เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการยกเลิกการลิงก์และการลิงก์บัญชีดูแลจัดการ

บัญชีดูแลจัดการมีข้อจำกัดในการลิงก์อยู่ หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นขณะพยายามลิงก์หรือยกเลิกการลิงก์บัญชี มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะพบข้อจำกัดในการลิงก์ตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้

สาเหตุของข้อผิดพลาดในการลิงก์

  1. บัญชีนี้เชื่อมโยงกับผู้จัดการในลำดับชั้นเดียวกันแล้ว
  2. บัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์กับบัญชีลูกค้าเดียวกันจะต้องอยู่คนละลำดับชั้นกัน
  3. บัญชีดูแลจัดการลิงก์กับผู้จัดการโดยตรงครบ 1 คนแล้ว
  4. คุณมีผู้จัดการครบ 5 ระดับแล้ว
  5. บัญชีลูกค้ามีผู้จัดการครบ 5 คนแล้ว
  6. คุณมีบัญชีครบตามจำนวนสูงสุดแล้ว
  7. คุณมีคำเชิญที่รอดำเนินการครบตามจำนวนสูงสุดแล้ว
  8. บัญชีไม่มีผู้ใช้หรือเจ้าของที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบนอกเหนือจากบัญชีดูแลจัดการนี้
  9. คุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีนี้จึงจะดำเนินการนี้ได้
  10. คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบจึงจะดำเนินการนี้ได้

คำอธิบายภาพ

บัญชีดูแลจัดการ บัญชีลูกค้า ข้อผิดพลาด ยอมรับได้ การลิงก์ที่รองรับ การลิงก์ที่ไม่รองรับ

1. บัญชีนี้ลิงก์กับผู้จัดการในลำดับชั้นเดียวกันแล้ว

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: “ผู้ได้รับเชิญได้รับการจัดการโดยผู้จัดการรายอื่นในลำดับชั้นแล้ว"

บัญชีหนึ่งจะลิงก์กับผู้จัดการในลำดับชั้นเดียวกันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งถ้าดูจากรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง ผู้จัดการคนที่ 1 ลิงก์กับผู้จัดการคนที่ 2 และบัญชีลูกค้า ผู้จัดการคนที่ 2 จะลิงก์กับบัญชีลูกค้าไม่ได้เนื่องจากผู้จัดการ 2 คนในลำดับชั้นเดียวกัน (หรือผู้จัดการ 2 คนที่ลิงก์กัน) จะลิงก์กับบัญชีลูกค้าเดียวกันโดยตรงไม่ได้

หากคุณไม่เห็นบัญชีดูแลจัดการอื่นในลำดับชั้นที่ลิงก์กับบัญชีลูกค้า เป็นไปได้ว่าบัญชีดูแลจัดการอื่นอยู่ในลำดับชั้นที่สูงกว่าบัญชีดูแลจัดการที่คุณลงชื่อเข้าใช้

วิธีแก้ไข

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงผู้จัดการคนที่ 1 ให้เข้าสู่ระบบผู้จัดการคนที่ 1 และไปที่หน้า "การตั้งค่าบัญชีย่อย" เลือกบัญชีลูกค้าที่คุณต้องการลิงก์กับผู้จัดการคนที่ 2 และเลือกแก้ไข จากนั้นเลือกเปลี่ยนผู้จัดการ แล้วเลือกผู้จัดการคนที่ 2 ในช่องที่ปรากฏ

หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงผู้จัดการคนที่ 1 คุณจะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์อยู่ในระดับที่เหนือกว่าบัญชีของคุณ

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

2. บัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์กับบัญชีลูกค้าเดียวกันจะต้องอยู่คนละลำดับชั้นกัน

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "ระบบจะลิงก์ลูกค้ามากกว่า 1 ครั้งในลำดับชั้น"

บัญชีหนึ่งจะลิงก์กับผู้จัดการในลำดับชั้นเดียวกันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในตัวอย่างด้านล่าง ทั้งผู้จัดการคนที่ 1 และผู้จัดการคนที่ 2 ลิงก์กับบัญชีลูกค้าเดียวกัน ในกรณีนี้ ผู้จัดการคนที่ 1 จะลิงก์กับผู้จัดการคนที่ 2 ไม่ได้ เนื่องจากอาจส่งผลให้บัญชีลูกค้าลิงก์โดยตรงกับผู้จัดการ 2 คนในลำดับชั้นเดียวกัน (หรือก็คือผู้จัดการ 2 คนลิงก์กันเอง)

วิธีแก้ไข

คุณต้องเลิกลิงก์ผู้จัดการคนที่ 1 กับลูกค้าคนที่ 1 ก่อน จึงจะลิงก์ผู้จัดการคนที่ 1 กับผู้จัดการคนที่ 2 ได้

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

3. บัญชีดูแลจัดการลิงก์กับผู้จัดการโดยตรงครบ 1 คนแล้ว

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "คุณมีผู้จัดการครบตามจำนวนสูงสุดแล้ว"

บัญชีดูแลจัดการจะลิงก์กับผู้จัดการที่อยู่ระดับเหนือกว่าโดยตรงได้เพียง 1 คนเท่านั้น
โปรดทราบว่าข้อจำกัดนี้มีผลกับบัญชีดูแลจัดการเท่านั้น บัญชีลูกค้าจะลิงก์กับผู้จัดการโดยตรงได้สูงสุด 5 คน 

วิธีแก้ไข

หากต้องการลิงก์ผู้จัดการคนที่ 1 กับผู้จัดการคนที่ 3 แต่ผู้จัดการคนที่ 2 ลิงก์กับผู้จัดการคนที่ 3 อยู่ก่อนแล้ว คุณต้องลิงก์โดยให้ผู้จัดการคนที่ 1 อยู่ในระดับที่เหนือกว่าผู้จัดการคนที่ 2 หรือเลิกลิงก์ผู้จัดการคนที่ 2 กับผู้จัดการคนที่ 3

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

4. คุณมีผู้จัดการครบ 5 ระดับแล้ว

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "การลิงก์ผู้ได้รับเชิญจะทำให้มีระดับผู้จัดการย่อยเกินจำนวนสูงสุดที่อนุญาต"

โครงสร้างผู้จัดการมีได้สูงสุด 5 ระดับ ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการจะลิงก์ต่อกันได้สูงสุด 5 คนในโครงสร้างบัญชีดูแลจัดการ

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ แต่เห็นว่ามีผู้จัดการน้อยกว่า 5 ระดับในลำดับชั้น อาจเป็นไปได้ว่ามีบัญชีดูแลจัดการอื่นอยู่เหนือกว่าบัญชีดูแลจัดการที่อยู่ในระดับสูงสุดซึ่งคุณไม่ได้รับสิทธิ์ให้มองเห็นได้

วิธีแก้ไข 

ลิงก์บัญชีดูแลจัดการใหม่ให้อยู่เหนือบัญชีที่ 5 อย่างน้อย 1 ระดับในลำดับชั้น หรือยกเลิกการลิงก์ผู้จัดการที่มีอยู่อย่างน้อย 1 คนในลำดับชั้นนั้น

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

5. บัญชีลูกค้ามีผู้จัดการครบ 5 คนแล้ว

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "คุณมีผู้จัดการครบตามจำนวนสูงสุดแล้ว"

บัญชีลูกค้ามีบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์อยู่โดยตรงได้สูงสุด 5 บัญชีเท่านั้น

วิธีแก้ไข

ลิงก์บัญชีดูแลจัดการใหม่กับบัญชีดูแลจัดการที่มีอยู่บัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือยกเลิกการลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการที่มีอยู่บัญชีใดบัญชีหนึ่ง แล้วจึงลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการใหม่

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

6. คุณมีบัญชีครบตามจำนวนสูงสุดแล้ว

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "คุณมีจำนวนบัญชีถึงขีดจำกัดแล้ว"

บัญชีดูแลจัดการแต่ละบัญชีจะมีจำนวนบัญชีที่จำกัดไว้สูงสุด ซึ่งก็คือจำนวนบัญชีลูกค้าสูงสุดที่บัญชีดูแลจัดการจะลิงก์ด้วยได้ในช่วงเวลาหนึ่ง หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณมีบัญชีครบตามจำนวนสูงสุดที่อนุญาตแล้ว การลิงก์บัญชีเพิ่มจะทำให้คุณมีบัญชีเกินจำนวนที่จำกัดไว้

วิธีแก้ไข

หากต้องการลดบัญชีดูแลจัดการให้ไม่เกินจำนวนสูงสุด คุณต้องยกเลิกบางบัญชีหรือเลิกลิงก์บัญชีกับบัญชีดูแลจัดการ

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

7. คุณมีคำเชิญที่รอดำเนินการครบตามจำนวนสูงสุดแล้ว

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "คุณมีคำเชิญที่รอดำเนินการครบตามจำนวนสูงสุดแล้ว"

จำนวนคำเชิญที่รอดำเนินการสูงสุดคือ 20 รายการ คุณจะเข้าไปดูคำเชิญที่รอดำเนินการดังกล่าวในบัญชีดูแลจัดการได้ที่ส่วนการตั้งค่า > การตั้งค่าบัญชีย่อย หากบัญชีดูแลจัดการมีคำเชิญที่รอดำเนินการครบ 20 รายการแล้ว คุณจะเชิญบัญชีลูกค้าเพิ่มอีกไม่ได้

วิธีแก้ไข

หากต้องการลดจำนวนคำเชิญที่รอดำเนินการ คุณจะขอผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีที่ต้องการลิงก์ด้วยให้อนุมัติคำเชิญได้ หรือเพิกถอนคำเชิญหากไม่ต้องการลิงก์ด้วยแล้ว

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

8. บัญชีไม่มีผู้ใช้หรือเจ้าของที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบนอกเหนือจากบัญชีดูแลจัดการนี้

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:“แต่ละบัญชีต้องมีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบหรือบัญชีดูแลจัดการที่มีสิทธิ์การเป็นเจ้าของระดับผู้ดูแลระบบ”

บัญชีต่างๆ จะปล่อยไว้โดยไม่มีผู้ดูแลระบบไม่ได้ มิฉะนั้นจะไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีในอนาคต

วิธีแก้ไข

เพิ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบไปยังบัญชีลูกค้า หรือโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไปยังบัญชีดูแลจัดการบัญชีอื่น

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

9. คุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีนี้จึงจะดำเนินการนี้ได้

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: “คุณไม่มีสิทธิ์ดำเนินการนี้ มีเพียงเจ้าของที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีนี้เท่านั้นที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้"

บัญชีดูแลจัดการจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีลูกค้า และคุณในฐานะผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ จึงจะดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการบัญชีที่สำคัญในบัญชีลูกค้าได้ เช่น ยกเลิกการลิงก์บัญชีดูแลจัดการอื่นๆ และรับคำขอลิงก์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีแก้ไข

หากคุณต้องการสิทธิ์การเป็นเจ้าของบัญชีลูกค้า ผู้จัดการที่มีสถานะเป็นเจ้าของในปัจจุบันจะต้องโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไปยังบัญชีดูแลจัดการ หากบัญชีลูกค้าไม่มีผู้จัดการที่มีสถานะเป็นเจ้าของในปัจจุบัน บัญชีลูกค้าจะต้องให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของแก่บัญชีของคุณ

10. คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบจึงจะดำเนินการนี้ได้

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:“คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบจึงจะดำเนินการนี้ได้”

คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีของคุณ จึงจะดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการบัญชีที่สำคัญได้ เช่น ส่งคำขอลิงก์ รับคำขอลิงก์ และนำผู้ใช้ออก นอกจากนี้ หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชีดูแลจัดการที่พยายามทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบัญชีลูกค้า บัญชีดูแลจัดการจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีนั้น

วิธีแก้ไข

ขอให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบทำการเปลี่ยนแปลง หรือขอให้เพิ่มระดับสิทธิ์การเข้าถึงของคุณเป็น "ระดับผู้ดูแลระบบ" เพื่อให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงได้

*ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก