber.

  Používateľom nebudú vrátené peniaze za ich starú tarifu. Nevyužitý čas existujúceho odberu bude kompenzovaný odložením prvej platby za novú tarifu odberu.

  Ochranné lehoty

  Ochranné lehoty umožňujú odberateľom aktualizovať svoj spôsob platby v prípade odmietnutia opakovanej platby. Je to užitočné v prípade, keď odberateľovi vyprší platnosť kreditnej karty, keď sa prihlásil na odber pomocou predplatenej karty alebo keď zrušil kartu bez aktualizácie svojich platobných údajov.

  Odmietnuté platby a ochranné lehoty

  Na začiatku ochrannej lehoty dostanú vaši odberatelia e‑mail s upozornením na odmietnutú platbu. Budú mať dostatok času na aktualizáciu spôsobu platby bez toho, aby došlo k prerušeniu ich odberu. Keď aktualizujú na platný spôsob platby, nasledujúci dátum fakturácie za odber sa nezmení.

  Pre nové produkty s odberom sú predvolene nastavené nasledujúce ochranné lehoty:

  • týždenné odbery: 3 dni,
  • iné obdobia odberu: 7 dní.

  Zmena ochrannej lehoty

  Ochrannú lehotu (3, 7, 14 alebo 30 dní) môžete zmeniť pre jednotlivé odbery, prípadne ju môžete úplne deaktivovať.

  1. Prihláste sa do služby Play Console.
  2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  3. V ponuke vľavo kliknite na položky Výskyt v obchodeProdukty v aplikácii.
  4. Vyberte kartu Odbery.
  5. Vyberte odber.
  6. Zmeňte nastavenia ochrannej lehoty.

  Koniec ochrannej lehoty

  Ak je spôsob platby odmietnutý aj na konci ochrannej lehoty, odber bude zrušený a odberateľ už nebude mať prístup k obsahu.

  Pozastavenia účtov pre odmietnuté platby

  V prípade odmietnutia opakovanej platby odberateľa môžete odber používateľa pozastaviť a na tridsať dní obmedziť jeho prístup k obsahu, kým sa budeme pokúšať platbu uskutočniť. Keď funkciu pozastavenia účtu aktivujete, bude platiť pre všetky odbery v rámci vašej aplikácie.

  1. Prihláste sa do služby Play Console.
  2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
  4. Rozbaľte sekciu Nastavenia odberu.
  5. Začiarknite políčko Aktivovať pozastavenie účtu. 

  Viac o implementácii pozastavení účtov sa dozviete na webe vývojárov pre Android

  Pozastavenia

   Ak chcete znížiť mieru dobrovoľných zrušení a poskytnúť používateľom alternatívu k zrušeniu odberu, môžete povoliť používateľom pozastaviť odber. Keď funkciu pozastavenia aktivujete, bude platiť pre všetky odbery okrem ročných kódov SKU v rámci vašej aplikácie. Ak chcete aktivovať pozastavenie, musíte povoliť pozastavenie účtu. Ak chcete povoliť používateľom pozastavovať, postupujte takto:

  1. Prihláste sa do služby Play Console.
  2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery. 
  4. Rozbaľte sekciu Nastavenia odberu.
  5. Začiarknite políčko vedľa možnosti Aktivovať pozastavenie.
  Zrušenia

  Dojem používateľov

  Keď používateľ zruší odber, nedostane peniaze späť. Namiesto toho má prístup k zakúpenému odberu až do konca obdobia jeho platnosti.

  Obnovenie odberu v aplikácii

  Ak chcete pomôcť používateľom, ktorí zrušili svoj odber a chcú sa naň znova prihlásiť, môžete im poskytnúť možnosť opätovného prihlásenia sa na odber bez nutnosti čakania do konca obdobia existujúceho odberu. Ak sa používatelia znova prihlásia na odber ešte pred koncom obdobia existujúceho odberu, zobrazí sa naúčtovaný poplatok vo výške 0,00 USD.

  Obnovenie odberu z aplikácie Obchod Play

  Ak používateľom povolíte obnoviť odber, prístup k zrušenému odberu, ktorého platnosť ešte nevypršala, môžu obnoviť z aplikácie Obchod Play. Keď používateľ obnoví prístup, potvrdí dátum ďalšej platby a vy dostanete upozornenie. 

  Tip: Táto funkcia slúži najlepšie vtedy, keď nastavíte upozornenia od vývojárov v reálnom čase.

  Ak chcete povoliť používateľom obnoviť odber, postupujte takto:

  1. Prihláste sa do služby Play Console.
  2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  3. V ponuke vľavo kliknite na Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Odbery.
  4. Rozbaľte časť Nastavenia odberu.
  5. Začiarknite políčko vedľa položky Umožniť používateľom obnoviť odbery.

  Povinnosti vývojára

  • Vy (ako poskytovateľ obsahu alebo prístupu) môžete používateľom poskytnúť flexibilnejšie pravidlá pre vrátenie platby. V takom prípade to musíte oznámiť používateľom a zabezpečiť, aby vaše pravidlá boli v súlade s príslušnými zákonmi.
  • V niektorých prípadoch vás môže používateľ kontaktovať priamo a požiadať o zrušenie odberu. V týchto a podobných prípadoch môžete priamo zrušiť odber používateľa zo svojich serverov pomocou serverového rozhrania API.
  • Každý odber musíte podporovať, dokým má aspoň jedného aktívneho používateľa. Ak vývojár nepodporuje odbery s aktívnymi používateľmi, jeho účet bude pozastavený a peniaze za odber používateľa budú vrátené z účtu vývojára.

  Pomohlo vám to?
  Ako ju môžeme zlepšiť?