Σχετικά με τα σφάλματα σύνδεσης υπευθύνου

Οι λογαριασμοί υπευθύνου έχουν ένα σύνολο περιορισμών όσον αφορά στη σύνδεση. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους περιορισμούς κατά την προσπάθεια σύνδεσης των λογαριασμών σας. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος αφού εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό λογαριασμού και κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια στη ροή εργασίας σύνδεσης του λογαριασμού, τότε πιθανότατα αντιμετωπίζετε κάποιον από τους περιορισμούς σύνδεσης που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Αίτια σφαλμάτων σύνδεσης

  1. Ο λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με έναν υπεύθυνο στην ίδια ιεραρχία
  2. Οι λογαριασμοί υπευθύνου με κοινόχρηστο λογαριασμό πελάτη δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια ιεραρχία
  3. Έχετε συμπληρώσει το όριο του ενός υπευθύνου που διαχειρίζεται άμεσα έναν άλλο υπεύθυνο
  4. Έχετε συμπληρώσει το όριο των πέντε επιπέδων υπευθύνου
  5. Έχετε συμπληρώσει το όριο των πέντε υπευθύνων που διαχειρίζονται έναν λογαριασμό πελάτη
  6. Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό λογαριασμών
  7. Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό προσκλήσεων σε εκκρεμότητα

Υπόμνημα γραφικών

Λογαριασμός υπευθύνου Λογαριασμός πελάτη Αποδεκτό Υποστηριζόμενος σύνδεσμος Υποστηριζόμενος σύνδεσμος Μη υποστηριζόμενος σύνδεσμος

1. Ο λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με έναν υπεύθυνο στην ίδια ιεραρχία

Μήνυμα σφάλματος: "Η διαχείριση του προσκεκλημένου γίνεται ήδη από άλλον υπεύθυνο στην ιεραρχία σας."*

Κάθε λογαριασμός μπορεί να συνδεθεί μόνο μία φορά εντός της ίδιας ιεραρχίας υπευθύνου. Το παρακάτω παράδειγμα εξηγεί τι σημαίνει αυτό. Σε αυτό, ο Υπεύθυνος 1 συνδέεται με τον Υπεύθυνο 2 και τον Πελάτη 1. Ο Υπεύθυνος 2 δεν μπορεί να συνδεθεί με τον Πελάτη 1, επειδή αυτό θα σήμαινε ότι δύο υπεύθυνοι της ίδιας ιεραρχίας (για παράδειγμα, δύο υπεύθυνοι που συνδέονται μεταξύ τους) θα συνδέονταν άμεσα με τον ίδιο λογαριασμό πελάτη (μη υπευθύνου). Σημείωση: Μπορείτε να έχετε έως πέντε υπευθύνους άμεσα συνδεδεμένους με τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, εφόσον οι υπεύθυνοι δεν βρίσκονται στην ίδια ιεραρχία. 

Λύση:

Για να συνδέσετε τον Υπεύθυνο 2 και τον Πελάτη 1, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε τον Πελάτη 1 από τον Υπεύθυνο 1.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

2. Οι λογαριασμοί υπευθύνου με κοινόχρηστο λογαριασμό πελάτη δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια ιεραρχία

Μήνυμα σφάλματος: "Ο πελάτης θα συνδεθεί περισσότερες από μίας φορές σε μια ιεραρχία."*

Κάθε λογαριασμός μπορεί να συνδεθεί μόνο μία φορά εντός της ίδιας ιεραρχίας υπευθύνου. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο Υπεύθυνος 1 και ο Υπεύθυνος 2 συνδέονται με τον Πελάτη 1. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπεύθυνος 1 δεν μπορεί να συνδεθεί με τον Υπεύθυνο 2, επειδή αυτό θα προκαλούσε την άμεση σύνδεση του Πελάτη 1 με δύο υπευθύνους στην ίδια ιεραρχία (για παράδειγμα, δύο υπευθύνους που συνδέονται μεταξύ τους). 

 

Λύση:

Για να συνδέσετε τον Υπεύθυνο 1 και τον Υπεύθυνο 2, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε τον Υπεύθυνο 1 και τον Πελάτη 1.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

3. Έχετε συμπληρώσει το όριο του ενός υπευθύνου που διαχειρίζεται άμεσα έναν άλλο υπεύθυνο

Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό υπευθύνων."*

Ο λογαριασμός υπευθύνου μπορεί να έχει μόνο έναν υπεύθυνο που να συνδέεται άμεσα μαζί του. 
Έχετε υπόψη ότι αυτό το όριο ισχύει μόνο για λογαριασμούς υπευθύνου. Ένας λογαριασμός πελάτη μπορεί να έχει μέχρι πέντε άμεσα συνδεδεμένους υπευθύνους. 

Λύση:

Εάν ο Υπεύθυνος 2 είναι ήδη συνδεδεμένος με τον Υπεύθυνο 3 και θέλετε να συνδέσετε τον Υπεύθυνο 1 με τον Υπεύθυνο 3, πρέπει να συνδέσετε τον Υπεύθυνο 1 σε ανώτερο επίπεδο από τον Υπεύθυνο 2 ή να αποσυνδέσετε τον Υπεύθυνο 2 από τον Υπεύθυνο 3.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

4. Έχετε συμπληρώσει το όριο των πέντε επιπέδων υπευθύνου

Μήνυμα σφάλματος: "Εάν συνδεθεί ο προσκεκλημένος, θα γίνει υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των επιτρεπόμενων επιπέδων δευτερευόντων διαχειριστών."*

Οι δομές υπευθύνου μπορούν να έχουν μόνο πέντε επίπεδα βάθος, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε μόνο πέντε υπευθύνους, έναν σε κάθε επίπεδο, στη δομή του λογαριασμού υπευθύνου.

Σημείωση: Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος και βλέπετε λιγότερα από πέντε επίπεδα υπευθύνου στην ιεραρχία, τότε ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετοι λογαριασμοί υπευθύνου σε ανώτερο επίπεδο από τον λογαριασμό υπευθύνου ανώτατου επιπέδου, τους οποίους δεν μπορείτε να δείτε επειδή δεν έχετε πρόσβαση.

Λύση: 

Συνδέστε τον νέο λογαριασμό υπευθύνου τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από τον πέμπτο λογαριασμό υπεύθυνου στην ιεραρχία ή αποσυνδέστε έναν ή περισσότερους υπάρχοντες υπευθύνους της ιεραρχίας.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

5. Έχετε συμπληρώσει το όριο των πέντε υπευθύνων που διαχειρίζονται έναν λογαριασμό πελάτη

Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό υπευθύνων."*

Οι λογαριασμοί πελατών (δηλαδή οι λογαριασμοί που δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου) μπορούν να περιλαμβάνουν έως και πέντε λογαριασμούς υπευθύνου άμεσα συνδεδεμένους με αυτούς.

Λύση:

Συνδέστε τον νέο λογαριασμό υπευθύνου με έναν από τους υπάρχοντες λογαριασμούς υπευθύνου ή αποσυνδέστε έναν από τους υπάρχοντες λογαριασμούς υπευθύνου πριν συνδέσετε τον νέο λογαριασμό υπευθύνου.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

6. Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό λογαριασμών

Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε τον μέγιστο αριθμό λογαριασμών."*

Κάθε λογαριασμός υπευθύνου έχει ένα μέγιστο όριο λογαριασμών, το οποίο είναι ο μέγιστος αριθμός λογαριασμών πελάτη στον οποίο μπορεί να είναι συνδεδεμένος ανά πάσα στιγμή ο λογαριασμός υπευθύνου σας. Αν λάβετε ένα σφάλμα που δηλώνει ότι έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων λογαριασμών, τότε η σύνδεση ενός πρόσθετου λογαριασμού θα οδηγήσει σε υπέρβαση του μέγιστου ορίου λογαριασμών σας. 

Λύση:

Για να είναι ο λογαριασμός υπευθύνου εντός του ορίου λογαριασμών, πρέπει να ακυρώσετε ορισμένους λογαριασμούς ή να αποσυνδέσετε λογαριασμούς από τον λογαριασμό υπευθύνου.

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

7. Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό προσκλήσεων σε εκκρεμότητα

Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό προσκλήσεων σε εκκρεμότητα."*

Ο μέγιστος αριθμός προσκλήσεων σε εκκρεμότητα είναι 20. Μπορείτε να δείτε τις προσκλήσεις σε εκκρεμότητα στον λογαριασμό υπευθύνου σας στην ενότητα Λογαριασμοί > Διαχείριση. Εάν ο λογαριασμός υπευθύνου σας έχει ήδη 20 προσκλήσεις σε εκκρεμότητα, τότε δεν μπορείτε να προσκαλέσετε επιπλέον λογαριασμούς πελατών. 

Λύση:

Για να μειώσετε τον αριθμό των προσκλήσεων σε εκκρεμότητα, μπορείτε να ζητήσετε από τους διαχειριστές των εν λόγω λογαριασμών να εγκρίνουν τις προσκλήσεις σύνδεσης ή μπορείτε να ανακαλέσετε τις προσκλήσεις, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

*Τα μηνύματα σφάλματος υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας