Giới thiệu về trạng thái bản nháp chiến dịch và trạng thái thử nghiệm

Trạng thái bản nháp chiến dịch và trạng thái thử nghiệm cho bạn biết liệu các bản nháp và thử nghiệm đã được áp dụng hay chưa hoặc liệu có bất kỳ vấn đề nào khi áp dụng bản nháp hoặc thử nghiệm của bạn hay không.

Bài viết này giải thích ý nghĩa của từng trạng thái bản nháp và trạng thái thử nghiệm.

Hiểu trạng thái của bản nháp chiến dịch

Để xem bảng bản nháp, hãy nhấp vào Bản nháp và thử nghiệm từ menu ở bên trái, sau đó nhấp vào tab Bản nháp chiến dịch. Mỗi bản nháp trong bảng phải có trạng thái tương ứng đi kèm với nó. Bạn có thể tìm thấy trạng thái này trong cột "Trạng thái".

Dưới đây là ý nghĩa của từng trạng thái:

 • Đã tạo bản nháp: Bản nháp của bạn đã được tạo.
 • Đang áp dụng: Bản nháp của bạn đang được áp dụng cho chiến dịch gốc.
 • Đã áp dụng: Bản nháp của bạn đã được áp dụng cho chiến dịch gốc.
 • Các thay đổi không được áp dụng: Bản nháp của bạn không thể được áp dụng cho chiến dịch gốc. Nhấp vào trạng thái này để xem lý do và để thử áp dụng lại các thay đổi của bản nháp.
 • Đã bị xóa: Bản nháp của bạn đã bị xóa và có thể không còn được áp dụng cho chiến dịch hoặc không còn được sử dụng để tạo thử nghiệm.
Hiểu trạng thái của thử nghiệm chiến dịch

Để xem bảng thử nghiệm của bạn, hãy nhấp vào Bản nháp và thử nghiệm từ menu ở bên trái, sau đó nhấp vào tab Bản nháp thử nghiệm. Mỗi thử nghiệm trong bảng "Tất cả thử nghiệm" phải có trạng thái tương ứng đi kèm với nó. Bạn có thể tìm thấy trạng thái này trong cột "Trạng thái".

Dưới đây là ý nghĩa của từng trạng thái:

 • Đang tạo: Thử nghiệm của bạn đang được tạo.
 • Đang hoạt động: Thử nghiệm của bạn đang chạy. Tìm hiểu cách theo dõi hiệu suất thử nghiệm của bạn.
 • Được lập lịch: Thử nghiệm của bạn được lập lịch để bắt đầu chạy vào ngày sau đó.
 • Ðã hoàn tất: Thử nghiệm của bạn đã kết thúc.
 • Đang áp dụng: Thử nghiệm của bạn đang được áp dụng cho chiến dịch gốc.
 • Đã áp dụng: Thử nghiệm của bạn đã được áp dụng cho chiến dịch gốc.
 • Không thể áp dụng: Thử nghiệm của bạn không thể được áp dụng cho chiến dịch gốc. Nhấp vào trạng thái này để xem lý do và để thử áp dụng lại thử nghiệm của bạn.
 • Không thể tạo: Không thể tạo thử nghiệm của bạn.
 • Đã bị xóa: Thử nghiệm của bạn đã kết thúc hoặc đã bị xóa và có thể không còn được áp dụng cho chiến dịch nữa.
 • Chiến dịch mới: Thử nghiệm của bạn đã được chuyển đổi thành chiến dịch mới.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố