Nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce

Nếu theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội trong Sales Cloud® của Salesforce, bạn có thể nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Sales Cloud của Salesforce vào Google Ads. Điều này sẽ giúp bạn đo lường khả năng tạo ra giá trị ngoại tuyến của các khoản đầu tư trực tuyến vào Google Ads hiệu quả hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tài khoản của mình để nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce.

Bài viết này đề cập đến các hướng dẫn. Nếu bạn muốn đọc thông tin tổng quan trước, hãy xem bài viết Giới thiệu về tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng tính năng này, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có thể đăng nhập vào một tài khoản Sales Cloud của Salesforce, sử dụng thông tin đăng nhập với quyền thích hợp. Để biết cách thiết lập đơn giản nhất, hãy xem xét sử dụng một tài khoản có quyền Quản trị viên hệ thống, giả sử cài đặt truy cập mặc định của bạn chưa được thay đổi. Để biết danh sách chi tiết các quyền bắt buộc đối với tài khoản (mà bạn có thể chuyển tiếp cho quản trị viên của tài khoản Salesforce®), bạn hãy xem các yêu cầu tối thiểu về quyền dưới đây
 • Đã bật tính năng tự động gắn thẻ trong (các) tài khoản Google Ads của bạn.
 • Có thể chỉnh sửa mã trang web của bạn. Bạn hoặc quản trị viên web của bạn sẽ phải chỉnh sửa mã của bạn để nhận được ID nhấp chuột Google (GCLID).
 • Có thể thực hiện các thay đổi trong tài khoản Salesforce của bạn, bao gồm cả việc tạo trường tùy chỉnh và bật theo dõi lịch sử trường. (Xem bước 1 dưới đây.)
 • Có chu kỳ từ lần nhấp đến lượt chuyển đổi dưới 90 ngày. Google Ads sẽ không nhập lượt chuyển đổi được tải lên sau hơn 90 ngày tính từ lần nhấp cuối cùng mà bạn liên kết, do đó, các lượt chuyển đổi này sẽ không xuất hiện trong số liệu thống kê lượt chuyển đổi của bạn.
 • Sử dụng tính năng web cho khách hàng tiềm năng của Salesforce hoặc giải pháp khác để truyền thông tin về khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn đến Salesforce.
Các yêu cầu tối thiểu về quyền đối với tài khoản Salesforce

Tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce yêu cầu quyền truy cập vào các trường sau đây (sắp xếp theo đối tượng).  Một tài khoản người dùng có quyền truy cập Quản trị viên hệ thống có thể đã có quyền truy cập vào các trường này.

 • Tổ chức: ID, Tên, Loại tổ chức
 • Trạng thái khách hàng tiềm năng: ID, Nhãn chính, Thứ tự sắp xếp
 • Giai đoạn cơ hội: ID, Nhãn chính, Thứ tự sắp xếp, Đang hoạt động
 • Lịch sử khách hàng tiềm năng: Ngày tạo, Giá trị cũ, Giá trị mới, Trường
 • Khách hàng tiềm năng: Trạng thái, GCLID (một trường tùy chỉnh bạn sẽ tạo trong các bước dưới đây)
 • Lịch sử trường cơ hội: Ngày tạo, Giá trị cũ, Giá trị mới, Trường
 • Cơ hội: Số tiền, Xác suất, Tên giai đoạn, GCLID (một trường tùy chỉnh bạn sẽ tạo trong các bước dưới đây)

Nếu bạn sử dụng Group Edition hoặc Professional Edition, quyền truy cập trường được cấp chỉ bằng cách thêm các trường cần thiết vào các bố cục trang Khách hàng tiềm năng và Cơ hội của bạn. Để làm điều này, hãy chọn Thiết lập, sau đó chọn Tùy chỉnh rồi đến Khách hàng tiềm năng (hay Cơ hội), rồi chọn Bố cục trang. Sau đó, bạn chỉ cần kéo các trường bắt buộc lên trang.

Nếu không muốn liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Salesforce, bạn có thể làm theo hướng dẫn để nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce theo cách thủ công.

Cách thiết lập tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce®

Thực hiện theo các bước bên dưới để chuẩn bị tài khoản Salesforce, tài khoản Google Ads và trang web; liên kết tài khoản Salesforce với tài khoản Google Ads; và bắt đầu nhập lượt chuyển đổi.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có quy trình thiết lập khác nhau: chúng tôi đã bao gồm hướng dẫn cơ bản ở đây, nhưng bạn có thể tùy chỉnh thông tin thiết lập của mình dựa trên cách bạn sử dụng Salesforce. Nếu người khác quản lý tài khoản của Salesforce của bạn, hãy làm việc với họ để tìm ra giải pháp tốt nhất cho bạn.

Bước 1: Định cấu hình tài khoản Salesforce của bạn

Trước khi bắt đầu, bạn sẽ muốn đảm bảo tài khoản Salesforce của mình được thiết lập theo cách sau. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce cho doanh nghiệp của bạn, họ có thể giúp bạn với bước này.

 1. Cập nhật những nội dung thay đổi sau đây cho đối tượng Cơ hội:
  1. Tạo trường tùy chỉnh bằng “GCLID” Tên trường (tất cả bằng chữ in hoa, không có dấu ngoặc kép). “Nhãn trường” có thể là bất kỳ nội dung nào bạn muốn. Đặt độ dài trường là 255 ký tự. Hãy đặt trường này ở chế độ chỉ đọc để người dùng của bạn không vô tình thay đổi nó.
  2. Bật theo dõi lịch sử trường cho trường "Giai đoạn".
 2. Cập nhật những nội dung thay đổi sau đây cho đối tượng Khách hàng tiềm năng của bạn:
  1. Tạo trường tùy chỉnh bằng “GCLID” Tên trường (tất cả bằng chữ in hoa, không có dấu ngoặc kép). “Nhãn trường” có thể là bất kỳ nội dung nào bạn muốn. Đặt độ dài trường là 255 ký tự. Hãy đặt trường này ở chế độ chỉ đọc để người dùng của bạn không vô tình thay đổi nó.
  2. Bật theo dõi lịch sử trường cho trường "Trạng thái khách hàng tiềm năng".
  3. Ánh xạ trường Lead.GCLID với trường Opportunity.GCLID mới.
Bước 2: Điều chỉnh biểu mẫu web cho khách hàng tiềm năng trong Salesforce

Để lưu trữ GCLID với thông tin của khách hàng tiềm năng, bạn cần phải sửa đổi (các) biểu mẫu gửi web cho khách hàng tiềm năng để tất cả các khách hàng tiềm năng mới sẽ nhận giá trị GCLID. Bạn có thể cần sự trợ giúp của quản trị viên web và quản trị viên Salesforce để hoàn tất bước này.

Phần sau đây giải thích cách thêm trường GCLID vào biểu mẫu web-to-lead hiện có của bạn.

 1. Tạo biểu mẫu web cho khách hàng tiềm năng chuẩn và bao gồm tất cả các trường mà bạn muốn khách hàng tiềm năng gửi. Đồng thời, hãy bao gồm trường khách hàng tiềm năng "GCLID" làm trường 'ẩn'. Quản trị viên hoặc quản trị viên web Salesforce sẽ biết cách thực hiện thay đổi này.
 2. Quản trị viên web cần lưu ý mã của trường nhập GCLID mới vì hệ thống sẽ dùng tới mã này cho bước triển khai JavaScript tiếp theo trên trang web của bạn.
 3. Sau đó, quản trị viên web sẽ lấy mã HTML của biểu mẫu mới này và cập nhật các biểu mẫu hiện có của bạn. Điều này có nghĩa là giờ đây, các biểu mẫu của bạn sẽ chuyển giá trị GCLID cùng với thông tin của khách hàng tiềm năng vào Sales Cloud.

Salesforce và trang web của bạn giờ đây đã sẵn sàng thu thập tất cả dữ liệu. Trong bước tiếp theo, quản trị viên web sẽ cập nhật trang web của bạn để hệ thống tự động chuyển giá trị GCLID vào trường biểu mẫu GCLID mới.

Lưu ý: bạn phải đặt biểu mẫu web-to-lead trong cùng một miền với các trang web còn lại để JavaScript có thể chuyển giá trị GCLID tới biểu mẫu này đúng cách.

Lưu ý: Phương pháp gửi khách hàng tiềm năng khác

Nếu thông tin về khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu web của bạn truyền qua một hệ thống khác trước khi đến Salesforce, hãy đảm bảo rằng bất kỳ hệ thống xử lý khách hàng tiềm năng trung gian nào đều truyền GCLID qua để giá trị GCLID cuối cùng đạt đến tài khoản Salesforce của bạn. Hệ thống mà bạn sử dụng sẽ có cách thực hiện việc này: nếu bạn không chắc chắn về cách thức, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ về giải pháp của bên thứ 3 mà bạn sử dụng.

Bước 3: Chỉnh sửa trang web để thu thập và lưu mã lần nhấp

Khi khách truy cập nhấp vào quảng cáo của bạn, Google Ads sẽ nối thông số URL "gclid" vào URL dẫn đến trang đích của bạn.

Trang web của bạn cần thu thập và lưu trữ giá trị của thông số này để có thể truy xuất giá trị này sau khi khách hàng tiềm năng nhập dữ liệu vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Nếu bạn có quản trị viên web, người đó có thể giúp bạn chỉnh sửa mã trang web để thực hiện việc này.

Bạn nên thực hiện việc này bằng cách sửa đổi và nhúng mã JavaScript sau đây. Trước khi bạn nhúng mã, hãy nhớ cập nhật dòng 'var gclidFormFields' để bao gồm mã trường của các trường mới mà bạn đã thêm trong bước trước đó. Đây là cách giúp JavaScript biết (các) trường nào sẽ chứa giá trị GCLID. Sau khi sửa đổi xong, bạn nên nhúng mã này ngay trước thẻ </body> đóng của tất cả các trang.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Bạn nên chèn mã này vào mỗi trang web trên trang web của bạn. Theo cách này, bạn sẽ không cần thêm mã mỗi khi bạn tạo quảng cáo mới với trang đích mới. Bạn cũng sẽ không phải lo lắng về việc mất GCLID nếu bạn bắt đầu thúc đẩy lưu lượng truy cập vào quảng cáo trên các trang đích khác nhau. Do đó, hãy xem xét việc thêm mã này vào mẫu trang web của bạn — hoặc phần tử trang được chia sẻ như chân trang — để tất cả các trang mới của bạn sẽ tự động bao gồm mã.

Bước 4: Kiểm tra để chắc chắn rằng hệ thống của bạn đang hoạt động
 1. Truy cập trang web của bạn, thêm thông số ?gclid="test" to your URL.

  http://www.example.com?gclid="test"
 2. Chuyển đến biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn và gửi một khách hàng tiềm năng thử nghiệm.
 3. Đăng nhập vào Salesforce, tìm khách hàng tiềm năng thử nghiệm mới này và xem liệu trường tùy chỉnh GCLID của bạn có hiển thị giá trị "test" không.
 4. Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thử nghiệm thành một cơ hội. Trường GCLID tùy chỉnh của cơ hội mới cũng sẽ hiển thị "test".
 5. Lặp lại bước 2 đến 4 đối với tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn để đảm bảo rằng từng biểu mẫu được định cấu hình đúng. Nếu thử nghiệm xuất hiện trong trường GCLID cho khách hàng tiềm năng và cơ hội bắt nguồn từ tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn thì bạn đã sẵn sàng để liên kết tài khoản của mình.
Bước 5: Liên kết tài khoản Google Ads và Salesforce

Ở bước này, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Salesforce. Hãy xem các yêu cầu về quyền tại đây. Để xem hướng dẫn đầy đủ về cách liên kết các tài khoản của bạn, hãy đọc bài viết Liên kết tài khoản Salesforce và tài khoản Google Ads.

Mẹo: Theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản

Nếu bạn sử dụng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản trên tài khoản người quản lý của bạn (MCC), bạn phải liên kết tài khoản Salesforce với tài khoản người quản lý của bạn. Nếu không, bạn có thể liên kết với tài khoản không thuộc người quản lý của bạn.

Bước 6: Thiết lập hành động chuyển đổi của bạn

Khi tài khoản Google Ads và Salesforce được liên kết, bạn cần chọn những sự kiện quan trọng, trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội, để theo dõi dữ liệu chuyển đổi. Điều này có nghĩa là mỗi khi một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tiến triển đến một trong những điểm này, một lượt chuyển đổi sẽ được ghi lại trong Google Ads. Lưu ý rằng nếu một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội quay trở lại giai đoạn hoặc trạng thái trước, Google Ads sẽ không ghi lại dưới dạng lượt chuyển đổi. Trong Salesforce, hãy đảm bảo rằng thứ tự các mốc khớp với phễu bán hàng của bạn.

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Nhấp vào Salesforce ở menu bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tài khoản Salesforce được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.
 4. Nhấp vào tài khoản Salesforce mà bạn vừa liên kết. Thao tác này sẽ đưa bạn đến một trang có danh sách các mốc Salesforce cho tài khoản đó.
 5. Đối với mỗi mốc bạn muốn liên kết với hành động chuyển đổi, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấp vào menu thả xuống Hành động chuyển đổi.
  2. Nhấp vào Tạo hành động chuyển đổi mới, sau đó hoàn tất tùy chọn cài đặt hành động chuyển đổi. Lưu ý rằng:
   • Tên chuyển đổi bạn nhập sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi sau này khi hành động xuất hiện trong báo cáo chuyển đổi. Một ví dụ có thể là "Đã đáp ứng đủ doanh số từ khách hàng tiềm năng" hoặc "Cơ hội mới".
   • Để đạt được nhiều chuyển đổi nhất có thể, hãy chọn thời lượng chuyển đổi tối đa là 90 ngày.
  3. Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
  4. Khi bạn thấy trang xác nhận rằng mốc của bạn đã được ánh xạ tới hành động chuyển đổi, hãy nhấp vào Xong.
 6. Lên lịch nhập chuyển đổi của bạn:
  1. Nhấp vào phần Nhập lịch biểu.
  2. Sử dụng menu thả xuống để chọn tần suất và thời điểm bạn muốn Google Ads nhập dữ liệu chuyển đổi của mình. Nếu bạn sử dụng một chiến lược đặt giá thầu tự động Google Ads để đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi, chiến lược đặt giá thầu của bạn sẽ hiệu quả nhất nếu bạn tải dữ liệu chuyển đổi lên thường xuyên, tốt nhất là một lần mỗi ngày.
  3. Nhấp vào Lưu.
 7. Nhấp vào Quay lại để quay lại trang "Tài khoản Salesforce" của bạn.

Bạn cũng có tùy chọn thiết lập các hành động chuyển đổi Salesforce từ trang "Hành động chuyển đổi".

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường". Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang liệt kê hành động chuyển đổi.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi nhấp vào Nhập.
 4. Chọn Salesforce, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 5. Trong phần "Tài khoản và mốc", hãy nhấp vào tài khoản Salesforce bạn muốn theo dõi dữ liệu chuyển đổi, sau đó chọn một mốc mà Google Ads sẽ báo cáo dưới dạng lượt chuyển đổi. Nếu muốn sử dụng cùng một tùy chọn cài đặt hành động chuyển đổi cho các mốc, bạn có thể chọn nhiều mốc.
 6. Hoàn tất cài đặt hành động chuyển đổi.
 7. Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
 8. Khi bạn thấy trang xác nhận rằng mốc của bạn đã được ánh xạ tới hành động chuyển đổi, hãy nhấp vào Xong. Để ánh xạ một mốc khác cho hành động chuyển đổi, hãy nhấp vào Thiết lập một hành động chuyển đổi Salesforce khác.

  Lưu ý rằng thao tác này chỉ tạo hành động chuyển đổi để ánh xạ cho mốc Salesforce của bạn. Để lên lịch tần suất nhập các mốc Salesforce của bạn dưới dạng chuyển đổi, hãy nhấp vào Salesforce trong menu bên trái và xem tập hợp các bước trước đó để lên lịch nhập.

Cách nhập giá trị chuyển đổi

Nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi nhập giá trị chuyển đổi từ tài khoản Sales Cloud của mình, Google Ads sẽ tính toán giá trị này bằng cách nhân giá trị "Xác suất" của giai đoạn cơ hội (như được định cấu hình trong tài khoản Sales Cloud) với giá trị gần đây nhất trong trường "Số tiền" của cơ hội.  

Ví dụ

Hãy tưởng tượng rằng bạn yêu cầu Google Ads nhập dữ liệu chuyển đổi hàng tuần và lần nhập mới nhất là 7 ngày trước. Hai ngày trước, bạn đánh dấu giai đoạn của cơ hội là "Thương lượng". Giá trị "Số tiền" của cơ hội là 1.000 đô la và xác suất cho giai đoạn thương lượng là 75%. Hôm qua, bạn thay đổi giá trị "Số tiền" thành 1.600 đô la. Sau đó, hôm nay Google Ads nhập dữ liệu chuyển đổi của bạn và tính toán giá trị chuyển đổi là 1.200 đô la (75% x 1.600 đô la).

Nếu bạn thấy rõ ràng rằng giá trị chuyển đổi sẽ được tính toán dựa trên giá trị số tiền được đặt vào thời điểm giai đoạn cơ hội thay đổi thì chúng tôi khuyên bạn nên đặt quá trình nhập của mình thành diễn ra hàng ngày.

Cách chỉnh sửa các hành động chuyển đổi Salesforce

Để thay đổi sự kiện quan trọng của Salesforce bạn muốn theo dõi là chuyển đổi, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Nhấp vào Salesforce ở menu bên trái. 
 4. Nhấp vào tài khoản Salesforce có các mốc được ánh xạ tới hành động chuyển đổi mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Chọn từ các tùy chọn sau đây:
  • Để thay đổi hành động chuyển đổi được ánh xạ tới mốc Salesforce, hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn hành động chuyển đổi khác hoặc tạo một hành động chuyển đổi mới.
  • Nếu hành động chuyển đổi không được ánh xạ tới mốc Salesforce nữa, hãy nhấp vào Bỏ chọn hành động chuyển đổi.
 6. Nhấp vào Quay lại.
Bước 7: Nhập chuyển đổi của bạn

Tài khoản của bạn sẽ tự động nhập chuyển đổi từ Salesforce trên lịch biểu bạn đã thiết lập.

Để đảm bảo mọi thứ hoạt động chính xác, hãy nhập dữ liệu chuyển đổi theo cách thủ công. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy truy cập trang liệt kê các mốc quan trọng của Salesforce và nhấp vào Nhập ngay bây giờ. Hãy ở lại trang này cho đến khi nhập xong và bạn sẽ thấy một thông báo cho bạn biết quá trình nhập có thành công hay không.

Trong lần đầu tiên bạn yêu cầu nhập, Google Ads sẽ truy xuất tất cả các lượt chuyển đổi xảy ra trong vòng 14 ngày qua. Đối với mỗi lần nhập tiếp theo, chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các lượt chuyển đổi kể từ lần nhập cuối cùng (tối đa 14 ngày trước), vì vậy điều quan trọng là phải nhập dữ liệu chuyển đổi của bạn ít nhất một lần một tuần. 

Quá trình nhập có thể mất vài phút tùy thuộc vào số lượt chuyển đổi sẽ được tải lên. Đường dẫn liên kết “Nhập ngay bây giờ” sẽ bị vô hiệu hóa khi quá trình nhập đang diễn ra, khi bạn chưa ánh xạ bất kỳ khách hàng tiềm năng và cơ hội của Salesforce nào với hành động chuyển đổi Google Ads hoặc khi có những thay đổi chưa được lưu vào hành động chuyển đổi của bạn.

Nếu có vấn đề với một trong các lần nhập được lên lịch, bạn sẽ nhận được thông báo trong tài khoản Google Ads của mình.

Cách xem lại lịch sử nhập của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản Google Ads.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào Salesforce ở menu bên trái. 
 5. Nhấp vào Lịch sử nhập ở đầu trang. Duyệt các cột trên trang "Lịch sử nhập" để tìm hiểu thêm về trạng thái tải lên của bạn:
  • Cột "Trạng thái" cho phép bạn xem nhanh liệu chuyển đổi Salesforce của bạn có được nhập thành công hay không.
  • Cột "Kết quả" cung cấp liên kết để xem các chuyển đổi đã được nhập và chuyển đổi nào không phải do lỗi tệp.
  • Cột "Hành động" cung cấp các liên kết sau:
   • Tải xuống kết quả: Tải xuống bản sao tệp đã tải lên của bạn. Liên kết này xuất hiện khi tất cả các chuyển đổi trong tệp của bạn đã được nhập thành công.
   • Tải xuống tất cả: Tải xuống bản sao tệp đã tải lên của bạn, bao gồm chuyển đổi không thể nhập.
   • Lỗi khi tải xuống: Tải xuống bảng tính liệt kê các chuyển đổi từ tệp của bạn mà không thể nhập được, cùng với thông báo lỗi.

   Khi bạn chọn bất kỳ liên kết nào ở trên, tệp được tải xuống bao gồm cột "Kết quả" xác nhận rằng một chuyển đổi đã được nhập thành công hoặc giải thích tại sao không thể nhập được chuyển đổi đó. Những liên kết này sẽ bị xóa từ 30-60 ngày sau lần tải lên ban đầu của bạn.

Cách sửa lỗi

Nếu bạn gặp lỗi trong khi tải lượt chuyển đổi Salesforce lên, vui lòng xem bài viết này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố