Om fel vid länkning till och borttagning av länkar från förvaltarkonton

Förvaltarkonton har ett antal begränsningar i fråga om länkning. Om du får ett felmeddelande när du försöker länka eller ta bort en länk mellan dina konton har du troligtvis råkat ut för en av de länkbegränsningar som beskrivs i denna artikel.

Orsaker till länkningsfel

  1. Kontot är redan länkat till en förvaltare i samma hierarki
  2. Förvaltarkonton med ett gemensamt kundkonto kan inte ingå i samma hierarki
  3. Du har nått gränsen för att högst en förvaltare får hantera en annan förvaltare direkt
  4. Du har nått gränsen på fem förvaltarnivåer
  5. Du har nått gränsen på fem förvaltare som hanterar ett kundkonto
  6. Du har nått det högsta antalet konton
  7. Du har nått det högsta tillåtna antalet obearbetade inbjudningar
  8. Kontot har inga administrativa användare eller ägare utöver detta förvaltarkonto
  9. Du måste äga kontot för att kunna utföra denna åtgärd
  10. Du behöver ha administrativ åtkomst för att kunna utföra denna åtgärd

Bildtext

Förvaltarkonto Kundkonto Fel Tillåtet Länk som stöds Länk som inte stöds

1. Kontot är redan länkat till en förvaltare i samma hierarki

*Felmeddelande: Det inbjudna kontot hanteras redan av någon annan ansvarig i hierarkin.

Ett konto kan bara länkas en gång i samma förvaltarhierarki. Exemplet nedan illustrerar denna princip. I exemplet är Förvaltare 1 länkad till Förvaltare 2 och till ett kundkonto. Förvaltare 2 kan inte länkas till kundkontot, eftersom två förvaltare i samma hierarki (alltså två förvaltare som är länkade till varandra) inte kan vara direkt länkade till samma kundkonto.

Om du inte ser något annat förvaltarkonto i hierarkin länkat till kundkontot är det möjligt att det andra förvaltarkontot befinner sig högre upp i hierarkin än det förvaltarkonto du är inloggad på.

Lösning:

Om du har åtkomst till Förvaltare 1 loggar du in på Förvaltare 1 och navigerar till sidan Inställningar för underkonto. Välj det kundkonto som du vill länka till Förvaltare 2, välj Redigera och sedan Ändra ansvarig. Välj Förvaltare 2 i rutan som visas.

Om du inte har åtkomst till Förvaltare 1 måste du kontakta en administratör för det förvaltarkonto som är länkat ovanför ditt.

*Felmeddelanden kan uppdateras och ändras med tiden.

2. Förvaltarkonton med ett gemensamt kundkonto kan inte ingå i samma hierarki

*Felmeddelande: Kunden skulle vara länkad mer än en gång i en hierarki.

Ett konto kan bara länkas en gång i samma förvaltarhierarki. I exemplet nedan är Förvaltare 1 och Förvaltare 2 båda länkade till samma kundkonto. I denna situation kan Förvaltare 1 inte länkas till Förvaltare 2, eftersom det skulle leda till att kundkontot länkas direkt till två förvaltare i samma hierarki (alltså två förvaltare som är länkade till varandra).

Lösning:

Om du vill länka Förvaltare 1 och Förvaltare 2 måste du först ta bort länken mellan Förvaltare 1 och Kund 1.

*Felmeddelanden kan uppdateras och ändras med tiden.

3. Du har nått gränsen för att högst en förvaltare får hantera en annan förvaltare direkt

*Felmeddelande: Du har uppnått det maximala antalet ansvariga.

Ett förvaltarkonto kan endast ha en överordnad, länkad förvaltare.
Observera att denna regel endast gäller förvaltarkonton. Ett kundkonto kan ha upp till fem direktlänkade förvaltare. 

Lösning:

Om Förvaltare 2 redan är länkad till Förvaltare 3 och du vill länka Förvaltare 1 till Förvaltare 3 måste du länka Förvaltare 1 ovanför Förvaltare 2 eller ta bort länken till Förvaltare 2 från Förvaltare 3.

*Felmeddelanden kan uppdateras och ändras med tiden.

4. Du har nått gränsen på fem förvaltarnivåer

*Felmeddelande: Kontot som du skickar länkningsbegäran till skulle överskrida det högsta tillåtna antalet nivåer för underansvariga.

Förvaltarstrukturen får bara vara fem nivåer djup, vilket innebär att du bara kan ha fem förvaltare i hierarkisk ordning i förvaltarkontots struktur.

Om du får detta felmeddelande och ser färre än fem förvaltarnivåer i hierarkin finns det troligen ytterligare förvaltarkonton ovanför ditt översta förvaltarkonto som du inte kan se eftersom du saknar åtkomst.

Lösning: 

Länka det nya förvaltarkontot minst en nivå ovanför det femte förvaltarkontot i hierarkin eller ta bort länken till en eller flera befintliga förvaltare i hierarkin.

*Felmeddelanden kan uppdateras och ändras med tiden.

5. Du har nått gränsen på fem förvaltare som hanterar ett kundkonto

*Felmeddelande: Du har uppnått det maximala antalet ansvariga.

Kundkonton kan ha högst fem direkt länkade förvaltarkonton.

Lösning:

Länka det nya förvaltarkontot till ett av de befintliga förvaltarkontona eller ta bort länken från ett av de befintliga förvaltarkontona innan du länkar det nya.

*Felmeddelanden kan uppdateras och ändras med tiden.

6. Du har nått det högsta antalet konton

*Felmeddelande: Du har nått det högsta tillåtna antalet konton.

Varje förvaltarkonto har ett högsta kontoantal. Det är det maximala antalet kundkonton som förvaltarkontot kan länkas till vid en viss tidpunkt. Om du får ett felmeddelande om att du har uppnått det maximala antalet tillåtna konton kommer du att överskrida det högsta kontoantalet om du länkar ett ytterligare konto.

Lösning:

Du måste avsluta några konton eller ta bort länken mellan konton och förvaltarkontot om du vill att förvaltarkontot ska hamna under kontogränsen.

*Felmeddelanden kan uppdateras och ändras med tiden.

7. Du har nått det högsta tillåtna antalet obearbetade inbjudningar

*Felmeddelande: Du har nått det högsta tillåtna antalet obearbetade inbjudningar.

Det maximala antalet obearbetade inbjudningar är 20. Du kan se dina obearbetade inbjudningar i ditt förvaltarkonto under Inställningar > Inställningar för underkonto. Om förvaltarkontot redan har 20 obearbetade inbjudningar kan du inte bjuda in fler kundkonton.

Lösning:

Om du vill minska antalet obearbetade inbjudningar kan du be administratörer för de begärda kontona att godkänna länkningsinbjudningarna. Du kan även återkalla inbjudningarna om de inte längre behövs.

*Felmeddelanden kan uppdateras och ändras med tiden.

8. Kontot har inga administrativa användare eller ägare utöver detta förvaltarkonto

*Felmeddelande: Alla kampanjer måste ha antingen en användare med administrativ åtkomst eller ett förvaltarkonto med administrativt ägarskap.

Konton kan inte vara utan administratörer, eftersom det då inte finns någon som kan hantera kontot i framtiden.

Lösning:

Lägg till en användare med administrativ åtkomst till kundkontot eller överför ägarskapet till ett annat förvaltarkonto.

*Felmeddelanden kan uppdateras och ändras med tiden.

9. Du måste äga kontot för att kunna utföra denna åtgärd

*Felmeddelande: Du har inte behörighet att utföra den här åtgärden. Bara administrativa ägare eller användare som har administrativ åtkomst till kontot kan göra denna ändring.

För att ditt förvaltarkonto ska kunna utföra viktiga kontohanteringsåtgärder i kundkonton, som att ta bort länkar till andra förvaltarkonton eller godkänna länkförfrågningar måste det äga kundkontot och du som användare måste ha administrativ åtkomst till förvaltarkontot. Läs mer.

Lösning:

Om du behöver ha ägarskap för ett kundkonto måste den aktuella ägaransvariga överföra ägarskapet till ditt förvaltarkonto. Om kundkontot inte har en ägare för närvarande måste kundkontot bevilja ditt konto ägarskapet.

10. Du behöver ha administrativ åtkomst för att kunna utföra denna åtgärd

*Felmeddelande: Du behöver ha administrativ åtkomst för att kunna utföra denna åtgärd.

För att du ska kunna utföra viktiga kontohanteringsåtgärder som att skicka länkförfrågningar, godkänna länkförfrågningar och ta bort användare måste du ha administrativ åtkomst till ditt konto. Om du är användare i ett förvaltarkonto och försöker göra viktiga ändringar i ett kundkonto måste ditt förvaltarkonto dessutom äga detta konto.

Lösning:

Be en användare med administrativ åtkomst till ditt konto att genomföra ändringen, eller be dem att öka din åtkomstnivå till Administratör så att du kan genomföra ändringen.

*Felmeddelanden kan uppdateras och ändras med tiden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt